Prenosný transportný alebo skladovací kontajner

Číslo patentu: E 11655

Dátum: 15.01.2009

Autor: Stegherr Franz

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prenosný transportný alebo skladovací kontajner0001 Vynález sa týka transportného alebo skladovacieho kontajnera podľa predvýznakovej časti nároku 1, na prenášanie nástrojov alebo náradia, pričom tento kontajner je ako mobilná prenosná jednotka určený pre koncepciu modulového kontajnera, pri ktorom sa dá viac, v záldadnej ploche korešpondujúcich kontajnerov, vždy s vekom, stohovať neposuvne nad sebou.Podľa nároku 7 sa vynález týka aj kontajnerového stohovacieho systému z vyššie uvedených0002 V stave techniky je podľa spisu DE 34 07 043 A 1 alebo spisu DE 7 244 356 známa koncepcia modulovćho kontajnera, pri ktorom sú prenosné skladovacie kontajnery neposuvne stohovateľné pomocou vybratia, usporiadaného po obvode dna, ktoré zaberá do homého voľného otvoru spodného kontajnera a pomocou blokovacích zariadení sú spolu na bočných stenách zaaretovateľné. Týmto spôsobom môže vzniknúť veža pozostávajúca z ľubovoľného počtu takých kontajnerov, pričom vždy len horný kontajner je vybavený vekom. Pri tomto systéme sa homý kontajner od pod ním sa nachádzajúceho a s ním zablokovaného kontajnera uvoľní tým, že sa na výškovej úrovni spodného kontajnera uvoľní blokovanie umiestnené po oboch stranách na bočných stenách, čím je horný kontajner odblokovaný a tento môže byť následne pomocou objatia oboma rukami od spodného kontajnera nadvíhnutý. Tentomechanizmus je z dôvodu nutného obj atia komplikovaný.0003 Zo spisu EP O 555 533 B 1 je známy stohovateľný kufor, pri ktorom pri stohovaní nad sebou prilieha vždy spodná časť homého kufra k veku spodného kufra, zatial čo blokovacie prostriedky zaberajú za prečnievania veka medzi spodnými časťami na sebe položených kufrov. Veko spodného kufra je pritom ñxované, respektíve zovreté, medzi spodnou časťou tohto kufraa spodnou časťou bezprostredne nad nim položeného kufra.0004 Spis W 0 2006/086900 ukazuje nakoniec stohovací systém konštrukcie boxov bez viek,pričom tu je posúvanie medzi dvoma na sebe položenými boxmí následne zaistené úplným0005 Predmetom spisu WO-A 2007/121745 je prenosný transportný alebo skladovací kontajner s dnom, obvodovými bočnými stenami a vekom kontajnera. Pritom sú vždy v oblastihornej hrany kontajnera a spodnej hrany kontajnera protiľahlých bočných stien umiestnenékomplementárne aretačné plochy s aretačnými elementmi ako aretačnými výčnelkami,respektíve aretačnými drážkami, ako aj blokovacie prostriedky, čím sa dá kontajner s vekom neposuvne stohovať a blokovať prostredníctvom svojho dna s konštrukčne rovnakými modelmi. Pritom je na protiľahlých bočných stenách umiestnená pružina, predopnutá blokovacia západka a komplementáma blokovacia drážka, takže pri stohovaní susedných kontajnerov spolupôsobí zaskakovacím spôsobom blokovacia západka jedného kontajnera s blokovacou drážkou druhého kontajnera a kontajnery sa teda spolu zablokujú. Neexistuje však žiadne optimálne abezpečné zablokovanie, a pri ukladaní kufrov treba presne dbať na bočné nastavenie.0006 Existuje úloha vybaviť stohovateľný, prenosný transportný alebo skladovací kontajner optimalizovaným blokovacim mechanizmom, ktorý umožní rýchle a bezpečné stohovaníe susedných kontajnerov nad sebou a poskytne dodatočné bočné ñxovanie susedných0007 Táto úloha sa rieši znakmi nároku 