Synergistické herbicídne prostriedky

Číslo patentu: E 11412

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka technickej oblasti prostriedkov na ochranu rastlín, ktoré sa môžu používat proti nežiaducej vegetácii aktoré ako účinné látky obsahujú kombináciu aspoň dvochŠpeciálne sa týka herbicídnych prostriedkov, ktoré ako účinnú látku obsahujú jeden herbicídzo skupiny benzoylcyklohexándiónov v kombinácii s aspoň jedným ďalším herbicídom.Herbícídy zvyššie uvedenej skupiny benzoylcyklohexándiónov sú známe zmnohých dokumentov. Takto sa napríklad vdokumentoch W 0 98/29406 aWO 00/21924 opisujú benzoylcyklohexándióny s herbicídnym účinkom.Použitie benzoylcyklohexándiónov, známych z týchto spisov, je však v praxi často spojené s nevýhodami. Herbicídna účinnosť známych zlúčenín tak nie je vždy postačujúca, alebo sapri dostatočnej herbicidnej účinnosti pozorujú nežiaduce poškodenia úžitkových rastlín.Účinnosť herbicídov závisí okrem iného od druhu použitého herbicídu, jeho aplikačnej dávky,od prípravku, od škodlivých rastlín, ktoré sa majú kontrolovať, od klimatických a pôdnych pomerov, atď. Ďalším kritériom je doba účinku resp. rýchlosť odbúravania herbicídu. Do úvahy sa taktiež berú zmeny v citlivosti škodlivých rastlín voči účinnej látke, ktoré sa môžu vyskytnúť pri dlhšom používaní alebo s geografickým obmedzením. Takéto zmeny sa vyjadrujú ako viac alebo menej výrazné straty účinnosti amožno ich vyrovnať iba zapredpokladu vyšších aplikačných dávok herbicídu.Zdôvodu značného počtu možných ovplyvňujúcich faktorov, nejestvuje prakticky žiadna samotná účinná látka, ktorá v sebe spája požadované vlastnosti na rozdielne požiadavky,predovšetkým so zreteľom na druhy burin a klimatické pásma. Ktomu pristupuje neustála úloha, dosahovať účinnosť s čoraz menšími aplikačnými dávkami herbicídov. Nízke aplikačné dávky redukujú nielen množstvo účinnej látky potrebné na aplikáciu, ale zvyčajne aj množstvo potrebných pomocných látok vo formulácii. Oboje znižuje ekonomické náklady azlepšuje ekologickú znášanlivost ošetrenia herbicídom.Často používaná metóda zlepšenia aplikačného profilu herbicídu spočíva vkombinácii účinnej látky sjednou alebo viacerými ďalšími účinnými látkami, ktoré prispievajú požadovanými dodatočnými vlastnosťami. Samozrejme, pri kombinovanej aplikácii viacerýchúčinných látok sa nezriedka vyskytujú fenomény fyzíkálnej a biologickej neznášanlívosti, napríklad nedostatočná stabilita spoločnej forrnulácie, rozklad účinnej látky resp. antagonizmus účinných látok. Požadované sú naproti tomu kombinácie účinných látok s priaznivým profilom účinnosti, vyššou stabilitou a pokial možno so synergisticky zíntenzívneným účinkom, ktoré umožňujú zníženie aplikačných dávok účinných látok, ktoré sa majúZdokumentu W 0 01/28341 sú známe kombinácie herbicidov zo súboru inhibitorov hydroxyfenylpyruvátdioxygenázy spočetnými ďalšími herbicídmi iných skupín látok a účinných skupín. Z dokumentu New Synergistic And Selective Herbicide Compositions,Research Disclosure, Kenneth Mason Publications, Hampshíre, GB, č. 452, november 2001(2001-ll), strana 2044, XP 00 l 087222 ISSN 0374-4353) sú známe synergistické zmesi obsahujúce HPPD-inhibítor mezotrión aherbicídy 2,4-D, clopyralid, diflufenzopyr a fluroxypyr. Dokument JP 04 230301 A uvádza synergistické zmesi určitých Z-benzoylcyklo hexándiónov a herbicídov, ako sú 2,4-D a dicamba.Tu uvedené kombinácie naopak, nespĺňajú vždy požadované kritériá so zreteľom na profilúčinku, vyššiu stabilitu a pokial možné synergisticky zvýšený účinok.