Magnetické častice, substrát obsahujúci takéto častice, cenný dokument a spôsob detekcie takýchto častíc

Číslo patentu: 285298

Dátum: 20.09.2006

Autori: Robertson Paul Andrew, Doublet Pierre, Burrell Jonathan, Fisher John

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob a zariadenie umožňuje detekciu prítomnosti častíc v substráte, ktorého základný materiál má elektromagnetické vlastnosti, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú od zodpovedajúcich elektromagnetických vlastností častíc. Substrát obsahuje takéto častice, ktoré umožňujú ľahko rozpoznať, či je dokument pravý cenný dokument, aby sa zabránilo skopírovaniu dokumentu, alebo aby sa potvrdila jeho pravosť.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka spôsobu a zariadenia na detekciu prítomnosti častíc vsubstráte, ktorého základný materiál má elektromagnetické vlastnosti, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú od zodpovedajúcich elektromagnetických vlastností častíc.Vynález sa tiež týka častíc a substrátu obsahujúceho také častice, ktoré umožňujú ľahko rozpoznať, či je dokument pravý cenný dokument, aby sa zabránilo skopírovaniu dokumentu, alebo aby sa potvrdila jeho pravostiVynález je určený predovšetkým na použitie pri identifikácii alebo overovaní pravosti cenných dokumentov všetkých druhov majúcich ako základný materiál papier alebo materiál syntetickej podstaty, ako sú bankovky, šeky, pasy,kreditné karty, cestovné lístky, vstupenky, lósy lotérie a cenné papiere, ktoré obsahujú uvedené častice, ale je tiež použiteľný v iných aplikáciách, v ktorých je potrebné rozpoznávat predmety.Doterajší stav techniky sa už rozsiahlo zaoberal identiñkáciou cenných dokumentov.Niektore riešenia z doterajšieho stavu techniky smerujú krozlišovaniu možných charakteristických vzoriek vytlačených na povrchu niektorých cenných dokumentov.Aby sa zabránilo falšovaniu pravých cenných dokumentov pomocou farebného kopírovacieho prístroja s vysokým rozlíšením, navrhuje doterajší stav techniky tiež pridávať do vláknitej štruktúry základného materiálu substrátu alebo do povrchu dokumentu jeden alebo viacero ochranných prvkov umožňujúcich identifikáciu a/alebo sťažujúcich výrobu dokumentu.(podaný 1975) zahmujú podobný systém, kde cenné dokumenty v sebe obsahujú vlákna, ktoré sú pokryté magnetickým alebo magnetizovateľným materiálom. Testovaná je iba prítomnosť magnetických vláken v cennom dokumente,alebo, ako vylepšený variant, je merane rozdelenie magnetických vláken vcennom dokumente, takže jednotlivérnu cennému dokumentu môže byť daný znak jedinečnosti. Môže sa získať až 500 miliónov rôznych možných kombinácií. EP-A-O 625 766, EP-A-O 632 398 a EP-A-O 656 607(všetky podané 1993) zahrnujú systém, kde vlákna pozostávajú z magnetického prášku ako jadra pre polymerizačný povlak. Magnetická detekcia sa vykonava jednosmerným prúdom použitým na excitáciu cievky. Ale vďaka magnetickej histórii alebo rušeniu magnetického poľa alebo deformáciám cenného dokumentu nie je zaistené opakovateľnost takéhoto magnetického snimacieho systému a nie vždy je zaručené presné rozlíšenie medzi pravým cenným dokumentom a sfalšovaným dokumentom. Detekcia teda nie je vždyjednoznačná.Navyše, ak sú znaky na cennom dokumente tlačené pomocou magnetického atramentu, ktorý je detegovateľný triediacim zariadením, môže dôjsť k vzájomnému ovplyvneniu medzi magnetickými vláknami a magnetickým atramentom znakov.