Spôsob desorpcie epothilónov

Číslo patentu: 287356

Dátum: 14.07.2010

Autori: Unternährer Heinz, Küsters Ernst

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa spôsob desorpcie epothilónov A, B, D, E a/alebo F zo živice, ktorý sa uskutočňuje použitím slabo polárneho alebo nepolárneho rozpúšťadla vybraného zo skupiny pozostávajúcej z nižších alkyl halogenidov a aromatických rozpúšťadiel alebo zmesi dvoch alebo viacerých takýchto rozpúšťadiel
pričom výraz "nižší" znamená, že skupina obsahuje najviac 7 uhlíkových atómov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka desorpcie epothilónov A, B, D, E a/alebo F zo živice.Epothilóny A a B predstavujú novú skupinu cytotoxických účinných látok, ktoré stabilizujú mikrotubulyv ktorom R znamená atóm vodíka (epothilón A) alebo metylovú skupinu (epothilón B).Po prvom uvedení týchto epothilónov v odbomej literatúre (pozri W 0 93/ 10121) sa opisuje niekoľkospôsobov syntézy a výroby tak samotných epothílónov, ako aj ich mnohých derivátov (všetky tieto látky sa ďalej spoločne uvádzajú ako epothilóny), napríklad tých, ktoré sú opísané v nasledujúcich patentových dokumentoch W 0 99/03848, W 0 00/49020, W 0 00/49021, W 0 00/47584, W 0 00/00485, W 0 00/23452, W 0 99/03848,W 0 00/49019, W 0 99/07692, W 0 98/22461, W 0 99/65913, W 0 98/38192, WO 00/50423, W 0 OO/22 l 39,W 0 99/58534, W 0 97/19086, W 0 98/25929, W 0 99/67252, W 0 99/67253, W 0 00/31247, W 0 99/42602,W 0 99/ 28324, W 0 00/50423, W 0 00/39276, W 0 99/27890, W 0 99/54319, W 0 99/54318, W 0 99/02514,W 0/99 ú 59985, W 0 00/37473, W 0 98/08849, US 6,043,372, US 5,969,145, W 0 99/40047, W 0 99/01124 a W 0 99/43653.Okrem epothilónu A a epothilónu B tiež najmä epothilóny D a E opísane v patentovom dokumente W 0 97/ 19061 a epothilóny E a F opísané v patentovom dokumente W 0 98/22461, ako aj epothilóny opísané v patentovom dokumente W 0 99/02514 majú zaujímavé vlastnosti.Ako príklad terapeutického využitia epothilónov opisuje medzinárodná patentová prihláška W 0 99/43320 mnohé podávania epothilónov ako činidiel proti proliferačným ochoreniam, najmä proti nádorovým ochoreniam, pričom epothilóny pôsobia vzhľadom na ich obdobný mechanizmus účinku porovnateľne ako Taxol,ktorý je dobre známym, na trhu dostupným protirakovinovým činidlorn. Medzinárodná patentová prihláška W 0 99/39694 opisuje niektoré špecifické formulácie epothílónov, najmä epothilónu A a epothilónu B.Epothilóny a najmä epothilón A a najvýhodnejšie epothilón B ponúkajú početné výhody v porovnaní s už zavedenými postupmi liečenia, najmä v prípadoch, kedy sa nádory stali odolnými proti Taxolovej terapii. Preto sa požaduje, aby sa vynašla syntéza epothílónov, ktorá umožňuje pripraviť epothilóny vo väčších produkčných množstvách, ktoré by uspokojíli narastajúci dopyt po epothílónoch.Najúčinnejšie produkčné spôsoby až doteraz obsahujú aspoň niektore bíosyntetické stupne a izoláciu epothilónov z kultívačného prostredia alebo z obdobnej reakčnej zmesi.Zo začiatku sa v literatúre opisuje extrakcia prírodných látok pomocou myxobaktérií, najmä extrakcia epothilónov z bunkového kmeňa Sorangium Cellulosum Soce 90 (uložený pod depozitným číslom 6773 v zbierke mikroorganizmov German Collection of Microorganisms, pozri W 0/ 10121). Aby sa dosiahla uspokojivá koncentrácia prírodných látok, najmä epothílónov, najprv sa ku kultivačnému prostrediu pridávala absorpčná živica na báze