Úlohou predkladaného vynálezu je poskytnutie herbicídnych prostriedkov so zlepšenýmivlastnosťami v porovnaní so stavom techniky. Predmetom vynálezu sú preto herbicídne prostriedky, vyznačujúce sa účinným obsahomA) zlúčeniny 2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyl)-4-metylsulfony 1 benzoy 1 cyk 1 ohexán-LB-dión ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (zložka B) zo súboru B 3 syntetických auxínov 2,4-D (33.1),clopyralid (B 3.2), dicamba (B 3.3), diflufenzopyr (B 3 .4), tluroxypyr (B 3.5), pričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 3 (zložka B) v hmotnostnom pomere l 2000 až 2000 l.názvami, sú známe napríklad z monografie The Pesticide Manual 12. vydanie, 2000, British Crop Protection Council.Tri vyššie cítované spisy obsahujú podrobné údaje týkajúce sa spôsobov výroby a východiskových materiálov. Na tieto spisy sa výslovne odkazuje, pričom citácie sú zahmuté akoV kombináciách podľa vynálezu sú potrebne zvyčajne aplikačné dávky v rozsahu 1 až 2000 g,výhodne 10 až 500 g účinnej látky na hektár (ai/ha) zložky A a l až 2000 g, výhodne 1 až 500 g zložky B.Hmotnostné pomery zložiek, ktoré sa majú použiť, A ku B sa môžu meniť v šírokých rozsahoch. Pomer nmožstiev je výhodne v rozsahu 1 50 až 500 l, predovšetkým v rozsahu l 20 až 50 z l. Optimálne hmotnostné pomery môžu závisieť od aktuálnej oblasti aplikácie,od spektra burín a od použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používať na selektívne ničenie jednoročných avíacročných jednoklíčnolístových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burin) vobílných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuričných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených kultúrach plodín, ktoré sú rezistentné voči účinným látkam A a B. Taktiež sú použiteľné na ničenie nežiaducich škodlivých rastlín na plantážach plodín, ako sú olejové palmy, kokosové palmy, gumovníky, citrusy, ananás, bavlník, kávovník, kakaovník, cukrová trstina, atď. ako aj v ovocných sadoch a viniciach. predovšetkým sú veľmi vhodné na ničeniejednoklíčnolístových a/alebo dvojklíčnolistových škodlivých rastlín v ryži a cukrovej trstine.Prostriedky podľa vynálezu zahrnujú široké spektrum burín. Sú vhodné napríklad na ničenieHerbicídne prostriedky podľa vynálezu sa taktiež vyznačujú tým, že dávkovanie zložiek A a B, použité a účinné v kombináciách, je znížené v porovnaní s jednotlivým dávkovanim, takže sa umožní zníženie potrebných aplikačných množstiev účinných látok. Podľa vynálezu sú teda následne uvedené kombinácieVýhodné sú kombinácie (A B 3.1), (A B 3.2), (A 33.3).Okrem toho je možné docieliť výhodné účinky kombináciami, ktoré obsahujú zložku A a dvePredmetom vynálezu je taktiež spôsob ničenia nežiaducej vegetácie, ktorý sa vyznačuje tým,že sa aplikuje jeden alebo viac herbicídov A s jedným alebo viacerými herbicídmi B naškodlivé rastliny, ich rastlinné časti alebo na osevnú plochu.Pri spoločnom použití herbicídov typu A a B sa vyskytujú viac ako aditívne ( synergistické) účinky. Pritom je účinok vkombináciách vyšší ako súčet účinkov použitých jednotlivých herbicídov, ktorý sa očakáva, a účinok každého jednotlivého herbicídu A a B. Synergistické účinky umožňujú zníženie aplikačných množstiev, ničenie širokého spektra burín a trávnatých burín, rýchlejšie využitie herbicídnych účinkov, dlhší čas pôsobenia, lepšiu kontrolu škodlivých rastlín len jednou príp. málo aplikáciami, ako aj rozšírenie možného aplikačného obdobia. Tieto vlastnosti sa požadujú pri praktickom ničení burín preto, aby sa poľnohospodárske kultúry udržiavali bez nežiaducich konkurenčných rastlín a aby sa tým zaistili a/alebo zvýšili kvalitatívne a kvantitatívne výnosy. Technický štandard je týmitonovými kombináciami zreteľne prekračovaný, pokial ide o opísané vlastnosti.Pri kombináciách účinných látok podľa vynálezu môže íst ako o zmiešané formulácie zložiek A a B, prípadne s ďalšími pomocnými látkami bežnými vo formulácíách, ktore sa potom zvyčajným spôsobom riedía vodou auvádzajú sa na aplikáciu, alebo taktiež o takzvané tankové zmesí pripravené spoločným zriedením oddelene forrnulovaných alebo čiastočneoddelene fomiulovaných zložiek s vodou.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/32, A01P 13/02, A01N 41/10, A01N 37/40, A01N 47/34, A01N 39/04, A01N 43/40

Značky: prostriedky, herbicídne, synergistické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e11412-synergisticke-herbicidne-prostriedky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Synergistické herbicídne prostriedky</a>

Podobne patenty