Ďalšie vyhotovenia zahmuté v doteraj šom stave techniky sú založené na detekcii špecifických elektromagnetických vlastností ochranných prvkov. FR 2 425 937 zahmuje spôsob rozptyľovanía kovových vláken, konkrétnejšie vláken nehrdzavejúcej ocele, vnútri vláknitej štruktúry papiera s cieľom umožniť identifikáciu pomocou mikrovln.US-A-4 820 912 (priorita 1985) zahmuje alternatívny systém, kde cenné dokumenty obsahujú náhodne rozmiestnené elektricky vodivé vlákna. Snímaním dokumentov pomocou mikrovĺn sa môže ziskat jedinečné rozloženie vláken vnútri cenného dokumentu. Môže nastať až 64 m rôznych možných kombinácií znaku charakterizujúceho toto rozloženie. Použitie tohto mikrovlnného postupu pri kopírovacom zariadení, ako fotokopírovacieho zariadenia, s cieľom zabrániť kopirovaniu cenných dokumentov, ako je zahmuté vo W 0-A-95/24000 (priorita 1994) nebude mať úspech pri odlíšeni cenných dokumentov od dosiek tlačených spojov (printed circuít board - PCB) alebo od pohľadníc majúcich na svojom povrchu ozdobnú kovovú fóliu. Na druhej strane systém nezisti prítomnost vláken, ak je nad pravý cenný dokument umiestnená kovová doštička. Konkrétne môže systém rušiť veko kopírovacieho prístroja alebo kovové súčiastky vokoli fotokopírovacieho prístroja. V dôsledku toho tieto systémy nie sú celkom spoľahlivé.Doterajší stav techniky tiež poskytuje veľa optických overovacích systémov. Niektoré z ich boli zahmuté už vUS-A-3 313 941 (podaný 1963) a vUS-A-3 449 585(podaný 1966). Všetky optické systémy však majú veľkú nevýhodu, že opotrebovanost alebo nečistota na povrchu pravých cenných dokumentov môžu spôsobiť, že cenné dokumenty už nebudú rozpoznané ako pravé.Cieľom predkladaného vynálezu je zbavit sa nevýhod z doterajšieho stavu techniky.Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť robustný rozlišovací systém, ktorý by dovoľoval rozlišovať pravé cenné dokumenty od ostatných predmetov alebo dokumentov.Tiež je cieľom predkladaného vynálezu poskytnúť systém, ktorý by zabránil kopirovaniu pravých cenných dokumentov.Ešte je cieľom predkladaného vynálezu poskytnúť zariadenie, ktoré by neinterferovalo s čítacím zariadením bežných magnetických znakov.Okrem toho je cieľom predkladaného vynálezu poskytnút substrát ako je cenný dokument, konkrétnejšie bankovka, Zahmujúca ochranné prvky, ľahko detegovateľný v systéme na odhaľovanie fotokópií.Pokial ide o prvý aspekt vynálezu, je poskytnutý spôsob detegovania prítomnosti pozdlžnych magnetických častíc vsubstráte, ktorého základný materiál má elektromagnetické vlastnosti, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú ,od zodpovedajúcich elektromagnetických vlastností pozdlžnych magnetických častíc, pričom uvedené častice majú saturačné magnetické pole Hs väčšie ako 100 A/m,výhodnejšie väčšie ako 200 A/m a najvýhodnejšie väčšie ako 300 A/m. Výhodne je základný materiál vyrobený z nemagnetického materiálu. Výhodne majú pozdĺžne častice taký dlhý a tenký tvar, že ich demagnetizačný faktor N je menší ako 1/250, výhodne menší ako l/l 000 a priemer ich priečneho rezu je menší ako 30 m. Saturačné magnetické pole l-l, je výhodne menšie ako 1000 A/m. Pojem saturačné magnetické pole H, je tu definovaný ako magnetické pole pri dosiahnutí saturačnej hustoty toku B 5. Pojem priemer priečneho rezu tu znamená