Zariadenie na prenos správ v komunikačnej sieti na spracovanie hovorov a dát

Číslo patentu: 284124

Dátum: 20.08.2004

Autori: Ritter Rudolf, Hertel Joachim

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmetné zariadenie pozostáva z mobilnej rádiovej siete (1), ktorá je tvorená koncovými prístrojmi (4, 9) s prvým filtrom (12.1). Na každý prvý koncový prístroj (4) sú napojené rádiokomunikačné bunky (2) a základňové stanice (3), na ktorých je napojená riadiaca jednotka (5), ktorá je spojená s rádiovou centrálou (6). Na ňu je napojená telefónna sieť (7), mobilná rádiocentrála (13) a centrála (8). K nej je pripojený druhý koncový prístroj (9) a centrálna jednotka (10) s druhým filtrom (12.2). Na centrálnu jednotku (10) je napojená výstupná mobilná rádiocentrála (13), moduly (14, 15) a logické moduly (11.1, 11.n). Centrála (8) je upravená na prenos hlásenia dátovou komunikáciou, pri ktorej sú vymieňané dátové telegramy (35, 39) s dátovým návestím (36, 37) na zaistenie identity účastníka a autentickosti hlásenia. Druhé dátové telegramy (39) sú doplnené o identifikačný kód (40), ktorý je vytvorený ako bezpečnostný prvok a ktorý je umiestnený bezprostredne za štandardizovaným dátovým návestím (36, 37).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na prenos správ v komunikačnej sieti na spracovanie hovorov a dát s väčším počtom koncových prístrojov, ktoré sú buď pridelené určitému užívateľovi, alebo sú priraditeľné určitému užívateľovi pomocou nosiča dát vložiteľného do koncového prístroja. Aspoň dva koncové pristroje sú upravené na vzájorrmú hovorovú alebo dátovú komunikáciu s aspoň jednou centrálou na riadenie prenosu správ vnútri komunikačnej siete. Centrála je upravená na prenos správ dátovou komunikáciou, pri ktorej sú vymieňané dátové telegramy, v ktorých je vždy štandardizované dátové návestie na určenie identity účastníka a autentickosti správ, s aspoň jednou centrálnou jednotkou usporiadanou V komunikačnej sieti. Aspoň časť koncových prístrojov a centrálná jednotka majú prostriedky na vytváranie dátového návestia dátových telegramov a sú upravené na prenos dátových telegramov z centrálnej jednotky k aspoň jednému z koncových prístrojov, alebo od jedného z koncových prístrojov k centrálnej jednotke. V centrálnej jednotke a v aspoň jednej časti koncových prístrojov sú k dispozícii zariadenia na overovanie dátového návcstia.V súčasnosti ponúkajú mnohe štáty národné mobilné rádiové siete, ktore využívajú veľké množstvo technických štandardov. Pre medzištátne prenosy predstavujú však rozdielne siete prekážku. Účastník mobilnej rádiokomunikácie očakáva, že môže používat svoj koncový prístroj na rôznych miestach vo viacerých štátoch, napriklad V celej Europe.Zavedením štandardu GSM (Global System for Mobil Communication), t. j. označenia pre štandard bunkovej mobilnej rádiovej siete sa otvorila cesta k jednotnej sieti a tým i k medzištátnemu prenosu.Známa základná štruktúra mobilnej rádiovej siete, ktorá pracuje podľa štandardu GSM, znázomená na obr. l, pozostáva z plošnej oblasti mobilnej rádiovej siete. Celá plocha tejto siete je pritom pokrytá vzájomne nadväzujúcimi a vzájomne sa prekrývajúcimi rádiokomunikačnými bunkami, z ktorých je na obr. l naznačených iba niekoľko. V každej rádiokomunikačnej bunke existuje základňová stanica (RBS, Radio Base Station), ktorá preberá rádiové napájanie ku koncovým prístrojom u účastníkov mobilnej rádiokomunikácie. Na každej ceste rádiového spoja sa medzi základňovou stanicou a koncovým prístrojom prenášajú všetky hovorené a riadiace informácie, ako i iné dáta, ako sú