1. Výhodne uskutočnenia sú uvedené v závislýchnárokoch. Kontajnerový stohovací systém podľa vynálezu je reprodukovaný V nárokoch 5 a 6.0008 Podľa vynálezu je zamýšľaný prenosný kontajner s dnom, na ňom štynni obvodovými stenami a s vekom kontajnera, na ktorom môže byť kĺbovo upevnené držadlo. To sa dá výhodným spôsobom zapustiť do vybratia veka kontajnera, aby mohol na spodný kontajner rovinne príľahnúť svojim dnom ďalší kontajner. Na otvorenie kontajnera môže byť veko kontajnera odobraté alebo pomocou závesov na bočnej stene odklopené. Alternatívne je možnéaj odklopiť alebo odobrať čelnú stenu ležiacu proti tejto zadnej stene.0009 Dve protiľahlé z celkom štyroch obvodových bočných stien majú aretačné plochy, ktoré slúžia na neposuvné stohovaníe a vzájomne spojenie viacerých kontajnerov podľa vynálezu na transportnú jednotku. Na príslušnej bočnej stene je vytvorený aretačný výčnelok a aretačná drážka tak, že pri stohovaní viacerých kontajnerov zaberá uvedený výčnelok do drážky, keď sú kontajnery, určené na stohovaníe, nad sebou vhodne umiestnené. Každý jednotlivý transportný kontajner môže byť zo zostavenej veže viacerých kontajnerov jednotlivo z tohto zväzku uvoľnený, pričom každý kontajner, pretože je uzavretý vekom, môže byť bez ďalších opatrenítransportovaný na miesto určenia.0010 Po oboch stranách jedného aretačného elementu je umiestnená pružinou predopnutá blokovacia západka, ktorá môže na zablokovanie na sebe položených kontajnerov zaskočiť dokomplementámej blokovacej drážky na druhom kontajneri. Blokovacia západka je vyhotovenátak, že táto pri položení homého kontajnera na pod ním sa nachádzajúci kontajner sa po prekonaní pružnej sily upínacieho elementu pomocou kónickej stykovej plochy adekvátne mechanizmu zámku dverí zatlačí späť, a pri dosiahnutí konečnej stohovacej polohy automaticky zaskočí do komplementárnej blokovacej drážky. Pretože blokujúca západka je výhodne umiestnená po oboch stranách jedného aretačného elementu, prebehne zablokovanieaž potom, čo bol homý kontajner v nevyklopenej polohe umiestnený na spodnom kontajneri.0011 Podľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia je na bočnej stene kontajnera,vybavenej blokovacou západkou, umiestnená priehlbina na uchopenie, ako aj tlačidlo, ktorým sa dá blokovacia západka, po prekonaní upínacej sily upinacieho elementu, posunúť do odblokovacej polohy. Tlačidlo je pritom výhodným spôsobom umiestnené relativne blízko voči priehlbine na uchopenie, takže sa na uvoľnenie homého kontajnera dá tento uchopiť v priehlbine na uchopenie, zároveň je prstom príslušnej ruky stlačiteľné tlačidlo, a po odblokovaní blokovacej západky môže byť homý kontajner bez objatia nadvihnutý odspodného, s ním predtým zablokovaného kontajnera.0012 Podľa jedného výhodného uskutočnenia je aretačný výčnelok umiestnený na spodnej strane bočnej steny kontajnera, pričom komplementárnym aretačným protikusom je drážka vybratia na homej strane tejto bočnej steny. Pri stohovaní dvoch kontajnerov zaberá výčnelok horného kontajnera, umiestnený na každej bočnej stene v oblasti dna, do príslušnej drážky vybratia na homej strane bočnej steny každého spodného kontajnera. V tomto prípade je blokovacou západkou západka rozdelená na spodnej strane bočnej steny po oboch stranách výčnelku na dve časti, ktorá môže zaberať do komplementárnej blokovacej drážky spodného kontajnera. Pojmu na dve časti rozdelená západka pritom