maximálny rozmer priečneho rezu.Spôsob zahmuje nasledujúce krokya) vyslanie elektromagnetického zdrojového signálu jednej alebo viacerých špecifických základných frekvencií do substrátu, takže všetky prítomné pozdĺžne magnetické časticesa dostanú do nelineámej časti svojej B - H krivky na aspoň čast cyklu zdrojového signálu, b) detegovanie elektromagnetického detekčného signálu vyžarujúceho zo substrátu, c) testovanie detekčného signálu na prítomnosť špecifických vyšších harmonických základných frekvencií alebo ľubovoľných lineámych kombinácií základných frekvencií a tiež harmonických, pričom špecifické vyššie harmonické indikujú prítomnost magnetických častíc.Využitie nelinearity magnetických vlastností označovacích materiálov, t. j. zmeny magnetickej hustoty toku B s aplikovaným magnetickým poľom H ako efektívneho parametra na detekciu je technológia, ktorá je známa sama osebe velektronickom sledovaní tovaru (electronic article surveillance EAS) alebo systémov proti krádežiam. Signály, ktoré sa môžu získat týmto prístupom, sú veľmi zreteľné a elektronika a spracovanie signálu môže bezprostredne nasledovať. EAS systémy sú obšíme zahmuté v patentovej literatúre. Niektore príklady sú FR 763 681 (podaný 1933),US-A-3 631 442 (podaný 1967), US 3 990 065 (podaný 1975) a EP-A-O 153 286 (priorita 1984).Mnohé podstatné rozdiely medzi EAS systémami a predkladaným vynálezom sú však zrejmé.V EAS systémoch sú použité visačky proti krádežiam na spustenie poplachu v oblastiach východov z obchodov,keď tovar nebol predložený pri pokladni. Oblasť východu zobchodu je oveľa väčšia ako priestor, ktorý je potrebný na detekciu pozdĺžnych magnetických častíc v cenných dokumentoch. Typický priechod vo východe má šírku okolo l m, zatial čo v predkladanom vynáleze sú na vykonanie detekcie dostatočne vzdialenosti iba v cm, napriklad len 0,5 až 5 cm, medzi magnetickým poľom a pozdĺžnymi magnetickými časticami. Tento základný rozdiel vedie k mnohým vlastnostiam, ktoré sú rozdielne na použitie predkladaného vynálezul. Magnetický materiál EAS visačky je pomeme objemný, lebo musí byt prítomný vdostatočnom objeme, aby spustil poplach v pomeme veľkej oblasti východu typicky rozmer v reze je okolo l mm a na dlžku môže byt niekoľko cm dlhý. Na rozdiel od toho majú pozdĺžne magnetické častice podľa predkladaného vynálezu oveľa menší objem. Ich demagnetizačný faktor N je menší ako 1/250, výhodne menší ako l/ 1000 a priemer ich priečneho rezu je menší ako 30 m, výhodnejšie menší ako 15 m a najvýhodnejšie v rozmedzí od l do 10 m. Maximálna hodnota pre demagnetizačný faktor je zvolená tak, že pozdlžne magnetické častice môžu byt detegované pomocou prístroja s prijateľnými rozmermi cievok a stratou energie, takže tento môže byt inštalovaný na napr. fotokopírku alebo prístroj na počítanie bankoviek. Výhodne je demagnetizačný faktor N väčší ako l/ 100 000, aby sa zabránilo spusteniu EAS poplachu.2. Magnetický materiál EAS visačky môže byť klasifikavaný ako magneticky veľmi mäkký materiál, t. j. materiál,ktorý má veľmi malú kcercitívnu silu HC a relatívne veľkú dynamickú perrneabilitu pd, lebo slabé magnetické pole H pokrývajúce oblasť východu z obchodu musí byt schopné saturovat EAS visačku. Oproti tomu pozdĺžne magnetické častice podľa predkladaného vynálezu, hoci sú stále klasifikované ako magnetický mäkký materiál, majú taký