Tlmič hluku pre kompresor a kompresor

Číslo patentu: E 12025

Dátum: 18.06.2009

Autor: Fagotti Fabian

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tlmič hluku pre kompresor a kompresor0001 Tento vynález sa týka tlmiča hluku pre chladiace kompresory. Konkrétnejšie sa vynález týka tlmiča hluku pre kompresory používané v chladiacich okruhoch, ktorých konštrukcia umožňuje dosiahnuť lepší pomer medzi utlmením hluku a účinnosťou.0002 Tento vynález sa ďalej týka kompresora pre chladiaci okruh, ktorý má tlmič hluku ako je0003 Hlavným účelom podtlakových tlmičov je stlmiť hluk vytváraný nesúvislým prúdenim, ktorý je vlastný konštrukcii kompresorov a najmä kompresorov striedavého typu.0004 Vo všeobecnosti sa používa na zlepšenie stlmenia hluku v kompresoroch tlmič s konštrukciou navrhnutou pre použitie kombinácií rúrok a priestorov (podtlakových komôr), takže ich počet a geometria sa líšia podľa úrovne frekvencie, pre ktorú je požadované zvýšené tlmenie. 0005 Zvyčajne, čím je strata zaťaženia v rúrkach tlmiča vyššia, tým sa dosiahne vyššie stlmenie vtomto zariadeni, ale takáto strata zaťaženia vedie k zníženej účinnosti kompresora. Iked je možné dosiahnuť väčšie utlmenie prostrednictvom väčších objemov, vyššie objemy ale spôsobujú vyššiu tepelnú výmenu v tlmiči, čo vedie k prehrievaniu podtlakovo nasávaného plynu a následnému poklesu účinnosti.0006 Ztohto hľadiska je známe, že rozmery rúrok a veľkosť objemov vtlmiči hluku sú priamo úmerné požadovanému pomeru medzi utlmenlm hluku a účinnosťou kompresoru.0007 Dokument US 4,449,610 opisuje tlmič pre chladiace kompresory, ktorý má dva plášte srovnakou štruktúrou vyrobené zplastového materiálu odolného voči chemickému pôsobeniu chladiaceho plynu, ale tento dokument neposkytuje podrobný opis tlmenia dosahovaného tlmičom ani potenciálnu stratu účinnosti spôsobenú tlmičom, keďže celý systému funguje ako dvojpriestorový tlmič, ktorý obsahuje prepojovaciu rúrku, ako je znázornené na obrázku 2.0008 Dokument US 4,755,108 opisuje podtlakový systém pre chladiace kompresory, ktorý má rúrky schopné znížiť tepelnú výmenu medzi chladiacim plynom a stenami tlmiča. Je však potrebné poukázať na to. že toto riešenie uvažuje o použití rúrok takým spôsobom, že výstup jednej je nasmerovaný do vstupu ďalšej rúrky, čo spôsobuje negatívne dôsledky z hľadiska hlučnosti. 0009 Dokument US 4,370,104 opisuje podtlakový tlmič pre chladiace kompresory, ktorých konštrukcia je založená na dvoch častiach, ktoré sú vyrobené z plastového materiálu. Zostava dvoch častí vytvára tlmič vtvare valca. Tlmič sa inštaluje, podobne ako v prípade iných riešení doterajšieho stavu techniky, medzi nasávaciu rúrku a spätné vedenie chladiaceho plynu. Zámer vynálezu opisaného v tomto dokumente je prezentovaný ako relatívna výhoda použitia izolačného materiálu, čo znamená, že miera tepelnej výmeny medzi časťami kompresora je nižšia. Každopádne dokument neopisuje optimálne riešenie pre tlmenie hluku pri zachovaní účinnosti0010 Dokument US 5,971,720 opisuje podtlakový tlmič pre hermetické kompresory, ktorý je tvorený dutým telom, pričom duté telo je vyrobené z tepelne izolačného materiálu. Chladiaci plyn sa dostáva do tlmiča na jednom konci kanála, prechádza dutým telom a vychádza na druhom konci kanála, nazývanom nasávací koniec.0011 Duté telo ďalej obsahuje vychyľovací prvok a časť vtvare obráteného písmena T, ktoré vymedzujú vstupné a výstupné časti podtlakovej komory. Predmetný dokument ponúka riešenie problému tepelnej výmeny vo vzťahu k častiam kompresora počas cirkulácie chladiaceho plynu,ale neposkytuje žiadny kritický prístup k tlmeniu hluku vo vzťahu k účinnosti kompresora.0012 Dokument W 0 03/038280 opisuje podtlakový tlmič pre piestový hermetický kompresor,ktorý je uzatvorený v hermetickom puzdre. Toto riešenie však neposkytuje prístroj alebozariadenie, ktoré je schopné znížiť hluk vzhľadom na smer prúdenia. 