Zariadenie na plynulú reguláciu smerovania vzduchu vystupujúceho z vetracieho zariadenia

Číslo patentu: 286768

Dátum: 20.04.2009

Autori: Kuráň Jozef, Lóczi Igor

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie je vybavené výstupnou doskou so sústavou lamiel, najmä lamiel s pevným sklonom. Výstupná doska (1) je na svojej vnútornej strane vybavená centricky usporiadanou pevnou kulisou (2) s pevným stredovým čapom (3) a excentricky uloženým držiakom (4). Na stredovom čape (3) je uložená vodiaca pružina (5) jedným svojím koncom (51) ukotvená na teleso pevnej kulisy (2) a druhým svojím koncom (52) ukotvená na teleso otočnej kulisy (6). Otočná kulisa (6) je otočne nasunutá na pevný stredový čap (3) nad touto vodiacou pružinou (5). V držiaku (4) je upevnený nosič (7) expanzného pohonu (8) citlivého na teplotu, do ktorého jedným svojím koncom vstupuje prenášač (9) hnacej sily. Tento je na svojom druhom konci posuvne uložený v otočnom čape (61) na otočnej kulise (6). Na otočnej kulise (6) je upevnené najmenej jedno vodiace rameno (11) pohyblivého prstenca (10). Upevňujúci čap (12) vodiaceho ramena (11) je zasunutý do vodiacej slučky (13) vymedzujúcej dráhu jeho pohybu, umiestnenej po obvode lamiel.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na plynulú reguláciu smerovania vzduchu vystupujúceho z vetracieho zariadenia s distribučným prvkom s nemennou geometriou.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti sa vo väčšine vetracích systémov na prívod vzduchu do priestoru používajú distribučné prvky s nemennou geometriou. Takéto systémy však nezohľadňujú rozdielne parametre privádzaného vzduchu v letnej a zimnej prevádzke a zároveň ani potrebu jeho rozdielnej distribúcie vo vetranom priestore. Na to, aby sa dosiahla pohoda osôb vpobytovej zóne, je potrebné splniť niektoré podmienky týkajúce sa rýchlosti a smerovania distribuovaného vzduchu, medzi iným napríklad minimálnu rýchlosť vzduchu privádzaného do pobytovej zóny. Potrebné podmienky sa v súčasnosti dajú dosiahnut iba množstvom kompromisov, ktoré plne nevyhovujú ani letnej a ani zirrmej prevádzke vetrania. Tak napriklad v zimnej prevádzke (t. j. kúrenie) je potrebné, aby privádzaný vzduch z vetracieho zariadenia smeroval nadol, pretože potrebuje prekonať vztlak chladnejšieho vzduchu v miestnosti. Ale pri letnej prevádzke (t. j. chladenie) spôsobuje práve rovnaké smerovanie privádzaného chladného vzduchu problémy osobám zdržujúcim sa v konkrétnom vetranom priestore,najmä napriklad osobám so stabilným pracovným miestom. Požiadavkou teda je, aby privádzaný studený vzduch nesmeroval priamo dole, ale sa rovnomerne rozprestrel pod stropom a postupne klesal smerom dole.Na odstránenie týchto nedostatkov sú určené distribučné prvky, ktoré majú premennú geometriu. Na zabezpečenie uvedeného princípu prúdenia sa vyrábajú zariadenia s rôznymi konštrukciami. V prevažnej miere sú to zariadenia, ktoré sú vybavené otočnými lamelami alebo vzájorrme sa prekrývajúcimi otvormi. Obidva typy zariadení je potrebné pri zmene z letného na zimný režim prestaviť. Prestavenie sa dá vykonať ručne obsluhou alebo pohonom. Ako pohony môžu slúžiť napr. servopohony, pohony na báze termostatov a podobne.Príkladom výustiek s termostatickým pohonom je riešenie podľa patentu US 6012642. V tomto zariadeni sú dva termostatická pohony, ktore reagujú na priestorovú teplom a teplotu privádzanćho vzduchu do priestoru. Vzájornná interakcia týchto pohonov