Mobilizačné zábradlie a lôžko vybavené týmto mobilizačným zábradlím

Číslo patentu: E 10179

Dátum: 14.11.2005

Autori: Sálus Michal, Král Jiří, Frolík Zbyněk

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mobilizačné zábradlie a lôžko vybavené týmto mobilizačným zábradlim0001 Vynález sa týka mobilizačného zábradlia na ovládanie pacientom bez pomocí zdravotníckeho personálu a lôžka vybaveného týmto mobilizačným zábradlím, ktoré je vnefunkčnej polohe skryté pod ložnou plochou lôžka.0002 Väčšina doteraz známych štandardných lôžok pre nemocničné zariadenia, alebo pre sociálnu a seniorskú starostlivosť, alebo domácu starostlivosť o pacienta, mobilizačné zábradlia nemajú. Pokiaľ sú lôžka zábradliami vybavené, tak ich vyhotovenie má podstatný nedostatok spočívajúci v tom, že pacient zábradlie nemôže sám ovládať. To znamená, že takéto zábradlie neplní očakávanú funkciu a síce vylúčenie pomoci zdravotníckeho personálu. Takto riešené zábradlie neslúži na mobilizáciu pacienta, aby sa mohol vlastnými silami postavit na nohy pri opustení lôžka, bez pomoci zdravotníckeho personálu. Pozri napríklad US 5 060 327, kde jeopísané zábradlie pre pôrodnú posteľ.0003 Uvedené nevýhody odstraňuje mobilizačné zábradlie podľa predloženého vynálezu,defmované v nároku 1. Mobilizačné zábradlie je ovládané samotným pacientom, bez pomoci zdravotníckeho personálu. Mobilizačné zábradlie je tvorené podlhovastým profilom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že podlhovastý profil je uložený vo vedení, ktoré umožňuje zasunutie a vysunutie podlhovastého profilu do a z priestoru pod ložnou plochou lôžka. Po vysunutí podlhovastého profilu z priestoru pod ložnou plochou lôžka sa tento otočí a nastaví do takmerzvislej polohy. V tejto polohe sa pomocou aretácie stabilizuje.0004 Je výhodné, ak je podlhovastý profil vybavený držiakom, v podstate kolmým na jehopozdĺžnu os, ktorý slúži ako opora pre pacienta pri jeho vstávaní z lôžka.0005 Mobilizačné zábradlie je výhodne vytvorené tak, že na držiaku je mniestnený V mieste palca pacienta pri uchopení držiaka ovládač servopohonu na nastavenie výšky ložnej plochy0006 Iné užitočné vyhotovenie mobilizačného zábradlia má vedenie uchytené na spodnú časť0007 Mobilizačné zábradlie môže mať vedenie tvorené jednoducho puzdrom, s prierezomzodpovedajúcim V podstate prierezu podlhovastého profilu.0008 Mobilizačné zábradlie je výhodne vybavené jednoduchou aretáciou pre podlhovastý profil v jeho zvislej polohe. Aretácia je tvorená priestorom, ktorý môže byt súčasťou puzdra, doktorého zapadne spodná časť podlhovastého profilu po jeho nastavení do zvislej polohy.0009 Jeden z variantov mobilizačného zábradlia sa Vyznačuje tým, že jeho podlhovastý profilje vybavený úchytom pre dosku, výhodne pre jedálenskú dosku tvorenú čelom lôžka.0010 Predmetom predloženého technického riešenia je taktiež lôžko, najmä nemocničné, vybavené aspoň na jednom svojom boku mobilizačným zábradlím.0011 Je výhodnejšie, ak je lôžko na aspoň jednom zo svojich bokov vybavené páromPrehľad obrázkov na yýkresoch0012 Vynález bude bližšie objasnený pomocou výkresov, kde obr. l znázorňuje axonometrický pohľad na lôžko s rovnou ložnou plochou, s mobilizačnýmí zábradliami,zaaretovanými v zvislej polohe. Na obr. 2 je znázornený bočný pohľad na lôžko s