Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku

Číslo patentu: 284825

Dátum: 21.11.2005

Autori: Mikler Claude, Esteve Daniel, Rossi Carole, Millot Philippe, Teillaud Eric

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku obsahuje: a) substrát (1)
b) nálož (5) zápalného materiálu účelne umiestnenú na substráte (1) a v navzájom protiľahlom usporiadaní vzhľadom na kráterovité vybranie (6) substrátu
a c) elektrický odpor (2) usporiadaný vo vzájomnom kontakte s náložou (5) zápalného materiálu a napájaný vopred stanoveným množstvom elektrickej energie, zaisťujúcej spaľovanie uvedenej nálože (5) zápalného materiálu a prostredníctvom lokalizovanej deštrukcie substrátu (1) spôsobovanej pôsobením tlaku plynov vyvíjaných počas spaľovania tejto nálože (5), uvoľňovanie priechodu (8'). Tento miniatúrny ventil sa používa na plnenie napájacieho zásobníka lieku aparátu na transdermálnu aplikáciu tohto lieku uskutočňovanú prostredníctvom ionoforézy.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka miniatúmeho ventilu, príslušenstva na plnenie napájacieho zásobníka zahmujúceho ventil tohto typu a spôsobu zhotovovania ventilu tohto typu. Predložený vynález sa ďalej týka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku, zahmujúcu príslušenstvo na plnenie napájacieho zásobníka uvedeného typu roztokom účinnej látky, určeným na transderrnálnu aplikáciu.Pri transderrnálnej aplikácii lieku sa všeobecne napájací zásobník, obsahujúci účinnú látku, prikladá na pokožku pacienta, pričom tento zásobník zvyčajne zahŕňa vrstvu hydrolilného produktu, napríklad hydrogélu, uloženú na nosiči vhodnom na uvedene účely. V prípade transdermálnej aplikácie lieku uskutočñovanej prostredníctvom ionoforézy je touto účinnou látkou iónový roztok. lónový roztok je obsiahnutý vo vrecku, z ktorého sa bezprostredne pred jeho aplikáciou vyprázdňuje do napájacieho zásobníka. Vzhľadom nato, že iónový roztok účinnej látky stráca počas uloženia v hydrogéli tvoriacom uvádzaný napájací zásobník svoju stálosť, je opísaný postup celkom nevyhnutný a zavádzanie tohto iónového roztoku do napájacieho zásobníka sa nemôže preto uskutočňovať už od samého začiatku.Vlastné vyprázdňovanie iónovćho roztoku účinnej látky z vrecka do napájacieho zásobníka predstavuje výskyt nežiaducich problémov. Na tento účel sa navrhlo množstvo rôznych mechanických prostriedkov, napríklad takých ako prostriedky injekčného typu, v ktorých sa iónový roztok prostredníctvom funkčnej činnosti piestu vypudzuje z vnútomého objemu striekačky a následne vstrekuje do napájacieho zásobníka. Ďalej boli na tento účel navrhnuté poddajné vrecká, ktoré sa do prietokového spojenia uvoľňujú ich prepichnutim, prerazenim alebo pretrhnutím a vyprázdňujú sa do napájacieho zásobníka prostredníctvom pôsobenia tlaku na toto vrecko.Z uvedených skutočností je zrejmé, že nech sa na vyprázdňovanie iónovćho roztoku z vrecka do napájacieho zásobníka použijú akékoľvek opísané prostriedky, je na vykonávanie tohto vyprázdňovania nevyhnutný ľudský zásah,ktorý je nepraktický a ktorý sa zásadne nehodí na automatické spúšťanie vyprázdňovania bezprostredne pred začiatkom vlasmého liečebného procesu. Okrem toho uvádzané mechanické prostriedky majú rad postupne sa vyskytujúcich nedostatkov, týkajúcich sa kvality ich utesnenia,vzhľadom na čo nie sú tieto mechanické prostriedky vo všetkých prípadoch schopne zaistiť požadované úplné vyprázdnenie obsahu vrecka do napájacieho zásobníka.Na vykonávanie transdermálnej aplikácie lieku uskutočňovanej prostredníctvom ionoforézy sa v častých prípadoch používa aparát vytvorený vo forme náramku určeného na nosenie na ruke