Otočná závora

Číslo patentu: E 140

Dátum: 07.10.2003

Autor: Wotke Andreas

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka otočnej závory aspôsobuprevádzkovania otočnej závory podľa úvodnej časti nárokov 1 až 10.0002 Otočné závory na kontrolu pristupu sú známe už dlhú dobu. Delia sa na otočné závory, pri ktorých v každom postavení nejaké uzatváracie rameno vyčnieva do priechodu, ktorý má byt uzavretý a tým ho blokuje, a na otočné závory, ktore môžu zaujimat polohu, v ktorej do priechodu nevyčnieva žiadne z uzatváracích ramien. Naposledy menované sú známe napríklad z W 00003 Vo W 0 97/18379 je zverejnená otočná závora, ktorá vo svojom základnom postavení priechod blokuje jedným uzatváracím ramenom, ana základe detegovania osoby s oprávnením k prístupu priechod uvoľní. Prechod priechodom je závorou detegovaný a uzatváracie rameno sa opät presunie dopriechodu, čím je priechod opät blokovaný.0004 V EP 961.005 A 2 je zverejnená otočná závora, ktorá v základnom postavení priechod síce blokuje, ale je možnéju prestaviť do polohy pre prípad poplachu, v ktorej do priechodu nevyčnieva žiadne uzatváracie rameno, čo máza následok, že v pripade núdze je možné priechodom, ktorým je v normálnompripade možné prejst len s pomocou oprávnenia pre prístup, nechat prejstvelké množstvo osôb v najkratšom možnom čase.0005 Vsúhrne je možné povedat, že známe otočné závory sú vo svojom základnom postavení zaistené, aby tak uzatvárali priechod. Až nazáklade detegovania oprávnenia pre prístup je možné týmito otočnýmizávorami ďalej otočit silou prechádzajúcej osoby, alebo motoricky, čím sa uvoľní priechod pre osobu. Ako oprávnenie pre prístup pritom prichádzajú do úvahy rôzne možnosti, napríklad čítačka magnetických kariet, čítačka čiarového kódu, ale ibezdotyková dištančné čítačka. Otočné závory známej konštrukcie slúžia na to, aby umožñovali jednoznačne odlíšenie medzi oprávnenými, jednotlivo prechádzajúcimi osobami. Sú však prekážkoua spomalením prúdu prechádzajúcich osôb.0006 Úlohou predkladaného vynálezu preto je poskytnúť otočné závory, resp. spôsob prevádzkovania otočnej závory, ktoré netvoria prekážku prúdu prechádzajúcich osôb, ale pritom súčasne umožňujú efektívnu kontroluprístupu včítane oddelenia osôb.0007 Podľa vynálezu je to dosiahnuté znakmi význakovej časti nároku 1.0008 Vďaka navrhovanej stálej prevádzke otočnej závory v základnom postavení, ktorá uvoľňuje priechod, nevzniká prekážka prúdu prechádzajúcich osôb. Súčasne ale dochádza k účinnej kontrole oprávnenia pre prístup, lebo pri detegovaní osoby, ktorá chce prejst priechodom, ktorá ale nemá žiadne oprávnenie pre prístup, sa priechod okamžite zablokuje natočením otočnej0009 Aby bolo umožnené včasné zablokovanie priechodu je potrebné,aby senzory na detegovaníe osôb príp. oprávnenia pre prístup boli navrhnutév určitej vzdialenosti od otočnej závory.0010 Pomocou znakov význakovej časti nároku 3 je zaistené, že pri pokuse nejakej osoby prejst priechodom bez oprávnenia pre prístup sa otočná závora po zablokovaní priechodu otočí do svojho základného postavenia, ktoré uvoľňuje priechod až vtedy, ked senzor osôb nedetegoval žiadnu osobuv oblasti otočnej závory. To je potrebné preto, aby sa zabránilo prechodu takejneoprávnenej osoby, ktorá by sa po zablokovaní otočnej závory ešte mohla0011 Pokial sa však neoprávnená osoba už nenachádza v oblasti senzora osôb, ale pred otočnou závorou v oblasti senzora osôb stoja v rade iné oprávnené osoby, je navrhnuté, že sa otočná závora použije už známym spôsobom, totiž tak, že bude blokovat prechod a prechod uvoľní len jednotlivo na základe preukázania oprávnenia pre prístup. To je potrebné preto, aby sa zabránilo tomu, aby osoby, ktore sa nachádzajú v oblasti senzora osôb a stoja v rade, museli z oblasti senzora osôb odísť, aby sa tak otočná závora nastavila opät do svojho základného postavenia, ktoré uvoľňuje priechod. Až keď senzor osôb vo svojej oblasti už nedeteguje žiadnu osobu, presunie sa podľa znakov význakovej časti nároku 4 otočná závora opät do svojho základného postavenia, uvoľňujúceho priechod a ďalej je prevádzkovaná podľa nového0012 Znak význakovej časti nároku 5 opisuje výhodné uskutočneniečítačky oprávnenia pre prístup.0013 Vďaka znaku význakovej časti nároku 6 je zaistené, že osoba bez oprávnenia pre prístup, ktorá sa pokúsi preniknút priechodom prebehnutím, nebude zranená otočnou závorou otáćajúcou sa do blokujúceho postavenia.0014 Znaky význakových častí nárokov 7 až 9 opisujú výhodné0015 Znaky význakových časti nárokov 10 až 12 opisujú spôsob podľavynálezu na prevádzkovanie otočnej závory majúcej vyššie uvedené výhody.0016 Teraz bude vynález ďalej detailne opisaný na základe výkresov.obr.1 schematický pohľad zboku na otočnú závoru podľa vynálezuv základnom postavení, obr.2 pohľad zhora na otočnú závoru podľa vynálezu vzákladnom postavení,obr. 3 schematický pohľad zboku na otočnú závoru podľa vynálezuv zablokovanom postavení, obr. 4 pohľad zhora na otočnú závoru podľa vynálezu v zablokovanom postavení, obr. 5 blokový diagram spôsobu podľa vynálezu.1 sa približuje k otočnej hviezdici 2 vybavenej uzatváracími ramenami 3. Tá je takého druhu, že je možné postavenie, v ktorom žiadne z uzatváracích ramien 3 nevyćnieva do priechodu 8 a neblokuje ho (pozri obr. 2). Výhodne sú po oboch stranách otočnej závory 9 navrhnuté senzor alebo senzory 4 osôb a čítačka 5 oprávnenia pre prístup. Tá je výhodne vytvorená ako bezdotyková diaľková dištančné čítačka. V znázornenom príklade sú senzor alebo senzory 4 osôb a čítačka 5 oprávnenia pre prístup, ako i samotná otočná závora,navrhnuté na nosnej konštrukcii 6. Osoba 1 je detegovaná na základe pohybu v smere Šípky 7 senzory 4 osôb (napríklad klasickými infračervenými senzorami pohybu). Krátko pred tým, alebo príp. súčasne, čítačka alebo čítačky 4 oprávnenia pre prístup detegujú oprávnenie pre prístup, ktoré je nesené osobou 1. Senzory 4 a čítačka alebo čítačky 5 dodávajú zodpovedajúci signál riadiacej jednotke (neznázornená), ktorá vtomto prípade otočnú závoru 2 ponechá v jej základnom postavení, ako je vidieť na obr. 1 a 2, v ktorom žiadne

MPK / Značky

MPK: E06B 11/08

Značky: otočná, závora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e140-otocna-zavora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otočná závora</a>

Podobne patenty