Obal na dopravu nebezpečných látok

Číslo patentu: 283992

Dátum: 07.06.2004

Autor: Delmee Emmanuel

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obal na dopravu nebezpečných hmôt, uložených v jednej alebo viacerých nádobách alebo kontajneroch, obsahuje kvádrovitú škatuľu (1) z polotuhého materiálu, ako je lepenka, najmenej jeden modul (2) z polotuhého materiálu, ako je lepenka, obsahujúci najmenej štyri postranné zostavené steny (12, 13, 14 a 15), pričom uvedený modul (2) v podstate obdĺžnikového prierezu je uložený vnútri uvedenej škatule (1) v odstupe vzhľadom na steny uvedenej škatule, a uvedená nádoba/nádoby alebo kontajner/y sú uložené vnútri modulu (2), pričom všetok zvyšný objem vnútri uvedenej škatule (1) a modulu (2), obsahujúceho kontajner/y alebo nádoby s nebezpečnými látkami, je vyplnený výplňovým materiálom z expandovaných fylosilikátov, s výhodou expandovaného vermikulitu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka obalu na dopravu nebezpečných látok,ako sú chemické výrobky alebo farmaceutické, toxické alebo horľavé látky a pod. Tieto nebezpečné látky V pevnej a najčastejšie tekutej forme sú balené v obaloch typu vriec,vreciek, fliaš alebo nádob, ktoré sú chúlostivé na porušenie alebo krehké, a ktoré je treba chránit proti nárazom. Obaly určené na tento účel v súčasnej dobe vždy neuspokojujú normy platné na dopravu nebezpečných látok, najmä pokiaľ ide odolnost proti nárazom.Známe obaly sú typu obsahujúce škatuľu z polotuhého materiálu, ako takzvaná americká škatuľa z lepenky, do ktorej sa vkladajú nádoby s obsahom nebezpečných látok, a materiál vo forme guľôčok, kúskov alebo triesok, napríklad z expandovaného polystyrénu, rozdeleného V škatuli a zaujimajúceho objem zanechaný medzi nádobami a stenami škatule.lné obaly 2 polotuhého materiálu sú zložitejšie a nie sú prispôsobené na veľkost konkrétneho baleného predmetu.Francúzska patentová prihláška č. 2 685 288 sa týka obalu z lepenky na krehké predmety, vyžadujúce ochranu proti nárazom počas dopravy. Tento obal obsahuje škatuľu z vlnenej lepenky s určitou hrúbkou, V ktorej je uložená dvojica tlmiacich skladaných prvkov, tvorených každý z vlnitej lepenky určenej hrúbkou s výrezom umožňujúcim vsadzovanie predmetu, ktorý sa má chránit, v otvore tvorenom bočnými pásmi výrezu, ktoré drží po stranách predmety. Tento Výrez dovoľuje vytváranie tlmiacich prostriedkov v blízkosti dna škatule. Obal ďalej obsahuje homú vy~ pchávku, dovoľujúcu stlačovat V určených miestach homú časť baleného predmetu. Tento dost zložitý obal dovoľuje baliť iba jednotkový predmet.Francúzska patentová prihláška č. 2 687 370 opisuje lepenkový obal na krehké predmety, tvorený vonkajšou kvádrovitou škatuľou a vnútornou kvádrovitou škatuľou,tvorenou skladaním kusu lepenky, majúceho strednú časť obdlžnikového tvaru, zodpovedajúceho dnu dolnej škatule a štyri postranné plochy, ktorých rozmery zodpovedajú v podstate vonkajším rozmerom baleného predmetu. Stredná část obsahuje pozdĺž každého z týchto postranných okrajov najmenej jeden Výrez, vymedzujúci stretajúce jazýčky, predlžujúce po stranách strednú časť, ktorá je vymedzovaná vopred vyrezanými linkami, prebiehajúcimi medzi jazykmi. Takýto obal slúži na predmet, majúci konkrétne rozmery a nemôže slúžiť na balenie iných krehkých predmetov odlišných rozmerov.lné obaly obsahujú prvky z kompozitného materiálu,tlmiaceho nárazy. Francúzka patentová prihláška č. 2 607 ll 2 opisuje kvádrovitý obal z polotuhého materiálu, tvorený tromi prvkami, ktorého jeden prvok má tvar vonkajšej škrupiny obdĺžnikového prierezu, určené na to, aby sa