napriklad správy, digitálne zakódované.Riadiacou jednotkou (BSC, Base Station Controller) sú riadené viaceré základné stanice. Riadiaca jednotka je napriklad zodpovedná za to, aby prechod účastníka, prípadne koncového prístroja prideleného účastníkovi, hlavne mobilného rádiotelefónu, mohol funkčne technicky prebiehať od jednej rádiokomunikačnej bunky k inej susediacej rádiokomunikačnej bunke bez problémov. Na základe automaticky uskutočňovaných meraní intenzity poľa rozhoduje riadiaca jednotka, ked má byť zavedený prechod od jednej rádiokomunikačnej bunky k niektorej susediacej rádiokomunikačnej bunke. Takýto prechod sa nazýva Handover.Riadiace jednotky sú zo svojej strany priradené k nadradenej mobilnej rádiovej centrále (MSC, Mobil Service Switching Center), ktorá vytvára prechod k drôtovo naviazanej sieti, napríklad k sieti ISDN (Integrated Services Digital Network), teda k digitálne služobne integrovanej telekomunikačnej sieti. Na takejto telekomunikačnej sieti samôžu prenášať súčasne napríklad hovorené informácie, obrazové informácie, informácie zo zariadení EDV, atď.Ďalším koncovým prístrojom, napríklad osobným počítačom (PC), môžu byť okrem iného prenášane ako aplikácie dátovej komunikácie správy k mobilnému rádiotelefónu. Toto prenášanie je V odbomom svete známe pod označením služby SMS (Short Message Service). Správy sa však môžu prenášať i z jedného mobilného rádiotelefónu na iný mobilný rádiotelefón. Spojenie pritom vždy prebieha cez centrálu pre službu krátkych správ (SMS-C, Short Message Service Center). Služba SMS na prenosu krátkych správ je telckomuníkačná služba, ktorá umožňuje posielat správy z centrály pre službu krátkych správ (Short Message Service Center) účastníkovi GSM (SMS MT/PP, Mobile Terminated/Point-to-Point), pripadne tieto prenášať od účastníka GSM na centrálu pre službu krátkych správ (SMS MO/PP, Mobile Originated/Point-to-Point). Každá správa je pritom zabalené V dátovom telegrame, ktorého prefixom je normalizované dátové návestie, v ktorom je okrem iného obsiahnutá i identifikácia účastníka a kód, že tu ide o správu.Tento postup, ktorý je definovaný V štandarde GSM 3.40, je označený ako GSM fáza 2 a umožňuje prenášať ľubovoľné toky bítov v transparentnom režime. Krátke správy, ako napríklad Zavolajte prosím účastníka xyz sa tým dajú prenášať od jedného účastníka na druhého účastníka cez centrálu pre službu krátkych správ. Správa je u prijímateľa znázorňovaná napríklad na displeji.Od GSM fázy 2 existujú tiež tzv. správy triedy 2. Pri mobilných rádiotelefónoch alebo iných koncových prístrojoch, ktoré sú určené na spracovanie správ triedy 2, sa pritom predpokladá, že je k dispozícii pamäť, hlavne účastnicky identifikačný modul (SIM, Subscriber Identification Module) Vyhotovený ako čipová karta. V pamäťovom médiu sú medziiným obsiahnuté všetky dáta potrebne na identifikáciu užívateľa. Čipové karty alebo procesorové karty sa dajú vložit do ľubovoľného používaného koncového prístroja. Výhoda takéhoto uskutočnenia spočiva V tom, že napríklad účastník mobilnej rádiokomunikácíe nemusí nosit pri sebe svoj osobný koncový prístroj, ale iba svoju čipovú kartu.Správy triedy 2, alebo ďalšie varianty na nej založené,ktoré môžu pozostávať z jedného alebo viacerých správ, sú uložené podľa druhu správy V uvedenom pamäťovom médiu. Hned potom sa Vyšle potvrdenie pozitívneho prijatia na centrálu pre službu krátkych správ.Tým sa núka možnosť, vysielat dáta ako i realizovateľne pokyny do pamäte v koncovom prístroji, alebo ich z neho prijímať.