spôsobuje prestavovanie polohy vnútornej klapky, čoho dôsledkom je zmena smeru vystupujúceho vzduchu z výustky.Zistilo sa, že opísané nedostatky existujúcich zariadení je do značnej miery možné odstrániť a požiadavku praxe naplniť zariadením na plynulú reguláciu smerovania vzduchu vystupujúceho z vetracieho zariadenia vybaveného výstupnou doskou so sústavou lamiel, najmä lamiel s nemennou geometriou. Podstata zariadenia spočíva vtom, že výstupná doska je na svojej vnútornej strane vybavená centricky usporiadanou pevnou kulisou s pevným stredovým čapom a excentricky uloženým držiakom. Na stredovom čape je uložená vodiaca pružina na jednom konci ukotvená na teleso pevnej kulisy a na druhom konci ukotvená na teleso otočnej kulisy. Otočné. kulisa je otočne nasunutá na pevný stredový čap nad touto vodiacou pružinou. V držiaku je upevnený nosič expanzného pohonu citlivého na teplotu, do ktorého jedným svojím koncom vstupuje prenášač hnacej sily, ktorý je na svojom druhom konci posuvne uložený v otočnom čape na otočnej kulise, na ktorej je upevnené najmenej jedno vodiace rameno pohyblivého prstenca. Upevňujúci čap vodiaceho ramena je zasunutý do vodiacej slučky vymedzujúcej dráhu jeho pohybu, umiestnenej po obvode lamiel.Vo výhodnejšom uskutočnení je na otočnej kulise upevnených viacero ramien. Výhodné sú napríklad štyri vodiace ramená pohyblivého prstenca, pričom ich upevňujúce čapy sú zasunuté do príslušných vodiacich slučiek umiestnených po obvode lamiel.Krajné polohy pohyblivého prstenca sú vymedzené krajnými poloharni otočnej kulisy a súčasne vzdialenosťami krajnic dráh vo vodiacich slučkách. Pritom krajnice dráh vo vodiacich slučkách sú vo vzťahu k obvodu lamiel V rozličnej vzdialenosti.Alternatívne môže byť zariadenie vybavené ďalším, po obvode lamiel upevneným stabilným prstencom,ktorý má v miestach šikmeho sklonu lamiel otvory. V tomto alternatívnom prípade je aj pohyblivý prstenec po svojom obvode vybavený otvormi, vodiace slučky sú súčasťou stabilného prstenca a krajnice dráh vo vodiacich slučkách sú vo vzťahu k obvodu lamiel v rovnakej vzdialenosti.Pokiaľ je expanzný pohon vystavený zmene teploty privádzaného prúdu vzduchu, prejaví sa to zmenou polohy prenášača hnacej sily a následne polohy pohyblivej kulisy v horizontálnom smere, ktorá má za následok zmenu polohy otočného prstenca vo vzťahu k obvodu lamiel v smere vertikálnom. Polohy pohyblivého prstenca vo vzťahu k obvodu lamiel v smere vertikálnom sú tiež ďalej vymedzené vzdialenosťami krajnic dráh vo vodiacich slučkách od obvodu lamiel. V konkrétnom prípade napríklad zníženie teploty privádzané 10ho vzduchu oproti teplote, na ktorú je pôvodne nastavený expanzný pohon, sa táto skutočnosť prejaví zmenou polohy otočného prstenca, ktorý sa spusti smerom k obvodu lamiel. Týmto usporiadaním sa tiež zmení smerovanie vystupujúceho chladnejšieho vzduchu, ktorý teraz vystupuje najmä prostredníctvom otvorov vytvorených sklonom lamiel vo vzťahu k horizontálnej rovine, to znamená, že kopíruje z vonkajšej strany túto horizontálnu rovinu a pozvoľne rozptýlený padá nadol. Pri zmene teploty v opačnom zmysle sa naopak otočný prstenec vysunie smerom nahor.V alternatívnom uskutočnení, v zariadení vybavenom ďalším, po obvode lamiel upevneným stabilným prstencom, ktorý má v miestach šikmého sklonu lamiel pravidelne umiestnené otvory, sa poloha pohyblívého prstenca mení iba jeho potočením v rozsahu vymedzenom krajnými poloharni otočnej kulisy