rovnou ložnou plochou, s mobilizačnými zábradliami nastavenými do zvislej polohy, s možnosťou nastaviť ložnú plochu do najnižšej, polovičnej a najvyššej polohy podľa osobnej voľby pacienta. Obr. 3 predstavuje pohľad na pacienta, vstávajúceho z pravého boku lôžka, s osadenýmí dvoma mobilizačnými zábradliami. Na obr. 4 je axonometrický pohľad na lôžko s vytvarovanou ložnou plochou, so zasunutou jedálenskou doskou. Na obr.5 je potom bočný pohľad na lôžko s vytvarovanou ložnou plochou, so zasunutou jedálenskou doskou do dvoch mobílizačných zábradlí. Obr. 6 a predstavuje detail mobilízačného zábradlia v zasunutej polohe vo vedení pod ložnou plochou lôžka, obr. 6 b naopak predstavuje mobilizačné zábradlie vysunuté z vedenia. Na obr. 6 c je znázornená poloha mobilizačného zábradlia nastaveného do jeho funkčnej polohy pred uskutočnením aretácie. Na obr. 6 d je znázornená polohamobilizačného zábradlia vo funkčnej polohe po jeho aretácii. Obr. 7 znázorňuje detail zasunutejjedálenskej dosky do úchytu V mobilizačnom zábradlí. Na obr. 8 je potom detail spínačaumiestneného na držíaku mobilizačného zábradlia na ovládanie výšky ložnej plochy pacientom.0013 Na obr. l je znázomené v axonometiickom pohľade lôžko l s rovnou ložnou plochou a s mobilizačnými zábradliami l a g nastavenými a zaaretovanými približne vo zvislej polohe. Mobilizačné zábradlia l a g sú, ako ukazuje obr. l, vybavené držiaknii Q, umiestnenými na podlhovastom profile j, pre oporu pacienta pri jeho vstávaní z lôžka i. Na obr. 2 je znázomený bočný pohľad na to isté lôžko i s rovnou ložnou plochou, s mobilizačnými zábradliami l a g opäť zaaretovanými do zvislej polohy. Obr. 2 pre predstavu ukazuje schematicky vyhotovenie lôžka 3 s možnosťou nastavenia ložnej plochy do najnižšej, polovičnej a najvyššej polohy,podľa osobnej voľby pacienta. Obr. 3 predstavuje pohľad na pacienta, vstávajúceho z pravého boku 12 lôžka 3 s rovnou ložnou plochou, osadeného dvoma mobilizačnými zábradliami l a g tvorenýrni podlhovastými profilmi j. V pokojovom stave sú podlhovastć profily á, spojené otočne so svojimi vnútomými časťami Q pomocou čapu l 4, teleskopicky zasunuté do vedenia i, v tomto prípade vytvorenými ako puzdrá, ako ukazujú obr. 6 a, b, c, d. Na obr. 6 a je znázomené mobilizačné zábradlie l V plne zasunutej polohe, zatiaľ čo na obr. 6 b je mobilizačné zábradlie l vysunuté z vedenia g a pripravené na natočenie okolo čapu l 4 do zvislej polohy. Vedenie 4, resp. puzdrá, či iné prvky umožňujúce vratný pohyb podlhovastých profilov Q a ich vnútomých časti l 6 v smere ich axiálnych osí, sú umiestené pod ložnou plochou lôžka i. Pacient môže sám, bez cudzej pomoci, mobilizačné zábradlia l a 2 z puzdier vysunúť, do polohy mimo pôdorys lôžka i, sklopiť do zvislej polohy a zaaretovať pomocou aretácie l ktorá je zrejmá z obr. 6 c a 6 d. Je tvorená spodnou časťou 2 podlhovastého profilu 5 a aretačným priestorom 3, ktorý môže byť súčasťou vedenia i. Spodná časť 9 podlhovastého profilu je vybavená pozdĺžnym otvorom 15, vedeným vsmere axiálnej osi podlhovastého profilu 5,ktorým prechádza čap 141, nesený vnútornou časťou lg podlhovastého profilu i ktorá zostáva po vysunutí podlhovastého profilu i vo vedení i, a ktorej koncová poloha vo vedení g je obmedzená napríklad zarážkou, aby nedošlo k úplnému