Mnohokomorový kontajner

Číslo patentu: 282076

Dátum: 27.08.2001

Autori: Blin Patrick, Saulas Alain, Daniel Jean-yves

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mnohokomorový kontajner (10) na balenie množstva výrobkov ako sú fľaše, ktorý obsahuje aspoň dve komorové jednotky (M1, M2) a odstrániteľný spájací diel (30), každá komorová jednotka (M1, M2) obsahuje základňový diel (14, 38), diely (12, 16, 18, 34, 36, 40) protiľahlých bočných stien, protiľahlé koncové diely (84, 60, 84a, 60a, 108, 132, 108a, 132a) a diel (20, 32) hornej steny, kde príslušné priľahlé steny komorových jednotiek (M1, M2) zahŕňajú časti spájacieho dielu (30). Spájací diel (30) je aspoň na čiastočné oddelenie jednotiek (M1, M2) a poskytnutie prístupu na vybratie výrobkov (B) obsiahnutých v týchto jednotkách (M1, M2) aspoň čiastočne odstrániteľný bez porušenia aspoň časti každej z priľahlých stien jednotiek (M1, M2).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka mnohokomorového ale na jednotlivé komory rozdeliteľného kontajneru. Kontajner je sforrnovaný tak, že obsahuje komory na uloženie mnoütva rovnakých výrobkov, ktoré dohromady tvoria jedinú kartónovú jednotku prispôsobenú tak, aby si ju mohol zákazník odniesť.Z patentu US 4,919,269 je známy mnohopriehradkový kontajner, ktorý má dve komory, kde každá drží dvanásť plechoviek nápoja. Celý kartón dvadsiatich štyroch plechoviek môže byť ľahko dopravovaný. Kartón môže byť rozdelený na dve jednotlivé kartónové jednotky, každú s dvanástimi plechovkami. Oddelenie jednotlivých komôr môže byť uskutočnené pri predaji, takže je možné predávať menšie množstvo daných výrobkov, alebo byť uskutočnené následne zákazníkom podľa jeho pohodlia. V mnohokomorovom kontajneri, uvedenom v tejto referencií, nevedie oddeľovanie jednotlivých kontajnerov od seba k tomu, že by sa jeden alebo druhý oddelený kontajner otváralí, ale sa iba od seba dané jednotky odpoja tak, že sú od seba vzájomne oddelené.Uvedené nedostatky odstraňuje mnohokomorový kontajner na balenie množstva výrobkov ako sú fľaše, ktorý obsahuje aspoň dve komorové jednotky a odstrániteľný spàjací diel. Každá komorová jednotka obsahuje základňový diel, diely protiľahlých bočných stien, protiľahlé koncové diely a diel homej steny, kde príslušné priľahlé steny komorových jednotiek zahŕňajú časti spájacieho dielu, ktorého podstata spočíva v tom, že spájací diel je na aspoň čiastočné oddelenie jednotiek a poskytnutie prístupu na vybratie výrobkov obsiahnutých v týchto jednotkách aspoň čiastočne odstrániteľný, bez pomšenia časti každej z príľahlých stien jednotiekV jednom výhodnom uskutočnení vynálezu sú priľahlými stenami kontajneru homé steny jednotiek s dielmi homých stien a spáýaci diel tvoria krycí diel kontajnera,ktorý tieto jednotky premosťuje.Krycí spájací diel je výhodne odstrániteľný v rozsahu tvoriacom pristup k aspoň jednému výrobku, v každej komorovej jednotke.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú komorové jednotky pripevnenć na seba navzájom, pomocou druhého ohýbateľného pripájacieho prostriedku. Ešte iné výhodné uskutočnenie kontajneru je v tom, že druhý ohýbateľný prípájaci prostriedok je tvorený spájacou chlopňou, ktorá je ohýbateľne zavesená v jednej komorovej jednotke a upevnenà k priľahlej komorovej jednotke.