pacienta, V ktorom sú z dôvodu zaistenia absolútnej nezávislosti pacienta usporiadané všetky na transdermálnu aplikáciu lieku nevyhnutné prostriedky a prislušenstvo. Tento náramok je preto, okrem príslušného napájacieho zásobníka určeného na prikladanie na pokožku pacienta, vybavený elektródami, elektronickými riadiacimi prostriedkami na ovládanie činnosti elektród a akumulátorový zdroj elektrickej energie na napájanie uvedených prostriedkov, ktorý udržiava bezpodmienečne nutné limitované množstvo elektrickej energie. Pri vykonávaní uvádzaného vyprázdňovania iónového roztoku z vrecka do napájacieho zásobníka, známe rovnako ako hydratovanie,môže byť žiaduce jeho vhodné riadené ovládanie prostred níctvom elektronických riadiacich prostriedkov začlenených do náramku tak, že automaticky spúšťa vyprázdňovanie príslušného obsahu vrecka bezprostredne pred začiatkom liečebného procesu bez toho, aby táto doplnková funkčná činnosť elektronických riadiacich prostriedkov predstavovala spotrebu elektrickej energie väčšiu ako je akumulátorový zdroj schopný zaistiť.Vzhľadom na uvedené skutočnosti je základným cieľom predloženého vynálezu vytvorit miniatúmy ventil uspôsobený na zaistenie uvádzanej hydratácie napájacieho zásobníka automaticky, prostredníctvom riadeného ovládania uvedenými elektronickými ovládacími prostriedkami, a s minimálnou spotrebou elektrickej energie, ktorá rozhodne v žiadnom prípade neohrozuje základnú funkčnú činnosť prenosného aparátu na transdeimálnu aplikáciu lieku uskutočňovanú prostredníctvo ionoforćzy.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je vytvoriť miniatúmy ventil uvádzaného typu, ktorého usporiadanie eliminuje problémy spojené s utesnením a vyprázdňovaním vrecka s roztokom účinnej látky, ktoré v niektorých pripadoch nepriaznivo ovplyvňujú funkčnú činnost v zo súčasného stavu techniky známych a na hydratovanie napájacieho zásobníka používaných mechanických prostriedkov.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je vytvoriť miniatúmy ventil, ktorý je vyrobiteľný v priemyselnom meradle a ktorého výroba má nízky alebo dokonca nulový stupeň chybovosti.Uvádzané a ďalšie ciele predloženého vynálezu, ktoré budú zrejmé z ďalej uvedeného opisu, sa dosiahnu prostredníctvom miniatúmeho ventilu, charakteristického tým,že obsahuje a) substrát b) nálož zápalného materiálu, účelne umicstnenú na vrchnej strane substrátu a orientovanú smerom k prostredníctvom tejto nálože uvoľňovanému priechodu v uvedenom substráte a c) elektrický odpor,usporiadaný vo vzájomnom kontakte s náložou zápalného materiálu a napájaný vopred stanoveným množstvom elektrickej energie, zaisťujúcej spaľovanie uvedenej nálože zápalného materiálu a prostredníctvom lokalizovanej deštrukcie substrátu, spôsobovanej pôsobením tlaku plynov vyvíjaných počas spaľovania tejto nálože, uvoľňovanie priechodu.Ako bude zrejmé z ďalej uvedeného opisu, je rovnako tak možné umiestnenie množstva takýchto ventilov medzi vreckom obsahujúcim roztok účinnej látky a napájacím zásobníkom, určeným na plnenie týmto roztokom, pričom vykonávanie hydratácie napájacieho zásobníka ešte pred začiatkom vlastného liečebného procesu bez nutnosti ľudského zásahu je zaistené ovládacími prostriedkami na automatickú aktiváciu a spustenie hydratácie, ktoré jednoduchým spôsobom prostredníctvom elektronických riadiacich impulzov uvoľňujú tieto ventily do príslušného tekutinového spojenia.Podľa ďalších charakteristických znakov predloženého vynálezu má elektrický odpor formu žeraviaceho vlákna a nálož zápalného materiálu sa rozkladá na a okolo tohto elektrického odporu tak, že teplo generované prostrednictvom do