prispôsobovala dvom ďalším prvkom, tvoriacim každý rúrku obdlžnikového prierezu a uložených jeden vnútri druhého tak, že tvorí dohromady schránku, pričom obidve otvorené plochy vnútomého prvku sú uzavreté dvoma plochami vonkajšieho prvku. Oba prvky tvoriace schránku sú kryté na ich vonkajších plochách vrstvou materiálu absorbujúceho nárazy, takže po vložení schránky do škrupiny má obal štyri postranné plochy, z ktorých každá má jedinú hrúbku 7. materiálu absorbujúceho razy a horná a dolná plocha majú dvojitú šírku z materiálu absorbujúceho rázy. Tento obal vyžaduje použit kompozitný materiál a nie je pravdepo dobné, že by pri doprave nebezpečných látok bol dostatočný na vypodložkovanie nádob.Európska patentová prihláška O 512 888 sa týka oddeľovacích prvkov na obal krehkých predmetov. Každý oddeľovací prvok obsahuje vrstvu polotuhého materiálu a značne silnú vrstvu chybného a protišmykového materiálu na jednej alebo obidvoch plochách vrstvy z polotuhého materiálu. Tento ohybný a protišmykový materiál je napríklad syntetická hmota. Tieto deliace prvky nebudú môcť vždy absorbovať veľmi značne nárazy pri doprave nebezpečných hmôt a vypodložkovať nádoby, v ktorých sú tieto hmoty uložené.lne patentovć spisy opisujú obaly použivajúce výplňové materiály, absorbujúce rázy. Predmetom európskej patentovej prihlášky 0 460 942 je obal na dopravu ťažkých a krehkých predmetov, obsahujúcich vrece prepúšťajúce vzduch, výhodne z materiálu veľmi odolávajúceho pretrhnutiu (z antistatického plastu), obsahujúce častice z ľahkého, ale relatívne tuhého materiálu, majúceho výhodne vyššiu pevnosť v tlaku. Tieto častice sú guľôčky z polyméru(polystyrénu), spracovaného expandovaním alebo fúkaním,alebo vermíkulitové guľôčky. Balený predmet je obklopovaný opisanými vrecami vnútri obalu, ako je lepenková škatuľa, takže hmotnosť premetu a tlak vyvíjaný na vrecia pri zatváraní škatule vyvoláva odvádzanie vzduchu mikroporéznymi stenami vriec. Častice vnútri vriec tak tvoria v podstate tuhé teleso, vytvarované do tvaru baleného predmetu. Vrecia teda bránia predmetu, aby sa hýbal vnútri obalu. Obal sa však zdá výhodný v obzvlaštnom pripade predmetu, ktorý sa má baliť.Nemecký úžitkový vzor č. 87 14 830 opisuje obaly prepúšťajúce vzduch, vzájomne spolu zvarené a obsahujúce výplňový materiál, ako kúsky expandovaného plastu alebo vermikulitu.Nemecká patentová prihláška č. 35 34 706 sa týka materiálu, použitého ako pomocný prostriedok na balenie, dovoľujúee dopravu krehkých predmetov pri ich ochrane proti nárazom a tlakom. Tento materiál môže absorbovať kvapaliny v pripade ich unikania a má tepelnoizolačne vlastnosti. Obsahuje expandované fylosilikáty (vermikulit, perlit alebo syntetický kapilárny materiál) s malým množstvom organického alebo anorganického spojiva a penivé činidlo, ktoré zväčšuje povrch organického alebo anorganického spojiva a tvorí penu s veľkou viskozitou, a zvyšuje tak absorpčnú kapacitu pôvodne jednoduchšie expandovaných fylosilikátov. Tento materiál vyžaduje proces zvláštnej prípravy a zvyšuje teda celkovú cenu obalu vzhľadom na vyplňovaný materiál jednoduchšieho zloženia.vynález si kladie za úlohu odstrániť nevýhody opísaných obalov podľa stavu techniky.Uvedené nedostatky odstraňuje obal na dopravu nebezpečných látok, uložených v jednej alebo viac nádobách alebo kontajneroch, ktorého podstatou je, že obsahuje kvádrovitú škatuľu z polotuhého materiálu, ako je lepenka, najmä jeden modul z polotuhého materiálu, ako je lepenka, obsahujúci najmenej štyri postranné zostavené steny, pričom uvedený modul v podstate obdlžnikového pricrezu je