Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Číslo patentu: 287623

Dátum: 18.03.2011

Autor: Belička Ivan

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok je vyrobený z materiálu s vysokou mernou hustotou, ako napríklad z betónu, výhodne zo železobetónu. Tento stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok má v navzájom dvoch na seba kolmých osiach otočne upevnenú aspoň jednu obruč (2). V každej z týchto obručí (2) je vyhotovená priebežná drážka (4). Pootočením jednej z obručí (2) okolo jednej z osí a pootočením obruče okolo druhej osi vznikne prienik (3) drážok (4) obručí (2), kde sa do tohto prieniku (3) vloží pripevňovacie oko (9) na lano (6) alebo tyč, alebo upevňovací prvok (10) konštrukcie (8), pričom prienik (3) obručí (2) je umiestnený v smere ťahu upevňovacieho lana (6), resp. prvku.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka stabilizačného a/alebo ukotvovacieho prvku, na stabilizovanie štíhlych objektov ako napríklad stožiarov.V súčasnosti sa na stabílizovaníe štíhlych objektov ako stožiarov používajú betónové predmety, ktoré majú väčšinou tvar rovnobežnostenov, ako sú hranoly, kocky. Taktiež sa využívajú ploché panely. Tieto predmety sú vyrobené zo železobetónu a na povrchu majú inštalované upevňovacie prvky na upevnenie konštrukcie štihleho objektu a oká na napínacie skrutky lán, tieto upevňovacie prvky a oká musia byt inštalované priamo do smeru pripevňovanej konštrukcie alebo do smeru lana, aby boli čo najmenej namáhané. Tieto betónové predmety majú aj funkciu závaží. Pred inštaláciu štíhleho objektu sa musia najprv vykonať zerrmé planírovacie práce, aby betónové predmety mohli byť svojou rovnou plochou položené a nivelizované na povrchu. S týmito prácami sú zvýšené náklady na inštaláciu týchto štíhlych predmetov.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené riešením podľa tohto vynálezu a to tým, že je vyrobený stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok z materiálu s vysokou mernou hustotou ako napríklad z betónu,výhodne zo železobetónu. Tento stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok má v navzájom dvoch na seba kolmých osiach otočne upevnenú aspoň jednu obruč. V každej z týchto obručí je vyhotovená priebežná drážka. Pootočením jednej z obručí okolo jednej z osí a pootočením obruče okolo druhej osi vznikne prienik drážok obručí, kde sa do tohto prieniku vloží pripevňovacie oko na lano alebo tyč, alebo upevňovací prvok konštrukcie, pričom prienik obručí je umiestnený V smere ťahu upevňovacieho lana resp. prvku. Pri väčšom počte obručí stabilizačného a/alebo ukotvovacieho prvku vznikne viac prienikov drážok pre viac možnosti upevnenia štíhleho objektu. stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok je vybavený prostriedkom na pripevnenie zdvíhacieho zariadenia, ako napríklad žeriavu, a v dolnej časti je vybavený jednotkou zabraňujúcou gúľaniu,prípadne rovnou plochou. V onom riešení je možne teleso stabilizačného prvku umiestniť do pripravenej priehlbiny - výkopu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku laž 3 je znázornený pohľad na stabilizačný guľovitý prvok a na sústavu upevnenia napr. stožiara. Na obrázku 4 až 9 sú znàzornené rôzne varianty tvaru stabilizačných prvkov.Je vyrobený stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok l z materiálu s vysokou memou hustotou ako napríklad zbetónu, výhodne zo železobetónu. Tento stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok l má vnavzájom dvoch na seba kolmých osiach otočne upevnenú aspoň jednu obruč g. V každej z týchto obručí g je vyhotovená priebežné drážka i. Pootočením jednej z obručí g okolo jednej z osí a pootočením obruče g okolo druhej osi vznikne prienik g drážok g obručí g, kde sa do tohto prieniku vloží pripevňovacie oko 2 na lano g alebo tyč, alebo upevňovací prvok m konštrukcie. Pri väčšom počte obručí g okolo guľovitého stabilizačného prvku l vznikne viac prienikov ą drážok A pre viac možností upevnenia štíhleho objektu 8. Napríklad na nerovnom povrchu pri osadzovaní anténneho stožiara použijeme tri guľovité stabilizačnć prvky l rozrníestnené do tvaru trojuholníka okolo stožiara, pričom na guľovitých stabilizačných prvkoch l bude v jednej osi, ktorá je smerom k stožiaru, inštalovaná jedna obruč g s dražkou i a v kolmom smere na túto os je inštalovaná jedna alebo dve obruče g, pričom nám vzniknú jeden alebo dva upevňovacie prieniky ž. Guľovitý stabilizačný prvok 1 je vybavený prostriedkom 5 na pripevnenie zdvíhacieho zariadenia, ako napríklad žeriavu, a v dolnej časti je vybavený jednotkou Z, napr. tŕňom alebo tŕňmi, zabraňujúcou gúľaniu.l. stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vyrobený z materiálu s vysokou mernou hustotou výhodne zo železobetónu, kde v navzájom dvoch na seba kolmých osiach má otočne upevnenú aspoň jednu obruč (2), kde v každej z týchto obručí (2) je vyhotovená priebežné drážka (4),potom prekrížením jednej z obruči (2) s druhou obručou (2) je daný prienik (3) drážok (4) obruči (2), pre pripevňovacie oko (9) lana (6) alebo upevňovacích prvkov (10) konštrukcie štihleho objektu (8), pričom ďalej je vybavený prostriedkom (5) na pripevnenie zdvíhacieho zariadenia a v dolnej časti je vybavený jednotkou (7) na zabránenie gúľaniu.2. stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tvar gule alebo zrezanej gule alebo kvádra alebo ihlanu.

MPK / Značky

MPK: E04H 12/00, F16G 11/00, E02D 5/00

Značky: ukotvovací, stabilizačný, prvok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-287623-stabilizacny-a-alebo-ukotvovaci-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok</a>

Podobne patenty