Synergická insekticídna kompozícia, spôsob synergického ničenia hmyzu a spôsob ochrany rastlín

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaná je synergická insekticídna kompozícia, ktorá obsahuje antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov a arylpyrolový insekticíd všeobecného vzorca (I), (II), (III), (IV), (V). Opísané sú tiež spôsoby synergického ničenia hmyzu a ochrany rastlín.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka synergickej insekticídnej kompozície obsahujúcej antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov a arylpyrolový insekticid a spôsobov synergíckého ničenia hmyzu.Doteraj ší stav technikyHoci insekticídne činidlá a kompozície boli vyvinuté na regulovanie škodlivého hmyzu, a to poľnohospodársko-záhradníckych škodcov alebo hygienických škodcov, a v praxi sa používali ako samostatné alebo zmesové činidlá, ekonomicky účinné a ekologicky bezpečné kompozície na ničenie hmyzu sa ešte stále hľadajú. Insekticídne kompozície, ktoré umožňujú zníženie rrmožstiev účinných dávok, zvyšujú bezpečnosť životného prostredia a znižujú výskyt rezistencie hmyzu, sú vysoko žiaduce. Hoci stríedavé používanie prípravkov na ničenie hmyzu s rozdielnymi spôsobmi účinku možno prijať pre dobrý manažment škodcov v praxi, tento prístup neposkytuje nevyhnutne uspokojivé ničenie hmyzu. I ked sa skúmali kombinácie prípravkov na ničenie hmyzu, nie vždy sa našiel vysoký synergický účinok. Získanie ínsekticídnej kompozície,ktorá nevykazuje žiadnu krížovú rezistenciu proti jestvujúcim insekticídnym činidlám, žiadne problémy s toxicitou a má malý negatívny dopad na životné prostredie je mimoriadne ťažké.Preto účelom predloženého vynálezu je poskytnúť synergickú insekticídnu kompozíciu, ktorá vykazuje vysoký účinok ničenia pri súčasne znížených nákladoch na produkciu poľnohospodárskych plodín a zníženom zaťažení životného prostredia.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsoby synergického ničenia hmyzu a zvýšenej ochrany poľnohospodárskych plodín.Predložený vynález sa týka synergickej insekticídnej kompozície obsahujúcej ako základné účinné zložky synergicky účinné nmožstvo antagonistov neuronálnych sodíkových kanálikov a arylpyrolový insekticid.Predložený vynález poskytuje tiež spôsob synergického ničenia hmyzu, ktorý zahrnuje uvedenie do kontaktu uvedeného hmyzu so synergicky účinným množstvom kombinácie antagonism neuronálnych sodíkových kanálíkov a arypyrolového insekticídu.Predložený vynález sa ešte ďalej týka spôsobu na zvýšenie ochrany rastlín pred zamorením a napadnutím hmyzom.Ak dve alebo viac látok v kombinácii vykazujú neočakávane vysokú biologickú účinnosť, napríklad insekticídnu účinnosť, výsledný fenomén sa môže označiť ako synergizmus. Mechanizmus synergizmu nie je ešte celkom vysvetlený a je celkom možné, že sa odlišuje pri rozdielnych kombináciách. Ale, termín synergizmus, tak ako sa používa v tejto prihláške, znamená kooperatívny účinok, s ktorým sa stretávame pri kombinácii dvoch alebo viacerých biologicky účinných zložiek, pri ktorých kombinovaná účinnosť dvoch alebo viacerých zložiek prevyšuje sumu účinnosti každej zložky samotnej.Prekvapujúco sa teraz zistilo, že kompozicia, ktorá obsahuje kombináciu antagonistov neuronálnych sodíkových kanálikov a arylpyrolový insekticid poskytuje vynikajúce ničenie hmyzu