Spojovacie teleso najmä na spojenie dvoch drevených konštrukčných častí

Číslo patentu: E 13680

Dátum: 16.02.2009

Autor: Heitz Walter

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka spojovacieho telesa na vytvorenie spojenia medzi dvomi konštrukčnými časťami, najmä medzi dvomi drevenými konštrukčnými časťami podľa predvýznaku nároku 1. 0002 Takéto spojovacie teleso je napriklad známe z DE 10 2004 059 573 A 8. Na spojenie dvoch drevených konštrukčných časti sa pripevnl na jednu z konštrukčných časti. Na druhú drevenú konštrukčnú časť sa pripevnl totožné spojovacie teleso a obe konštrukčné časti sa navzájom spoja tak, že spojovacie telesá sa prostredníctvom úsekov svojich priečnych plôch navzájom priliehavo zazubia. Na upevnenie spojovacieho telesa na drevenú konštrukčnú časť je toto vybavené čapom na zasunutie do diery konštrukčnej časti, ako aj upevňovaclmi dierami na prevedenie klincov alebo skrutiek. Tento sposob upevňovania sa slce v praxi osvedčil. ale pre veľmi ťažké konštrukčné časti sa však pri tenko vyhotovených spojovaclch telesách treba obávať,že pridržiavacia sila odsadenia nebude dostačujúca.0003 Preto je úlohou vynálezu spojovací prvok vyššie menovaného druhu dalej rozvinúť tak,aby sa umožnilo stabilnejšie spojenie konštrukčných častí.0004 Uloha sa podľa vynálezu vyriešila spojovacím prvkom so znakmi nároku 1. Výhodné dalšie formy sú predmetom závislých nárokov.0005 vynález spočíva v myšlienka, že pri zostavenl dvoch totožných spojovaclch telies podľa vynálezu odsadenie jedného spojovacieho telesa prinajmenšom po úsekoch priliehavo zaberá do na okraji otvoreného vybrania druhého spojovacieho telesa. Výsledkom toho je zaťažiteľné zazubenie oboch spojovaclch telies. Veľkoplošné dosadanie odsadenia jedného spojovacieho telesa na vymedzujúcu plochu druheho spojovacieho telesa sa dosiahne prostrednictvom prinajmenšom po úsekoch totožným tvarovaním priečnej plochy a vymedzujúcej plochy. Pritom je zvlášť výhodné, ked je spojovacia plocha v strednej rovine medzi dosadaoou plochou a povrchom. Výška odsadenia zodpovedá potom hrúbke základnej platne tak, že dve zostavené spojovacie telesá vytvárajú takmer kompaktné teleso, pri ktorom povrch jedného spojovacieho telesa llcuje vždy s dosadaoou plochou druhého spojovacieho telesa. Kompaktnosť spojenia sa taktiež zvýši dalej tým, že podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia vynálezu sa odsadenie tiahne od na okraji otvoreného vybrania pozdĺž pozdĺžnej osi prebiehajúcej v rovine symetrie až po okraj základnej platne. Zvlášť výhodné je, že odsadenie je vytvorené komplementárne k na okraji otvorenému vybraniu tak, že pri zostavenl s druhým spojovaclm telesom sa na okraji otvorené vybranie úplne vyplnl jeho odsadenlm.0006 Priečna plocha môže mať rovný úsek, ktorý je sklonený k povrchu v ostrom uhle. Pritom je výhodné, že rovný úsek priečnej plochy Iícuje s tvarovo totožným rovným úsekom vymedzovacej plochy. Avšak je tiež možné, že priečna plocha má oblý úsek, ktorý prilíeha k tvarovo totožnému úseku vyynedzujúcej plochy.0007 Učelovo majú upevňovacie prostriedky dva uchytávacie kanály, tiahnuce sa cez základnú platňu a pripadne cez odsadenie, na uchytenie kollkových spojovaclch prostriedkov, najma skrutiek alebo klincov. uchytávacie kanály sú výhodne sklonené v rôznych smeroch voči kolmici na dosadaciu plochu. Pritom