polystyrénu, napríklad Amberlíte XAD-1180 (Rohm Haas, Frankfurt, Spolková republika Nemecko).Ale nevýhodou tohto spôsobu je, že pri jeho uskutočnení vo veľkej miere dochádza k mnohým problémom. Funkcia ventilov je zhoršená prítomnosťou guľôčok živice, dochádza k upchávaniu potrubia a celé zariadenie sa vystavuje výraznému opotrebeniu v dôsledku mechanického trenia, ku ktorému dochádza pri styku guľôčok živice s vnútomými stenami zariadenia. Guľôčky živice sú porézne a preto majú veľkú vnútomú povrchovú plochu (asi 825 m 2). Sterilizácia takejto živice predstavuje problém vzhľadom na to, že vzduch prítorrmý v živici bráni kontaktu vnútomých stien so sterilizačným prostredím. Vzhľadom na to je nemožnéuskutočňovať uvedený proces v praxi vo veľkej miere s využitím prídavku živice v priebehu kultivácie mikroorganizmu, ktorý produkuje epothilóny, Z týchto dôvodov bol v rámci medzinárodnej patentovej prihlášky W 0 99/42602 vynájdený a opísaný zlepšený spôsob produkcie epothilónov, najmä epothilónu A a B. Tento spôsob zahŕňa prevedenie do komplexu epothilónov z kultivačného prostredia mikroorganizmu, ktorý produkuje epothilóny, pričom uvedené prostredie takto obsahuje cyklodextríny alebo iné komplexotvomé činidlá, zmiešanie buniek - jednoduchého kultivačného prostredia (napríklad tiltrátu alebo centrifugátu uvedeného kultivačného prostredia) so syntetickou živicou, napríklad so živicou na báze rnatricových styrén/divinylbenzénových kopolyrnérov, akými sú napríklad Amberlite XAD-16 (Rohm Haas Germany GMBH, Frankfurt, Spolková republika Nemecko) alebo Diaion HP-20 (Resindion S.R.L., Mitsubishi Chemical Co., Miláno, Taliansko), na účely absorpcie epothilónov a desorpcie epothilónov zo živice, pričom sa použije najmä alkohol, najvýhodnejšie izopropanol. Potom nasleduje pridanie vody k alkoholovej fáze, odstránenie rozpúšťadlovej fázy (výhodne odparenim),fázová separácia výsledného zvyšku v prítomnosti esteru, najmä etylacetátu alebo izopropylacetátu, obvykle molekulámou ñltrácíou (gélová Chromatografia) vysušenej esterovej fázy, separácia výslednej epothilónovej zmesi vysokovýkonnou kvapalinovou chromatografiou s reverznou fázou (pričom sa výhodne použije elučná sústava, ktorú tvorí zmes nitrilu a vody, napríklad zmes acetonitrilu a vody) a prípadne ďalšie čistenie fázovou separáciou v prítomnosti zmesi vody a éteru, výhodne následná adsorpčná chromatografia cez silikagél,pričom sa dosiahne ďalšie oddelenie nečistôt, a kryštalizácia/rekryštalizácia.Aj keď je opísaný spôsob oproti rninulým spôsobom pokrokový a vhodný na výrobu epothilónov v priemyselnom meradle, má tento spôsob ešte niektoré nedostatky.Tak napríklad, na dosiahnutie dostatočnej čistoty sa odporúča uskutočniť bud stupeň molekulárnej filtrácie, a/alebo stupeň adsorpčnej chromatograñe cez silikagél. Mnohé problémy pramenia z realizácie fázovej separácie v prítomnosti esteru, akým je napríklad etylacetát, ktorá je (najmä v dôsledku dlhej doby, ktorá je potrebná na fázovú separáciu fázy voda/ester vo veľkom priemyselnom meradle) veľmi časovo náročná, a z realizácie následného odparenia, ktoré je veľmi namáhavo uskutočniteľné vzhľadom na to, že odparovaná zmes pení a prská.To sú teda problémy, ktoré sa majú vyriešiť vynálezom, pričom sa odstráni pokial možno čo najväčší počet uvedených nedostatkov a nájdu sa nové a výhodné spôsoby izolácie epothilónov, najmä epothilónov A a B, potom