pri nižších hladinách kombinovaných účinných prípravkov, než ako sa dá dosiahnuť, ak sa antagonisty neuronálnych sodíkových kanálíkov alebo arylpyrolový insekticid použijú samotné.Termín antagonista neuronálnych sodíkových kanálikov, tak ako sa používa v tejto prihlàške, označuje zlúčeninu, ktorá je schopná zabrániť schopnosti neuronálnej bunky preniest sodíkové ióny cez bunkovú membránu. Takto ovplyvnená neuronálna bunka nie je teda schopná prenosu nervových impulzov, čo má za následok paralýzu a napokon mortalitu v cieľovom hostíteľovi. Opisy antagonistov neuronálnych sodíkových kanálikov a ich spôsob účinku sa dajú nájsť v literatúre Pestícíde Biochemistry and Physiology, Q, 177 - 185 alebo Archives of Insect Biochemistry and Physiology, Ľ, 91 - 103, ktoré sú tu týmto začlenené ako odkazy.Antagonisty neuronálnych sodíkových kanálikov zahmujú také zlúčeniny, ako sú opísané v amerických patentových dokumentoch US 5,543,573 US 5,708,170 US 5,324,837 a US 5,462,938, okrem ďalších publikácií. Exemplárnymi zlúčenínami antagonistov neuronálnych sodíkových kanálikov, ktoré sú využiteľné pre kompozície podľa predloženého vynálezu sú také zlúčeniny, ktoré majú štmktúrny vzorec (I), (Il), (III)Cl-CG-alkylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómami halogénu, Cl-Cg ~alkoxyskupinami, Cl-Cg-halogénalkoxyskupinanri, Cg-Cő-cykloalkylovými skupinami, Cg-Cő-alkenyloxyskupinami alebo sulfonyloxyskupinanliCl-Cs-alkoxyskupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómarni halogénu, Cl-Cg-alkoxyskupinami alebo Q-Cñ-cykloalkylovými skupinamiCl-Cő-alkoxykarbonylovú skupinu, C 3-C 5-cykloalkylkarbonyloxyskupinu, fenyl, prípadne substituované jedným alebo viacerými atómami halogénu, Cl-Cralkylovými skupinami alebo CpQ-alkoxyskupínanri arninokarbonyloxyskupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými Cl-Cg-alkylovými skupinami C 1-Cg-alkoxykarbonyloxyskupínu NRlZRBm, p a q znamenajú, navzájom nezávisle od seba, celé číslo l, 2, 3, 4 alebo 5n predstavuje celé číslo 0, 1 alebo 2r znamená celé číslo 1 alebo 2t predstavuje celé číslo l, 2, 3 alebo 4R, R, R 2, R 3, R 4 a R 5 znamenajú, navzájom nezávisle od seba, vodík alebo C 1-C 4-alkylovú skupinuR 7 a R 8 znamenajú, navzájom nezávisle od seba, vodík halogén Cl-Cg-alkylovú skupinu Cj-Cg-alkylkarbonyloxyskupinu alebo fenyl, prípadne substituovaný jedným alebo viacerými atómami halogénu, CN, N 02,Cl-Cs-alkylovými skupinami, Cg-Cő-halogénalkylovými skupinami, Cj-Có-alkoxyskupinami alebo Cl-Cô-halogénalkoxyskupinarntR 9 a R 10 predstavujú, navzájom nezávisle od seba, vodík alebo Cl-Cpalkylovú skupinuR a R 13 predstavujú, navzájom nezávisle od seba, vodík alebo Cl-Có-alkylovú skupinuG znamená vodík Cl-Cő-alkylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómami halogénu, Cl-CA-alkoxyskupinanai, C 1-CĎ-halogénalkoxyskupinann, skupinami CN, NO 2 S(O)R,C 011, C 0211, fenylovými skupinami alebo Cg-Cs-eykloalkylovými skupinamiCl-Cü-alkoxyskupinu C 1-Có-halogénalkoxyskupinu skupiny CN N 02 S(O)R C 0188 002189 fenyl,prípadne substituovaný jedným alebo viacerými atómami halogénu, skupinami CN, Q-Cyhalogénalkylovými skupinami alebo C 1-Cg-halogénalkoxyskupinamiQ predstavuje fenyl, ktorý je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými atómami halogénu, skupinami CN, SCN, N 02, S(O)Rm Cl-C 4-alkylovými