Úlohou predloženého vynálezu teda bolo, ďalej rozvinút výhodné vlastnosti správ triedy 2 a s SMS službou nie len prenášať transparentné toky bitov, ale i poskytnúť oprávneným účastníkom špecifické služby.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje a vytýčenú úlohu rieši zariadenie na prenos správ V komunikačnej sieti na spracovanie hovorov a dát s väčším počtom koncových pristrojov, ktoré sú bud priradené určitému užívateľovi alebo sú priraditeľné určitému užívateľovi pomocou nosiča dát vložiteľného do koncového prístroja, pričom aspoň dva koncové pristroje sú upravené pre vzájomnú hovorovú alebo dátovú komunikáciu s aspoň jednou centrálou na riadenie prenosu správ vnútri komunikačnej siete,pričom centrála je upravená na prenos správ dátovou ko SK 284124 B 6miniikácíou, pri ktorej sú vymieňané dátové telegramy, v ktorých je vždy štandardizované dátové návestie na určenie identity účastníka a autentickosti správ, s aspoň jednou centrálnou jednotkou usporiadanou v komunikačnej sieti,pričom aspoň čast koncových prístrojov a centrálnej jednotky majú prostriedky na vytváranie dátového návestia dátových telegramov a sú upravené na prenos dátových telegramov z centrálnej jednotky k aspoň jednému z koncových prístrojov, alebo od jedného z koncových prístrojov k centrálnej jednotke, pričom V centrálnej jednotke a v aspoň jednej časti koncového prístroja sú k dispozícii zariadenia na overenie dátového návestia, ktorého podstata spočíva v tom, že na doplnenie druhých dátových telegramov o identifikačný kód, stanoviteľný príslušným prevádzkovateľom siete, je centrálna jednotka a aspoň jedna časť koncových prístrojov vybavená prostriedkami na vytváranie identifikačného kódu, tvorených filtrami na určenie identifikačného kódu. ldentifikačný kód je vytvorený ako bezpečnostný prvok, stanoviteľný príslušným prevádzkovateľom siete na prenos určitých správ a v druhom dátovom telegrame je obsiahnutý bezprostredne za štandardizovaným dátovým návestím.Podľa výhodného uskutočnenia je komunikačná siet digitálne pracujúcou komunikačnou sieťou, hlavne bunkovo usporiadanou mobilnou rádiovou sieťou, definovanou podľa štandardy GSM alebo štandardy DCS 1800.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú filtre koncových prístrojov jedným softvérovým modulom, ktorý je obsiahnutý v patnäti, ktorá je k dispozícii v koncovom prístroji alebo na dátovom nosiči.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je aspoň čast koncových prístrojov tvorená mobilnýmí rádiotelefónmi,ktoré sú vybavené po jednom zariadení na výmenu dát s dátovýrn nosičom, hlavne s čipovou kartou, vložiteľnou do mobilného rádiotelefónu.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je k dispozícii kontrolný prostriedok na uloženie každého druhého dátového telegramu do pamäte prislúchajúceho k správe, pozostávajúceho z viacerých druhých dátových telegramov.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú k centrálnej jednotke priradené moduly pre správu oprávňujúcich dát jednotlivých účastníkov, ktorí sú oprávnení na prenos správ s identifikačným kódom a na výpočet, kódovanie a kontrolu bezpečnostného kódu obsiahnutého v identifikačnom kóde.Do bezpečnostného kódu je pritom zahmutá hodnota náhodného čísla, ktoré je hlavne funkciou správy definovateľnou prevádzkovateľom komunikačnej siete.Druhé dátové telegramy vybavené identifikačným kódom obsahujú informačné správy v zakódovanom tvare.Výhoda zariadenia na prenos správ v komunikačnej sieti na spracovanie hovorov a dát spočíva v zlepšení výhodných vlastností správ triedy 2 a V použití služby SMS prenášania nielen pre transparenuiý prúd bitov, ale aj na