Sedadlo vozidla, najmä sedadlo motorového vozidla

Číslo patentu: E 12289

Dátum: 03.07.2010

Autor: Kämmerer Joachim

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sedadla vozidla, najmä sedadla motorového vozidla, s význakmi obsiahnutými v predvýznakovej časti nároku l.Druhé a/alebo tretie rady sedadiel multifunkčných vozidiel (MPV), ako napríklad dodávkových automobilov alebo veľkopriestorových limuzln, sú spravidla usporiadané tak, že vnútorný priestor je možné variabílne nastaviť pre dopravu osôb alebo tovaru. Zo spisu DE 10 2006 007 139 Al je napríklad známe sedadlo vozidla druhu, opísaného v úvode, ktoré je možné prestavit z úžitkovej polohy do polohy, vhodnej pre nastupovanie, alebo do polohy, V ktorej je vyhotovené sklopenie na podlahu, a to na zväčšenie nákladového priestoru. V spise EP l 535 792 A 2 je opísané podobné sedadlo vozidla, pri ktorom je prepájacia spojka, nakĺbená na operadlo, napojená pomocou otočného posuvného kĺbu na zadnú spojnicu, ktorá je nakĺbená na sedadlovú časť, ktorá je usporiadané na zablokovanie pomocou blokovaciehoZákladom vynálezu je úloha vytvorit alternatívu k sedadlu vozidla druhu, opísanému v úvode. Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená sedadlom vozidla s význakmi nároku l. Výhodnévyhotovenia sú predmetom závislých nárokov.Prepájacia spojka slúži, ako je známe, na to, aby sa vzájomne prenášali a voči sebe uviedli do súladu pohyby a z časti aj zablokované stavy operadla a čalúneného sedáka. V dôsledku toho,že prepájacia spojka je pomocou prvého otočného posuvného kĺbu nakĺbená na prepájací prostriedok alebo na čalúnený sedák, poskytne sa k dispozícii voľná dráha, ktorá umožňuje odpojiť pohyb prepájacej spojky (a tým operadla) od prepájacieho prostriedku a od čalúneného sedáka. V dôsledku toho je najmä možné dosiahnut sklenené nastavenie operadla, ktoré neovplyvňuje polohu čalúneného sedáka. Pre funkciu prepájacej spojky, respektive jej funkciu v zablokovanom stave, je tu usporiadané druhé blokovacie zariadenie, ktorés možnosťou uvoľnenia blokuje prepájací prostriedok, a to nezávisle od stavu zablokovaniaPohyb čalúneného sedáka a zadnej pätky s operadlom vzhľadom na prednú pätku je ovládaný pomocou aspoň jedného prepájacieho prostriedku, takže výhodne je možné dosiahnut zníženie na jediný stupeň volnosti. Polohu pre nastupovanie je tak možne dosiahnuť pomocouovládania jednou rukou. Ako prepájací prostriedok je usporiadaný ďalší otočný posuvný klb.Pod pojmom nakĺbenie jedného konštrukčnćho dielu na iný konštrukčný diel je treba chápať priame klbové spojenie spresne jedným kĺbom medzi obidvoma konštrukčnými dielmi. Výraz prepájacia spojka má implikovat vždy nakĺbenie na aspoň dva konce prepájacej spojky. Príkladom otočného posuvného kĺbu je vedenie so štrbínou a čapom, usporiadané medzi dvoma konštrukčnými dielmi, ktoré pozostáva zo štrbiny (pozdĺžneho otvoru, kulisy,drážky, vedenia) v jednom konštrukčnom diele, do ktorej zaberá čap (čapový svomík,kulisové alebo drážkové kĺzatko) na druhom konštrukčnom diele. Tieto dve možné vzájomnépriradenia štrbiny a čapu kobidvom konštrukčným dielom sú zameniteľné arovnakoPohyb pri prestaveni zadnej pätlcy a operadla obsahuje - okrem translačných komponentov výhodne aj - v