skupinami, Cl-Cphalogénalkylovými skupinami, C 1-C 4-alkoxyalkylovými skupinami, Cl-Có-alkoxyskupinarni, C 1-CÓ-halogénalkoxyskupinann alebo skupinami NR R 22u znamená cele číslo O, 1 alebo 2R, R, R 16, R, R 19, R 21 a R predstavujú, navzájom nezávisle od seba, vodík alebo Cl-CG-alkylovú skupinuR a R 20 znamenajú, navzájom nezávisle od seba, Cl-Cő-alkylovú skupinu alebo Cl-Cs-halogénalkylovú skupinu aR 34 znamená vodík, Cl-CĎ-alkylovú skupinu, Cj-Có-halogénalkylovú skupinu, fenyl alebo halogénfenyl a bodkovaná čiarová konfigurácia CN predstavuje dvojitú väzbu alebo jednoduchú väzbu (t. j. C-N alebo CN)Výhodnýrni antagonistmi neuronálnych sodíkových kanálikov vhodnými na použitie v kompozícii podľa predloženého vynálezu, sú také zlúčeniny vzorca (I), (II) alebo (HI), v ktorých bodkovaná čiarová konfigurácia CN predstavuje dvojitú väzbu.Výhodnejšími antagonistrni neuronálnych sodíkových kanálikov vhodnými na použitie v kompozíciach podľa predloženého vynálezu, sú také zlúčeniny vzorca (I) alebo vzorca (III), V ktorých bodkovaná čiarová konfigurácia predstavuje dvojitú väzbu.Predovšetkým výhodnými antagonistmi neuronálnych sodíkových kanálikov vhodnými na použitie v kompozícii podľa predloženého vynálezu, sú také zlúčeniny vzorca (I) alebo vzorca (III), v ktorých W znamená O X predstavuje tritluórrnetoxyskupinu a je V polohe 4 Y znamená trifluórmetylovú skupinu a je v polohe 3 Z predstavuje CN a je v polohe 4 A znamená CH 2 n znamená O m, p a q každý znamená 1 R a R každý predstavuje vodík Z znamena Cl R 33 a G každý predstavuje CO 2 CH 3 Q znamená p-(tritluórmetoxwfenylovú skupinu a bodkovaná čiarová konfigurácia CN predstavuje dvojitú väzbu alebo ich stereoizomér.Ďalšie zlúčeniny antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov zahmujú také zlúčeniny, ako sú, okrem iných publikácií, opísane v amerických patentových dokumentoch US 5,116,850 a US 5,304,573. Exemplárnymi zlúčeninami ďalších antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov, ktoré sú vhodné na použitie v kompozícii podľa predloženého vynálezu, sú zlúčeniny štruktúrneho vzorca (IV), (V)X a Y každý, navzájom nezávisle od seba, predstavuje vodík halogén skupinu CN SCNCl-Cň-alkylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómami halogénu, skupinami N 02, CN, Cl-Cralkoxylovými skupinami, Cl-Cralkyltioskupinami, fenylovými skupinami, halogénfenylovými skupinami, Cl-Cralkylsulfonylovými skupinami, C 1-C 4-halogénalkylsulfonylovými skupinami alebo C 1-C 4 alkoxykarbonylovými skupinamifenyl, ktorý je prípadne substítuovaný jedným alebo viacerými atómarni halogénu, skupinami CN, N 02,Cl-Ci-alkylovými skupinami, Q-Cphalogénalkylovými skupinami, CrQ-alkoxyskupinann, Cl-Ci-halogénalkoxyskupinami, Cj-Ci-alkyltioskupinami, CyQ-alkylsulfonylovými skupinami alebo Cl-Crhalogénalkylsulfonylovými skupinamiCl-Cralkylkarbonylovú skupinu C 1-Crhalogćnalkylkarbonylovú skupinu alebo skupinu NR 23 R 29m znamená celé číslo l , 2 , 3 ,4 alebo 5G predstavuje fenyl, ktorý je prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami, ktoré môžu byť rovnaké alebo odlišné, a ktoré sú zvolené z X5-členný heteroarornatický kruh obsahujúci jeden alebo dva heteroatómy zvolené z O alebo 1 atómu kyslíka,0 alebo 1 atómu siry a 0, l alebo 2 atómov dusíka, pričom uvedený S-členný heteroaromatický kruh je pripojený