poskytovanie zvláštnej služby na to oprávnených účastníkov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie ozrejmený na výkresoch, na ktorých znázorňuje obr. 1 - principiálnu štruktúru známej mobilnej rádiovej siete pracujúcej podľa štandardy GSM,obr. 2 - rozšírenú mobilnú rádiovú sieť, pracujúcu podľa štandardy GSM, obr. 3 - mobilný rádiotelefón s čipovou kartou pre mobilnú rádiovú siet podľa obr. l a 2, obr. 4 - prvý vývojový diagram, ktorý znázorňuje funkciu prvého filtra, obr. 5 - druhý vývojový diagram, znázorňujúci principiálny spôsob činnosti prvého filtra, obr. 6 - štruktúru prvého dátového telegramu správy SMS podľa štandardy GSM, obr. 7 - štruktúru druhého dátového telegramu správ s identifikačným kódom pre špecifické služby aobr. 8 - mobilnú rádiovú siet podľa obr.2, so znázomením postupu prenosu správ.Zariadenie na prenos správ v komunikačnej sieti na spracovanie hovorov a dát vychádza zo známej digitálne pracujúcej bunkovo štrukturovanej mobilnej rádiovej siete 1 podľa obr.l, ktorá pozostáva zo zariadenia na prenos správ rozšírenej mobilnej rádiovej siete 1 uvedenej na obr. 2, ktorá je vytvorená podľa štandardy GSM alebo podľa štandardy DCS 1800.Na vysielanie a prijímanie správ, ktoré majú vo svojom druhom dátovom telegrame 39 identifikačný kód 40, sú koncové prístroje 4, 9 vybavené prvým filtrom 12.1, ktorý je vytvorený hlavne ako softvérový modul, a je bud obsiahnutý v pamäti samotného koncového prístroja 4, 9, alebo hlavne na čipovej karte 22, ktorá sa dá vsunúť do zapisovacieho a čítacieho zariadenia, vytvoreného na prvom koncovom prístroji 4. Koncový prístroj 4, 9, by mohol byt aj prístrojom spracovávajúcim dáta, ako je napríklad osobný počítač alebo príručný počítač. Takéto prístroje, aj ked dnes ešte nie sú celkom obvyklé, by mohli v budúcnosti mat dátové zapisovacie a čítacie zariadenia na čipové karty 22.Centrála 8 (SMS-C, Short Message Service Center) odovzdáva dátové telegramy 35, 39 prenášané z koncových prístrojov 4, 9 ďalej do centrálnej jednotky 10 pre zvláštne služby SSC (SIM Service Center), ktorá je vybavená druhým filtrom 12.2, ktorý privádza jednak dátové telegramy 35 bez identifikačného kódu 40 do centrály 8 (Short Message Service Center) a jednak druhé dátové telegramy 39 s identifikačným kódom 40, ktoré ďalej spracováva.Centrála 8 má pre každú špecifickú službu prednostne pridelený a napojený logický modul 11.1 až 11.n (SVL l,SVL n, Service Logic). Logický modul 11.1 je určený pre prvú špecifickú službu alebo prvú aplikáciu a logický modul 11.n je určený pre n-tú špecifickú službu alebo n-tú aplikáciu. Počet špecifických služieb alebo aplikácií nie je obmedzený a je v podstate závislý od kreativity prevádzkovateľa siete. Ako príklad jednej takejto zvláštnej služby je možné uviest uskutočnenie miestnych dotazov, čím je umožnené pýtať sa na miestne telefónne čísla pomocných služieb, ako sú opravárske služby, lekár, lekáreň, atd.Centrálna jednotka 10 (SIM Service Center) pracuje spolu s modulmi 14, 15 na spravovaní oprávňovacich dát jednotlivých účastníkov, ktorí sú oprávnení na prenos správ s identifikačným kódom 40, ako aj na výpočty, kódovanie a kontrolu bezpečnostného kódu 43, ktorým je obsiahnutý v identifikačnom kóde 40.Prvý modul 14 je v podstate vytvorený ako banka údajov, v ktorej sú uložené identifikačné dáta jednotlivých účastníkov, ktorí sú oprávnení používat špecifické služby. V druhom module 15, (Authentification Center) je hlavne bezpečnostný kód 43 pri prijatých správach, ktorý je ob SK 284124 B 6siahnutý v identifikačnom kóde 40, kontrolovaný, prípadne