Doska materiálu s dekoratívnou vrstvou a razbou

Číslo patentu: E 13701

Dátum: 07.05.2010

Autor: Niedermaier Thomas

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka dosky materiálu, najmä na výrobu nábytku, ktorá má aspoň jednu strednú vrstvu substrátu, a na aspoň jednej strane vrstvy substrátu dekoratívnu vrstvu, ako ajlisovacieho plechu na výrobu dosky materiálu.0002 Dosky materiálu daného druhu sa hlavne používajú na výrobu nábytku, elementov dverí alebo podlahových panelov. Na výrobu dosiek materiálu sa používa vláknitý materiál, ktorý je aspoň z jednej strany, výhodne z oboch strán, obložený viacerými vrstvami, aby sa tieto v lise spolu spojili. Z tohto dôvodu sú vrstvy napustené amínovou živicou, napríklad melamínformaldehydovou živicou, takže pri lisovaní za súčasného pôsobenia tepla môže vrstva z amínovej živice vytvrdnúť, a tým sa vytvorí spojenie jednotlivých vrstiev s vrstvou substrátu. Na tento účel použité vrstvy pozostávajú z aspoň jednej dekoratívnej vrstvy a lcrycej vrstvy. Dekoratívna vrstva môže pozostávať z grañckého vzoru alebo napodobeniny prírodnéhopovrchu dreva alebo povrchu kameniva.0003 Výhodne sa dosky materiálu používajú na výrobu nábytku, pričom záleží na tom, aby sa zvolený vzor, výhodne textúra dreva, pokiaľ možno prirodzene veme zobrazoval. Z tohto dôvodu sa používajú lisovacie plechy, ktoré majú negatívny odtlačok dosiek materiálu,určených na lisovanie. Tým môže byť pri lisovacom procese na hornú kryciu vrstvu vrstvy substrátu prenesená štruktúra lisovacieho plechu. Na tento účel sa spravidla používajú veľké lisovacie plechy vo formáte 2,3 x 6 m, aby sa zhotovili veľkoformátové dosky materiálu, ktorémôžu byť následne v nábytkovom priemysle na konkrétny účel použitia narezané.0004 Nároky na takéto dosky materiálu zo strany zákazníkov neustále rastú, pričom vždy sa stále uprednostňuje, aby sa uskutočnenie povrchu čo najviac blížilo prírodnej dýze. Aby sa priania zákazníkov V tomto smere dostatočne zohľadnili, sú preto potrebné ďalšie Vylepšenia0005 Zo spisu EP 0 095 046 je známy spôsob výroby dekoratívnej umelej hmoty na poťahovanie nosných materiálov. Na tento účel sa používa dekoratívna umelá hmota, ktorá je vybavená reliéfovo razeným povrchom, ktorý pozostáva z krycieho papieru, napusteného živicou, a pričom krycí papier je potlačený tlačovým vzorom, a reliéfový povrch má0006 Zo spisu DD 204 225 je známa lisovacia doska pre lisovacie a spekacíe zariadenie. Táto lisovacia doska je usporiadaná na rozdrobovanie plastových materiálov, aby sa získala vyššia sypná hustota granulátu. Lisovacia doska samotná je opatrená takmer kvadratickým vzorom,pričom deliace línie sú vytvorené s ostrými hranami, aby mohlo byť vykonávané potrebné0007 Úlohou vynálezu je predstaviť dosku materiálu, ktorá má ďalej zvýšený štandard kvality.0008 Pri riešení úlohy sa predpokladá, že po oboch stranách vyrábanej dosky materiálu je usporiadané dekoratívna vrstva, a že existuje razba s presným lícovaním, pričom štruktúry po oboch stranách dosky materiálu sú vytvorené s presným zákrytom. Ďalšie výhodnéuskutočnenia vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov.0009 Pod výrazom razba s presným lícovaním sa rozumie zvláštna razba, pri ktorej sa vzor dekoratívnej vrstvy, napriklad textúra dreva, zhoduje s vyrazenou štruktúrou lisovacieho plechu. Tým môžu byť najmä pomocou