vysunutiu podlhovastého profilu Q z vedenia A. Po vysunutí mobilizačného zábradlia l a g, resp. podlhovastého profilu 5, sa tento natočí okolo čapu 14 do zvislej polohy, načo spodná časť 9 sa vsunie axiálnym pohybom smerom dolu do aretačného priestoru g. Tento pohyb je umožnený pozdĺžnym otvorom l Aretačný priestor § obopína spodnú časť 2 podlhovastého profilu i a tým ho fixuje v danejpolohe. Pri zasúvani mobilizačného zábradlia l a g, resp. podlhovastého profilu i, späť dovedenia A pod ložnú plochu lôžka, sa toto nadvihne V jeho axiálnom smere, sklopí sa okoločapu 13 a zasunie do vedenia 5 L0014 Pri aktivácii mobilizačných zábradlí g a g , ked rám ložnej plochy lôžkag je napríklad v najnižšej polohe a chrbtový diel je zdvihnutý do hornej polohy, čo je vhodná poloha pre opustenie lôžka g, pacient najprv manipuluje s mobilizačným zábradlím g a g. Potom, čo sa pacient posadí a spusti nohy z lôžka, vztýči aj mobilizačné zábradlie l a g, umiestnené výhodne pod stehenným dielom ložnej plochy lôžka g. Na homom konci mobilizačných zábradlí g a g sú umiestnené držiaky Q, o ktoré sa pacient môže pri vstávaní oprieť. Na konci držiakov 6, proti palcom ruky pacienta sú umiestnené ovládače Z, ktorými môže pacient ovládať servopohony atak nastavovat výšku ložnej plochy lôžkag, aby sa mu pohodlne vstávalo, ako ukazujú obr. 2 a0015 Mobilizačné zábradlia l a g môžu byť umiestnene na oboch bokoch Q lôžka 3, z oboch strán pevnej časti ložnej plochy a z oboch strán stehenného dielu ložnej plochy, celkom dva páry ako znázorňujú obr. 1, 2, 4 a 5, alebo môžu byť osadené len z jednej strany lôžka, ako ukazuje obr. 3. Ak sú osadené dva páry, umožňujú pacientovi vstávať na obe strany lôžka g, akje osadený iba jeden pár, umožní pacientovi vstávať z lôžka g iba na jednu stranu.0016 Mobilizačně zábradlia l a g môžu však plniť ešte ďalšiu funkciu, pri ktorej musia byt osadené všetky štyri mobilizačné zábradlia l a g. Umožňujú inštaláciu jedálenskej dosky l 1 priamo na lôžku g tak, že do dvoch protiľahlých mobilizačných zábradlí l a g pri pevnej časti ložnej plochy sa môže zasunúť čelo lôžka g, tvoriace tak dosku ll. Tým vznikne jedálenské doska priamo u pacienta a to z dielov, ktoré sú štandardnou súčasťou lôžka g. Obr. 7 znázorňuje detail zasunutej jedálenskej dosky Qdo úchytu 1 Q v mobilizačnom zábradlí l, g. Úchyt Q je tuvytvorený vo forme drážky. Na obr. 8 je potom detail ovládača Z na ovládanie servopohonovpacientom a tým výšky ložnej plochy lôžka g.0017 Predložený vynález predstavuje netradičné vyhotovenie mobilizačného zábradlia, ktoré je určené pre nemocnične zariadenia, perspektívne aj pre sociálnu a seniorskú starostlivosť. Hlavné využitie vnemocničnom segmente sa predpokladá na štandardných lôžkových oddeleniach. V ostatných odboroch sa predpokladá využitie týchto zábradlí na lôžkach, používaných v súkromných sanatóriách a privátnych klinikách, a ďalej v domovoch dôchodcov,

MPK / Značky

MPK: A61G 7/053

Značky: zábradlie, týmto, mobilizačné, mobilizačným, zábradlím, lôžko, vybavené

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e10179-mobilizacne-zabradlie-a-lozko-vybavene-tymto-mobilizacnym-zabradlim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilizačné zábradlie a lôžko vybavené týmto mobilizačným zábradlím</a>

Podobne patenty