tvar a/alebo zloženie, a/alebo štruktúru, že sú efektívne magneticky dostatočne tvrdé na to, aby zostali pod saturačným bodom ich B 7 H slučky v poliach používaných v systémoch v obchodoch, takže nevygenerujú signál dostatočne silný na aktiváciu poplachu v obchodoch. Vporovnaní s EAS visačkami majú pozdĺžne magnetické častice podľa predkladaného vynálezu výhodne nižšiumagnetickú dynamickú perrneabilitu d, a preto na dosiahnutie saturácie vyžadujú značne silnejšie magnetické pole. Saturačné magnetické pole H, pozdĺžnych magnetických častíc podľa predkladaného vynálezu je väčšie ako 100 A/m, výhodnejšie väčšie ako 200 A/m a najvýhodnejšie väčšie ako 300 A/m. Táto nižšia hodnota je vybraná, aby nespúšťala EAS poplachy. Výhodne je saturačné magnetické pole Hs menšie ako l 000 A/m, takže ho možno dosiahnuť pomocou detekčného prístroja s prijateľnými rozmermi cievok a stratou energie, takže tento môže byt vostavaný do fotokopírky alebo prístroja na počítanie bankoviek alebo automatického predajného prístroja. Vynálezcovia doteraz vyskúšali, že je zložité dosiahnut čohokoľvek nad l 000 A/m pomocou cievky so vzdušným jadrom. Ale je možné získať saturačné magnetické pole vyššie ako l 000 A/m, ak sa použije cievka s feritovým jadrom alebo ak sa použije V jadre feromagnetický prášok. Saturačná magnetické hustota toku je výhodne v rozmedzí od 0,1 do 1 Tesla, a dynamická permeabilita d (definícia pozri nižšie) v rozmedzí od 100 do 10 000. V rámci predkladaného vynálezu boli všetky tieto magnetické vlastnosti stanovené s použitím magnetometra na striedavý prúd pri frekvenciách od l 0 kHz do 100 kHz.3. Vzhľadom na rovnomemost materiálu EAS visačiek sú obmedzené použiteľné frekvencie, aby sa redukovalí straty na základe vírivých prúdov. Oproti tomu môžu byt v predkladanom vynáleze aplikované oveľa vyššie frekvencie (vyššie ako 1 kHz), lebo pozdĺžne magnetické častice majú oveľa menší objem. Zodpovedajúce harmonické majú tiež oveľa vyššiu frekvenciu (vyššiu ako 10 kHz) a typické harmonické sú rádu desat alebo viac.4. V EAS systémoch vládol problém s pokrytím veľkého objemu oblastí východov z obchodu a problém EAS visačiek citlivých na orientáciu kniekoľkým vyhotoveniach,kde je použitých dve alebo viacero základných frekvencií alebo na použitie dodatočného rotujúceho magnetického poľa, aby sa vytvorilo globálne priestorové magnetické pole, ktoré je necitlivé na orientáciu EAS. Kvôli oveľa obmedzenejším veľkostiam objemov požadovaných pre predkladaný spôsob detekcie, nie sú pre predkladaný vynález takéto komplikácie nevyhnutné. Dokázalo sa, že zdrojový signál jedinej základnej frekvencie je dostatočný.Vo vyhotovení podľa predkladaného vynálezu zahmuje spôsob dodatočný krok (d) generovanie signálu, ktorý zabráni vyrobeniu vemej kópie v prípade, že sú uvedené špecifické harmonické prítomné.Pokial ide o druhý aspekt predkladaného vynálezu, je poskytnutý detekčný prístroj na detegovanie prítomnosti pozdĺžnych magnetických častíc v substráte, ktorého základný materiál má magnetické vlastnosti, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú od zodpovedajúcich magnetických vlastností častíc, pričom uvedené častice majú saturačné magnetické pole Hs väčšie ako 100 A/m, výhodnejšie väčšie ako 200 A/m a najvýhodnejšie väčšie ako 300 A/m. Výhodne je základný materiál vyrobený z nemagnetíckého materiálu. Výhodne