Ďalej môže diel vnůtomej bočnej steny každej jednotky z aspoň jedného páru priľahlých jednotiek umiestnených stranami vedľa seba, formovať kýl v základni kontajneru na oddelenie výrobkov medzi priľahlými jednotkami páru. Kryci spájací diel obsahuje výhodne držadlo na nesenie kontajneru. Krycí spájací diel môže obsahovať koncové chlopne, ktoré sú závesne pripojené k tomuto dielu, na odstránenie dielu z kontajnera pri zovreti chlopni a mtiahnuti za ne.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu,komorová jednotka obsahuje ohýbateľnú lepenú ldopu, kto rá je pripevnená ku koncovej chlopni krycieho spájacieho dielu a ohýbateľne zavesená do koncového dielu komorovej jednotky.Podľa iného výhodného uskutočnenia, krycí spájací diel je ohýbateľne pripojený ku komorovým jednotkám pozdĺž perforovanej línie, ktorá prechádza naprieč homou stenou komorovej jednotky a preťahuje sa do jeho koncového dielu.Kontajner môže byť vytvorený z jedného polotovaru. Kontajner ďalej obsahuje oddelený spájací krycí diel, pričom každá komorová jednotka môže byť vytvorená z oddeleného polotovaru.Kontajner výhodne obsahuje dve komorové jednotky a oddelený krycí diel, obsahujúci odstrániteľný spojovací diel.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu, obsahuje každá komorová jednotka prostriedky, na spoluprácu s jedným alebo s viacerými výrobkami (B), na umožnenie uloženia oddelenej komory na jej boku. Podľa posledného výhodného uskutočnenia sú prostriedky na spoluprácu tvorené štruktúrou rozdeľujúcou výrobky, pričom tieto prostriedky sú tvorené dielmi homej steny komory.Mnohokomorový kontajner, podľa vynálczu, umožňuje prístup kjednému alebo viacerým výrobkom v jednotlivých komorách, pretože umožňuje otváranie jednotlivých komôr,aj úplné oddelenie týchto komôr. Výrobky môžu byt oddelené vzájomne od seba.Prehľad obrázkov na výkreseNásledne budú opisané kontajnery, stelesňujúce tento vynález v podobe lepenkovej škatule (kartónu), a to iba pomocou príkladu s odkazom na sprievodné výkresy, V ktorých je obrázok l - pôdorysný pohľad na polotovar, z ktorého je sformovaný kartón podľa tohto vynálezu,obrázok 2 - perspektívny pohľad urobený zhora a z jedného konca kartónu, vytvoreného z polotovaru zobrazeného na obr. 1 a následne naplneného výrobkami a obrázok 3 - perspektívny nákres, zobrazujúci dve oddelené kontajnerové jednotky a pruh materiálu, ktorý je odstránený z pôvodnej jedinej kartónovej jednotky, aby došlo k jej rozdeleniu do samostatných kontajnerových jednotiek,obrázok 4 - pôdorysný pohľad na oddelený krycí dielec,ktorý sa používa na vytvorenie druhého stvámenia vynálezu,obrázok 5 - pôdorysný pohľad na polotovary, použité na formovanie komôr, ktoré spolu s krycím dielcom, zobrazeným na obr. 4, vytvárajú druhé stvárnenie výrobku,obrázok 6 - perspektívny pohľad na kontajner podľa ďalšieho stvámenía tohto vynálezu,obrázok 7 - perspektívny pohľad na dve oddeliteľné komory, tak ako sú usadené v kontajneri, znázornenom na obr.6,obrázok 8 - pôdorysný pohľad na polotovar, použitý na sformovanie jednej z komôr zobrazených na obr. 7,obrázok 9 - pôdorysný pohľad na krycí diel použitý v spojení s komorami zobrazenými na obr. 7, na sformovanie kontajneru znázomeného na obr. 6.Mnohokomorový kontajner 10 je vytvorený z jediného polotovanr (ďalej len kartón), z papierovej lepenky alebo podobného materiálu z ohýbateľnej vrstvy a obsahuje prvú komorovú jednotku M 1, majúcej, v pohľade na obr. l V ra SK 282076 B 6doch, diel 12 prvej bočnej vnútomej steny, zàkladňový diel 14, dolný diel 