Ochranný prvok do cyklistických nohavíc

Číslo patentu: E 11886

Dátum: 03.09.2009

Autor: Lambertz Bodo

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka ochranného prvku na cyklistických nohaviciach, ktorý má prednú a zadnú ochrannú časť, ktoré sú navzájom spojené zúženou spojkou, pričom ochranné časti a zúžená spojka majú jeden povrch.0002 Cyklistickými nohavicami v zmysle predloženého vynálezu sa nerozumejú len nohavice, ale aj pretekárske cyklistické dresy pre ženy amužov, ktoré majú aj vrchný diel. Takéto nohavice adresy používajú profesionálni ako aj rekreační cyklisti pri jazde po ceste, na dráhach ako aj na horskú cyklistiku. Slúžia na ochranu tela pri dlho trvajúcom sedení na úzkom pretekárskom sedadle športového bicykla. Vďaka úzkemu sedadlu sú časti tela, ktoré sú s ním priamo vkontakte, zvýšene namáhané, čo môže viesť kťažkým poraneniam príslušných častí tela,pokiaľ nebudú urobené žiadne ochranné opatrenia. Na ochranu proti takýmto poraneniam sú známe špeciálny cyklistické nohavice, ktoré sú na najviac namáhaných miestach opatrené ochrannými vložkami, aby nimi ochránili miesta na tele pred otlačením a odieraním.0003 Aby sa zabezpečila takáto ochrana voči otlačeniu aodieraniu poznáme ochranné prvky,ktoré sa zašívajú alebo nalepujú do cyklistických nohavíc alebo dresov vyrábaných pre cyklistov. Tu sa používajú sedacie vložky, ktoré sa umiestňujú do rozkroku na nohavíciach. Vložka môže byť zvystlanej prírodnej kože alebo vystlanej umelej kože známe je aj používanie gélového vankúšika. 0004 Známe ochranné prvky majú hladký povrch zmierňujúci odieranie. Aby sa dosiahlo ešte dodatočné zníženie odierania bežne sa ochranné prvky pred použitím namažú. Pri všitých vložkách sa používajú látky znižujúce odieranie. Ochranne prvky majú spoločné to, že majú veľmi hladký povrch, aby bolo odieranie medzi vložkou a pokožkou používateľa čo naj menšie.0005 Avšak doteraz používané ochranné prvky majú nasledovnú nevýhodu Pri bicyklovaní dochádza zdôvodu zvýšenej telesnej námahy kpoteniu. Pot sa tvorí aj včasti cyklistických nohavíc, kde je vložka. Vlhkosť vo forme potu vedie k zmäkčovaníu pokožky cyklistu, ako sa to bežne stáva pri styku pokožky s vlhkosťou. Zmäkčením pokožky sa znižuje schopnosť mechanickej odolnosti pokožky. Tým je podmienené zvýšené nebezpečenstvo poškodenia pokožky odieraním, čím sa znižuje výkonnosť.0006 Tu by mal pomôcť tento vynález. Vynálcz má za úlohu vytvoriť ochranný prvok do cyklistických nohavíc, ktorý by pri rovnakýchtlmiacich vlastnostiach atvorbe potu zabránil zmäkčovaniu pokožky, US 2005/0210570 ponúka ochranný prvok, ktorého povrch má trojdimenzionálnu štruktúru, podľa vyššie uvedenej predstavy z nároku l.0007 Vynálezom je vytvorený ochranný prvok do cyklistických nohavíc podľa nároku 1, ktorý umožňuje odvádzanie potu atým prispieva k zniženému namáhaniu pokožky vlhkosťou. Tým sa menej znižuje schopnosť mechanickej odolnosti pokožky, takže nebezpečenstvo poškodenia pokožky oderom je podstatne nižšie. Opatrenie trojdimenzionálnou štruktúrou na povrchu ochranného prvku cyklistických nohavíc stojí pritom v protiklade k doterajším riešeniam, ktoré vychádzajú zteórie, že pre ochranné prvky je najvhodnejší pokiaľ možno hladký, teda dvojdimenzionálny povrch, pretože vďaka hladkému povrchu je odieranie minimalizované na nízku úroveň. Pritom ale ostáva nezohľadnené to,že vlhkosť nemá žiadnu možnosť, aby sa