čo došlo k ich adsorpcii na živicu.S prekvapením sa zistilo, že aj nahradenie alkoholov, ktoré sú použité ako desorpčné rozpúšťadlá, určitými inými rozpúšťadlami (označenýrni ako slabo poláme alebo nepolárne rozpúšťadlá, ako bude špecifikované) poskytuje riešenie uvedených problémov a dosiahnutie ďalších výhod, akými sú napríklad zlepšená desorpcia a vyšší finálny výťažok. Ďalšími dodatočnými výhodami sú i) vyššia selektivita desorpcie, ii) vyššie množstvo desorbovaných epothilónov, čo ukazuje na úplnej šiu desorpciu, iii) nie je potrebné uskutočniť reextrakciu esterom (napríklad etylacetátom) s vysoko problematickou fázovou separáciou voda/ester, ani následné odparenie éteru iv) nie je potrebne uskutočniť molekulámu filtráciu a obvykle ani adsorpčnú Chromatograñu, v) čas potrebný na desorpciu sa výrazne skráti, vi) uskutočňuje sa menší počet stupňov, vii) zmenšené riziko kontaminácie (čo je dôležité pri vysoko toxických epothilónoch) a viii), lepšie a bezpečnejšie pracovné podmienky (čo je závislé od rozpúšťadla, ktoré sa použije na desorpciu extrakciu), ako aj ix) po chromatograñi s reverznou fázou je potrebné odstrániť neočakávane menšie množstvo vedľajších produktov alebo nečistôt, ktoré majú rovnakú polaritu ako epothilóny, najmä ako epothilón B, čo je rovnako závislé od použitého rozpúšťadla. Tieto a ďalšie výhody vyplynú z detailov, ktoré sú uvedené v nasledujúcom detailnom opise vynálezu.Jeden predmet vynálezu sa týka spôsobu desorpcie epothilónov, najmä epothilónu A a/alebo epothilónu B, najmä epothilónu B, zo živice, najmä syntetickej živice, slabo polárnym alebo nepolámym rozpúšťadlom.Ďalší predmet vynálezu sa týka spôsobu spracovania (alebo čistenia) epothilónov, najmä po ich produkcii v štandardnom prostredí na chemickú syntézu alebo výhodne v kultivačnom prostredí, ktoré obsahuje mikroorganizmy, najmä myxobaktérie, najmä rod Sorangium, ktoré sú vhodne na produkciu epothilónov, najmä epothilónu A a/alebo epothilónu B, a komplexotvomú zložku, pričom uvedený spôsob zahŕňa použitie slabo polárneho alebo nepolárneho rozpúšťadla pri desorpcii uvedených epothilónov zo živice.Tretí predmet vynálezu sa týka použitia slabo polárneho alebo nepolárneho rozpúšťadla na desorpciu epothilónov, najmä epothilónu A a/alebo epothilónu B, obzvlášť epothilónu B, zo živice, najmä zo syntetickej živice.Uvedené všeobecne výrazy majú výhodne nasledujúce významyVýraz epothilóny sa výhodne vzťahuje na ľubovoľný epothilón alebo epothilónový derivát uvedený V nasledujúcich patentových dokumentochW 0 99/03848, W 0 00/49020, W 0 00/49021, W 0 00/47584, W 0 00/00485, W 0 00/23452, W 0 99/03848,WO 00/49019, W 0 99/07692, W 0 98/22461, W 0 99/65913, W 0 98/38192, W 0 O 0/50423, W 0 00/22139,W 0 99/58534, W 0 97/19086, W 0 98/25929, W 0 99/67252, W 0 99/67253, W 0 00/31247, W 0 99/42602,W 0 99/28324, W 0 00/50423, W 0 00/39276, W 0 99/27890, WO 99/54319, W 0 99/54318, W 0 99/02514,W 0 99/59985, W 0 00/37473, W 0 98/08849, US 6,043,372, US 5,969,145, W 0 99/40047, W 0 99/01124 a W 0 99/43653, výhodnejšie na epothilón A a najmä na epothilón B, ale v širšom chápaní vynálezu tiež na epothilóny D a E,opísane v patentových dokumentoch W 0 97/ 19086 a W 0 98/22461, na epothilóny E a F, opísané v patentovom dokumente W 0 98/22461, alebo na epothilóny opisanć v patentovom dokumente W 0 99/02514.Slabo polárne alebo nepoláme rozpúšťadlo má výhodne nasledujúce