dôsledku usporiadania aspoň jedného prepájacieho prostriedku vytvorený rotačný pohyb, takže operadlo sa aspoň vztýči a je výhodne v polohe pre nastupovanie miemeV technicky jednoduchom vyhotovení je prvý otočný posuvný kĺb tvorený takýmto vedením so štrbinou a čapom, ktoré obsahuje čap a štrbinu, ktoré ho obklopuje. Čap môže preberať ďalšie funkcie, je napriklad súčasťou druhého blokovacieho zariadenia alebo súčasťou druhého otočného posuvného kĺbu, ktorý slúži ako prepájací prostriedok.V dôsledku toho, že základňa obsahuje výhodne aspoň jednu dvojicu sedadlových koľajničiek, je možné pozdĺžnu polohu sedadla nastaviť v malých stupňoch, pripadne takmer plynulo. Pritom je možné použiť obvyklé dvojice sedadlových koľajničiek, pri ktorých je záber vykonaný napríklad tak, že obidve sedadlové koľajničky, ktoré majú v podstate profil tvaru U,zaberajú striedavo svojim smerom dovnútra, resp. smerom von vyhnutými pozdĺžnymi okrajmi. V dôsledku použitia takýchto sériových výrobkov je možné znížiť náklady na výrobu sedadla vozidla.V ďalšom texte je vynález bližšie objasnený pomocou príkladu vyhotovenia, znázomeného navýkresoch, a na základe jednej štúdie. Na výkresoch predstavujúobr. IA schematický bokorys príkladu vyhotovenia v najviac vpredu umiestnenej úžitkovejpolohe, obr. lB pohľad na príklad vyhotovenia, ktorý zodpovedá obr. lA, v zadnej úžitkovej polohe, obr. lC pohľad na príklad vyhotovenia, ktorý zodpovedá obr. lA, v polohe pre nastupovanie, obr. 1 D pohľad na príklad vyhotovenia, ktorý zodpovedá obr. lA, V polohe sklopenia na podlahu, obr. 2 A schematický bokorys štúdie jednej úžitkovej polohy,obr. 2 B pohľad, zodpovedajúci obr. 2 A, predstavujúci štúdiu polohy sklopenia na podlahu, a obr. 2 C pohľad, zodpovedajúci obr. 2 A, predstavujúci štúdiu polohy pre nastupovanie.Sedadlo l vozidla, určené pre predný, stredný alebo zadný rad sedadiel motorového vozidla,napríklad dodávkového automobilu, je vybavené čalúneným sedákom 3, operadlom 5, pri ktorom je pomocou upevnenia 7 možné nastaviť jeho sklon voči čalúnenému sedáka 3, a tiež základňou 9, ktorá je spojená so štruktúrou sedadla vozidla. Pri nasledujúcich smerových údajoch sa vychádza z toho, že sedadlo 1 vozidla je usporiadané v smere jazdy motorového vozidla dopredu, pričom v úžitkovej polohe sedadla l vozidla, vhodnej na dopravu osôb, sa operadlo 5 nachádza na zadnom konci čalúneného sedáka 3. Pod pojmom čalúnený sedák 3 je treba chápať celú konštrukčnú skupinu, pozostávajúca zo štruktúry a z potiahnutého sedáka. Pokial sú na čalúnený sedák 3 nakĺbená ďalšie konštrukčné súčasti, je treba pod tým chápať nakĺbenie na štruktúru čalúneného sedáka 3.Vnasledujúcom texte bude zdôvodu jednoduchosti opisovaná len ľavá strana vpodstateZákladňa 9 je (na obidvoch stranách) vybavená prednou pätkou 11. Prednou pätkou ll môže byť čiastková oblasť základne 9, s ňou pevne spojená konštrukčná súčasť, so základňou 9 uvoľniteľne zablokovateľná konštrukčná súčasť alebo kombinácia dvoch takýchto súčastí. Medzi čalúneným sedákom 3 a základňou 9 je (na obidvoch stranách) usporiadaná predná nožička 13, ktorá je (pomocou kĺbu, výhodne jednoduchého otočného kĺbu) nakĺbená na prednú pätku 11 (alebo je s ňou spojená inak, prostredníctvom ďalšej súčasti