odparovala, takže z dôvodu neustáleho namáhania pokoäcy vznikajúcou vlhkosťou dochádza k zmäkčovaniu pokožky. Dlhotrvajúcím pôsobením vlhkosti na pokožku sa kontinuálne znižuje schopnosť mechanickej odolnosti, takže pravdepodobnosť poškodenia pokožky odieraním je veľmi vysoká. Používaním mazív pri kožených vložkách je tento efekt ešte znásobený, pretože mastnota môže viesť k uzatvoreniu pórov, takže je úplne znemožnená cirkulácia vzduchu.0008 V ďalšom vyhotovení vynálezu je štruktúra vyrobená ztkaniny. Tento spôsob výroby umožňuje rozsiahle voľné vytvarovanie trojdimenzionálnej formy. Rozličným fonnovaním tkaniny je možné následne vytvoriť rôzne štruktúry, ktoré majú rôzne vlastnosti. Okrem toho má tkanina vysokú elasticitu, ktorá prispieva koptimálnemu prispôsobovaniu sa ochranného prvku pohybom a telu.0009 V štruktúre sú vytvorené dutinky a/ alebo priehlbinky. Dutinky a / alebo priehlbinky umožňujú pohltenie potu. Zároveň sú dutinky resp. priehlbinky vyplnené vzduchom, takže pohltením vlhkosti do vzduchom naplnených dutiniek a priehlbiniek dochádza kabsorpcii potu vzduchom, čo má za následok odparovanie. Týmje umožnené odvádzanie vlhkosti zobzvlášť namáhanej časti nohavíc.0010 Vďalšom vyhotovení vynálezu sú vštruktúre umiestnené vzduchové kanáliky. Vzduchové kanáliky taktiež prispievajú ktomu,aby sa zoblasti, ktorá je obzvlášť namáhaná vznikajúcim potom, odvádzala vlhkosť, čo vedie kďalšej redukcii námahy pokožky spôsobenej vlhkosťou.0011 Ďalšie vyhotovenia atvary vynálezu sú uvedené v ostatných nárokoch. Príklad vyhotovenia vynálezu je vyobrazený na obrázku a následne jednotlivo charakterizovaný. Znázomenéjeobr. 2 zobrazenie ochranného prvku vínom vyhotoveníobr. 3 výsekový, zväčšený pohľad zperspektlvy na trojdimenzionálnu štruktúru povrchu, vktorom sú vytvorené dutinkyobr. 4 výsekový, zväčšený pohľad zperspektlvy na n-ojdimenzionálnu štruktúru povrchu, vktorom sú vytvorené priehlbinkyobr. 5 schematické zobrazenie prierezu cez ochranný prvokobr. 6 zobrazenie ochranného prvku V ďalšomvyhotovení v miestne Iomenom pohľade obr. 7 zobrazenie ochranného prvku0012 Ochranný prvok do cyklistických nohavíc zvolený ako príklad vyhotovenia má prednú časť l a zadnú časť 2. Ochranne časti 1 a 2 sú navzájom spojené zúženou spojkou 3. Ochranný prvok je minimálne miestne po obvode olemovaný Iemom 4. Lem 4 slúži na upevnenie ochranného prvku do- nezobrazených - cyklistických nohavíc. Upevnenie medzi ochranným prvkom acyklistickými nohavicami je možné uskutočniť všitím, nalepením, zvarom alebo podobným spôsobom.0013 V ochrannom prvku sú umiestnené gólom plnené vložky 5, 6 a 7 (obrádcy l a 2). V obmene tohto príkladu vyhotovenia môže ísť aj openou vyplnené vložky, čo je na príklade zobrazené na obrázku 5. Vložky 5, 6 a 7 sú anatomicky tvarované a ergonomicky strihané. Ponúkajú efektívne tlmenie nárazov a umožňujú rovnomemé rozloženie tlaku. Na vyobrazenej forme vložiek 5,6 a 7 sa jedná výlučne o možnú variantu. Vložky 5,6 a 7 môžu mať aj iné formy, ako je to znázomené na obrázkoch 6 a 7.0014 Na príklade vyhotovenia podľa obrázku 6 je napríklad okrem vložky S a 6 aj vložka 7, ktorá je však rozdelená, čím sú vytvorené časti vložky 71 a 72. Okrem toho je včasti zúženej spojky 3 ešte jedna vložka ll, ktorá je tiež delená, čím sú vytvorené časti vložky lll a 112. Aj na príklade vyhotovenia podľa obrázku 7 sú vložky 5, 6 a 7. Avšak v porovnaní s ostatnými