vypočítavaný a kódovaný pri správach na prenos.Centrálny jednotka 10 (SIM Service Center) má pripojenú i mobilnú rádiocentrálu 13 pre hovorenú odpoveď VRU (Voice Respond Unit), ktorá hlavne účastníkovi, ktorý vyžaduje špecifickú službu, poskytuje hovoreným oznamom podporu k prístupu na požadovanú špecifickú službu. V mimoriadnych prípadoch môže byt hovorená odpoveď VRU vytvorená ako Help Desk, pri ktorom sa hovorený text uskutoční osobne.Mobilný rádiotelefón, aký sa obvykle používa pri zariadení na prenos správ podľa príkladu vyhotovenia, je znázomený na obr. 3. Mobilný rádiotelefón je pritom vybavený ovládacím panelom, prípadne klávesnicou 16, zobrazovacím poľom, hlavne vo forme ukazovateľa 17 LC, anténou 18, otvorom 19 na slúchadlo, za ktorým je usporiadané slúchadlo na výstup hovorovej komunikácie, ako i otvorom 20 na mikrofón, cez ktorý sa privádzajú k mikrofónu akustické signály, ktoré sa majú prenášať. Mobilný rádiotelefón je tiež vybavený zariadením 21 na výmenu dát, ktoré je tvorené otvorom alebo štrbinou na zavedenie čipovej karty. V otvore alebo štrbine je umiestnené zapisovacie a čítacie zariadenie, cez ktoré sa uskutočňuje výmena údajov medzi mobilným rádiotelefónom a čipovou kartou 22. Čipová karta 22 používa k práci so špecifickými službami najmenej jednu pamäť s veľkosťou 8 kilobitov EEPROM, ktorá je vytvorená na čipe 23. Čip 23 je možne prostredníctvom kontaktového poľa 24, ktoré pozostáva z viacerých jednotlivých elektrických kontaktov, spojiť so zapisovacím a čítacím zariadením usporiadaným v mobilnom rádiotelefóne. Na čipe 23 je vytvorená prvá pamät 25, ktorá obsahuje prevádzkový systém čipovej karty 22 (COS Card Operating System). Na čipe 23 je vytvorená druhá pamät 26, v ktorej je uložený prvý filter 12.1. Na čipe 23 sú vytvorené ďalšie pamäte, hlavne na prechodné uloženie viacerých správ jednej kompletnej správy, ktoré ale nie sú na obrázkoch znázomené.Z obrázkov 4 a 5 vyplýva, ako môže byť funkčne vyhotovený prvý filter 12.1 na zistenie identifikačného kódu 40 a ako môže byt pripojený do prvej pamäte 25 na čipe 23 čipovej karty 22. Prvá pamät 25 čipových kariet 22 je pritom rozdelená na prvú časť 25.1, ktorá z toku infomiácii,ktorý sa dostáva ku koncovému pristroju 4.9 zisťuje hlavne to, či je v ňom dátový telegram 35, 39 so štandardizovaným dátovým návestím 36, 37, alebo záhlavým, ktoré je definované podľa štandardy GSM 4.08, prípadne GSM 3.40. V prípade, že je takáto stručná správa (Short Message) identifikovaná, stará sa prvá časť 25.1 o to, aby sa príslušný dátový telegram 35, 39 zachytil. Každý zistený dátový telegram 35, 39 je dotazovaný o existencii identifikačného kódu 40. Prvý filter 12.1 predstavuje soñvérové rozvetvenie s jedným vstupom a dvoma výstupmi, pričom prvé dátové telegramy 35, ktoré neobsahujú identifikačný kód 40, sú privádzané priamo k prvému výstupu, ktorý je spojený s druhou častou 25.2 prvej pamäte 25. Takýto prvý dátový telegram 35 sa teraz uloží do pamäte na čipovej karte 22. Toto sa obvykle uskutoční na základe pokynov, ktoré môžu byt obsiahnuté napríklad v druhej časti 25.2. V prípade, že prvý filter 12.1 zistí identifikačný kód 40, privedie sa príslušná správa druhým výstupom k tretiemu modulu 27, na spracovanie špecifickej služby. V identifikačnom kóde 40 je obsiahnutá informácia, ktorá informuje o tom, čí pri prijatej správe ide o individuálnu správu, alebo či nasledujú ďalšie správy, až kým sa prenesie kompletná správa. V každom prípade sa koncovému pristroju 4, 9 oznámi, ktorá časť zo správy V poradi bola práve prijatá. Toto je dôležité,pretože správy v