tohto odporu privádzaného vopred stanoveného množstva elektrickej energie sa spočiatku koncentruje iba do tej časti nálože zápalného materiálu, ktorá uvedený elektrický odpor obklopuje. Uvádzané vopred stanovené množstvo elektrickej energie je menšie ako 10 Joulov. Spotreba energie v tomto rozsahu žiadnym podstatným spôsobom neodčerpáva celkový náboj akumulátorovéhozdroja elektrickej energie, určeného na napájanie všetkých komponentov prenosného aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku uskutočňovanú prostredníctvom ionoforézy, a z tohto dôvodu je táto spotreba celkom kompatibilná s požiadavkami ostatných komponentov aparátu na spotrebu energie.Podľa ďalších charakteristických znakov predloženého vynálezu sú nálož zápalného materiálu a elektrický odpor účelne umiestnené na jednej a tej istej strane zoslabeného pásma substrátu, pričom veľkosť hrúbky a celková povrchová plocha tohto zoslabeného pásma sa volí tak, aby tlak plynov vyvíjaných počas spaľovania nálože zápalného materiálu stačil na deštrukciu tohto zoslabeného pásma a jeho uvoľnenie na priechod týchto plynov a prípadne ďalšich tekutín.Podľa predloženého vynálezu sa ďalej navrhuje prislušenstvo na plnenie napájacieho zásobníka tekutínou obsiahnutou vo vrecku priliehajúcom k tomuto zásobníku, obsahujúci aspoň jeden miniatúmy ventil podľa predloženého vynálezu, umiestnený účelne tak, že predstavuje prekážku tekutinového spojenia medzi vreckom a napájacím zásobníkom, a prostriedky na voliteľné riadené ovládanie aktivácie a uvádzanie elektrického odporu ventilu do činnosti tak,že prostredníctvom spaľovania nálože zápalného materiálu,uloženej na substráte, spôsobuje uvolňovanie tekutinového spojenia na prevádzanie tekutiny obsiahnutej vo vrecku cez uvoľnený priechod do substrátu miniatúmeho ventilu.Podľa ďalších charakteristických znakov predloženého vynálezu uvádzané príslušenstvo ďalej obsahuje aspoň jeden poddajný plášť, usporiadaný vo vnútomom priestore vrecka a obklopujúci miniatúmy ventil podľa predloženého vynálezu a v ňom usporiadané ovládacie prostriedky voliteľne aktivujú a spúšťajú spaľovanie nálože zápalného materiálu, uložené V uvedenom ventile, pričom prostrednictvom v priebehu tohto spaľovania vyvíjaných plynov dochádza k nafukovaniu uvedeného poddajného plášťa za vyprázdňovania vrecka cez miniatúmy ventil alebo ventily umiestnené v plochách tekutinových spojeni týmto vreckom a napájacim zásobníkom.Podľa predloženého vynálezu sa ďalej navrhuje spôsob zhotovovania miniatúmeho ventilu podľa predloženého vynálezu, ktorý je charakteristický nasledujúcimi krokmia) nanášaním ochrannej antileptacej vrstvy na v podstate rovinné čelné plochy substrátu, vytvoreného z polovodičového materiálu, odolné proti pôsobeniu roztoku na leptanie polovodičového materiálu, b) nanášaním aspoň jednej elektricky nevodivej izolačnej vrstvy na ochrannú antileptaciu vrstvu v pripade, že táto ochranná antileptacia vrstva nie je elektricky nevodivác) vytvorením elektrického odporu na elektricky nevodivej izolačnej vrstved) leptaním čelnej plochy substrátu, na ktorej je vytvorený uvedený elektrický odpor, až do dosiahnutia ochrannej antileptacej vrstvy ae) nanášaním a ukladaním nálože zápalného materiálu na vrchnú stranu elektrického odporu.