príkladmi vyhotovenia majú tenší povrch. Voľný priestor vytvorený medzi vložkami je na jednej strane v časti zúženej spojky 3 vyplnený vložkou 12, na druhej strane vzadnej ochrarmej časti 2 vložkou l 3. Rozdelením vložky ll ako aj umiestnením ďalšej vložky 12 a 13 sú vytvorené pozdĺžny kanálik l 4 apriečny kanálik l 5, ktoré zlepšujú pohyblivosť ochranného prvku atým zlepšujú prispôsobivosť prvku telu.0015 Ochranný prvok a tým ochranné časti l a 2 ako aj zúžená spojka 3 majú povrchovú úpravu 10,ktorá na príkladoch vyhotovenia podľa obrázkov 1 a 2 na strane otočenej kpokožke pokrýva celý ochranný prvok. Na príkladoch vyhotovenia podľa obrázkov 6 a 7 je táto povrchová úprava 10 len včasti vložky 5 až 7 a l až l 3. Povrch 10 má trojdimenzionálnu štruktúru, ktorá je vyrobená ztkaniny. Na výrobu tkaniny môžu byť použité rôzne vlákna. Prednostne sajedná pritom o vlákna príjemne pôsobiace na pokožku, ktoré majú antibakteriálne, antialergické, pachy tlmiace a antistatické vlastnosti.0016 V štruktúre ochrannej časti l sú v príklade vyhotovenia na obrázku 2 vytvorené dutinky 8,ktoré sa tiahnu až po zúženú spojku 3. V príklade vyhotovenia podľa obrázku 6 sú dutinky 8 umiestnené na vložke 7 a ll. Dutinky 8 pohlcujú vznikajúci pot, smerujú ho do kanálikov a rýchlo odvádzajú pot zprednej ochrannej časti l, v ktorej sa pot intenzívne tvorí. V zadnej ochrannej časti 2 sú v príklade vyhotovenia podľa obrázku 2 priehlbinky 9, ktoré zcelkového pohľadu vytvárajú jamkovitú štruktúru. Tíahnu sa lokálne po zúženú spojku 3. Priehlbinky 9 sú aj napríkladoch vyhotovenia podľa obrázkov 6 a 7,avšak vpozmenenej podobe. Na obrázku 6 sú priehlbinky 9 umiestnené na vložke 5 aó na obrázku 7 sú všetky vložky potiahnutéjamkovitou štruktúrou tvoriacou priehlbinky 9. Priehlbinky 9 prispievajú k veľkoplošnému rozloženiu tlaku a zvyšujú tým komfort. Zároveň sa pokoäca vďaka priehlbínkám 9 vetrá. Okrem toho pohlcujú priehlbinky 9 podobne ako dutinky 8 pot aprispievajú ktomu, aby bol rýchlo odvádzaný zpokožky. Dutinky 8 ako aj priehlbinky 9 preto prispievajú k tomu, aby sa vytvoril pocit sucha na pokožke, čím nebudú negatívne ovplyvnené mechanické vlastnosti pokožky vpríslušnej časti vlhkosťou, čim sa značne zredukuje nebezpečenstvo poškodenia pokožky predovšetkým odieranlm. Na príklade vyhotovenia podľa obrázku 1 je tento účinok dosiahnutý sieťovitou štruktúrou.0017 Prierez ochranným prvkom cyklístických nohavíc zobrazený na obrázku 5 objasňuje jeho skladbu. V prednej ochrannej časti l je vidieť, že vložka 7 je penová, naopak v prierez zobrazená vložka 5 je vyplnená gélom. Gćlová náplň sa vytvára takzvaným gélovým pad~om 18, ktorý má vpodstate tvar ako vložka 5. Tvar penovej vložky 7 kopíruje penový pad 19. Vpenovej vložke 7 respektive vpenovom pad~e 19 sú umiestnené vetracie kanáliký 16. Vetracie kanáliky 16 smerujú vertikálne. Slúžia na vetranie aodvetrávanie včasti ochranného prvku. Týmto spôsobom je zlepšený odvod vznikajúcej vlhkosti a výmena vzduchu za čerstvý.0018 Na obrázku 5 je zobrazená okrem iného trojdimenzionálna štruktúra povrchu 10 včasti vložky 5 a 7. Je viditeľné, že na povrchu 10 sa striedajú vyvýšeniny ajamky, ktoré tvoria dutinky 8 respektive priehlbinky 9. Porovnateľne je to zobrazené aj na ostatných vložkách 6 a ll až 13. Obrázok 5 je treba pochopiť tak, že medzi vložkou 5 apovrchom 10 je umiestnená medzivrstva l 7. Medzivrstva 17 má na jednej