majú pozdĺžne častice taký dlhý a tenký tvar, že ich demagnetízačný faktor N je menší ako 1/250 a priemer ich priečneho rezu je menší ako 30 m.a) oscilátor na vysielanie zdrojového signálu jednej alebo viacerých základných frekvencií do substrátu, b) detektor na detegovanie detekčného signálu vyžarujúceho zo substrátu, c) procesor signálu na testovanie detekčného signálu na prítomnost nejakých špecifických vyšších harrnonických základných frekvencií alebo ľubovoľných líneámych kombinácií základných frekvencií, pričom špecifické vyššieharmonické indikujú prítomnosť pozdĺžnych magnetických častíc.Pokiaľ ide o konkrétne Vyhotovenie Vynálezu, tak zdrojový signál, ako detekčný signál sú elektrické signály a zariadenie ďalej zahmuje budiacu cievku na prevod zdrojového signálu na zdrojové magnetické pole a detekčnú cievku na konverziu detekčného magnetického poľa na detekčný signál. Cievky sú usporiadané tak, že sa V detekčnej cievke Vynuluje zdrojové magnetické pole, aby sa zabránilo saturácii zosilňovača a aby sa minimalizovalo akékoľvek vodive skríženie, ktoré môže nastať s Vodivými materiálmi.Pokiaľ ide o Výhodné vyhotovenia zariadenia, je budiaca cievka usporiadaná okolo feritového jadra.Feritové jadro má tvar U a budiaca cievka je usporiadaná okolo každého ramena feritového jadra tvaru U. Detekčná cievka je tiež usporiadaná okolo každého ramena feritového jadra tvaru U. Každá detekčná cievka je Výhodne rozdelená do dvoch častí, so vždy jednou časťou na oboch stranách budiacej cievky. Tieto dve časti detekčnej cievky sú vinuté vprotifáze, aby sa Vynuloval zdrojový signál. Okrem budiacej cievky a detekčnej cievky môže byť umiestnená okolo feritového jadra tretia Cievka, aby detegovala prítomnosť akýchkoľvek feritických kovov.Zariadenie podľa druhého aspektu predkladaného Vynálezu môže byť použité v automatických predajných zariadeniach, zariadeniach na počítanie bankoviek a kopírovacích zariadeniach.Vzhľadom na kopírovacie zariadenia, aby sa detegovala prítomnost akéhokoľvek cenného dokumentu vcelej snímacej oblasti, môžu sa použiť nasledujúce vyhotovenial. použitie viac ako jednej budiacej cievky a viac ako jednej detekčnej cievky, 2. budiacej cievky a detekčnej cievky tvoriacich veniec, 3. použitie iba jednej budiacej cievky a jednej detekčnej cievky, pričom obe majú pozdlžny tvar, 4. použite jednej budiacej cievky a viac ako jednej detekčnej cievky.Pokial ide o tretí aspekt predkladaného Vynálezu, je poskytnutá pozdĺžna magnetická častica na zahmutie do substrátu, ktorého základný materiál má magnetické vlastnosti, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú od zodpovedajúcich magnetických vlastností častíc. Výhodne je základný materiál vyrobený z nemagnetického materiálu. Častica má taký dlhý a tenký tvar, že jej demagnetizačný faktor N je menší ako 1/250, výhodne menší ako l/ l 000. Priemer priečneho rezu častice je menší ako 30 m, výhodnejšie menší ako 15 m, výhodnejšie V rozmedzí od 1 do l 0 m ajej saturačné magnetické pole H, je Väčšie ako l 00 A/m, výhodnejšie Väčšie ako 200 A/m a najvýhodnejšie väčšie ako 300 A/m.Sila magnetického poľa vnútri materiálu je daná VzťahomH, Happ- N x M, kde M je magnetizácia materiálu, Happ je použité magnetické pole a N je demagnetizačný faktor.Pri rovnomemej magnetizácií môže byt táto redukcia sily Vnútomého magnetického poľa brata do úvahy