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude objasnený V nasledujúcom podrobnom opise jeho príkladových vyhotovení v kombinácii s pripojenou výkresovou dokumentáciou, v ktorej predstavujeObr. l predstavuje schcmatické znázomenie miniatúrneho ventilu, vytvoreného podľa predloženého vynálezu, v axonometrickom zobrazení.Obr. 2 a 3 predstavujú schcmatické znázomenie miniatúmeho ventilu z obr. l v pohľade v reze s naznačením jeho funkčnej činnosti.Obr. 4 a 5 predstavujú jedno zo špecifických vyhotovení miniatúmeho ventilu podľa predloženého vynálezu usporiadaného vo vnútomom priestore nafukovacieho plášťa.Obr. 6 a 7 predstavujú schcmatické znázomenie konštrukčného usporiadania a funkčnej činnosti príslušenstva na plnenie napájacieho zásobníka roztokom účinnej látky,určené na vykonávanie transdermálnej aplikácie, pričom toto príslušenstvo zahmuje miniatúme ventily vytvorené podľa predloženého vynálezu.Obr. SA až SE predstavujú schematicky jednotlivé, po sebe nasledujúce kroky spôsobu zhotovovania miniatúrnych ventilov podľa predloženého vynálezu.Obr. 9 A až 9 E predstavujú schematicky jednotlivé, po sebe nasledujúce kroky alternatívneho vyhotovenia spôsobu zhotovovania, znázomeného na obr. 8 A až SE.Na obr. 1 pripojenej výkresovej dokumentácie je znázomený miniatúmy ventil podľa predloženého vynálezu,ktorý v tomto nijako obmedzujúcom ilustrativnom príkladovom vyhotovení má tvarovú konfiguráciu rovnobežnostenu. Tento ventil obsahuje Substrát 1 a na ňom usporiadaný elektrický odpor 2, ktorého konce sú pripojené ku kovovým kontaktom 3, 4, pričom tento elektrický odpor 2 je v priestore medzi uvedenými kovovými kontaktmi 3, 4 pokrytý tenkou vrstvou nálože 5 zápalného materiálu, znázornenej z dôvodu prehľadnosti iba v obrysoch.Pri spaľovaní musí tento zápalný materiál vyvíjať spaľovacie plyny, ktoré sú nevyhnutne nutné na uvádzanie miniatúmeho ventilu do funkčnej činnosti, čo bude podrobne objasnené ďalej. V tomto neobmedzujúcom ilustrativnom príkladovom vyhotovení môže byt na uvedený účel použitý napríklad pyrotechnický materiál na báze nítrocelulózy alebo propergolu. Veľmi dobré výsledky sa dosiahli v prípade použitia nítrocelulózy typu GB, hlavne nítrocelulózy typu GBPA, rovnako tak ako v pripade použitia propcrgolu na báze glycidyl polyazidu, dodávaného na trh francúzskou obchodnou spoločnosťou Société Nationale des Poudres et Explosifs (S.N.P.E.). Tieto materiály na báze nítrocelulózy a propergolu je možné zapaľovať pri minimálnej spotrebe tepelnej energie, čo tieto materiály, ako bude podrobne opisané ďalej, robí obzvlášť vhodné na použitie v súlade s predloženýrn vynálezom.Substrát 1 miniatúmeho ventilu z obr. l môže byt vytvorený z jednozložkového vodivého materiálu, napríklad takého ako je kremík, používaný zvyčajne na konštrukciu a výrobu integrovaných obvodov. Zhotovovanie miniatúmeho ventilu podľa predloženého vynálezu sa môže uskutočňovat prostredníctvom technologických postupov, používaných pri výrobe uvádzaných integrovaných obvodov,ktorých jednotlivé kroky budú objasnené v súvislosti s odvolaním na obr. 8 A až 8 E pripojenej výkresovej dokumentácie, a umožňujúcich ich miniaturizáciu, napríklad až na Veľkostné rozmery elektronických mikročipov, čo vo svojom dôsledku dovoľuje integráciu takto vytvorených ventilov do prenosného samočinného aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku uskutočňovanú prostrednictvom ionoforézy, podrobne opisanćho ďalej v súvislosti s odvolaním na obr. 6 a 7 pripojenej výkresovej dokumentácie.Z obr. 1 pripojenej výkresovej dokumentácie je okrem uvedeného ďalej poznateľné, že Substrát 1 ventilu je vybavený kráterovitým vybratim 6 V tvarovej konfigurácii zre SK 284825 B 6zaného ihlana, vytvoreným zahĺbením do čelnej plochy 1 substrátu, ktorá je paralelná s a usporiadaná protiľahlo vzhľadom na čelnú plochu l, na ktorej je uložený elektrický odpor 2 s tým, že dno tohto kráterovitého vybratia 6 tvorí zoslabené pásmo 8 substrátu l spriahnuté s uvedeným odporom. Ako bude podrobne opísané