uložený vnútri uvedenej škatule v odstupe vzhľadom na steny uvedenej škatule, a uvedená nádoba/nádoby alebo kontajner/y sú uložené vnútri modulu, pričom všetok zvyšný objem vnútri uvedenej škatule a modulu , obsahujúceho uvedený najmenej jeden kontajner alebo nádobu s nebezpečnými látkami, je vyplnený výplňovým materiálom z expan SK 283992 B 6Výhodne je výplňový materiál cxpandovaný vermikulit vo forme zŕn, ktorých granulometria je od okolo 0,3 do okolo 8 mm, výhodne asi l až 6 mm.Podľa ďalšieho znaku vynálezu tvorí každá z postranných stien uvedeného modulu s priľahlou druhou stenou krížovítý útvar, majúci malé strany, ktoré oddeľujú postranné steny modulu od postranných stien uvedenej škatule.Modul obsahuje podľa ďalšieho znaku vynálezu jednu alebo viac premiestniteľných (odnímateľných, presuvných) deliacich priehradiek z polotuhého materiálu ako lepenky,uložených vnútri modulu, pričom každá deliaca priehradka tvorí krížovítý útvar a na ňu kolmú postrannú stenu.Podľa ešte ďalšieho znaku vynálezu sú dve rovnobežne postranné steny modulu vybavené každá najmenej jednou klapkou šírky v podstate rovnajúcej sa polovici vzdialenosti medzi dvoma súbežnými postrannými stenami a výhodne nanajvýš rovnajúcej sa výške postrannej steny, pričom uvedenć klapky môžu byt ohnuté do uhla 90 ° smerom dovnútra modulu na uzavieranie hornej alebo dolnej plochy modulu.Podľa ďalšieho obzvlášť výhodného znaku vynálezu obal obsahuje najmenej dva na sebe uložené moduly.Vynález tiež prináša kvádrovitý modul z polotuhého materiálu, ako lepenky, na obal určený na dopravu nebezpečných látok, uložených vo viacerých kontajneroch alebo nádobách, ktorého podstatou je, že obsahuje štyri postrannć steny, vzájorrme zostavené do kríža, pričom dve rovnobežne postranné steny sú vybavené každá najmenej raz zodpovedajúcou klapkou šírky v podstate rovnajúcej sa polovici vzdialenosti medzi uvedenými dvoma rovnobežnými postrannými stenami a výhodne nanajvýš rovnajúcej sa výške alebo postrannej steny, pričom uvedené klapky môžu byt prehnuté o 90 ° smerom dovnútra modulu na uzavretie hornej alebo dolnej plochy modulu, a najmenej jednu premiestniteľnú (odnímateľnú, presuvnú) deliacu priehradku uloženú vnútri uvedeného modulu, pričom uvedená deliaca priehradka je zostavená do krížovitého útvaru kolmo na obidve rovnobežne steny.Podľa výhodného uskutočnenia je krížovítý útvar vytvorený zárezmi v zodpovedajúcich rovnobežných postranných stenách a deliacich priehradkách.Podľa ďalšieho znaku tento modul obsahuje deliacu priehradku, uloženú kolmo na postranné steny, vybavené klapkami, pričom každá z uvedených postranných stien je vybavená na jednej zo svojich strán klapkou a na dmhej strane jednej alebo dvoch priľahlých klapiek sa môže prehýbat na jednej a druhej strane deliacej priehradky, pričom súbor uvedených klapiek sa môže prehýbat o 90 ° smerom dovnútra modulu na uzavretie homej a dolnej plochy modulu.Vynález umožňuje vytvorit transportný obal na nebezpečné a krehké látky, ktorý má výnimočné vlastnosti z hl diska absorpcie alebo tlmenia nárazov a plní podmienky,požadované normami stanovenými na dopravu takýchto látok. Ďalej umožňuje vynález získat obal, ktorý poskytuje dvojitú izoláciu dopravovaných nebezpečných látok proti nárazom. Dovoľuje vytvorit obal umožňujúci dopravovat rôzne úložné nádoby alebo kontajnery s rôznym tvarom, z rôzneho materiálu (sklo, kov, plast) a s rôznym objemom(napr. 0,5 až 5 litrov). Môže tak byt dopravovaná značná hmotnosť.Vynález rovnako prináša obal, ktorý sa môže prispôsobiť počtu kontajnerov alebo nádob, ktoré obsahuje, alebo inak povedané obsahuje modulove a transformovateľneprvky, na rozdiel od väčšiny obalov na dopravu nebezpečných alebo krehkých hmôt z lepenky, ktoré sú určené na daný tvar a počet predmetov alebo nádob, najčastejšie jednotkových. Obal podľa vynálezu môže byt kvalifikovaný ako univerzálny obal.Obal podľa vynálezu spája možnost dopravovat nebezpečné látky a balit premenlivý počet nádob alebo kontajnerov, pri kombinovaní obalového prvku absorbujúcehonárazy so špecifickým granulovaným materiálom na vypodložkovanie.