0013 Podobne dokument US 2005/006172, najbližší v rámci súčasného stavu techniky, opisujepodtlakový tlmič pre hermetický kompresor chladiaceho média s plášťom, ktorý má vstup a výstup a najmenej jednu tlmiacu komoru. Na druhej strane, tento súčasný stav techniky neberie do úvahy účinky smeru prúdenia za účelom zníženia hluku tlmiča.0014 Vynálezy podľa súčasného stavu techniky predstavujú konštrukčné aspekty, ktoré zvyčajne nezohľadňujú nasmerovanie prúdenia, alebo nevenujú pozornosť konštrukčným charakteristikám,ktorými je možné dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi utlmením hluku a výkonnosťou kompresora.Ciele vynálezu 0015 Prvým cieľom tohto vynálezu je poskytnúť tlmič hluku pre chladiaci kompresor, ktorý jeschopný stlmiť hluk generovaný nesúvislým prúdením v kompresore a zároveň tlmič, ktorý znižuje stratu zaťaženia.0016 Cieľom tohto vynálezu je taktiež poskytnúť kompresor pre chladiaci okruh, ktorý má podtlakový tlmič hluku ako je definovaný v tomto vynáleze.0017 Jedným spôsobom dosiahnutia cieľu tohto vynálezu je prostredníctvom poskytnutia tlmiča hluku pre chladiaci kompresor, ktorý obsahuje prinajmenšom jednu podtlakovú komoru, pričom podtlaková komora obsahuje prinajmenšom jednu vstupnú rúrku prúdenia a prinajmenšom jednu výstupnú rúrku prúdenia.0018 Podtlaková komora obsahuje prinajmenšom jeden smerový kanál a smerový kanál obsahuje prinajmenšom jeden prvý koniec a prinajmenšom jeden druhý koniec, smerový kanál obsahuje prinajmenšom jeden prostriedok regulácie prúdenia, plocha prvého konca je značne väčšia ako plocha druhého konca, prvý koniec sa nachádza v blizkosti vstupnej rúrky prúdenia,druhý koniec sa nachádza vblízkosti výstupnej rúrky prúdenia, smerový kanál je schopný nasmerovať prednostné prúdenie vstupujúce do prvého konca smerom k druhému koncu,prostriedok regulácie prúdenia je schopný zabezpečiť znížený odpor toku prednostného prúdenia a prostriedok regulácie prúdenia je schopný zabezpečiť zvýšený pdpor v opačnom smere k tokuprednostného prúdenia. 0019 Druhý spôsob dosiahnutia cieľu tohto vynálezu je poskytnutie kompresora pre chladiaci okruh, ktorý obsahuje tlmič hluku ako je definovaný v tomto vynáleze.Prehľad obrázkov na výkresoch 0020 Tento vynález bude teraz opisaný podrobnejšie s odkazmi na priložené obrázky, pričomObrázok 1 - znázorňuje pohľad na podtlakový tlmič podľa doterajšieho stavu technikyObrázok 2 - znázorňuje perspektívny pohľad na podtlakový tlmič, ktorý je predmetom tohto vynálezuObrázok 3 - znázorňuje vrchný prierezový pohľad na prvé uskutočnenie podtlakového tlmiča so zvýraznením hlavných súčastí predmetu tohto vynálezuObrázok 4 - znázorňuje bočný prierezový pohľad na prvé uskutočnenie podtlakového tlmiča Obrázok 5 - znázorňuje horný prierezový pohľad na predmet vynálezu so zvýraznením Iínií prednostného smeru prúdenia a vychyľovacieho prvku prúdeniaObrázok 6 - znázorňuje horný prierezový pohľad na predmet vynálezu so zvýraznením línii v opačnom smere k prednostnému prúdeniu a vychyľovacieho prvku prúdeniaObrázok 7 - znázorňuje horný prierezový pohľad na druhé uskutočnenie podtlakového tlmiča sozvýraznením hlavných súčastí predmetu tohto vynálezu.Podrobný opis obrázkov na výkresoch0021 Obrázok 1 znázorňuje podtlakový tlmič pre chladiaci kompresor bežne používaný v súčasnej technike. Na obrázku 1 je možné vidieť každú podtlakovú komoru 2, taktiež nazývanú priestor, ako aj rúrky, ktoré sú súčasťou príslušného tlmiča. Na rovnakom obrázku je znázornený aj podtlakový ventil 8.0022 Ako bolo spomenuté vyššie, pri takomto type konštrukcie spôsobuje tlmič stratu zaťaženia v každom z priestorov spojených s chladiacim okruhom, čím následne znižuje jeho účinnosť. 