16 a homý diel 18 prvej vonkajšej bočnej steny, diel 20 homej steny, zavesené jeden do ďalšieho pozdlž línie priečneho ohybu 22, 24, 26, 28, v uvedenom poradí. Diel 20 homej steny nadväzuje na časť štruktúry držadla, celkove omačenej vzťahovou značkou S, ktorá je zapracované vo vnútri odstráníteľného spájacieho dielu 30,ktorý je ďalej opísaný podrobnejšie.Druhý modul M 2 kontajneru 10 má podobné zloženie ako opísaný modul M 1, zahrnuje sústavu dielov zavesených v radoch a obsahuje diel 32 homej steny, rovnaký ako diel 20, homý diel 34 a dolný diel 36 druhej vonkajšej bočnej steny, základňový diel 38 a diel 40 druhej vnútomej bočnej steny, zavesené jeden do ďalšieho pozdĺž línil priečneho ohybu 42, 44, 46, 48 podľa uvedeného poradia.Polotovar kontajneru 10 je symenieký okolo svojich pozdĺžnych centrálnych osí a teda tie diely, ktoré sú zavesené do pozdĺžnych okrajov dielov 12 až 20, 30 a 32 až 40 budú opísané s odkazom iba na jeden pozdĺžny okraj polotovaru. Podobné diely na protiľahlom pozdlžnom okraji polotovam sú označené rovnakými vzťahovými značkami s pridaním prípony a.Diel 12 prvej vnútomej bočnej steny nesie integrálny rohový skosený diel 50, zavesený pozdĺž linie pozdĺžneho ohybu 52 do dielu 12 a lepenú klopu 54 pripojenú k dielu 50 pozdlž línie pozdlžneho ohybu 56. Lepená klopa 54 je zavesená pomocou styčníkového dielu 58 do jedného okraja dolného dielu 60 koncovej steny, styčníkový diel 58 je zavesený do lepenej klopy 54 pomocou línie priečneho ohybu 64. Diel 60 nesie ohýbateľnú lepenú klopu 66, ktorá je ohýbateľne pripojená k dielu 60 pozdĺž perforovanej línie 68.Ďalší štrukturálny prvok dielu 60 je tvorený rohovým dielom 70, ktorý je zavesený do pozdlžneho okraja doíného dielu 16 bočnej steny pozdĺž línie pozdlžneho ohybu 72. Rohový diel 70 je zavesený do lepenej klopy 71 pozdlž línie pozdĺžneho ohybu 73. Další rohový diel 75 je zavesený do pozdlžneho okraja homého dielu 18 bočnej steny pozdĺž línie pozdlžneho ohybu 76 a do vnútomého štrukturalneho dielu 74 pozdĺž linie ohybu 77. Diely 71 a 74 sú s olu spojené pomocou zaveseného styčníkového dielu 78. alší styčníkový diel 80 spája závesne diel 74 k dielu 84 homého konca koncovej steny, ku ktorému je zavesený pomocou linie priečneho ohybu 86.Styčníkový diel 80 je zavesený do dielu 74 pozdĺž línie ohybu 88. Homý koncový diel 84 nesie na svojom krajnom konci lepenú klopu 90, ktoráje zavesené do dielu 84 pozdĺž línie pozdlžneho ohybu 92. Homý koncový diel 84 je zavesený do jedného pozdlžneho okraja dielu 20 hornej steny pozdĺž línie pozdlžneho ohybu 91.Ked je kartón sfonnovaný, lepená klopa 71 je upevnená k voľnému okraju koncového dielu 60 vo vnútri kartónu tak, že diely 60 a 84 fonnujú dohromady podstatnú časť z koncovej steny daného modulu M 1. Rohové diely 70 a 75 formujú skosenú rohovú sekciu medzi díelmi 16, 18 bočnej steny a diely 60, 84 koncovej steny vo sfonnovanom kartóne.Diely 20, 84, 90, 84 a, 90 a sú ohýbateľne pripojené k odstrániteľnému dielu 30 pomocou ohýbateľného spojenia 94, preťahujúceho sa priečne cez polotovar kontajneru 10. Podobne, protiľahlý koniec odstrániteľného dielu 30 má ohýbateľnć spojenie 96 k dielu 32 homej steny druhej komorovej jednotky M 2 a jeho závislým dielom. .le zrejmé,že odstrániteľný diel 30 zahmuje diely homej steny a koncových stien.Ako bolo uvedené, zostavenie držadla S je formované vo vnútri odstrániteľného dielu 30 a s výhodou má