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch uskutočnenia s odvolaním na pripojené výkresy,V ktorých znázorňuje obr. l perspektívny pohľad na obal podľa jedného uskutočnenia vynálezu, kde sú znázomene v rozloženom stave na obr. lA americká škatuľa a na obr. lB modul, obr. 2 perspektívny pohľad na obal podľa iného uskutočnenia vynálezu, kde sú znázomené v rozloženom stave na obr. ZA americká škatuľa a na obr. 2 B prvý modul a na obr. 2 C druhý modul, obr. 3 perspektívny pohľad na variant uskutočnení znázomeného na obr. 2, kde poloha niektorých klapiek modulov je odlišná, obr. 4 perspektívny pohľad na ešte ďalší variant uskutočnenia vynálezu, kde sú znázornená v rozloženom stave na obr. 4 A americká škatuľa a na obr. 4 B prvý modul a na obr. 4 C druhý modul, a obr. 5 perspektívny pohľad na ešte ďalší variant uskutočnenia vynálezu, kde sú znázomené v rozloženom stave na obr. SA americká škatuľa a na obr. SB prvý modul a na obr. 5 C druhý modul.Voľba látok, tvoriacich rôzne časti obalu podľa vynálezu, je dôležitá na získanie súboru požadovaných vlasmosti. Americká škatuľa a modul sú vytvorené z polotuhého materiálu a najmä z vlnitej lepenky. Výhodne sú lepenkové dosky, tvoriace škatuľu a modul, vytvorené s dvojitým žľabkovanim, vhodným na zaistenie odolnosti proti nárazom,najmä tlmenie nárazov. Príklad s dvojitým žliabkovaním(kanelovaním) obsahuje prvú vrstvu žliabkovania s hrúbkou 5 mm a druhou vrstvou žliabkovania s hrúbkou 7 mm. Toto žliabkovanie je zvolene výhodne pre dosky tvoriace škatuľu. Iný príklad so žliabkovaním obsahuje prvú žliabkovaciu vrstvu s hrúbkou približne 3 mm a druhou vrstvou so žliabkovaním s hrúbkou približne 4 mm. Toto druhé žliabkovanie môže byt použité na moduly.Vyplňovaný materiál, ktorý slúži tak na vypodložkovanie nádob, uložených dovnútra modulu, ako i na vypodložkovanie modulu vnútri americkej škatule, musí rovnako mat výnimočne vlastnosti na absorbovanie nárazov, Zvolený materiál je expandovaný fylosilikát a najmä expandovaný vermikulit. Bol vyskúšaný rad iných látok, ktorý však nesplňuje, v kombinácii s inými materiálmi obalu podľa vynálezu, vlastnosti z hľadiska pevnosti a tlmenia nárazov. Tieto ďalšie materiály ako napríklad polystyrén s rôznymi hustotami a tvarmi (napr. trieskovitých kúskov alebo hviezdičiek), nafúkané kukuričné zmá alebo otruby.Expandovaný vermikulit je materiál minerálneho pôvodu. V podstate pozostáva zo silikátov hliníka, horčíka a železa. Prírodná homina sa vyskytuje vo forme vločiek a je tvorená lístkami typu sľudy, oddeľovanýrni dvoma vrstvami molekúl vody. Expandovaný vermikulit sa získava transformáciou vločiek z lístkového tvaru pomocou tepel SK 283992 B 6ného spracovania (pri teplote 900 °C), ktorým sa vločky premieňajú na zmá. Má granulometriu V rozmedzí od 0,3 do 8 mm, výhodne od l do 6 mm. Ešte výhodnejšie sa táto granulometria meni V intervale od okolo 1,4 do okolo 4 mm. Výhodnou vlastnosťou expandovaného vermikulitu je jeho veľmi nizka hmotnost, uľahčujúca manipuláciu s týmto materiálom a dopravu obalov, ktoré tento výplňový materiál obsahujú. Jeho objemová