0023 Riešenie na nájdenie rovnováhy medzi účinnosťou a znížením hluku je predstavené prostredníctvom tohto vynálezu.0024 Jedno z uskutočnení vynálezu je prostrednictvom tlmiča hluku pre chladiaci kompresor 1,ako je znázornené na obrázkoch 2, 3 a 4.0025 Tlmič 1 obsahuje prinajmenšom jednu podtlakovú komoru 2 a podtlaková komora obsahuje prinajmenšom jednu vstupnú rúrku prúdenia 3. Predmetná vstupná rúrka prúdenia 3 je trubica,ktorej tvar umožňuje prúdenie chladiaceho plynu vjej vnútri.0026 Podtlaková komora 2 ďalej obsahuje prinajmenšom jednu výstupnú rúrku prúdenia 4 a rúrka 4 má taktiež tvar trubice. V tomto vynáleze obsahuje podtlaková komora 2 prinajmenšom jeden smerový kanál 5 a smerový kanál 5 obsahuje prinajmenšom jeden prvý koniec 70 a jeden druhý koniec 80, ako je znázornené na obrázku 3. Na tomto obrázku je taktiež znázornené, že druhý koniec 80 smerového kanála 5 sa nachádza v blízkosti výstupnej rúrky prúdenia 4.0027 Smerový kanál 5 má väčšiu plochu prietoku ako je plocha prietoku vstupnej rúrky prúdenia3 a väčšiu plochu ako plocha prietoku výstupnej rúrky prúdenia 4. 0028 Predmetný kanál 5 je v tomto vynáieze v podstate súosý so vstupnou rúrkou prúdenia 3a s výstupnou rúrkou prúdenia 4, ako je znázornené na obrázku 3.0029 Plocha prvého konca 70 je značne väčšia ako plocha druhého konca 80, čim dáva kanálu 5 lichobežnlkový tvar. Voliteľne je možné zvoliť a použiť aj iné tvary. Je dôležité poznamenať, že prvý koniec 70 je umiestnený v blízkosti vstupnej rúrky prúdenia 3 a druhý koniec 80 je umiestnený v blizkosti výstupnej rúrky prúdenia 4.0030 Primárnou charakteristikou smerového kanála 5 je vytvorenie zbiehavosti väčšej časti prúdenia vstupujúceho do vstupnej rúrky prúdenia 3 smerom k výstupnej rúrke prúdenia 4. Prúdenie, ktorý vstupuje do prvého konca 70 a je nasmerované do druhého konca 80, sa nazývaprednostné prúdenie 200. 0031 V tomto význame minimalizuje kanál 5 efekt zúženia a následného rozšírenia prúdenia, čoje potenciálna situácia pre väčšiu stratu zaťaženia. Tento pristup ďalej umožňuje dosiahnut vyššiu účinnosť pre celý systém.0032 Ďalšou dôležitou charakteristikou, ktorá súvisí s použitím smerového kanála 5, je, že prúdenie je značne obmedzené len na priestor s dodatočnou tepelnou izoláciou vo vzťahu kvonkajšku tlmiča 1 a zvyčajne pri vyššej teplote ako podtlakové prúdenie. Dodatočnú tepelnú izoláciu poskytuje samotná stena smerového kanála 5.0033 Ako bolo spomenuté, kanál 5 je výhodne spojený so spodnou časťou podtlakového tlmiča 1 s malou alebo žiadnou spojovacou plochou s vnútorným povrchom podtlakovej komory 2. Kanál 5 Voliteľne nemusí byť spojený so spodnou časťou podtlakového tlmiča 1.0034 Takáto konštrukcia napomáha ohraničeniu prúdenia a vedie k udržaniu priemerného tlaku v predkomore podtlakového ventilu(ov).0035 V niektorých prípadoch sa môže vytvoriť spojenie medzi poslednou časťou smerového kanála 5 avnútomým priestorom podtlakového tlmiča 1, na zabezpečenie odtoku oleja, ktorý môže byť prinášaný prúdením, ale toto spojenie by spôsobilo obmedzenie vyššieho prúdenia ako priechodná časť kanála 5.0036 Smerový kanál 5 obsahuje prinajmenšom jeden prostriedok regulácie prúdenia 300. Výhodne je prostriedok regulácie prúdenia 300 umiestnený vblízkosti druhého konca 80. Na obrázku 7 je znázornené voliteľné usporiadanie tvorené viacerými prostriedkami 300. Vtomto prípade sú prostriedky 300 rozmiestnené pozdĺž smerového kanála 5. Obrázky 3 a 4 znázorňujú umiestnenie prostriedku na reguláciu prúdenia 300 v preferovanom uskutočnení.0037 Výhodne je prostriedok na reguláciu prúdenia 300 schopný poskytnúť znížený odpor toku prednostného prúdenia 200 ako je znázornené na obrázku 5. Prostriedok na reguláciu prúdenia 300 poskytuje zvýšený odpor vopačnom smere k toku prednostného prúdenia 200, ako je znázornené na obrázku 6. Oblasť opačná k toku prednostného prúdenia 200 sa nazýva taktiež ako spätná oblasť.0038 Obrázok 5 znázorňuje línie prúdenia 15 v preferovanom stave 200.

MPK / Značky

MPK: F04B 39/00

Značky: tlmič, hluku, kompresor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e12025-tlmic-hluku-pre-kompresor-a-kompresor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlmič hluku pre kompresor a kompresor</a>

Podobne patenty