ďalej, musí toto zoslabené pásmo 8 z hľadiska veľkosti vykonávať dostatočne malú hrúbku kvôli zaisteniu jeho požadovanej deštrukcie následkom pôsobenia tlaku plynu vyvíjaného pri spaľovaní nálože 5 zápalného materiálu, iniciovanćho zahrievaním tejto nálože 5 prostredníctvom elektrického odporu 2, usporiadaného na jednej a tej istej strane zoslabeného pásma 8.Obr. 2 a 3 pripojenej výkresovej dokumentácie znázorňujú ventil, resp. čip z obr. l uložený a upevnený na plošnom obvode 7, uspôsobenom na priechod elektrického prúdu medzi koncovými svorkami kovových kontaktov 3,4, pripájanými k vodivým plôškam obvodu a cez elektrický odpor 2 spôsobom, ktorý sa v podstate zhoduje so spôsobmi upevňovania a pripájanie bežne používaných elektronických súčiastok k štandardným plošným obvodom. V oblasti umiestnenia zoslabeného pásma 8 substrátu je plošný obvod 7 vybavený príechodným otvorom 9, ktorého otvor je z druhej strany uzatvorený prostredníctvom vrstvy 10 hydroíilného produktu, ktorým môže v prípade použitia opisovaného usporiadania pre transdennálnu aplikáciu lieku byť napriklad hydrogél nasýtený roztokom účinnej látky,obsiahnutej vo vrecku, ktorý je usporiadaný v tekutinovom spojení s kráterovitým vybratím 6 substrátu. Za tohto stavu je nálož 5 zápalného materiálu účelne umiestnená medzi touto vrstvou 10 hydrofilného produktu a oblasťou zoslabeného pásma substrátu. Substrát 1 je na účely jeho prilepenia k plošnému obvodu 7 a utesnenia priestoru, v ktorom je obsiahnutá nálož 5 zápalného materiálu, vybavený tento substrát obklopujúcim tesniacim spojom 11.Z hľadiska elektrického odporu 2 je potrebné poznamenať, že má pozdlžny tvar alebo fonnu vlákna (pozri obr. l),a preto je vo vzájomnom styku iba s časťou nálože 5 zápalného materiálu, ktorou je tento odpor prekrytý.Na základe prítomnosti plošného obvodu 7 môže byť priechod elektrického prúdu do elektrického odporu 2 aktivovaný automaticky, napriklad prostredníctvom riadeného ovládania mikroprocesorom, ktorý sa zvyčajne používa na riadené ovládanie vykonávania programu aplikácie lieku.Elektrický prúd, pretekajúci cez odpor 2, generuje na základe existencie tzv. Jouleovho javu, teplo, ktoré vzhľ dom na nízku tepelnú vodivosť nitrocelulózy tvoriacej nálož 5 zápalného materiálu, zostáva koncentrované v oblasti okolo odporu. Uvedená skutočnosť je vo svojom dôsledku príčinou výrazného lokálneho zahrievania nálože nitrocelulózy a jej následného zapálenia. S ohľadom na túto skutočnosť je potrebné poznamenať, že zapaľovanie uvádzanej časti nálože nitrocelulózy vyžaduje iba malé množstvo elektrickej energie, čo je výhodne najmä v prípade, V ktorom je táto energia odoberaná z akumulátorového zdroja elektrickej energie, určeného na napájanie všetkých komponentov prenosného samočinného aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku uskutočňovanú prostredníctvom ionoforézy. Táto skutočnosť do značnej miery priaznivo redukuje množstvo elektrickej energie, odčerpávanej z akumulátorového zdroja a nevyhnutne nutnej na zapaľovanie nitrocelulózy tak, že opísané konštrukčné usporiadanie je, vzhľadom na to, že umožňuje lokálne zapaľovanie nálože už pri pomeme nízkych teplotách s bezprostredne nasledujúcim, v podstate okamžitým rozšírením spaľovania nálože zápalného materiálu do jej celého objemu, veľmi vhodné na zamýšľané použitie V súlade s predloženým vynálezom.Množstvo na spaľovanie určenej nitrocelulózy môže byť účelne nastavované tak, aby pri spaľovaní nálože nitrocelulózy dochádzalo v malom objeme (ktorý predstavuje priechodný otvor 9) na vyvíjanie značného množstva plynu,ktorého tlak dosahuje veľkosť dostatočnú na deštrukciu a