strane odparovacie vlastnosti, na strane druhej podporuje tvarovú stabilitu ochranného prvku.0019 Pri ochrannom prvku podľa vynálezu vedie trojdimenzionálna štruktúra so svojimi v štruktúre vytvorenými a vzduchom naplnenými dutinkami 8 a priehlbinkami 9 k vzdušnej forme ochranného prvku. Vďaka odvetrávaniu, podstatne zlepšenćmu oproti ochranným prvkom známym podľa stavu techniky, je dosiahnuté lepšie klimatizovanie.Klimatizovanie je dodatočne zlepšené tým, že pohyby pri bicyklovanl sa prenášajú na ochranný prvok. Tým vznikajúci meniaci sa tlak na ochranný prvok vytvára tlak na dutinky 8 apriehlbinky 9,ktoré sa tým deformujú. Nastáva určitý druh čerpacieho efektu vzduchu nachádzajúceho sa vo dutinkách 8 apriehlbinkáeh 9. Toto vedie kzrýchlenému prívodu aodvádzaniu vzduchu a zlepšuje sa chladiaci efekt. Zároveň to spôsobuje zrýchlený odvod vlhkého vzduchu, čím sa zvyšuje výkonnosť. Uvedený účinok je dodatočne znásobený vzduchovýmí kanálikmi 16, pretože týmito na jednej strane privádza čerstvý vzduch zdola do ochranného prvku, na strane druhej sa vzduchovýmí kanálikmi 16 sa zrýchlene odvádza vlhký vzduch.0020 Okrem toho dutinky 8 apriehlbinky 9 ponúkajú možnosť uchovávať mazivo používané nositeľom cyklistických nohavíc. Naopak ako napriklad pri kožených vložiek, uktorých môže používanie mazív viesť kuzavretiu pórov, je na ochrannom prvku podľa predloženého vynálezu trojdimenzionálna štruktúra schopná uložiť mazivo vo dutinkách 8 respektive vpriehlbinkách 9, bez toho aby sa stratila schopnosť vetrania aodvetrávania, pretože mazivo môže vsiaknuť do dutiniek 8 respektive priehlbiniek 9.0021 V doplnku k prlkladu vyhotovenia existuje okrem toho možnosť vytvoriť vštruktúre nezobrazené - vzduchové kanáliky, ktoré umožňujú ďalšie privádzanie aodvádzanie vzduchu. Vzduchové kanáliky môžu byt na jednej strane umiestnené hned pod povrchom 10, na druhej strane môžu byť vpletené do štruktúry.l. Ochranný prvok do cyklistických nohavíc,ktorý má prednú a zadnú ochrannú časť, ktoré sú navzájom spojené zúženou spojkou,pričom ochranné časti azúžená spojka majú jeden povrch, pričom povrch (10) má trojdimenzionálnu štruktúru, avložky (5, 6,7, ll, l 2, 13) sú opatrené ventilačnými kanáliky (16), vyznačujúci sa tým, že v štruktúre sú vytvorené dutinky (8) a/alebo príehlbínky (9) a že medzi vložkami (5, 6, 7,ll, 12, 13) apovrchom (10) je umiestnená medzivrstva (17).2. Ochranný prvok podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, že štruktúra je vyrobená ztkaniny.3. Ochranný prvok podľa jedného alebo viacerých vyššie menovaných nárokov,vyznačujúci sa tým, že vštruktúre má vzduchové kanáliky.4. Ochranný prvok podľa jedného alebo viacerých vyššie menovaných nárokov,vyznačujúci sa tým, že vložky (5, 6, 7, 11,l 2, 13) sú naplnené gélom.5. Ochranný prvok podľa jedného alebo viacerých vyššie menovaných nárokov,vyznačujúci sa tým, že vložky (5, 6, 7, ll,l 2, 13) sú vyplnené penou.6. Ochranný prvok podľa jedného alebo viacerých vyššie menovaných nárokov,vyznačujúci sa tým, že medzi vložkami (5,5, 7, 11, 12, 13) sú vytvorené pozdĺžne kanáliky (14) a/ alebo priečne kanálíky (l 5).

MPK / Značky

MPK: A41D 1/08

Značky: prvok, cyklistických, nohavíc, ochranný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e11886-ochranny-prvok-do-cyklistickych-nohavic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný prvok do cyklistických nohavíc</a>

Podobne patenty