hmotnost je totiž V rozmedzi od 70 do 90 kg/mJ, výhodne okolo so kg/m 3. Jeho teplota tavenia je okolo 1300 °C. Tento materiál sa rovnako vyznačuje nehorľavosťou. Nie je toxický. Je veľmi dobrým tepelným izolátorom. Nepodlieha zmenám a hnilobe. Má ďalej výhodné vlastnosti pre obal podľa vynálezu a značnú schopnosť absorpcie kvapalín. Schopnosť absorpcie vody je od asi 175 do asi 470 a výhodne najmenej 260 gramov vody na liter vermikulitu. Príkladom expandovaného vermíkulitu je výrobok dodávaný pod označením VEMEX spoločnosti EF ISOL.Na obr. l je znázomené najjednoduchšie a základné uskutočnenie obalu podľa vynálezu. Obal obsahuje tri nasledujúce hlavné prvky. Prvým prvkom (časť na obr. lA) je kvádrovitá škatuľa 1 typu americkej škatule z vlnitej lepenky. Druhým prvkom (časť na obr. lB) je modul 2 z vlnitej lepenky, uložený vnútri škatule 1, pričom nádoba alebo nádoby z nebezpečných hmôt sú uložené vnútri tohto modulu 2. Tretím prvkom je neznázornený výplňový materiál vo forme opisaného vermikulitu, vyplňujúci zvyškový objem vnútri škatule 1 obsahujúci modul 2, v ktorom je umiestnená nádoba alebo nádoby.Škatuľa 1 je tvorená dnom 3 so štyrmi postrannými stenami 4, 5, s a 7, predĺženými štyrmi sklopnými dielmi 8,9,10 a 11, ktoré tvoria po prehnutí o 90 ° vzhľadom na prislušné roviny zvislých stien vzhľadom dovnútra škatule veko tejto škatule.Modul 2 obsahuje štyri steny 12, 13, 14 a 15. Tieto steny sú zostavené po dvoch tak, že tvoria krížovité útvary. Napríklad koniec postrannej steny 12 je upevnený kolmo na koniec postrannej steny 13, pričom obidve steny tvoria krížovitý útvar 16 s krátkou stranou 12 a pre stenu 12 a krátkou stranou 13 a pre stenu 13. Tieto krátke strany oddeľujú postranné steny 12 a 13 modulu 2 postranných stien 4 a 5 americkej škatule 1. Krížovité útvary sú napríklad vytvorené prostredníctvom výrezov, tvoriacich zárezy v postranných stenách modulu. Takto zostavený modul 2 má obdlžnikový alebo štvorcový prierez. Ked sa vloží do škatule 1, má hlavnú funkciu tlmiť nárazy najmä pri chránení hrán škatule a izolovanie nádob s nebezpečnými hmotami proti stenám škatule.Obr. 2 predstavuje iné uskutočnenie obalu podľa vynálezu, ktoré preberá prvky opísané V uvedenom uskutočnení,a to americkou škatuľou, modul vytvorený krížovýrn zostavením štyroch postranných stien a expandovaný vermikulit.Podľa uskutočnenia znázomeného na obr. 2 obsahuje obal americkú škatuľu 20 (časť na obr. ZA) vhodných rozmerov, najmä dostatočnej výšky, na uloženie dvoch modulov 21, 22 ,znázomených v častiach na obr. ZB a 2 C.Obidva modely 21, 22 sú tvorené zhodnými prvkami. Na obr. ZB obsahuje modul 21 štyri postranné steny 23, 24,25 a 26, usporiadané do križovitého útvaru. Moduly 21 a 22 obsahujú navyše odnímateľnú (premiestniteľnú) deliacu priehradku 27, uloženú rovnobežne s postrannými stenami 23 a 25 vnútri modulu 21 alebo 22 a majúce výšku h. menšiu než je výška h postranných stien 23 a 25. Táto premiestniteľná (odnímateľná) deliaca priehradka 27 tvorí s každou z na ňu kolmých postranných stien 24 a 25 krížovitý útvar. Krátke strany deliace priehradky 27 po obidvoch stranách postranných stien 24 a 26 dovoľujú rovnako odde ľovat postranné steny 24 a 26 modulov 21 a 22 (t. j. vytvárať dištančné vymedzenie) od postranných stien 5 a 7 americkej škatule. Kríže sú vytvorené rovnako tu vyrezaním vo forme zárezov v každom z koncov deliacej priehradky 27 a v strednej časti každej z postranných stien 24 a 26.Ako ukazuje obr. ZB, je každá z postranných stien 24 a 26, kolmých na deliacu priehradku 27, predĺžená na jednej strane dvoma priľahlými klapkami 