komunikačnej sieti sa prenášajú podľa ur čitých kritérií priority, ktoré sú zodpovedné za to, aby mohli viaceré časti z jednej správy prichádzať ku koncovému pristroju 4, 9 v ľubovoľnom poradi, ktoré nemusí nutne zodpovedať správnemu poradiu. Aby tým nevznikli žiadne problémy, je na čipe 23 vytvorená tretia pamät 28, v ktorej sa ukladajú všetky časti jednej správy, až kým sa prenesie celá správa. Až potom sa začne so spracovaním správy. Pri správe, ktorá pozostáva z jediného hlásenia, sa samozrejme uskutoční spracovanie ihneď.Na obr. 5 je znázomený ďalší vývojový diagram, z ktorého je možné vidiet principiálny spôsob práce prvého filtra 12.1. Akonáhle bol podľa štandardy GSM zistený druhý dátový telegram 39 v zisťovacom bloku 29, overí sa v prvom dotazovacom bloku 30, či má druhý dátový telegram 39 obsiahnutý spráimy identifikačný kód 40. Ak to tak nie je, odovzdáva sa správa ďalej na vstup druhej časti 25.2. Pri správnej identifikácii, čo sa uskutoční opätovným vypočítaním šifrovaného záznamu a porovnaním s preneseným šifrovaným záznamom, sa ďalej v druhom dotazovacom bloku 31, overí, či je správna synchronizácia. Pri nesprávnej synchronizácii sa odovzdá druhý dátový telegram 39 priamo do druhej časti 25.2. Pri správnej synchronizácii sa v treťom dotazovacom bloku 32 zistí, či práve teraz prijímaná správa je kompletnou správou, alebo či ide len o čast správy. Ak pri prijatej správe ide o komplemú správu, privedie sa táto priamo na tretí modul 27 na okamžité spracovanie. Ak sa naproti tomu zistí, že ide len o časť správy,nemôže sa z už uvedených dôvodov uskutočniť spracovanie, pokiaľ nie je k dispozícii celá správa. V tomto prípade sa čiastočná správa uloží do tretej pamäte 28 najmenej na taký čas, kým budú k dispozícii všetky časti správy a môže sa začať so spracovaním až potom. Toto sa monitoruje V rozhodovacom bloku 34, medzi ktorým a medzi kontrolným prostriedkom 32 je umiestnený blok 33 hromadenia správ.Druhý filter 12.2, ktorý je predovšetkým tvorený ako softvérový modul a je uložený v jednej z pamäti 25, 26, 28,ktorá je k dispozícii centrále 8 pre špecifické služby (SSC).Na obr.6 je znázomený prvý dátový telegram 35 na prenos krátkych správ so štandardizovaným SMS (Short Message Service). Prvý dátový telegram 35 je podľa štandardy GSM definovaný dĺžkou dl, rovnajúcou sa 176 bitov a obsahuje dátové návestie 36, 37. Prvé dátové návestie 36 má dĺžku d 2, rovnajúcu sa l 3 bitov a obsahuje účastnícke adresné údaje, ktoré sú definované podľa štandardy GSM 4.08. Na uvedene prvé dátové návestie 36 nadväzuje druhé dátové návestie 37, ktore má dĺžku as, rovnajúca sa 23 bitov a v ktorom sú obsiahnuté špecifické dáta Short Message Service, ktoré sú definované podľa štandardy GSM 3.40.Následne je v štandardizovanom prvom dátovom telegrame 35 kdispozícii dĺžka d 4, rovnajúca sa 140 bitov,ktoré v podstate tvoria hlavnú správu 38.Na obr.7 je v na rozdiel od práve opísaného prvého dátového telegramu 35 znázomený druhý dátový telegram 39, ktorého hlavná správa 38 pozostáva z identifikačného kódu 40, (TP-DU, Transport Protocol Data Unit) a informačného hlásenia 44. Druhý dátový telegram 39 je podľa štandardy GSM tiež definovaný dĺžkou dl, rovnajúcou sa 176 bitov a zahŕňa prvé dátové návestie 36 a druhé dátové návestie 37, za ktorými je hlavne umiestnený identifikačný kód 40 pozostávajúci z prvého bloku 41 a druhého bloku 42 a bezpečnostného kódu 43, ktoré sú určené na bezehybný tok informácií správ a ktoré sú pridelené špecifickým službám. Prvý blok 4 je určený na údaje o počte správ pre kompletnú správu, údaje o polohe príslušnej