príslušnej hlbokej razby zdôraznené póry dreva, takže celkovo vznikne dojem, že sa jedná o prírodné drevo, pričom ďalej na základe existujúcej razby vznikne hmatový vnem, ktorý v pozorovateľovi, najmä pri ohrnataní, vzbudí dojem, že sa jedná0010 V danom prípade sa dosky materiálu používajú hlavne na výrobu nábytku, ktorý je,pokiaľ sa nejedná o otvorené regálové steny, vybavený elementmi dverí, ktoré sú natočiteľne pohyblivo uložené pomocou závesov. Dojem z dosky materiálu môže byť vzhľadom na ďalšie zvýšenie kvality teda zlepšený tým, že po oboch stranách dosky materiálu sa nachádza uskutočnenie štruktúry s presným zákrytom. Pod výrazom s presným zákrytom sa v tejto súvislostí rozumie, že sa textúry dreva prednej strany zrkadlia na zadnej strane. Tým sa môže dosiałmuť dojem, ako by sa jednalo o masívnu drevenú dosku, ktorej textúra je s presným zákrytom vytvorená ako na prednej strane, tak aj na zadnej strane. Tým môžu byť napríklad vytvorené obzvlášť silne vystupujúce textúry dreva, a ak je to žiaduce i jednotlivý suk, presne v rovnakej polohovej výške na zadnej strane, takže pre pozorovateľa vznikne dojem, že doska materiálu pozostáva z masívneho dreveného kusa. To isté platí pre iné nábytkové diely, napríklad bočné panely skrine a obdobné elementy.0011 Na výrobu dosky materiálu sa pritom používa dekoratívna vrstva, ktorá pozostávaaspoň z jedného dekoratívneho papiera a razby na prednej a zadnej strane dosky materiálu. Natento účel sa používajú lisy, ktoré môžu vykonávať razbu ako na prednej, tak i na zadnej strane dosky materiálu, pričom použité lisovacie plechy majú negatívnu štruktúru vyrábaného povrchu, ktorá je vytvorená tiež s presným zákrytom. Na záldade zhody štruktúry lisovacíeho plechu s dekoratívnym papierom sa vytvorí dojem prírodnej textúry dreva alebo iného0012 V osobitnom uskutočnení vynálezu sa predpokladá, že dekoratívny papier a razba majú,vychádzajúc od stredu, voči pozdĺžnemu a/alebo priečnemu smeru symetrickú štruktúru. Pri určovaní a voľbe dekoratívnych papierov, respektíve pri ich výrobe sa zabezpečí obzvlášť jednoduché ďalšie spracovanie vďaka štruktúre, ktorá môže byť vytvorená symetricky vychádzajúc zo stredu, ako voči pozdĺžnemu, tak i voči priečnemu smeru. Na tento účel zhotovené lisovacie plechy s presným lícovaním majú tiež takú štruktúru, takže vznikne zvláštna výhoda, že lisovacie plechy môžu byť nezávisle od svojej polohy použité v lise tak ako spodný, tak aj ako homý lisovací plech, pričom ďalej ani nezáleží na tom, či dôjde k natočeniu lisovacích plechov V polohovej rovine voči sebe, alebo nie. To sa však dosahuje len vtedy, keď je, vychádzajúc zo stredu, vytvorená symetrická štruktúra ako voči pozdĺžnemu, tak aj voči priečnemu smeru. Pokiaľ sa uskutočnenie štruktúry rozprestiera symetricky len voči pozdĺžnemu alebo priečnemu smeru, tak by bolo treba pri montáži lisovacích plechov dbať na to, aby bola zabezpečená razba s presným zákrytom. Na tento účel sa obidve strany dosky materiálu obložia dekoratívnou vrstvou a spracujú lisovacím plechom. Na spojenie jednotlivých vrstiev s vrstvou substrátu sa pritom predpokladá, že medzi vrstvou substrátu alebo dekoratívnou vrstvou je aspoň na jednej strane, výhodne na oboch stranách, usporiadaná vrstva lepidla, ktorá spravidla pozostáva z amínovej živice, alebo je dekoratívna vrstva už napustená amínovou