odstránenie zoslabeného pásma 8 substrátu, nachádzajúceho sa v tesnom priľahnutí k priechodnému otvoru 9 (pozri obr. 3), pričom je toto zoslabené pásmo 8 nahradené priechodom 8, ktorý umožňuje, ako je naznačené prostredníctvom čiarkovaných šípok, uníkanie opísaným spôsobom vytvoreného plynu. Opísaná skutočnosť súčasne umožňuje vytvorenie tekutinového spojenia kráterovitého vybratia 6,cez uvedený priechod 8, s príechodným otvorom 9, ako je naznačeně prostredníctvom plných šípok, napríklad na účely sýtenia vrstvy 10 hydrogélu tvoriacej napájací zásobník aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku.Veľký priechodný otvor 9, vytvorený dierovaním cez plošný obvod 7, môže byt nahradený množstvom menších,mimo os usporiadaných priechodných otvorov 9 9 atď. ., až 9 znázomených čiarkovanou čiarou na obr. 2 pripojenej výkresovej dokumentácie, ktorých celkový plošný rozsah je menší ako plošný rozsah jediného priechodného otvoru 9. Opísaným spôsobom je možné odstrániť prípadnú krehkosť vrstvy 10 uzatvárajúcej uvedené otvory z hľadiska pôsobenia tlaku plynu vyvíjaného pri spaľovaní nálože 5 zápalného materiálu.Miniarúmy ventil podľa predloženého vynálezu bol vytvorený na substráte s rozmermi 3 x 3 mm a vybavený zápalnou náložou nitrocelulózy v množstve asi 8 . 104 g,vyvíjajúcej pri spaľovaní 8 ml plynu s tlakom, ktorého veľkost v kombinácii s priechodom elektrickej energie s velkosťou l W cez elektrický odpor za jednu sekundu stačí na požadovanú deštrukciu zoslabeněho pásma 8 s hrúbkou približne 3 až 5 m.Vzhľadom na uvedené je preto úplne zrejmé, že sa na základe predloženého vynálezu dosahuje stanovený cieľ, a to zaistenie vytvorenia miniatúmeho Ventilu, ktorý má formu elektronického čipu, a ktorý je možné aktivovat a spúšťat prostredníctvom nízkoenergetického elektrického signálu, kompatíbilného so signálom dosiahnuteľným z akumulátorového zdroja elektrickej energie, ktorý je súčasťou prenosného elektronického aparátu, napríklad takého ako je prenosný samočinný aparát na transdem-iálnu aplikáciu lieku uskutočňovanú prostredníctvom ionoforćzy.Obr. 4 a 5 pripojenej výkresovej dokumentácie znázorňujú usporiadanie špecifického vyhotovenia miniatúmeho Ventilu podľa predloženého vynálezu, slúžiaceho ako vyvíjač plynu na vypudzovanie roztoku účinnej látky z vrecka s tým, že toto konkrétne vyhotovenie je využiteľné hlavne ako súčasť príslušenstva na plnenie napájacieho zásobníka,znázomeněho na obr. 6 a 7 pripojenej výkresovej dokumentácie a podrobne opísaného ďalej.Obr. 4 pripojenej výkresovej dokumentácie znázorňuje ventil z obr. 2 a 3 uložený tak isto, ako v uvedenom prípade na obr. 2 a 3, na plošnom obvode 7. V tomto prípade však nálož 5 zápalného materiálu nie je umiestnená v čelnej orientácii k priechodnému otvoru plošného obvodu, ale je uložená a uzatvorená vo vyrnedzenom priestore medzi zoslabeným pásmom 8 substrátu a k nemu priliehajúcim povrchom plošného obvodu 7, ku ktorému je miniatúmy ventil napevno ñxovaný prostredníctvom akýchkoľvek na uvedené účely vhodných a použiteľných prostriedkov napríklad zvarovým spojom, lepením a podobne. K plošnému obvodu 7 je okolo vonkajšieho obvodu miniatúmeho ventilu prostredníctvom zvarového spoja pripevnený nafukovaci plášť 12, vytvorený napríklad z poddajnej plastovejfólie, ktorý tento ventil obklopuje a uzatvára do utesneného priestoru vytvoreného vnútri tohto plášťa.Rovnako tak ako v prípade ventilu podľa obr. 2 a 3 spôsobuje elektrický prúd, pretekajúci odporom 2, na základe využitia tzv. Jouleovho javu lokálne koncentrované zahrievanie nálože zápalného materiálu, ktorá je príčinou jej následného zapálenia a spaľovania za