charakteristikyVýhodné je rozpúšťadlo, ktore v eluotropnom poradí určenom podľa Snyder a kol., J. Chromatogr. Sci. 16, 223 (1978) má nasledujúce charakteristiky, pričom x, znamená protónový akceptorový parameter (ukazovateľ tendencie na tvorbu vodíkových väzieb (mostíkov) vo ñmkcii akceptora vodíka), xd znamená protónový donorový parameter (ukazovateľ tendencie na tvorbu vodíkových väzieb vo funkcii donora vodíka) a x znamená dipólový parameter (ukazovateľ dipólového charakteru) s výhradou, že x., x., xn l, a výhodné sú rovnako zmesi takých rozpúšťadielVeľmi výhodnými slabo polámyrni alebo nepolámyrni rozpúšťadlami sú (nižší alkyl)-(nižší alkyl)ketóny alebo cyklické ketóny, ako napriklad acetón, metyletylketón, Z-pentanón, metylizobutylketón alebo cyklohexanón, výhodnejšie étery, najmä cyklické étery, obzvlášť tetrahydrofurán alebo dioxán ešte výhodnejšie alifatické halogénové zlúčeniny, najmä nižšie alkylhalogenidy, obzvlášť metyléndíchlorid ( metylénchlorid) alebo etyléndichlorid najvýhodnejšie aromatické rozpúšťadlá, najmä naftalén alebo (výhodne) benzén alebo naftalén alebo (výhodne) benzén substituovaný jedným alebo viacerými, výhodne jedným až troma, substituentmi, ktoré sú zvolené zo skupiny, ktorá zahŕňa nižšiu alkylovú skupinu, najmä metylovú skupinu, etylovú skupinu alebo izopropylovú skupinu, nižšiu alkoxyskupinu, najmä metoxyskupinu alebo etoxyskupinu, atóm halogénu, najmä atóm tluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu, nitroskupinu a (nižšiu alkoxy)-(nižšiu alkyl)ovú skupinu, najmä etoxymetylovú skupinu obzvlášť toluěn, etylbenzén, xylén, najmä 0-,m- alebo p-xylén, mezitylén, pseudokumén, hemelliten, kumén, izopropyltoluén, fenylhalogenidy, najmä tluórbenzén, chlórbenzén, brórnbenzén alebo jódbenzén, nižšie alkoxybenzény, najmä etoxybenzén alebo metoxybenzén alebo (nižšie alkoxy)-(nižšie alkyl)benzény, najmä etoxymetylbenzel (benzyléter) alebo ľubovoľne zmesi dvoch alebo viacerých, napríklad 2 až 4, z uvedených rozpúšťadiel najvýhodnejšie sú (nižšie alkyl)benzény, najmä etylbenzén, xylén, najmä o-, m- alebo p-xylén, mezitylén, pseudokumén, hemellíten,kumén, izopropyltoluén a najvýhodnejšie toluén.Pojem slabo poláme alebo nepolárne rozpúšťadlo rovnako zahŕňa zmesi dvoch alebo viacerých opísaných rozpúšťadiel, napriklad 2 až 4 takéto rozpúšťadlá.Adjektívum nižšia vždy znamená, že ďalej uvedená skupina výhodne obsahuje najviac až 7 uhlikových atómov, najmä až 4 uhlikové atómy, pričom táto skupina je rozvetvená alebo nerozvetvená. Nižšía alkylová skupina môže byť napríklad nerozvetvená alebo raz, alebo viackrát rozvetvená a touto skupinou je napríklad metylová skupina, etylová skupina, propylová skupina, ako izopropylová skupina alebo n-propylová skupina,butylová skupina, ako izobutylová skupina, sek-butylová skupina, terc-butylová skupina alebo n-butylová skupina, alebo tiež pentylová skupina, ako amylová skupina alebo n-pentylová skupina.Atómom halogénu je výhodne atóm jódu, atóm brómu, atóm chlóru alebo atóm Íluóru.Uhľovodíkom je výhodne organická zlúčenína, ktorá obsahuje výhodne 4 až 20 uhlikových atómov, výhodnejšie 6 až 16 uhlíkových atómov, pričom uhľovodik môže byť alífatickým, napriklad lineárnym, rozvetveným alebo cyklickým nasýteným alkánom, napriklad cyklohexánom, lineámou, rozvetvenou alebo cyklickou (nearomatickou) organickou zlúčeninou s jednou alebo viacerými dvojnými a/alebo trojitými