30, 31 a 32, 33. Tieto klapky 30 až 33 majú hlavnú vlastnosť v tom, že majú šírku 1 v podstate rovnajúca sa polovici vzdialenosti d, oddeľujúcu dve rovnobežne postranné steny 24 a 26. Navyše je šírka 1 klapiek nanajvýš rovnajúca sa a výhodne v podstate rovná výške h postranných stien. Klapky 30 a 31 rovnakej postrannej steny 24 sa môžu ohýbat smerom dovnútra modulu po obidvoch stranách deliacej priehradky 27.Ako ukazuje obr. 2 C,je modul 22 ekvivalentný modulu 21, ale jeho polohaje obrátená vzhľadom na modul 21, pričom homá plocha jedného zodpovedá dolnej ploche druhého. Klapky 30 a 33 každého z modulov 21 a 22 tvoria v polohe ohnutej o 90 ° smerom dovnútra každého z modulov delenie medzi dvoma modulmi a dovoľujú izolovat kontajnery alebo nádoby, uložené vnútri jedného modulu, od kontajnerov alebo nádob, uložených v druhom module.Každá z rovnobežných postranných stien 24 až 26 je predĺžená na strane opačnej proti príslušnej klapke 30, 31 a 32, 33 jednou klapkou 35 a 36, ktorej šírka 1 sa v podstate rovná polovici vzdialenosti d medzi rovnobežnými postrannými stenami 24 až 26. Tieto klapky 35 a 36 môžu byt rovnako prehnuté o 90 ° vzhľadom na rovinu každej z im prislúchajúcej postrannej steny 24 a 26 smerom dovnútra modulu 22 na uzavieranie jeho homej plochy. Tieto klapky 35 a 36 majú navyše tú zvláštnosť, že obsahujú každá sklopný diel 37 a 38, ktorý pri ohnutí o 90 ° smerom hore vnútri modulu tvorí zaisťovací systém, keď sú klapky 35 a 36 prehnuté pre opakované uzavretie homej plochy modulu 22. Širka hr týchto sklopných dielov 37 a 38 v podstate rovná rozdielu medzi výškou h postranných stien 23 a 25 a výškou hl deliacej priehradky 27. Dĺžka Lr každého zo sklopných dielov 37 a 38 je vyššia než je dlžka L klapiek 35 a 36 tak, že tvoriajazýček 40, 40 a 41,41 na každom z koncov sklopného dielu 37 alebo 38.V zodpovedajúcej hornej strednej časti postranných stien 23 a 25 sú vytvorené výrezy 42 a 43 na zasunutie jazýčkov 40, 40 a 41, 41 zodpovedajúceho sklopného dielu 37, 38. Obidva sklopné diely 37, 38 sa teda zasunú, plocha proti ploche, do zodpovedajúceho z výrezov 42, 43 a 45 na zaistenie uzavretia homej plochy modulu 22 na obr. 2 C. Je potrebné si povšimnút to, že klapky 35 a 36 sú už nastrihnuté v úrovni krížovitých útvarov, ležiacich v mieste priesečníkov postranných stien tak, že homá plocha tvorená klapkami 35 a 36 je izolovaná od veka škatule 20. Výška postranných stien 24 a 26 po takomto nastrihnutí klapiek 35, 36 a ich prehnutie o 90 ° smerom dovnútra modulu 22 sa v podstate rovná výške h, deliacej priehradky 27.Tento obal, obsahujúci dva moduly, dovoľuje poskytnúť usporiadanie s dvoma priehradkami tvorenými klapkami 35, 36 na modul a teda štyrmi priehradkami na zostavu, pričom klapky 35, 36 sú v polohe prehnutej o 90 ° smcrom dovnútra modulu pri uzatváraní homej plochy modulu podľa obr. 2 B a dolnej plochy modulu podľa obr. 2 C. Nádoby sú umiestnené v takto vytvorených priehradkách, výhodne jedna nádoba na priehradku. Expandovaný vermikulit vo forme zŕn sa nasype do obalu tak, že vyplní všetok zvyškový objem vnútri škatule 20 medzi stenami škatule a postrannými stenami každého z modulov 21 a 22 a vnútri modulov 21 a 22, kde sú uložené nádoby, medzi stenami modulov a nádobami.Obr. 3 znázorňuje variant uskutočnenia z obr. 2. V tomto varianta sú klapky 30 až 33 ohnuté o l 80 ° vzhľadom na rovinu jej príslušnej postrannej steny smerom k vonkajšej strane modulov 21 a 22. V týchto podmienkach, ked sú na seba uložené dva moduly 21, 22, už nedochádza k vzájomnému oddeľovaniu modulov a deliace priehradky 27 každého z modulov 