vyvíjania prislušného množstva plynu s výpočtom vopred stanoveného tlaku, ktorý je nevyhnutný na nafukovaníe nafukovacieho plášťa, ako môže byt poznateľné z obr. S pripojenej výkresovej dokumentácie. Neprítorrmost tesniaceho spoja 11,ktorý je súčasťou miniatúmeho ventilu z obr. 2 a 3, v tomto usporiadaní bude celkom zreteľná, a to hlavne preto, že v dôsledku tejto skutočností budú plyny vyvíjané pri spaľ vani nálože zápalného materiálu môcť z ventilu unikať na všetkých jeho stranách. Základným cieľom je v tomto prípade nafukovanie utesneného nafukovacieho plášťa 12,ktorého prínos bude zodpovedąjúcim spôsobom objasnený v nasledujúcom podrobnom opise príslušenstva na plnenie napájacieho zásobníka, znázomeného na obr. 6 a 7 pripojenej výkresovej dokumentácie, navrhnutého a určeného na voliteľné automatické plnenie napájacieho zásobníka 10 tekutinou obsiahnutou vo vrecku 14, usporiadanom v tesnom priľahnutí k tomuto zásobníku.Podľa ilustratívneho a neobmedzujúceho príkladového vyhotovenia príslušenstva, znázomeného na obr. 6 a 7 pripojenej výkresovej dokumentácie, tvorí toto príslušenstvo súčasť aparátu na transdemiálnu aplikáciu lieku uskutočňovanú prostredníctvom ionoforézy. Ako už bolo uvedené v úvodnej častí opisu, aparáty tohto typu zvyčajne zahmujú súbor elektród a aspoň jeden napájací zásobník, napríklad taký ako napájací zásobník 10, navrhnutý a určený na priame uloženie na pokožku pacienta. .ledna z uvádzaných elektród (tu neznázomených) je pripojená k napájaciemu zásobníku 10 a spolupracuje s ďalšou elektródou (rovnako tak neznázomenou) za vytvárania, pri priechode elektrického prúdu medzi týmito elektródami, elektrického poľa určitej intenzity a elektrokinetického potenciálu, spôsobujúcej vypudzovanie iónov účinnej látky obsiahnutej v napájacom zásobníku 10 a ich následné prechádzanie cez pokožku pacienta, čoho výsledkom je požadovaná medikácia. Uvedený aparát je nezávislý, prenosný a zahŕňa elektronické prostriedky na riadené ovládanie elektrického poľa vytvoreného medzi jednotlivými elektródamí, akumulátorový zdroj energie na napájanie týchto elektronických prostriedkov a súpravu elektród. Jednotlivé uvádzané komponenty sú samé osebe osobám oboznámeným s príslušným stavom techniky dostatočne známe a z tohto dôvodu tu nie je na ďalšie účely nutné uvádzať ich podrobný opis.Miniatúmy ventil podľa predloženého vynálezu je použiteľný ako súčasť vybavenia, resp. aparátu uvedeného typu, ktorého Charakteristickým znakom je samočinné spúšťanie sýtenia alebo hydratácia napájacieho zásobníka 10,tvoreného napriklad vrstvou hydrogélu, iónovým roztokom účinnej látky, obsiahnutým vo vrecku 14, naehádzajúcom sa v priľahlom usporiadaní vzhľadom na napájací zásobník 10, vykonávaná prostredníctvom elektronických ovládacích prostriedkov, tvoriacich súčasť tohto aparátu, ešte pred začiatkom vlastného liečebného procesu.Na tento účel sú vrecko 14 a napájací zásobník 10 napevno fixované k navzájom opačným stranám poddajnej fólie 15, ktorá je prispôsobená na uloženie obvodu na aktiváciu a uvádzanie miniatúmych ventilov, vytvorených podľa predloženého vynálezu, do činnosti. Prvý miniatúmy ventil 16 je, podobne ako ventil znázomený na obr. 4 a 5,upevnený k fólii 15 v stredovom umiestnení napríklad vo vnútomom priestore vrecka 14, zatiaľ čo množstvo ďalšíchminiatúmych ventilov 17 17, atď. , 17, je upevnené na rovnakej fólii v usporiadaní okolo ventilu 16, podobne ako v prípade usporiadania ventilu znázomeného na obr. 2 a 3. K fólii 5 a k vrecku 14 je na ich spoločnom obvodovom okraji prostredníctvom zvarového spoja pripevnené poddajný plášť 18 (pozri obr. 6 a 7), a ventily 17 okrem