podoburozťažiteľného držadla, opisaného a nárokovaného v európskej prihláške 893046045. Na tento účel obsahuje zostava držadla S výstuhový diel 98, ktorý je zavesený do priečncj,ľavej a pravej štrbiny 100 otvom držadla S pozdlž prerušovanej línie priečneho ohybu 102. Podobne štrbina 106 držadla S je vyrazená z odstrániteľného dielu 30 medzi líniou priečneho ohybu 104 a ohýbateľným spojením dielu 30 s dielom homej steny. V odstrániteľnom diele 30 je tiež vyvinutá pomeme krátka štrbina 202, paralelná ku štrbine 100. Štrbina 202 a linia pozdlžneho ohybu 204 zaisťujú prostriedok obmedzenia záťaže v kartóne, keď je kontajner 10 zdvihnutý za držadlo S.Pravá strana polotovaru, ako vidieť z obrázku, má rovnaké usporiadanie ako na ľavej strane priečneho ohýbatcľného spojenia 94 a obsahuje komponenty polotovaru tvoriace druhý, podobný, ale oddeliteľný modul M 2 kontajnera 10.Teda homý diel 108 druhej koncovej steny je zavesený do dielu 32 homej steny pozdlž línie pozdlžneho ohybu 110. Lepená klopa 112 je zavesená do koncového okraja dielu 10 s pozdlž línie pozdlžneho ohybu 114. Druhý rohový diel 116 je zavesený pozdlž pozdlžneho okraja homého dielu 34 bočnej steny pozdlž linie ohybu 11 s. Styčnílcový diel 120 je zavesený do dielu 108 pozdlž línie priečneho ohybu 122 a do vnútomého štmkturálneho dielu 117 pozdĺž línie ohybu 124.Rohový diel 126 je ohýbateľne pripojený k dielu 36 pozdĺž pozdlžneho ohybu 131. Lepený diel 127 je pripojený k dielu 117 pomocou styčnikového dielu 128 a k dolnému dielu 132 druhej koncovej steny styčníkom 133.Diel 132 je mvesený do spodného dielu 38 druhej bočnej steny pozdlž linie pozdlžneho ohybu 134 a obsahuje ohýbateľnú lepenú klopu 136, zavesenú do dielu 132 pozdlž perforovanej linie 138. Diel 40 druhej bočnej steny nesie zavesený rohový skosený diel 140, ohýbateľne s ním spojený pozdĺž línie pozdlžneho ohybu 142 a línii ohybu 146 s lepenou klopou 144. Lepená klopa 144 je pripojená k dielu 132 pomocou styčníkového dielu 147, zaveseného do lepeného dielu 144 pozdĺž línie ohybu 150 a do dolného koncového dielu 132 pozdlž línie šikmého ohybu 152. Aby mohol byť sforrnovaný polotovar do sklopeného rukáva,ktorý potom môže byť zdvihnutý a koniec zaťažený pomocou prostriedkov známych v danej technike, najskôr je diel 98 držadla S ohnutý o l 80 ° stupňov doprava, pozri obr.l,okolo línie ohybu a priľnutý k dielom polotovaru medzi štrbínou 106 a líniou ohybu 104 a medzi laterálnymi koncami koncových chlopni T 1, T 1. To dostáva koneovú chlo ňu T do čelného kontaktu s koncovou chlopňou T 1.gasti polotovaru doprava od línie priečneho ohybu 44 sú prehnuté o l 80 ° stupňov doľava Prvý vnútorný diel 12 a k nemu priľahlé laterálne diely 50, 50 a, 54, 54 a sú prehnutć o l 80 ° doprava okolo línii ohybu 22, 62, 62 a. Pútko B 1 základne zostava vo svojej plochej polohe zrejmé z obr. l. Po aplikácii lepidla na lepenú klopu 66 a pútko B 1 základne je polotovar doľava od línie ohybu F prehnutý o l 80 ° stupňov doprava, do prekrývaijúceho vzájomného vzťahu s časťami exponovanej lícnej plochy druhého prehnutého dielu polotovaru. Takto, klopa 66 a pútko B 1 sú priľnutć k lepenej klope 136 a k dielu G oka, priľablému dielu 38, v tomto poradí. Podobne, lepená klopa 66 a sa pripája k dmhej lepenej klope 136 a.Polotovar je teraz v čiastočne sformovanom, naploeho prehnutom stave, z ktorého môže byť zdvihnutý a zaťažený. Kartón je naplnený, ked je v rukávovej