je výhodné, že uchytávacie kanály sú sklonené v rovnakom uhle voči kolmici, výhodne v opačných smeroch. Sklon skrutiek alebo klincov voči kolmici v rôznych smeroch dáva stabilnejšie spojenie spojovacieho telesa s konštrukčnou časťou, na ktorú dosadá svojou dosadaoou plochou, ako ked sa skmtky alebo klince namontujú rovnobežne voči sebe kolmo do konštrukčnej časti. Účelne majú upevňovacie prostriedky dalšie uchytávacie kanály na kollkové upevňovacie prostriedky. Týmto možno ešte zosilniť spojenie medzi spojovacími telesami a konštrukčnou časťou. Aby sa uľahčilo upevnenie spojovaclch telies na konštrukčnú časť pred pripevnenlm skrutiek alebo klincov, vyčnieva z dosadacej plochy účelovo najmenej jeden upevňovaci tŕň. Ďalej je pre tento účel dosadacia plocha výhodne prinajmenšom čiastočne zdrsnená.0008 Podľa výhodnej formy uskutočnenia vynálezu sa cez odsadenie tiahne další uchytávacl kanál na kollkový spojovacl prostriedok, ktorého stredová os prebieha v priečnej ploche a vo vymedzovacej ploche. Ked sa dve spojovacie telesá zostavia do spojovacieho zariadenia, môže sa cez tento dalšl uchytávacl kanál previesť napriklad skrutka na silové spojenie oboch konštrukčných častl.0009 V ďalšom je vynález bližšie vysvetlený na základe príkladu uskutočnenia schematicky zobrazeného na výkrese. ZobrazujúObrázok 1 spojovacie teleso podľa prvého prlkladu uskutočnenia v pohľade zhora na spojovaciu plochuObrázok 2 spojovacie teleso podľa obrázka 1 v bočnom pohľade. čiastočne v reze Obrázok 3 priečny rez spojovacim telesom podľa obrázka 1 pozdĺž línie A-A Obrázok 4 pohľad spredu na koncovú časť spojovacieho telesa podľa obrázka 1Obrázok 5 dve spojovacie telesá podľa obrázka 1 namontované na drevené konštrukčné časti pred zostavenim do spojovacieho zariadeniaObrázok 6 spojovacie teleso podľa druhého prlkladu uskutočnenia v pohľade zhora na spojovaciu plochuObrázok 7 spojovacie teleso podľa obrázka 6 v pohľade zboku, čiastočne v rezeObrázky Ba a 9 a vždy jedno spojovacie teleso v pohľade zhora na spojovaciu plochu podľa tretieho a štvrtého prlkladu uskutočnenia aObrázky Bb a 9 b vždy rez cez spojovacie teleso podľa obrázkov Ba a 9 a pozdĺž roviny symetrie.0010 Spojovacie teleso 10 zobrazené na obrázkoch 1 až 4 je vyhotovené z jedného kusa kovu. Má podkovovitú základnú platňu 12 s dosadacou plochou 14, ktorá je určená na dosadnutie na drevenú konštrukčnú časť. Odvrátene od dosadacej plochy 14 má základná platňa 12 spojovaciu plochu 16 prebiehajúcu rovnobežne s dosadacou plochou 14, z ktorej vyčnieva odsadenie 18,ktoré má rovnakú výšku ako základná platňa 12. Odsadenie 18 prekrýva spojovaciu oblasť základnej platne 12 usporiadanú medzi ramenami 20 podkovy. Odsadenie 18 má povrch 22. ktorý prebieha rovnobežne s dosadacou plochou 14 a spojovacou plochou 16. Povrch 22 je priečnou plochou 26 spojený so spojovacou plochou 16 a pokračuje až k voľnej hrane 24 v oblasti medzi ramenami 20 podkovy, odkiaľ až po spojovaciu plochu 16 pokračuje úsek priečnej plochy 26. ktorý je voči dosadacej ploche 14, spojovacej ploche 16 a povrchu 22 sklonený o ostrý uhol u. Priečna plocha 26 má okrem toho bočné fazety 28, ktoré pokračujú od voľnej hrany 24 a sú vymedzené povrchom 22.0011 Cez odsadenie 18 sú z povrchu 22 až po dosadaciu plochu 14 vyvŕtané dva uchytávacie kanály 30 a 32, ktoré slúžia na uchytenie skrutiek a majú