živicou, ktorá sa na základe ohriatia vytvrdí a vytvorí teda trvalé spojenie medzi0013 Aby sa mohli raziť obzvlášť hlboké štruktúry, tak sú výhodne medzi vrstvou substrátu a dekoratívnou vrstvou vložené jedna alebo viacero podkladových vrstiev, ktoré môžu pozostávať napríklad so živicou napusteného sulfátového papiera alebo živicou napustenej sklenej tkaniny. Tým vznikne možnosť raziť obzvlášť hlboké štruktúry, bez toho aby muselabyť vrstva substrátu razená spolu.0014 Aby sa dosiahlo obzvlášť vysoko hodnotných povrchov, ktoré sú rezistentné aj voči obvyklým čistiacim prostriedkom, tak sa ďalej predpokladá, že na oboch stranách doskymateriálu je usporiadaný aspoň jeden rad vrstiev - krycia vrstva, dekoratívna vrstva. Pomocoukiycej vrstvy, ktorá je spravidla vytvorená transparentne, sa citlivá dekoratívna vrstva V konečnom dôsledku ochráni, pričom aj krycia vrstva môže byť napustená vrstvou lepidla, to znamená amínovou živicou, takže je vytvoriteľné trvalé spojenie medzi krycou vrstvou, dekoratívnou vrstvou, ako aj dekoratívnou vrstvou a vrstvou substrátu.0015 Ak je požadovaná vysoká odolnosť proti oteru vytváraných povrchov dosiek materiálu,môžu byť ďalej dekoratívne vrstvy a/alebo krycie vrstvy obohatené časticami odolnými proti oteru. Ako proti oteru odolná častica prichádza do úvahy v podstate korund, môže však byť v jednej z homých vrstiev tiež zapustený už zviazaný melamín alebo sklo, aby sa tým vytvorilavrstva, ktorá je odolná proti oteru a stabilná voči opotrebeniu.0016 Ako vrstva substrátu sa môžu v zásade použiť materiály, ktoré obsahujú vlákna alebo štiepky, ako je MDF, HDF, materiál zo štiepok, OSB alebo preglejka. Tu však záleží na požadovanej kvalite a pevnosti dosky materiálu, aby sa táto mohla použiť napríklad ako doskadreveného materiálu pre nábytkový priemysel.0017 Ďalej je úlohou vynálezu ukázať lisovací plech nového druhu, ktorý sa môže použiť na výrobu dosiek materiálu. Aby sa manipulácia s lisovacím plechom počas lisovacieho procesu a najmä pri montáži vykonávala tak jednoducho, ako je to len možné, a aby sa zabezpečila razba dosiek materiálu s presným zákrytom, a to ako na hornej strane, tak aj na zadnej strane, tak sa pritom predpokladá, že lisovací plech má pozdĺž svojej pozdĺžnej stredovej osi a priečnej stredovej osi v kvadrantoch zrkadlovú povrchovú štruktúru vo forme textúry dreva alebo povrchu kameniva, pričom pre razbu povrchu dosky materiálu sa používa negatívny odtlačok. Na základe symetrického uskutočnenia sa dosialme to, že lisovacie plechy môžu byť nezávisle od svojej polohovej orientácie použité ako dole, tak aj hore, bez toho aby v dôsledku zlenamontovaných lísovacich plechov mohlo dochádzať k chybnérnu lisovaniu. 0018 Vynález sa v nasledujúcom objasňuje na základe obrázkov výkresu. 0019 Pritom ukazujeobr. 1 v perspektívnom pohľade dosku materiálu, obr. 2 v perspektívnom rozloženom znázomení dosku materiálu s jednotlivými dielmi aobr. 3 v pôdorysnom pohľade symetrický lisovací plech na výrobu dosiek materiálu.

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04, B30B 15/06

Značky: razbou, dekoratívnou, vrstvou, materiálů, doska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e13701-doska-materialu-s-dekorativnou-vrstvou-a-razbou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doska materiálu s dekoratívnou vrstvou a razbou</a>

Podobne patenty