21, 22 tvoria jedinú delíacu rovinu vnútri obidvoch na sebe uložených modulov. Obal obsahujúci obidva moduly 21, 22, takto sprehýbane a uložené na sebe, vytvárajú dve priehradky pre nádoby, majúce výšku väčšiu, než nádoby zabalené v moduloch podľa obr. 2. Klapky 30 až 33, takto ohnuté o l 80 ° na vonkajšiu stranu modulov, navyše vystužujú postranné steny 24 a 26.Je rovnako možné uvažovať o škatuliach, ktore majú výšku dostatočnú na uloženie viac než dvoch takto opísaných modulov (tri, štyri alebo viac) podľa počtu a objemu požadovaných priehradiek obalu. V tomto prípade nemusia medziľahlé moduly obsahovat klapky 35 a 36, pričom klapky 30 až 33 sú V polohe ohnutej o l 80 ° vzhľadom na rovinu ich postrannej steny na vonkajšiu stranu modulu.Obr. 4 znázorňuje ešte ďalšie uskutočnenie obalu podľa vynàlezu. Tento obal obsahuje kvádrovítú americkú škatuľu 50, prvý modul 51, druhý modul 52 a expandovaný vermikulit, rozdelený do celého zvyšného objemu obalu, sotva boli nádoby raz uložené do modulov. Škatuľa 50 znázomená na obr. 4 A obsahuje dnovú stenu 53, štyri postranné steny 54, 55, 56 a 57. Postranné steny 54 až 57 obsahujú klapky 58 až 61, ktoré po prehnutí o 90 ° vzhľadom na rovinu jej postrannej steny smerom na vnútomú stranu škatule uzatvárajú homú plochu škatule. Tieto dve klapky dovoľujú vzájomné lcríženie štyroch klapiek ich prehýbaním pre uzavretie škatule 50.naObidva moduly 51 a 52 obsahujú každý štyri postranné základné steny 62, 63, 64 a 65, zostavené po dvoch ich koncoch pri vytváraní krížovitých útvarov, ako už bolo pisane. Každý modul obsahuje ďalej dve premiestniteľné(odnímateľné) deliace priehradky 66, 67. Ako je známe z obr. 4 B, je prvá deliaca priehradka 66 uložená súbežne s rovnobežnýmí postrannými stenami 62 a 64 vnútri modulu 51. Táto deliaca priehradka 66 má výšku h, menšiu než je výška h., postranných stien 62 až 65. Táto deliaca priehradka 66 tvori s každou z postranných stien 65 až 66 krížovitý útvar (kríž). Druhá deliaca priehradka 67 je uložená rovnobežne s postrannými stenami 63 a 65 a kolmo na prvú deliacu priehradku 66. Táto druhá deliaca priehradka 67 vytvára križovité útvary s každou z delíacich priehradiek 62 a 64. Krížovitý útvar je rovnako vytvorený na priesečníku obidvoch delíacich priehradiek 66 a 67. Všetky krátke strany, tvorené križením v priesečníku dvoch postranných stien alebo jednej postrannej steny a deliacej priehradky, dovoľujú izolovat postranné steny 62 až 65 modulov 51 a 52 od postranných stien 54 až 57 americkej škatule 50. Výhodne sú premiestníteľne (odnímateľné) deliace priehradky tvorené každá dvoma doskovými časťami z vlnitej lepenky. Obidve plošné doskové časti, tvoriace tú istú priehradku,môžu vzniknúť prehnutím jednej veľkej dosky na dva diely vhodných rozmerov. Deliace priehradky tak majú hrúbku vysruženú vzhľadom na postranné steny modulov, ktoré si môžu zachovat jednoduchú hrúbku.Na obr. 4 B sú znázomenć rovnobežné postranné steny,obsahujúce každá zodpovedajúcu klapku 68 a 69, ktoré sa môžu ohýbat o 90 ° vzhľadom na rovinu zodpovedajúcu postrannej steny na uzatváranie homej plochy modulu 51. Klapky 68 a 69 majú širku 1, v podstate rovnajúcu sa polovici vzdialenosti d medzi dvoma rovnobežnýmí postrannými stenami 63 a 65. Navyše sa táto dlžka nanajvýš rovná a výhodne rovná výške h., postranných stien.Obr. 4 C znázorňuje modul 52, obsahujúci rovnaké prvky ako modul 51, s tým rozdielom, že leží v polohe obrátenej vzhľadom na modul 51. Obidve klapky 68 a 69, znázomené na obr. 4 B, uzatvárajú homú plochu modulu 51, a znázomené na obr. 4 C, uzatvárajú dolnú plochu modulu 