zapustenie 34 pre hlavu skrutky. uchytávacie kanály 30 a 32 začínajú vždy na mieste zadnej plochy 22, ktoré má rovnaký odstup k obom ramenám 20 podkovy. Prebiehajú však sklenené o uhol B ku kolmici na zadnú plochu 22, a to v opačných smeroch vrchný uchytávaci kanál 30 na obrázku 1 prebieha šikmo doprava. zatiaľ čo spodný uchytávaci kanál 32 na obrázku 1 prebieha šikmo doľava. S výnimkou uchytávacich kanálov 30 a 32 je spojovacie teleso 10 zrkadlovo symetrické vzhľadom na pozdĺžnu strednú rovinu 35.0012 V oblasti medzi ramenami 20 podkovy sú dosadacia plocha 14 a spojovacia plocha 16 navzájom spojené vymedzovacou plochou 62 vymedzujúcou na okraji otvorené vybranie 60 v základnej platni 12. Táto je ku koncom rąmien 20 podkovy skosená tak, že vybranie 60 sa rozširuje k svojmu otvorenému okraju. Usek priečnej plochy 26 sklonený o uhol o, má pokračovanie v s nim licujúcom zadnom úseku 64 vymedzovacej plochy 62. Pritom, ked neberieme do úvahy fazety 28 a úkosy na koncoch ramien 20 podkovy. je vymedzovacia plocha 62 svojim tvarom totožná s priečnou plochou 26. Ak by sa odsadeníe 18 dalo uvoľniť zo základnej platne 12, dalo by sa okolo linie rezu 66 priečnej plochy 26 so spojovacou plochou 16 stojacej kolmo na pozdĺžnu strednú rovinu 35 priliehavo vychýliť do na okraji otvoreného vybrania 60. Línia rezu 66 prebieha presne stredom spojovacieho telesa 10. Toto má za následok, že dve totožné spojovacie telesá 10 možno zostaviť tak, že vytvárajú takmer kompaktný kváder so zaoblenými rohmi.0013 Na lepšie upevnenie na drevenú konštmkčnú časť má spojovacie teleso 10 upevňovacie tŕne 36 vyčnievajúce z dosadacej plochy 14. Okrem toho má dosadacia plocha 14 zdrsnené časti 38 plochy. Ďalej sú cez ramená 20 podkovy vyvŕtané dalšie bočné uchytávacie kanály 40, ktoré rovnako slúžia uchyteniu skrutiek a prebiehajú cez základnú platňu 12 čiastočne kolmo. čiastočne sklonené voči kolmici. Sklon bočných uchytávacich kanálov 40 voči kolmici môže prebiehať v rôznych smeroch. Na obrázku 1 prebiehajú uchytávacie kanály 40 v smere k dosadacej ploche 14 a preč od volných koncov ramien 20 podkovy. Sklon v opačnom smere je však taktiež možný. Nakoniec pokračuje ďalší uchytávaci kanál 42 cez odsadenie 18, ktorého stredovú os 44 tvori líniarezu priečnej plochy 26 a zadného úseku 64 spojovacej plochy 62 s pozdlžnou strednou rovinou 35.0014 Obrázok 5 ako príklad zobrazuje ako dve spojovacie telesá 10 vytvárajú spojovacie zariadenie na spojenie dvoch drevených konštrukčných častí 46 a 48. Prvé spojovacie teleso 10 je upevnené na hlavný nosník 46 tak, že jeho dosadacia rovina 14 dosadá naplocho na plochu hlavného nosníka 46. Upevňovacie tŕne 36 a zdrsnené časti 38 plochy umožňujú prvé provizóme upevnenie. Následne sa cez bočné uchytávacie kanály 40 zaskrutkujú skrutky do dreva hlavného nosníka 46, pričom najprv sa zaskrutkujú kolmo prebiehajúce skrutky, potom skrutky sklonené voči kolmíci. Na upevnenie spojovacích telies 10 na betónové nosníky je najmenej časť bočných uchytávacích kanálov 40 vhodná tiež pre uchytenie kotiev do betónu. Nakoniec sa cez protilahlé šikmé uchytávacie kanály 30 a 32 zaskrutkujú skrutky do odsadenia 18 v hlavnom nosníku 46. Na bočnom nosníku 48 je vyfrézovaná oblasť 50, na ktorú sa rovnakým spôsobom pripevnl druhé spojovacie teleso 10. Oblasť 50 je vyfrézovaná do hĺbky, ktorá zodpovedá výške