a súčasne vzdialenosťami krajníc dráh vo vodiacich slučkách. Pritom krajnice dráh vo vodiacich slučkách sú vo vzťahu k obvodu lamiel v rovnakej vzdialenosti. V tomto altematívnom prípade je aj pohyblivý prstenec po svojom,príslušne väčšom obvode, vybavený pravidelne usporiadanýmí otvormi, ktoré pritom s otvormi vytvorenými na stabilnom prstenci spolupracujú, alebo sú tieto otvory prekryté súvislými plochami pohyblivého prstenca.Usporiadanie zariadenia podľa vynálezu umožňuje plynulú reguláciu smerovania vzduchu vystupujúceho z vetracieho zariadenia pri zmenách teplotného režimu a komfortnejšie podmienky používania vzduchotechníckých zariadení.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie na plynulú reguláciu smerovania vzduchu bude ďalej vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých je na obr. l v pravouhlom premietaní znázornený pôdorys vetracieho zariadenia, tvoreného výstupnou doskou v stave, keď prenášač sily je zasunutý v expanznom pohone,na obr. 2 znázornený rez A-A podľa obr. l znázorňujúcí otočný prstenec v dolnej polohe a dotýkajúcí sa vnútomej dosky, pričom smer vystupujúceho vzduchu je vedený horizontálne,na obr. 3 znázornený detail X podľa obr. l, kde je zobrazená poloha prenášača sily vo vzťahu k otočnej kulise,na obr. 4 v pravouhlom premietaní znázomený pôdorys vetracieho zariadenia v stave, keď prenášač sily je vysunutý z expanzného pohonu,na obr. 5 znázomený rez B-B podľa obr. 4 znázorňujúci otočný prstenec v hornej polohe, pričom sa nedotýka vnútornej dosky a smer vystupujúceho vzduchu je vedený vertikálne,na obr. 6 znázomený detail X podľa obr. 4, kde je zobrazená poloha prenášača síly vo vzťahu k otočnej kulise,na obr. 7 v priestorovom premietaní znázornený pohľad zhora na Vetracie zariadenie v rozložcnom stave,na obr. 8 v priestorovom premietaní znázornený pohľad zhora na alternatívne Vetracie zariadenie v rozloženom stave, ked pohyblivý prstenec je vybavený otvormi a na vnútornej doske je umiestnený stabilný prstenec s otvormi a vodiacimi slučkami.Na priložených obrázkoch 1 až 7 je znázomené Vetracie zariadenie, tvorené výstupnou doskou 1, ktorá je z vnútomej strany vybavená sústavou pevných lamiel so stabilným sklonom. Výstupná doska 1 je na svojej vnútomej strane vybavená centricky usporiadanou pevnou kulisou 2 s pevným stredovým čapom 3 a excentricky uloženým držiakom 4. Na stredovom čape 3 je uložená vodiaca pružina 5 na jednom konci 51 ukotvená na teleso pevnej kulisy 2 a na druhom konci 52 ukotvcná na teleso otočnej kulisy 6, ktorá je otočne nasunutá na pevný stredový čap 3 nad touto vodiacou pružinou 5. V držiaku 4 je upevnený nosič 7 expanznćho pohonu 8 citlivého na teplotu, do ktorého jedným svojím koncom vstupuje prenášač 9 hnacej sily na svojom druhom konci posuvne uložený v otočnom čape 61 na otočnej kulise 6, na ktorej sú upevnené vodiace ramená 11 pohyblivého prstenca 10. Upevňujúce čapy 12 vodiacich ramien ll sú zasunuté do príslušných vodiacich slučiek 13 umiestnených po obvode lamiel azabezpečujú vzávislosti od teploty privádzaného vzduchu pohyb pohyblivého prstenca 10 v smere vertikálnom aj v smere horizontálnom. Krajné polohy pohyblivého prstenca 10 sú vymedzené krajnýrni polohami otočnej kulisy 6, vzájomnými vzdialenosťarni krajnie dráh 131,131 vo vodiacich slučkách 13 a vzdialenosťou krajníc dráh 131,131 od obvodu lamiel.Príklad 2 Na obr. 8 je Vetracie zariadenie s hlavnými časťami rovnakými ako v príklade 1 s