uvedeného tiež dotláčąjú poddajný plášť 18 na fóliu 15, ku ktorej sú tieto ventily pripevnené.Hore ako posledná uvádzaná fólia je vybavená (neznázomenýrni) vodivými plôškami, ktoré sú pripojené ku kovovým kontaktom 3, 4 miniatúmych ventilov 16 a 17 s tým, že priechod elektrického prúdu medzi týmito kovovými kontaktmi je voliteľne riadený prostredníctvom elektronických ovládacích prostriedkov, podrobne opísaných.Po zapálení náloži zápalného materiálu obsiahnutých v týchto ventiloch prostredníctvom funkčnej činnosti elektronických ovládacích prostriedkov každý z ventilov 17, uvoľňuje priechod alebo tekutinové spojenie medzi Vreckom 14 a napájacím zásobníkom 10 cez deštrukciou porušené, zoslabené pásmo ventilu a koaxiálny pnechodný otvor vytvorený dierovaním vo fólii 15, pričom súčasné plyny vyvíjané spaľovaním nálože zápalného materiálu nachádzajúce sa vo ventile 16 nafukujú a rozťahujú poddajný plášť 18 (pozri obr. 7). V dôsledku tejto činnosti potom uvedený poddajný plášť zaberá prevažnú časť (alebo dokonca i celý) vnútomý objem vrecka 14, a za tohto stavu vypudzuje v tomto vrecku obsiahnutý iónový roztok účinnej látky, pričom dochádza k vytláčaniu a prevádzaniu tohto iónového roztoku do objemu napájacieho zásobníka 10 prostredníctvom ventilov 175, ktoré boli bezprostredne predtým uvoľnené kvôli umožneniu priechodu na základe príslušných riadiacich impulzov vydávaných prostredníctvom elektronických ovládacích prostriedkov, a koaxiálnych priechodných otvorov poddajnej fólie 15, vytvorených dierovaním.Takto, uvedené elektronické ovládacie prostriedky, ktoré prostredníctvom riadiacich impulzov ovládajú vykonávanie programu aplikácie lieku po vykonaní hydratovaniď alebo sýtenia napájacieho zásobníka, rovnako tak aktivujú a uvádzajú túto hydratáciu, uskutočňovanú ešte pred začiatkom vlastného liečebného procesu, do činnosti bez akéhokoľvek ľudského zásahu, napríklad takého ako je príprava a obsluha injekčnej striekačky, deštmovanie na tento účel prispôsobeného plášťa, a podobne, pričom tieto operácie sú celkom nevyhnutné na zaistenie požadovanej hydratácie. Uvedená skutočnosť robí vykonávanie tejto operácie oveľa spoľahlivejšou. Okrem toho je opísané vybavenie oveľa účinnejšie utesnené, lebo na účely jeho funkčnej činnosti nie je nutné vykonávať dierovanie alebo pretrhávanie poddajného plášťa pri začínaní operácie hydratovania. Navyše môže byt vyprázdňovanie vrecka 14 regulované prostredníctvom presne stanoveného a zodpovedajúceho nafukovania poddajného plášťa 18, čo vo svojom dôsledku umožňuje vykonávanie sýtenia vrstvy hydrogélu napájacieho zásobníka presne stanoveným množstvom iónového roztoku účinnej látky a takto zaisťuje reprodukovateľnosť tohto sýtenia napájacieho zásobníka od jedného súboru elektród k druhému.Ďalej bude, s odvolaním na obr. 8 A až 8 E pripojenej výkresovej dokumentácie, podrobne opísaný spôsob zhotovovania miniatúmeho ventilu podľa predloženého vynálezu. Fredložený vynález výhodne využíva spôsoby vytvárania vrstiev a mikroleptacie technologické postupy, ktoré sú široko používané a veľmi dobre známe zo súčasného stavu techniky týkajúceho sa konštrukcie a výroby integrovaných obvodov, čo vo svojom dôsledku umožňuje dosiahnuť výrobu týchto ventilov s nízkymi výrobnými nákladmi, s vy

MPK / Značky

MPK: A61M 37/00, F15C 5/00

Značky: ventil, plnenie, napájacieho, lieku, aparátu, transdermálnu, zásobníka, miniatúrny, aplikáciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-284825-miniaturny-ventil-na-plnenie-napajacieho-zasobnika-aparatu-na-transdermalnu-aplikaciu-lieku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku</a>

Podobne patenty