spojovacieho telesa 10 v oblasti odsadenia 18. Ak sa aj druhé spojovacie teleso 10 pripevňuje na bočný nosník 48 rovnakým spôsobom ako spojovacie teleso 10 na hlavný nosník 46, možno navzájom spojit obe drevené konštrukčné časti 46 a 48. Za týmto účelom sa šikmé úseky priečnych plôch 26 položia na seba tak. že bočný nosník 48 sa kĺže ako po naklonenej rovine, dokým spojovacie plochy 16 oboch spojovacích telies 10 neležia na sebe a priečne plochy 26 nedosadajú na spojovaciu plochu 62 vždy toho druhého spojovacieho telesa 10. Nakoniec sa cez dieru 52 v bočnom nosníku 48 prevedie skrutka cez zostavené stredné uchytávacie kanáliky 42 a zaskrutkuje sa na silové spojenie do hlavného nosníka 46. Pritom sa spravidla jedná o skrutku do dreva. ktorá nie je pevne spojená so spojovaclmi telesami 10. Namiesto ďalšieho uchytávacieho kanála 42 môže každé zo spojovacích telies 10 mat aj uchytávacl kanál, prebiehajúci pozdĺžne cez odsadenie 18, ktorý sa spolu s príslušným uchytávaclm kanálom vždy druhého spojovacieho telesa 10 tiahne po celej dlžke spojovacieho zariadenia. Do tohto uchytávacieho kanála sa výhodne zavedie skrutka do plechu, ktorej priemer je o málo väčší ako vnútorný priemer uchytávacieho kanála tak, že skrutka do plechu nezaberá len do hlavného nosníka 46, ale spojí sa priliehavo taktiež so spojovaclmi telesami 10. Takýto spojovací kanál je zobrazený v treťom a štvrtom príklade uskutočnenia opísaných dalej nižšie a na obrázkoch 8 b a Qb má vzťahovú značku 74.0015 Spojovacie teleso 110 podľa druhého príkladu uskutočnenia (obrázky 6 a 7) je v princípe podobne vyhotovené ako spojovacie teleso 10 podla prvého príkladu uskutočnenia. Rovnaké znaky majú preto rovnaké vzťahové značky. Základná platňa 12 spojovacieho telesa 110 má kruhový vonkajší obrys. Povrch 22 odsadenia 18 má oproti tomu trošku parabolický vonkajší obrys. Priečna plocha 26 medzi povrchom 22 a spojovacou plochu 16 je po obvode sklonená voči povrchu 22 o ostrý uhol a tak, že odsadenie 18 má tvar lastovičieho chvosta. Podľa toho je vymedzovacia plocha 62 medzi dosadacou plochou 14 a spojovacou plochou 16 rovnako sklonená voči dosadacej ploche 14 a spojovacej ploche 16 o uhol o. Okrem toho výška odsadenia 18 zodpovedá hrúbke základnej platne 12. Priečna plocha 26 a vymedzujúca plocha 62 sú takto svojim tvarom vyhotovené totožne tak, že odsadenie 18 možno priliehavo vložiť do na okraji otvoreného vybrania 60 v prípade, že by sa dalo uvoľniť od základnej platne 12. Priečna plocha 26 a vymedzujúca plocha 62 sa navzájom stýkajú len v jednom bode 66, ktorý sa nachádza v strede kruhovej základnej platne 12. Dve identické spojovacie telesá 110 možno týmto zostaviť tak, že vzniká takmer kompaktný valec.0016 Na upevnenie spojovacieho telesa 110 na drevenú konštrukčnú časť sa tiahnu dva uchytávacie kanály 30 a 32 pre skrutky kolmo vyvŕtané cez povrch 22 a dosadaciu plochu 14. Ďalej sa cez základnú platňu 12 tiahnu prevŕtané dalšie uchytávacie kanály 40, ktoré sú po pároch sklonené v opačných smeroch vpravo zobrazené uchytávacie kanály 40 na obrázku 6 sa tiahnu doprava dole, vlavo zobrazené dotava dole. Aby sa spojovacie teleso 110 mohlo lepšie vyrovnať na drevenej konštrukčnej časti, prebieha cez povrch 22 odsadenia 18 v rovine symetrie 35 vyrovnávací zárez 70.0017 Spojovacie telesá 210 a 310 podľa tretieho príkladu uskutočnenia (obrázky