alebo priamo). Predná nožička 13 je (pomocou ďalšieho kĺbu) nakĺbená na čalúnený sedák 3, takže tento čalúnený sedák 3 je kĺbovo spojený s prednou pätkou ll. Základňa 9 je vtomto príklade vyhotovenia (na obidvoch stranách) vybavená dvojicou koľajničiek, ktoré prinášajú možnost pozdĺžneho nastavenia sedadla l vozidla, môžu však byt altematívne vytvorené ako jediná,pevne so štruktúrou vozidla spojená konštrukčná súčasť, alebo môžu byť samotné tvorenéštruktúrou vozidla. Rôzne varianty základne 9 môžu byť tiež súčasťou stavebnicového systému. Vpripade prednej pätky 11, Spojenej so základňou 9 uvoľniteľne, je sedadlo lĎalej je na základni 9 v smere jazdy (na obidvoch stranách) za prednou pätkou 11 a prednou nožičkou 13 usporiadaná oddelene od prednej pätky ll a prednej nožičky 13 vytvorená zadná pätka 21. Táto zadná pätka 2 l je pomocou prvého blokovacieho zariadenia 23, uloženého na zadnej pätke 21, zablokovaná napriklad prostredníctvom otočnej západkovej zámky uvoľniteľne na základní 9. Zadná pätka 21 je pomocou štvorčlenného kĺbu napojená na prednú pätku 11 (alebo všeobecne na základňu 9). Na tento účel je usporiadaná prvá spojnica 27 a druhá spojnica 29, ktoré sú vždy nakĺbené jednak na prednú pätku 11 a jednak na zadnú pätku 21, a sú usporiadané vždy v určitej vzdialenosti od seba. Čalúnený sedák 3 a zadná pätka 21 sú pomocou aspoň jedného prepájacieho prostriedku prepojené spôsobom, ktorý bude presnejšie opísaný neskôr. Na zadnej pätke 21 je tiež uložená prvá súčasť upevnenia 7, zatiaľ čo otočne vzhľadom na prvú súčasť upevnenia je na operadle 5 uložená druhá súčasťPrepájacia spojka 30, ktorá má slúžiť na prepojenie medzi čalúneným sedákom 3 a operadlom 5, je na jednom konci nakĺbená na operadlo 5 a je na druhom konci vybavená štrbinou 30 a,ktorá - s využitím voľnej dráhy - obklopuje čap 31, čím je deñnovaný prvý otočný posuvný kĺb 32. Čap 31 je príradený k aspoň jednému prepájaciemu prostriedku alebo k čalúnenému sedáku. Prepájacia spojka 30 má výhodne tvar L, aby v úžitkovej polohe neprečnievala cez plochy čalúneného sedáka 3 a operadla 5, ktoré sú privrátené k pasažierom Druhé blokovacie zariadenie 33, ktore má uvoľniteľne blokovať aspoň jeden prepájací prostriedok medzi čalúneným sedákom 3 a zadnou pätkou 21, je výhodne vybavené západkou 33 a, ktorá(výhodne pomocou rozovretia v tvaru háka) spolupracuje s čapom 31 alebo s ďalším čapom, ktorý je príslušne aj súčasťou druhého blokovacieho zariadenia 33.Vtomto príklade vyhotovenia je ako prepájací prostriedok usporiadaný medzi čalúneným sedákom 3 a zadnou pätkou 21 druhý otočný posuvný kĺb 42, ktorý je vtomto prípade definovaný čapom 31, upevneným na čalúnenom sedáku 3, a (vodiacu dráhu pre čap 31 definujúcu) štrbinou vzadnej pätke 21. Navyše, čap 31 ako súčasť dmhého blokovacieho zariadenia 33 spolupracuje s jeho západkou 33 a, ktorá je nakĺbená na zadnú pätku 21. Druhéblokovacie zariadenie 33 tak prepája s blokovaním zadnú pätku 21 priamo s čalúneným

MPK / Značky

MPK: B60N 2/12

Značky: sedadlo, najmä, vozidla, motorového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e12289-sedadlo-vozidla-najma-sedadlo-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla, najmä sedadlo motorového vozidla</a>

Podobne patenty