väzbarni alebo aromatickým uhľovodikom, pričom tento aromatický uhľovodik je nesubstituovaným aromatickým uhľovodíkom alebo aromatickým uhľovodikom raz alebo viackrát, napríklad až trikrát, substituovaným substituentmi, ktoré sú zvolené zo skupiny, ktorá zahŕňa nižšiu alkylovú skupinu, najmä metylovú skupinu, etylovú skupinu alebo izopropylovú skupinu, nižšiu alkoxyskupinu, najmä metoxyskupinu alebo etoxyskupinu, atóm halogénu, najmä atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu, nitroskupinu a (nižšiu alkoxy)-(nižšiu alkyl)ovú skupinu, najmä etoxymetylovú skupinu, výhodne substituovaná jednou až troma nižširni alkylovými skupinami.Alkoholom je výhodne hydroxy-(nižší alkán), najmä metanol, etanol alebo n- alebo izopropanol.Živicou je najmä syntetická živica, výhodne živica na báze kopolyrnérov styrénu a divinylbenzénu, výhodnejšie Amberlite XAD-4 alebo výhodne Amberlite XAD-16 Rohm Haas Germany GmbH, Frankfurt,alebo Diaion HP-20 Resindion S.R.L., Mitsubishi Chemical Co., Miláno. Je samozrejme, že živica, z ktorej majú byt epothilón alebo epothilóny desorbované podľa vynálezu, obsahuje nekovalentne viazané epothilóny(napríklad reverzibilne viazané alebo adsorbované). Inými slovami, všade tam, kde sa použije výraz živica,sa rozumie týmto výrazom živica, ktorá je v styku s jedným alebo viacerými epothilónmi, pričom tieto epothilóny sú najmä bud reverzibilne viazané, alebo adsorbované.V nasledujúcej časti opisu budú opísané výhodne formy uskutočnenia vynálezu.V rámci výhodnej formy uskutočnenia sa vynález týka spôsobu, ktorý zahŕňa desorpciu zo živice už opísaným slabo polárnyrn alebo nepolárnym rozpúšťadlom, ktoré zahŕňa ľubovoľné ďalšie stupne čistenia, ktoré sú požadované alebo nevyhnutné na získanie príslušných epothilónov, najmä epothilónu A a najlepšie epothilónu B, v čistej forme, najmä stupne čistenia opísané v rámci vynálezu ako výhodné stupne čistenia.Spracovaniu epothilónov predchádza reakcia alebo spôsob, ktorý vedie k reakčnému produktu, ktorý obsahuje epothilóny a je určený na spracovanie, pričom epothilóny sú izolované bud i) z chemických reakčných zmesí po rozpustení v príslušnom polámom vodnom prostredi alebo ii) výhodnejšie zo supernatantu(napríklad cyklodextrín-obsahujúci supernatant, opísaný v patentovom dokumente W 0 99/42602) kultivačného prostredia s mikroorganízmami, ktore produkujú epothilóny, získaného rozdelením kultivačného prostredia na kvapalnú fázu (napríklad centrifugát alebo ñltrát) a pevnú fázu (bunky), pričom sa použije najmä filtrácia alebo odstredenie (rúrková odstredivka alebo separátor).Po tomto predbežnom spracovaní výhodne nasleduje priame zmiešanie roztoku i) alebo kvapalnej fázy ii) so živicou, najmä so syntetickou živicou, obzvlášť so živicou na báze kopolymérov styrénu a divinylbenzénu vo funkcii matrice (ďalej zjednodušene uvádzané ako polystyrénová žívica), akou je napríklad Amberlit XAD-16 alebo Diaion HP-20 (výhodne v objemovom pomere centrifugát živica rovnajúcom sa asi 10 l až 100 l, výhodne rovnajúcom sa asi 50 l). Po prebehnutí kontaktnej periódy, ktorá sa výhodne rovná 0,25 až 50 hodinám, najmä 0,8 až 22 hodínám, sa živica oddelí, napríklad ñltráciou, sedímentáciou alebo odstredenim. Ak to je potrebné, živica so po adsorpcií premyje silne polámyrn rozpúšťadlom, výhodne vodou.Potom začína realizácia výhodného spôsobu spracovania podľa vynálezu. Desorpcia epothilónov (ktoré