ako redukcia zdanlivej permeability z jej skutočnej hodnoty ,ktorá sa nazýva celkovou magnetickou permeabilitou alebo magnetickou permeabilitou materiálu, na zdanlivú alebo efektívnu magnetickú permeabilitu ., pre ktorú platíVplyv redukcie perrneability preto spôsobí, že sa B - H slučka zdeformuje do tvaru, ktorý má vyššie saturačné pole a nižšiu remanenciu. V pripade gule je demagnetizačný faktor N 1/3. Zatiaľ čo pre dlhé, tenké elipsoidy (aproximácia valčekmi reprezentovaných pozdĺžnych častíc, ako sú vlákna) je N dané vzťahomN(1 n(2 p)-1)/p 2, kde p je pomer dĺžky k priemeru.Ak vychádzame ztýchto vzťahov, tak ked vezmeme napríklad materiál s celkovou permeabilitou , 100 000, tak sa potom bude zdať, že guľa z rovnakého materiálu bude mat zdanlivú magnetickú permeabilitu ,-, približne 7 000 krát menšiu ako vlákno s uvedenými rozmermi. To potom bude mať priamy vplyv na veľkosť poľa, potrebného na saturáciu materiálu V oboch prípadoch. Teda guľa alebo prášok približne guľových tvarov by neboli vhodné na tu opísané použitie.Výhodne je saturačná magnetická hustota toku B, pozdĺžnych magnetických častíc V rozmedzí od 0,1 do l Tesla,výhodnejšie od 0, do 0,5 Tesla.Zdanlivá alebo efektívna magnetická permeabilita ,r je meraná pri použití jednosmerného prúdu. Parameter magnetickej dynamickej penneability d je indikátor citlivosti častice v praktických situáciách, pri ktorom sa berie do úvahy celková permeabilita, tvarové faktory, frekvencia striedavého prúdu zdrojového poľa a obmedzenia polí, ktoré sú typické V EAS priechodoch a ktoré by boli praktické V našom navrhovanom novom systéme. Magnetická dynamická perrneabilita d je tu preto definovaná ako pomer saturačnej hustoty toku B, k Veľkosti saturačného magnetického poľa H 5 vynásobené , merané s použitím striedavého prúdu. Ked sa materiály v poliach použitých V magnetometrii nesaturujú, tak potom je magnetická dynamická permeabilita d definovaná ako pomer hustoty toku B k H pri maximálnom použitom poli V experimente(napr. okolo l 000 A/m). Magnetická dynamická permeabilíta d sa jasne vzťahuje k zdanlivej magnetickej permeabilite a oba parametre by mali mať rovnakú alebo takmer rovnakú hodnotu pri použití jednosmemćho prúdu V materiáloch s malou stratou, V ktorých dominuje tvar nameranej B - H krivky celkom vďaka demagnetizácii. Magnetická dynamická permeabilita d pozdĺžnych magnetických častíc je Výhodne V rozmedzí od 100 do l 0 000.Pojem pozdĺžna magnetická častica sa vzťahuje k pozdlžnej častici samotnej, vyrobenej z magnetického materiálu a eventuálne z magnetického materiálu a nemagnetického materiálu. Hlavne môže byt magnetický materiál povlečený alebo zapuzdrený nemagnetickým materiálom alebo môže byt pozdĺžna častica vyrobená z nemagnetického materiálu povlečeného magnetickým materiálom alebo pridržiavajúceho magnetický materiál. Hrúbka povlečenia môže byť V rozmedzí od l do 5 m.Magnetický materiál môže byt vyrobený tak, že sa začne zliatinou, obsahujúcou komponenty vybrané z Fe, Cr,Co, Cu, Ni, Mo, Mn, Nb, B, V, C, Si a P, konkrétnejšie z Ni, Fe, Mo, Mn, C a Si. Magneticky mäkké materiály boli zahmuté napríklad V EP-A-0 295 028 a V US-A-4 298 862.Vhodné zloženie zliatiny zodpovedá všeobecnému vzorcuZloženia zliatin obsahujú najmä 52 až S 5 niklu (Ni) a rôzne množstvá ostatných komponentov. Príklad zloženia dobre pracujúcej zliatiny je 80,0 