treba rozumieť tak, že západka môže pozostávať z jediného tvarového dielu, ktorý má uprostred vybratie, vktorom je umiestnený aretačný výčnelok, západka teda na základe svojho vybratia aretačný výčnelok obklopuje. Taká na dve časti rozdelená západka sa dá teda aj jednotlivým tlačidlom posunúť do svojej odblokovacej polohy. Altematívne je možné vytvoriť na dve časti rozdelenú západku z dvoch fyzicky od seba oddelených konštrukčných dielov.0013 Podľa jedného ďalšieho príkladu uskutočnenia sú aretačný výčnelok a blokovacia západka umiestnené vo vyhĺbení bočnej steny tak, že tieto oba elementy nevyčnievajú cez hranu bočnej steny. Inými slovami to znamená, že pri položení kontajnera na podklad sa ani aretačný výčnelok ani blokovacia západka podkladu nedotýkajú. To minimalizujeopotrebovanie príslušného aretačného výčnelku a blokovacej západky. Prirodzene potom nazaistenie funkčnosti stohovacieho a blokovacieho mechanizmu musí aretačná drážka a blokovací uzáver na hornej strane príslušnej bočnej steny vyčnievať cez úroveň veka0014 Vynález sa teraz bližšie opisuje s odkazom na pripojené výkresy. Na nich ukazujeobr. 1 dva na sebe položené kontajnery podľa vynálezu s rôznou konštrukčnou výškou, ako aj pohľady na rez A-A a B-B0015 Obr. 1 ukazuje v ľavej polovici obrázka dva na sebe položené transportné alebo skladovacie kontajnery 10 podľa vynálezu. Aj ked sú tieto kontajnery svojou základnou plochou zhodné, môžu mať, ako je ukázané, rôznu výšku. Homý kontajner 10, ktorý má menšiu Výšku, je v zablokovanej polohe neposuvne uložený na vyššom kontajneri, to znamená,vztiahnuté k príslušnej bočnej stene 16, že aretačný výčnelok 18 homého kontajnera 10 spočíva v aretačnej drážke 20 spodného kontajnera 10 (rez A-A), a blokovacia západka 22 je usadená vo svojej blokovacej drážke 24 (rez B-B). Spodný kontajner nie je usadený na ďalšom kontajneri podľa vynálezu, pričom jeho oba aretačné výčnelky 18 na spodnom konci jeho oboch protiľahlých bočných stien 16 nevyčnievajú cez spodnú stranu dna 12 smerom nadol, a kontajner môže byť teda odstavený na každý plochý podklad. Priehlbina 28 na uchopenie príslušného kontajnera sa nachádza na každej bočnej stene 16, ktorá je vybavená aretačnými a blokovacími elementrni, v blízkosti tlačidla 26 na manipuláciu s blokovacou západkou 22. Spodný kontajner 10 je z dôvodov prehľadnosti znázomený bez priehlbiny 28 na uchopenie abez tlačidla 26 a bez blokovacej západky 22. Ukázaný je len aretačný výčnelok 18.0016 Naproti tomu pri hornom kontajneri 10 je pod priehlbínou 28 na uchopenie ukázané tlačidlo 26, ako aj blokovacia západka 22. Táto situácia je v detaile ukázaná hlavne na obr. 2 v0017 Pohľad na rez A-A ukazuje rez priehlbínou 28 na uchopenie, tlačidlom 26, aretačným výčnelkom 18 a aretačnou drážkou 20. Tento detail, označený písmenom X, je ešte raz vo zväčšenom výreze znázomený na obr. 2. Pohľady na rezy, označené na obr. 1, objasňujú, ako aretačná drážka 20 na príslušnej bočnej stene 16 vyčnieva nad úroveň veka 14 kontajnera, a žehorný kontajner 10 je bočnými spodnými hranami 17 svojho dna 12, ktoré teda tvoria aretačné

MPK / Značky

MPK: B65D 21/02

Značky: skladovací, transportný, prenosný, kontajner

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e11655-prenosny-transportny-alebo-skladovaci-kontajner.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prenosný transportný alebo skladovací kontajner</a>

Podobne patenty