prostredníctvom atómu uhlíka a je prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami, ktoré môžu byť rovnaké alebo odlišné, a ktoré sú zvolené z X alebo 6-členný heteroarorrlatícký lcruh obsahujúci jeden alebo dva heteroatómy zvolené z O alebo l atómu kyslíka, 0 alebo 1 atómu síry a 0, 1 alebo 2 atómov dusíka, pričom uvedený 6-členný heteroaromatický kruh je pripojený prostredníctvom atómu uhlíka a je prípadne substítuovaný jednou alebo viacerými skupinami, ktoré môžu byť rovnaké alebo odlišné a ktoré sú zvolené z XQ znamená vodík Cl-CG-alkylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi zvolenými zo skupiny zahrnujúcej halogén, skupinu CN, Cl-Cyalkoxyskupinu, CC 6 alk 0 Xykalbonylovú skupinu alebo fenyl, prípadne substituovaný jedným alebo viacerými atómarni halogénu, skupinami CN, N 01, Crci-alkylovými skupinami, Cl-Crhalogénalkylovými skupinami, Cl-Cçalkylsulfonylovými skupinami alebo Cj-Cralkylsuľñnylovými skupinamiCz-Có-alkenylovú skupinu Cz-Có-alkinylovú skupinu alebo fenyl, prípadne substituovaný jednou až tromi skupinami, ktoré môžu byt rovnaké alebo odlišné a ktoré sú zvolené z XR, R, R 25, R, R 27, R 28 a R znamenajú, navzájom nezávisle od seba, vodík alebo C,-C 4-alkylovú skupinu pričom bodkovaná čiarová konñgurácia 01 predstavuje dvojitú väzbu alebo jednoduchú väzbu (tj. C-N alebo CN)Ďalšími výhodnými zlúčeninami antagonistov neuronálnych sodíkových kanálikov podľa predloženého vynálezu sú také zlúčeniny vzorca (IV) alebo (V), v ktorých bodkovaná čiarová konfigurácia °N predstavuje dvojitú väzbu.Ešte ďalšími výhodnými zlúčeninamí antagonistov neuronálnych sodíkových kanálikov, ktoré sú vhodné na použitie v kompozícii podľa predloženého vynálezu sú také zlúčeniny vzorca (IV) alebo (V), V ktorých W znamená O X a Y každý, navzájom nezávisle od seba, predstavuje vodík alebo Cl-Có-halogénalkylovú skupinu m znamená 1 R 23, R, R 25, R 26 a R 27 každý znamená vodík G predstavuje fenyl, ktorý je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými atómami halogénu Q znamená halogénfenylovú skupinu alebo C 1-Cl-alkylovú skupinu, prípadne substituovanć jednou fenylovou alebo halogénfenylovou skupinou a bodkovaná čiarová konfigurácia 05 predstavuje dvoj itú väzbu alebo ich stereoizomér.Arylpyrolové insekticídy zahmujú insekticídy, ktoré sú, okrem iných publikácií, opísané v amerických patentových dokumentoch US 5,010,098 US 5,492,925 US 5,484,807 a US 5,284,863. Exemplárnymi arylpyrolovýrni insekticídmi vhodnými na použitie v kompozícii podľa predloženého vynálezu sú také arylpyroly, ktoré majú štruktúmy vzorec (VI)52 A R , Hal znamená Cl alebo Brx znamená cele číslo l, 2, 3, 4, 5 alebo 6D predstavuje H Cl-Cg-alkylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi zvolenými zo skupiny zahmujúcej halogén, CN, OH, Cl-C 4 alkoxyskupinu, Cl-Ci-halogénalkoxysku

MPK / Značky

MPK: A01N 47/40, A01N 43/34, A01N 47/28, A01N 37/44, A01N 43/48

Značky: insekticídna, kompozícia, ničenia, synergická, hmyzu, ochrany, rastlín, synergického, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-286678-synergicka-insekticidna-kompozicia-sposob-synergickeho-nicenia-hmyzu-a-sposob-ochrany-rastlin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Synergická insekticídna kompozícia, spôsob synergického ničenia hmyzu a spôsob ochrany rastlín</a>

Podobne patenty