52. Klapky 68 a 69 každého z modulov 51 a 52, sotva sú prehnuté o 90 ° vzhľadom na rovinu ich postrannej steny, tvoria deliacu priehradku medzi dvoma modulmi 51 a 52, uloženýrni nad sebou v týchto konkrétnych polohách. Na rovnakom obr. 4 C obsahujú každá z doskových častí , tvoriacich deliacu priehradku 67, klapku 70 a 71. Tieto klapky 70 a 71 sú súbežné s klapkami 68 a 69 postranných stien 63 a 65. Šírka l klapiek 70 a 71 sa v podstate rovná polovici vzdialenosti d, oddeľujúca obidve rovnobežne postranné steny 63 a 65. Klapky 70 a 71 sa chýbajú o 90 ° vzhľadom na delíacu priehradku 67 smerom dovnútra modulu 52 sa uzatváranie jeho homej plochy.Tieto klapky 70 a 71 sú navyše vyrezané v rohoch 72 dosiek delíacich priehradky 67 v blizkosti krížovitých útvarov tvorených deliacou priehradkou 67 a každou z postranných stien 62 a 64, aby po otočení o 90 ° bola izolovaná homá plocha modulu 52, pričom klapky 58 až 61 tvoria veko škatule 50. Každá klapka 70 a 71 obsahuje zodpovedajúci sklopný diel 74 a 75, ktorý pri ohnutí o 90 ° vzhľadom na rovinu každej klapky 70 a 71, sotva sú tieto klapky 70 a 71 samotné ohnuté o 90 ° vzhľadom na rovinu deliacej priehradky 67 smerom dovnútra modulu 52, tvoria zaisťovací systém. Širka hr týchto sklopných dielov 74 a 75 sa v podstate rovná rozdielu medzi výškou h. postranných stien 62 a 64 a výškou h delíacich priehradiek 66 a 67. Dĺžka Lr každého sklopného dielu 74 a 75 je väčšia, než dĺžka L klapiek 70 a 71 tak, že tvoria jazýček 76 a 77 na každom konci sklopného dielu. V homej časti koncov rovnobežných postranných stien 62 a 64 sú vytvorené v blizkosti križenia (kríža) výrezy tak, že sa do nich môžu zasunúť jazýčky 76 a 77 sklopných dielov. Jazýček, napr. jazýček 77,sa zasúva do výrezu, vytvoreného v rohu steny 62 v blízkosti kríža ležiaceho v mieste priesečnice steny 62 a 65 a sklopný diel 74 sa prikladá proti postrannej stene 65 na účely zaisťovania klapky 70 v polohe prehnutej o 90 ° vzhladom na delíacu priehradku 67.Takto zostavený obal s dvoma modulmi 51 a 52, uloženými na sebe, poskytuje osem priehradiek na nádoby, štyri na modul, pričom klapky 70 a 71 sú ohnuté, ako bolo uvedené.Obr. 5 znázorňuje variant uskutočnenia obalu, znázorneného na obr. 4. Ako ukazuje obr. 5 B a 5 C, sú klapky 68 a 69 ohnuté o l 80 ° vzhľadom na rovinu ich postrannej steny 63 a 65 na vonkajšiu stranu každého z modulov 51 a 52. Takto prehnuté klapky 68 a 69 vystužujú postranné steny 63 a 65. V tomto variante nie je teda žiadne delenie na úrovni homej plochy modulu 51 a dolnej plochy modulu 52. Takto vytvorený obal teda poskytuje celkom štyri priehradky, z ktorých každá má výšku dvoch modulov. Ak sú iné moduly obsadene na dvoch predchádzajúcich, napriklad je nový modul osadený na modul 52 pri vhodnej výške škatule 50, je rovnako dno tohto nového modulu uzavreté klapkami proti klapkám uzavierajúcim homú plochu modulu 52.Bolo by možné uvažovať o nekonečnom počte kombinácií, v ktorých sa osadzuje viac modulov, majúcich rovnaký alebo odlišný počet priehradiek, alebo s párrni modulov s medziľahlou deliacou priehradkou alebo bez nej.Súčasťou vynálezu sú rovnako ďalšie varianty uskutočnenia, použivajúce ekvivalentné prostriedky.Obal podľa vynálezu má výhodu v tom, že na podklade jedinečnej koncepcie, obsahujúcej moduly a premiestniteľ

MPK / Značky

MPK: B65D 5/50, B65D 5/32, B65D 81/05

Značky: látok, dopravu, nebezpečných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-283992-obal-na-dopravu-nebezpecnych-latok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal na dopravu nebezpečných látok</a>

Podobne patenty