tým rozdielom, že po obvode lamiel je upevnený stabilný prstenec 14 vybavený otvormi 141 rozmiestnenýrni v miestach šíkméhosklonu lamiel. Pohyblivý prstenec 10 je tiež vybavený otvormi 101 a upevňujúce čapy vodiacich ramien 11 sú zasunuté do vodiacich slučiek 13 vytvorených v pevnom prstenci 14. Pohyblivý prstenec 10 sa pri takomto usporiadaní pohybuje iba v smere horizontálnom, pričom požadované smerovanie vzduchu V závislosti od jeho teploty sa dosahuje prekrývaním alebo odkrývaním otvorov 141 v pevnom prstenci 14 dosahovaným pohybom pohyblivého prstenca 10 v smere horizontálnom, Priemyselná využiteľnostZariadenie podľa vynálezu je určené na využitie vo vzduchotechnike.1. Zariadenie na plynulú reguláciu smerovania vzduchu vystupujúceho z vetracieho zariadenia vybaveného výstupnou doskou so sústavou lamiel, najmä lamiel s pevným sklonom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výstupné doska (l) je na svojej vnútomej strane vybavená centricky usporiadanou pevnou kulisou(2) s pevným stredovým čapom (3) a excentricky uloženým držiakom (4) a na stredovom čape (3) je uložená vodiaca pružina (5) jedným svojím koncom (51) ukotvená na teleso pevnej kulisy (2) a druhým svojim koncom (52) ukotvená na teleso otočnej kulisy (6), ktorá je otočne nasunutá na pevný stredový čap (3) nad touto vodiacou pružinou (5), pričom v držiaku (4) je upevnený nosič (7) expanzného pohonu (8) citlívého na teplotu, do ktorého jedným svojím koncom vstupuje prenášač (9) hnacej sily na svojom druhom konci posuvne uložený v otočnom čape (61) na otočnej kulise (6), na ktorej je upevnené najmenej jedno vodiace rameno(11) pohyblivého prstenca (10), pričom ďalej, upevňujúci čap (12) vodiaceho ramena (l l) je zasunutý do vodiacej slučky (13) vymedzujúcej dráhu jeho pohybu, umiestnenej po obvode lamiel.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č nj ú c e s a tý m, že na otočnej kulise (6) sú upevnené štyri vodiace ramená (11) pohyblivého prstenca (10) a ich upevňujúce čapy (12) sú zasunuté do príslušných vodiacich slučiek (13) umiestnených po obvode lamiel.3. Zariadenie podľa nárokov l až 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že krajne polohy pohyblivého prstenca (10) sú vymedzené krajnýrni polohami otočnej kulisy (6) a súčasne vzdialenosťami krajníc dráh (131,13 l ) vo vodiacich slučkách (13).4. Zariadenie podľa nárokov l až 3, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že krajnice dráh (131, 131 ) vo vodiacich slučkách (13) sú vo vzťahu k obvodu lamiel v rozličnej vzdialenosti.5. Zariadenie podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že po obvode lamiel je ďalej upevnený stabilný prstenec (14) vybavený otvormi (141) nachádzajúcirni sa v miestach šikmého sklonu lamiel a vodiacimi slučkami pričom, pohyblivý prstenec (10) je po svojom obvode súčasne tiež vybavený otvormi (101).6. Zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že krajnice dráh (131, 131 ) vo vodiacich slučkách (13) sú vo vzťahu k obvodu lamiel v rovnakej vzdialenosti.

MPK / Značky

MPK: F24F 11/08, F24F 13/15

Značky: zariadenia, vzduchu, plynulú, vetracieho, zariadenie, smerovania, vystupujúceho, reguláciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-286768-zariadenie-na-plynulu-regulaciu-smerovania-vzduchu-vystupujuceho-z-vetracieho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na plynulú reguláciu smerovania vzduchu vystupujúceho z vetracieho zariadenia</a>

Podobne patenty