samy osebe predstavujú obzvlášť výhodné uskutočnenie podľa vynálezu) sa uskutočňuje slabo polámym alebo nepolámym rozpúšťadlom, najmä (nižšie alkyl)ha 1 ogenidy, obzvlášť metylćndichlorídom alebo etyléndichloridorn, alebo výhodnejšie aromatickýrni rozpúšťadlami, najmä naftalénom alebo (výhodne) benzénom,alebo naftalénom alebo (výhodne) benzénom substituovaným jedným alebo viacerými, výhodne jedným až troma, substituentmi, ktoré sú zvolené zo skupiny, ktora zahŕňa nižšiu alkylovú skupinu, najmä metylovú skupinu, etylovú skupinu alebo izopropylovú skupinu, nižšiu alkoxyskupinu, najmä metoxyskupinu alebo etoxyskupinu, atóm halogénu, najmä atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu, nitroskupinu a(nižšiu alkoxy)-(nižšiu a 1 kyl)ovú skupinu, najmä etoxymetylovú skupinu, najvýhodnejšie toluénom. Tento extrakčný stupeň sa môže opakovat raz alebo viackrát, výhodne O až 3-krát, najmä raz, pričom sa dosiahne úplná desorpcia V prípade, že je to nevyhnutne alebo požadované.Spracovanie takto získaných roztokov (v prípade opakovaných extrakcií ide o zlúčené roztoky) desorbovaných epothilónov výhodne pokračuje tým, že sa uskutoční odstránenie rozpúšťadla, ktoré sa použilo na desorpciu z uvedených roztokov odparením (destiláciou), výhodne zahustením v reaktore a následne v rotačnej vákuovej odparke.Potom sa uskutoční ďalšie spracovanie, pričom sa použijú nasledujúce stupne, z ktorých iba stupeň čistenia chromatograñou s reverznou fázou, pri ktorej sa použije elučné činidlo tvorené nitrilom, je obligatóme,zatiaľ čo ostatné stupne sú fakultatívne stupne- kryštalizácia epothilónu alebo epothilónov po desorpcii špeciñcky v prípade kryštalizácie epothilónu B so pridá zmes alkoholu a uhľovodíka, najmä nižšieho alkanolu a cyklického alifatického uhľovodíka s 3 až 10 knihovými atómami, obzvlášť metanolu a cyklohexánu (výhodne) V objemovom pomere 1 10 až l 0 l,najmä v objemovom pomere 1 3 až 3 1. Pridanie vody vedie k rýchlej fázovej separácií, pričom sa alkoholová fáza odparí do sucha, napríklad vo vákuovej rotačnej odparke. Získaný extrakt, ktorý obsahuje epothilón B, sa potom nechá vykryštalizovať z príslušnej rozpúšťadlovej zmesi, najmä zo zmesi alkoholu a cyklického alifatického uhľovodíka, výhodnejšie zo zmesí izopropanolu a cyklohexánu, výhodne v objemovom pomere 1 10 až 10 l, výhodnejšie v objemovom pomere 1 6 až 6 1 a najvýhodnejšie v objemovom pomere l 6 až 1 4- (obligatórna) separácia epothilónov reverzne fázovou chromatograñou po vybratí vhodným rozpúšťadlom, najmä zmesou nítrilu a vody, výhodne zmesou acetonitrilu a vody, výhodne v objemovom pomere l 10 až 10 l, najmä v objemovom pomere 1 3 až 1 l, a elúcia zmesou nitrilu a vody, pričom sa Chromatografia výhodne uskutočňuje na stĺpci reverzne fázového materiálu, ktorý obsahuje uhľovodíkové reťazce, ako napríklad uhľovodíkove reťazce, ktoré obsahujú 18 uhlíkových atómov, najmä na stĺpci materiálu RP-l 8, a elúcia sa uskutoční elučným činidlom, ktoré obsahuje nitril, najmä (nižší alkyl)nitril, obzvlášť acetonitril, výhodne elučnou sústavou, ktorú tvorí zmes nitrilu a vody, najmä zmes acetonitrilu a vody, výhodne v pomere

MPK / Značky

MPK: C07D 493/00

Značky: epothilónov, spôsob, desorpcie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-287356-sposob-desorpcie-epothilonov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob desorpcie epothilónov</a>

Podobne patenty