podobe a spôsobom dobre známym v danej technike. Počas naplňovania sú diely 12, 40 vnútomej bočnej steny udržiavané vo vzpriamcnej pozícii a pôsobí na oddelenie jedného dielukartónu od druhého a takto rozdeľujú zabalené výrobky do dvoch sekcií, ktoré tvoria oddeliteľné moduly. Malo by byť však poznamenané, že počas formovania daného rukáva sú dva diely 12, 40 vnútomej bočnej steny uvedené do vzájomného vzťahu lícnymi plochami, ale neupevnenými vo vnútri rukàvaJe to klopa B 1 a ohýbateľné lepené klopy 66, 136, ktoré zodpovedajú za upevnenie dohromady dvoch protiľahlých koncov polotovaru kontajneru 10.Uzatvorenie koncov rukávu po uskutočnení naplnenie. je pomerne tradične. Rohová diely 70, 75, 113, 126 štrukturálne diely 74, 117 a lepené klopy 71, 127 sú ohnuté smerom dovnútra pozdĺž líníí ohybu 72, 76, 130, 118, 77, 119,73, 131. Diely 84, 108 sú potom prehnuté smerom dolu okolo línie ohybu 95, 110, v uvedenom poradí, do prekrývajúceho vmjomnćho vzťahu s dielmi 74, 71, 117, 127.Diel 60 je potom prehnutý smerom dohora okolo prehnutćho spojenia s dielom 14 a priľnutý k dielom 71, 74,90, 54. Podobne, diel 132 je zdvihnutý okolo línie ohybu 134 a priľnutý k dielom 127, 117, 112, 144 na zakončenie konca kartónu.Aby sa otvoril kartón, veľké chlopne T a T 1 ktoré sú prekryté ohýbateľnými lepenými kloparni 66, 136 sú zovreté a je za ne ťahané a celok ohýbateľného dielu 30, ktorý obsahuje štruktúru držadla S a je definovaný v podstate ohýbateľnými perforovanými líniarni 94, 96, môže byť odtrhnutý, čím sa vystaví obsah kartónu a odstránia sa časti protiľahlých koncov a vrchná stena. Pár jednotlivých jednotiek M 1, M 2, potom môže byť oddelený jedna od druhej pomocou odtrhnutia ohýbateľnej lepenej klopy B 1 od základne odpovedajúcej jednotky M 1, M 2, čím zostanú dve oddelené jednotky M 1, M 2, ako je uvedené na obr. 3. Ako vidieť, tieto jednotky M 1, M 2 umoäujú, aby bol daný obsah držaný vo vnútri kontajnem 10 V skladovacej pozícii,ale tiež dovoľujú prístup k obsahu na okamžité použitie. Teda prístup k lľaškám B môže byť ľahko získaný bez potreby odstrániť akúkoľvek inú časť kontajnera 10 zvonka centrálneho ohýbateľného pruhu, ktorý je odstránený, aby prišlo k oddeleniu jednotiek M 1, M 2. Po rozdelení môžu byť moduly skladované vzpriamene, ako jednotka M 2 na obr. 3 a tiež môžu byť položené na svoje bočné steny. Ako je zrejmé z obr. 3, jednotka M 1 je položená na svojom boku, zatiaľ čo diel 20, diely koncové 84 a 84 a a homý bočný diel 18 pomáhajú držať fľaše B.Moduly môžu byť umiestnené po jednom alebo vedľa seba v extázach chladničky, ako napríklad V ich dverách a fľaše sa pohodlne vyberajú z exponovanej licnej plochy kontajnera. Jednotlivé moduly tiež poskytujú vhodný kontajner, v ktorom môžu byť prázdne fľaše vrátené do obchodu alebo miesta zberu.Zatiaľ čo sa dáva prednosť formovať kontajner podľa vynálezu z jednotkového polotovaru, ako je napríklad polotovar na obr. l, je možné napríklad zaistiť oddeliteľný mnohokomorový kontajner, ktorý keď je sformovaný, vypadá v podstate ako kontajner 10 znázomený na obr. 2,ktorý je zložený z oddelenćho krycieho dielu 31 a modulov z oddelených polotovarov 15 a 35, z ktorých naposledy menovaný formuje debničke podobné komory alebo moduly, ako je znázomené v nesformovaných pôdorysných pohľadoch na obr.4, 5.Je pochopiteľné, že na vytvorenie kontajnera 10 (neznázomený zložený) použitím dielov 31, 15, 35 by uvedené komory mali byť sformované a napríklad v prípade komory z polotovaru 15, zdvihnutím bočných dielov 12,16 a prehnutím lepiacich klop 54, 54 a, 71, 71 a smerom dovnútra. Potom nasleduje zdvihnutie koncových dielov 60. 