Ba a Bb) a podľa štvrtého príkladu uskutočnenia (obrázky 9 a a 9 b) sú v princípe vyhotovené podobne ako spojovacie telesá 10 podla prvého príkladu uskutočnenia. Preto rovnaké znaky majú rovnaké vzťahové značky. Kým základná platňa 12 spojovacieho telesa 210 má vonkajší obrys zaobleného pravouholnlka, základná platňa 12 spojovacieho telesa 310 podľa štvrtého príkladu uskutočnenia má kruhový vonkajší obrys. V zostávajúcich znakoch spojovacie telesá 210 a 310 podľa tretieho a štvrtého príkladu uskutočnenia však v podstate súhlasia. Obe spojovacie telesá 210 a 310 majú štyri uchytávacie kanály 30 prebiehajúce cez odsadenie 18. Tieto sú oproti uchytávaclm kanálom30 a 32 prvého a druhého príkladu uskutočnenia síce sklonené v uhle voči kolmici na dosadaciu plochu a spojovaciu plochu 16, avšak oproti prvému príkladu uskutočnenia o rovnaký uhol v rovnakom smere. V ďalšom majú spojovacie telesá 210 a 310 na voľných koncoch ramien 20 svojej podkovy vždy zavádzací nábeh 70 pre odsadenie 18 totožného spojovacieho telesa 210 a 310. Navyše má tiež odsadenie 18 na oboch stranách na opačnom konci spojovacieho telesa 210 a 310 komplementárny, smerom von sklenený nábeh 72. Tak zavádzací nábeh 70, ako aj nábeh 72 môžu byť navyše sklenené voči priemetu (rovine výkresu) tak, že volné konce ramien 20 podkovy vždy podchylávajú odsadenie 18 na kus širšie. Ak sa zostavia dve totožné spojovacie telesá 210 a 310. tak zavádzacie nábehy 70 a nábehy 72 odsadeni 18 na seba dosadajú naplocho a vytvárajú spojenie v tvare Iastovičieho chvosta tak, že obe spojovacie telesá 210 a 310 sa voči sebe nedajú posunúť rovnobežne voči priemetu (rovine výkresu) podľa obrázkov 8 a a 9 a a kolmo voči rovine symetrie spojovacích telies 210 a 310.Na záver je potrebné zhmúť nasledovné0018 vynález sa týka spojovacieho telesa 10, 110, 210 a 310 na vytvorenie spojenia medzi dvomi konštrukčnými časťami, najmä medzi dvomi drevenými konštrukčnými časťami 46 a 48, so základnou platňou 12, ktorá má dosadaciu plochu 14 na dosadnutie na jednu z konštrukčných častí 46 a 48, s odsadením 18 vyčnievajúcim zo spojovacej plochy 16 odvrátenej od dosadacej plochy 14 rovnobežnej s ňou, ktorý má povrch 22 rovnobežný s dosadacou plochou 14, pričom z povrchu 22 ku spojovacej ploche 16 sa tiahne priečna plocha 26 sklonená najmenej po úsekoch voči povrchu 22 o ostrý uhol a, a s upevñovacími prostriedkami na upevnenie na jednu z konštrukčných častí. Podľa vynálezu sa predpokladá, že základná platňa 12 má na okraji otvorené vybranie 60, ktoré sa tiahne po odsadenie 18 a je vymedzené vymedzovacou plochou 62 prebiehajúcou medzi spojovacou plochou 16 a dosadacou plochou 14 tak, že najmenej jeden úsek priečnej plochy 26, priliehajúci k vybraniu 60, a jeden úsek vymedzovacej plochy 62, susediaci s odsadením 18, má totožný tvar, a že tvarovo totožné úseky priečnej plochy 26 a vymedzovacej plochy 62 sú vždy symetrické vzhľadom na spoločnú rovinu symetrie 35.

MPK / Značky

MPK: F16B 12/22, E04B 1/61, E04B 1/26, F16B 5/00

Značky: dřevěných, částí, dvoch, konštrukčných, spojovacie, těleso, spojenie, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e13680-spojovacie-teleso-najma-na-spojenie-dvoch-drevenych-konstrukcnych-casti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovacie teleso najmä na spojenie dvoch drevených konštrukčných častí</a>

Podobne patenty