časti správy v kompletnej správe, ako aj údaje o počte správ celkove prenesených od východiskového časového okamihu. Druhýblok 42 zahŕňa údaje o synchronizácii správ. To isté platí pre bezpečnostný kód 43, V ktorom je z údajov druhého bloku 42, ako i z tajných dát, ktoré sú uložené tak na vysielacej strane, ako aj na prijímacej strane uchovaný vypočítaný bezpečnostný kód 43. Pri mobilnom rádíotelefóne sa nachádzajú utajené údaje na čipovej karte 22 a pri systéme SIM Service Center sú tieto dáta uložené v dátovej banke.Takýto postup prenosu správ je vidieť z obr. 8. Rádiokomunikačné bunky 2, základňová stanica 3, riadiace jednotky 5 pre viac základñových staníc 3, mobilná rádiová centrála 6, ako i s nimi drôtovo spojená telefónna siet 7 sú zoskupené do jediného poľa. Mimo tohto poľa sú vyznačené dva koncové prístroje 4, hlavne mobilné rádiotelefóny s čipovými kartami 22. Mobilne rádiotelefóny sú pridelené účastníkovi A a účastníkovi B. Tiež mimo spoločného poľa je zakreslená centrála 8, pre službu krátkych správ SMS-C,(Short Message Service Center). F unkčne je centrála 8 napojená na centrálnu jednotku 10 pre špecifické služby(SSC, SIM Service Center) s druhým filtrom 12.2. Na centrálnu jednotku 10 sú napojené logické moduly 11.1 až l 1.n, a to vždy po jednom pre jednu špecifickú službu. Na obr. 8 je tiež znázomený prvý modul 14 a druhý modul 15 pre kontrolnú jednotku autentickosti a jednotka pre hovorenú odpoveď(VRU, Voice Respond Unit)- mobilná ústredňa 13.Účastník A najskôr vloží svoju čipovú kartu 22 do mobilného rádiotelefónu a potom je prostredníctvom tejto čipovej karty 22 identifikovaný, potom si zvolí tlačidlami klávesnice 16 na svojom ovládacom paneli dané číslo. Môže to byt napríklad bezplamé telefónne číslo. Toto volanie sa dostane pomocou neznázomenej mobilnej ústredne k ďalšej mobilnej ústredni 13 (Voice Respond Unit), ktorá vyzve účastníka A pomocou hovorenej výzvy o zvolenie služby.Po zvolení služby, ktorá sa opäť uskutoční pomocou tlačidiel klávesnice 16 na ovládacom paneli účastníka A,signalizuje mobilná ústredňa 13 centrálnej jednotky 10, že účastník A zvolil napríklad službu SVL l. Mobilná ústredňa 13 môže telefónne číslo volajúceho účastníka automaticky preniest (Calling Number Identification), alebo sa na toto telefónne číslo opýtať pomocou hovorenej výzvy u volajúceho účastníka, pričom tento tok informácií je označený na obr.8 šípkami a, b.Centrálna jednotka 10 overuje podľa prvého modulu 14 tvoreného databankou, či je zákazník známy a či je oprávnený pre službu SVL 1. Ak nie, je napriklad dotaz odpovedajúci výzvou Voice Respond Unit zamietnutým príslušným oznamom. Ak áno, vytvorí sa prvá správa pre želanú službu SVL l a pomocou prvého modulu 14 (Authentification Center) sa vytvorí bezpečnostný kód 43, naznačený na obr. 7, ktorý tvorí kryptogram. Vytvorenie kryptogramu alebo slova zakódovaného podľa určitých pravidiel sa môže napríklad uskutočniť podľa známeho štandardu DES, čo zodpovedá napríklad rovnici SRES A 3 (ki, RAND), kde SRES (Signed Responds je Odpovedná správa, A 3 - tajný algoritmus, ktorý je uložený v pamäti tak v druhom module 15 (Authentification Center), ako aj na čipovej karte 22, Ki - tajný kód, ktorý je tiež k dispozícii tak v druhom module 15 (Authentification Center), ako aj na čipovej karte 22 príslušného účastníka, RAND (Random) - je náhodné číslo alebo kontrolný súčet,ktorý sa získava napríklad z obsahu prvej správyFunkciu, podľa ktorej sa má zo správy získať náhodné číslo alebo (kontrolný súčet), si môže napriklad zvoliť sám účastník pri príležitosti identifikačnej