Ni, 4,20 Mo, 0,50 Mn, 0,35 Si, 0,02 C, pričom zvyšok je Fe. Iné typické zloženia sú Nlg 2 FCj 4 M 03 Mľl 1 NÍ 79 FCIĎMD 4 MII NimFe. ,Cu 12 Mo 2 Mn 5 NínFe, 1 Cu 13 Mo 2 Mn 3 NinFe, lCunMozMnNiektoré z týchto zložení sú komerčne známe pod menami ako -metal, Permañ, Permalloy, Supermalloy, Vitrovac a Metglas.Ako nemagnetické a nekovové materiály môžu byt uvedené sklo, uhlík alebo syntetické materiály ako polyméry, najmä polypropylén a polyetylén.Pokiaľ ide o výhodné vyhotovenia tohto tretieho aspektu predkladaného vynálezu, je pozdĺžna častica vlákno,ktoré môže byt kovovým vláknom alebo nekovovým vláknom povlečeným magnetickou látkou.Vlákna môžu byť rovnomeme rozptýlené v celom substrate, a preto Veľmi ťažko nezachytiteľné detekčným zariadením. Vlákna môžu byt výhodne rovnomeme a jednotlivo rozptýlené po celom substráte, aby sa zamedzilo tvoreniu zhlukov vláken. Navyše, ak sú vlákna rozptýlené v substráte, nie sú ľahko odstrániteľné falšovateľmi, ktorí by ich chceli odstrániť pred vyhotovenim fotokópie a vrátit ich spät do substrátii po vyhotovení jeho fotokópie.Vlákna sú Výhodne za tvrda ťahané alebo mechanicky spevňované kovové vlákna, napr. Vyrobené podľa technológie ťahania vo zväzku, ktorá je samomá dobre známa. Táto výrobná technológia má tú výhodu, že poskytuje oveľa vyššiu produktivitu ako technológia výroby tavením za tepla. Ťahanie za tvrda vytvára tiež vlákna z magnetického hľadiska tvrdšie, t. j. menej mäkko magnetické, takže je potrebné Vyššie saturačné magnetické pole H 5. To je hlavne užitočné v predkladanom vynáleze, lebo to pomáha odlíšiť EAS visačky a bráni to spusteniu poplachu v EAS priechodoch. Vynálezcovia tiež zistili, že magnetická dynamická peimeabilita d za tvrda ťahaných vláken môže byt zdvojnásobená žíhaním. To ešte udrží saturačné pole H, dostatočne veľké, ale spraví vlákna citlivejšímí.Pozdĺžne magnetické častice môžu byt tiež amorfné kovové vlákna.Pokiaľ ide o štvntý aspekt predkladaného Vynálezu,poskytuje sa substrát zahmujúci základný materiál a vnútri základného materiálu pozdĺžne častice. Magnetické Vlastnosti pozdĺžnych častíc sa odlišujú od zodpovedajúcich magnetických vlastností základného materiálu, pričom častice majú saturačné magnetické pole H, V rozmedzí od 100 A/m, výhodnejšie od 200 A/m a najvýhodnejšie od 300 A/m. Výhodne je základný materiál vyrobený z nemagnetického materiálu, Výhodne majú pozdlžne častice taký dlhý a tenký tvar, že ich demagnetizačný faktor N je menší ako 1/250, a priemer ich priečneho rezu je menší ako 30 m. Výhodne je základný materiál nemagnetický materiál ako umelá hmota alebo Vláknitá štruktúra ako papier.Výhodne majú pozdĺžne častice saturačnú magnetickú hustotu toku v rozmedzí od 0,1 do 1 Tesla, výhodnejšie od 0,1 do 0,5 Tesla a magnetickú dynamickú permeabilitu d V rozmedzí od 100 do 10 000.Súhmom je kombinácia tvaru, zloženia a štruktúry pozdĺžnych magnetických častíc taká, že- magnetické pole potrebné na dosiahnutie saturácie hustoty toku v častici je dostatočne väčšie ako magnetické pole vytvárané V EAS systémoch a dostatočne nižšie ako magnetické pole potrebné na saturáciu magneticky tvrdých materiálov ako železo, oceľ alebo plech, a- remanentná magnetická hustota toku je dostatočne nižšia ako remanentný tok magnetického atramentu používaného v magnetickom kódovacom systéme, ako je definovaný v medzinárodnom štandarde na rozpoznávanie znakov napísaných magnetickým atramentom ISO 1004.Tieto vlastnosti sú splnené, ak je kombinácia tvaru, zloženia alebo štruktúry pozdĺžnej magnetickej častice taká, že pozdĺžna magnetická častica mái) saturačné pole V rozmedzí od 100 do l 000 A/m, ii) saturačnú hustotu toku V rozmedzí od 0,1 do l Tesla, iií) magnetickú dynamickú perrneabilitu u, V rozmedzí od 100 do 10 000.Pozdĺžna magnetické častica, najmä vlákno, má stredný priemer priečneho rezu v rozmedzí od 1 do 30 m, Výhodne od 5 do 15 m, a dĺžku V rozmedzí od 1 do 20 mm, výhodne V rozmedzí od 2 do 10 mm.Najvýhodnejšie sú pozdĺžne magnetické častice za tvrda ťahané alebo mechanicky spevňované kovové vlákna,ale môžu to tiež byt amorfné kovové vlákna.Pozdĺžne magnetické častice môžu byť vyrobené zo zliatiny obsahujúcej komponenty vybrané z Ni, Fe, Ct, Co,Cu, Mo, Mn, P, Nb, B, V, Si a konkrétnejšie Fe, Ni, Mo,Mn, Cu.Základný materiál substrátu môže byť vyrobený z papiera alebo syntetickćho materiálu, hlavne plastickej hmoty ako polypropylén alebo polyetylén.Pozdĺžna magnetické častica môže byť tiež vyrobená z magnetického a nemagnetického materiálu.Výhodne má substrát podľa štvrtého aspektu predkladaného vynálezu množstvo pozdlžnych magnetických častíc, hlavne vláken, V rozmedzí od 0,1 do 5 , výhodnejšie od 0,2 do 2 , najvýhodnejšie od 0,5 do 1,5 hmotnostných vzhľadom na hmotnosť substrátu. Ak je substrát list papiera, je jeho hrúbka obyčajne od 20 do 300 m. Bankovky zvyčajne majú hrúbku medzi 80 a 120 m.Pozdĺžne častice môžu byt rovnomeme alebo náhodne rozptýlené V celom substráte a/alebo môžu byt prítomné iba vo vybraných častiach substrátu. Vlákna môžu byt rozmiestňované do substrátu do jeho vybraných častí spôsobmi známymi z doterajšieho stavu techniky, hlavne spôsobmi zahmutými vo W 0 96/14469 (PCT/FR 95/01405). Výhodne sú vlákna zahmuté v častiach bankoviek zodpovedajúcich potlačeným plochám, takže sú vlákna menej viditeľné. Konkrétnejšie sú vlákna zahmuté mimo všetky oblasti vodotlačí. Najvýhodnejšie sú vlákna mimo oblasti,ktoré sú potlačené magnetickým atramentom, aby sa zabránilo akýmkoľvek možným elektromagnetickým interferenciám, V jednom vyhotovení, ktorému sa dáva prednosť, sú vlákna prítomné V substráte V oblastiach V tvare prúžkov so šírkou aspoň 20 mm.Výhodne majú pozdĺžne častice, hlavne vlákna, farbu blízku farbe základného materiálu. To sa môže dosiahnut nánosom pokrytia alebo povlečením, ktoré vláknam dodá žiadanú farbu. Spôsoby nanášania takéhoto povlaku sú zahmuté vo francúzskej patentovej prihláške FR 95 02868 a V medzinárodnej prihláške PCT/FR/96 00390.Predkladaný vynález tiež poskytuje cenný predmet ako je cenný dokument, konkrétnejšie bankovka, prispôsobený na overenie pravosti, pričom cenný predmet zahmuje častice a substrát podľa vynálezu. Preto predkladaný vynález poskytuje cenný predmet, ako je bankovka, prispôsobený

MPK / Značky

MPK: G07D 7/00

Značky: spôsob, částice, takýchto, magnetické, dokument, substrát, takéto, detekcie, obsahujúci, částic, cenný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-285298-magneticke-castice-substrat-obsahujuci-taketo-castice-cenny-dokument-a-sposob-detekcie-takychto-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Magnetické častice, substrát obsahujúci takéto častice, cenný dokument a spôsob detekcie takýchto častíc</a>

Podobne patenty