procedúry pri prvom použití čipovej karty 22. Táto identifikačná procedúra môže byt nejakou maternatickou funkciou, ktorá je nejakým spôsobom odvodená napríklad od dĺžky správy. Náhodné číslo alebo kontrolný súčet RAND, alebo funkcia podľa ktorej sa má toto číslo vypočítať, sú uložené v pamäti čipovej karty 22 a v druhom module 15 (Authentification Center) a prepočitavajú sa vždy na mieste.Kryptogram SRES, vypočítaný podľa uvedených vzorcov, sa uloží v bezpečnostriom kóde 43 identifikačného kódu 40 v druhom dátovom telegrame 39 pre prvé hlásenie. Cez prvý modul 14 tvorený databankou sa zistí aktuálny synchronizačný snímač pre čipovú kartu 22 účastníka A. Obsah synchronizovaného snímača je tiež súčasťou identifikačného kódu 40 a uloží sa v druhom bloku 42. Do prvého bloku 41 identifikačného kódu 40 sa zapíše správa, ktorá zahŕňa požadovanú správu určenú na prenos účastníkovi A a koľká časť správy v poradí sa práve spracováva. Tieto postupy sú na obr. 8 označené šípkou c.Centrálna jednotka 10 (SIM Service Center) pošle teraz týmto spôsobom pripravenú správu, ktorá môže pozostávať z jedného alebo viacerých správ, prípadne druhého dátového telegramu 39, účastníkovi A, pripadne na jeho čipovú kartu 22, ktorá je zasunutá v prvom koncovom prístroji 4. Všetky správy sa pritom posielajú ako správy GSM triedy 2. Poslanie takejto správy je označené šípkou d. Akonáhle je správa, ktorá prešla skúšobnými kritériami prvého filtra 12.1, zaznamenaná na čipovej karte 22 účastníka A, je touto jednou pozitívnou spätnou odpoveďou, ktorá je označená šípkou e, generovaná a poslané. späť do centrálnej jednotky 10.Podľa štandardy GSM sa všetky správy vysielajú, ako aj prijímajú prostrednictvom centrály 8 (SMS- C, Short Message Center ).Prvý filter 12.1, ktorý sa nachádza v druhej pamäti 26 na čipovej karte 22 účastníka A identifikuje prichádzajúce správy, zhromažďuje čiastočné správy V tretej pamäti 28(Stacku) a uskutočňuje aplikáciu čipovej karty 22 vtedy,ked došli všetky čiastočné správy. Toto sa dá zistit pomocou rvého bloku 41, identifikačného kódu 40.ípová karta 22 môže ako výsledok prijatých správ generovať nové, výstupné správy a tieto posielať ako krátke správy (SMS MO-PP) na centrálu 8, ktoré na základe identifikačného kódu 40 sú odovzdávaní ďalej na centrálnu jednotku 10. Takáto správa je na obr. 8 označená šípkou f.Cyklus, označený šípkami d, e, f, sa môže podľa želanej špecifickej služby a podľa zvoleného logického modulu 11.1 až l 1.n opakovať niekoľkokrát. Centrálna jednotka 10 zvyšuje pritom s každou správou synchronizačný snímač na čipovú kartu 22 a vytvára pre každú správu vhodný kryptogram, takže čipová karta 22 účastníka A môže overiť autentickost dát. Spätné odpovede z čipovej karty 22 účastníka A na centrálnu jednotku 10 sú zakódovane hlavne tiež podľa uvedených vzorcov. Súbor blokov 41, 42 a bezpečnostného kódu 43 nie je pre navrhované zariadenie podstatný a môže byt ľubovoľný.l, Zariadenie na prenos správ v komunikačnej sieti na spracovanie hovorov a dát s väčším počtom koncových prístrojov (4, 9), ktoré sú bud priradené určitému užívateľovi alebo sú priraditeľné určitému užívateľovi pomocou nosiča dát vložiteľného do koncového prístroja (4, 9), pričom as

MPK / Značky

MPK: H04Q 7/22

Značky: hovorov, prenos, správ, komunikačnej, sietí, spracovanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-284124-zariadenie-na-prenos-sprav-v-komunikacnej-sieti-na-spracovanie-hovorov-a-dat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prenos správ v komunikačnej sieti na spracovanie hovorov a dát</a>

Podobne patenty