60 a a ich priľnutie k uvedeným lepeným klopám navytvorenie debničky podobnej štmktúry. Podobne komora z polotovaru 35 je sforrnovaná rovnakým spôsobom.Na vytvorenie kontzýnera 10 je najskôr zložený krycí diel 31, aby vytváral vystužené držadlo S podobným spôsobom skôr opísaným vo vzťahu k držadlu S dielu 30 prvého uskutočnenia kontajnera 10 podľa vynálezu. Takto je diel 98 držadla S prehnutý okolo línie ohybu 104 tak, že môže byť prilepený k dielu medzi líniou ohybu 104 a rezom 106. Tento krycí diel 31 je potom spustený na komory zložené z polotovarov 15 a 35 a priľnutý k nim, napríklad prilepením lepiacich klop 90 k vonkąišiemu povrchu koncového dielu 60 komory z polotovaru 15 a zopakovaním pre všetky lepiace klopy.Diel 18 bočnej steny krycieho dielu 31 môže byť ďalej priľnutý k dielu 12 bočnej steny na vnútrajšku alebo vonkajšku jeho povrchu. Alternatívne, nemusí byť nutné pripájať diely 18, 12, a v tomto prípade je vhodné natlačiť diel 18 dovnútra komory z polotovam 15 - kontajner 10 je sformovaný prílepenlm všetkých dielov 90, 112, 98,ll 2 a k ich príslušným komorám.Na oddelenie daných komôr od kontajnera 10 je odstránitcľný diel 30 odtrhnutý od kontajnera 10 spôsobom opísaným vo vzťahu k prvému uskutočneniu vynálezu. To je za chlopne T 1 a Tl možné zatiahnuť, aby sa roztrhli pozdĺž ohýbateľnej línie 94 a 96.Ďalšie uskutočnenie kontajnera podľa vynálezu je znázomené na obr. 6, 7, 8, 9. V tomto uskutočnení sú dve komory vyrobené z oddelených polotovarov 15 a 35 a obsahujú rozdeľovače výrobkov od seba, ako je zrejmé z obr. 7. Kontajner 10 tiež obsahuje oddelený krycí diel 31,ktorý zahmuje odstrániteľný diel 30, zobrazený na obr. 9. V treťom uskutočnení vynálezu je teda zaistený dvojkomorový oddeliteľný kontajner, v ktorom každá komora drží šesť fliaš, v zoskupení dvakrát tri, každá fľaša má svoju vlastnú časť ukladania, oddelenú od priľahlých fliaš.Polotovar použitý na vytvorenie jednej z komôr je znázomený na obr. 8 v nesformovanom pôdorysnom pohľade. Aby sa sformovala vztýčená komora, sú koncové diely 60,60 a prehnuté okolo línii zavesenia 64, 63 a 64 a, 63 a,aby sa zaistí smerom dohora vyčnievąjúcí diel 61. S odkazom na obr. 8, diely 12, 16 bočnej steny sú potom ohnuté smerom dolu a lepiace klopy 60, 70, 50 a, 70 a sú prehnuté dovnútra a prilepené k vnútomým plochárn koncových dielov 60, 60 a. Základňové diely 14, 14 a sú potom prehnuté dovnútra tak, že sa prekrývajú a sú do seba uzatvorené použitím napríklad uzatváracieho zariadenia známeho mechanického typu.Horný diel 61 komôr zahmuje diely 310, oddeľujúce priľahlé fľaše B V kontajnerí 10.Akonáhle sú zdvihnutć, dve komory sú umiestnené jedna k druhej a hlavný krycí diel 31 môže byť spustený do umiestnenia. V tomto uskutočnení diel 31 obsahuje odstrániteľný diel 30 ako časť dielu 33, diely 22, 32 šikrnej bočnej steny a diely 18, 34 bočnej steny. Odstrániteľný diel 30 tiež zahrnuje šíkrné koncové diely 84,84 a a diely 90, 90 a koncovej steny. Krycí diel 31 ďalej zahmuje dva trhacie pruhy 300, 3003 a koncové lepiace chlopne 302, 30211, 304, 304 m. Vrchný krycí diel 31 je sformovaný ohybom koncových dielov 18,34 smerom dolu, ohybom bočných dielov 90, 90 a dolu a zlepením dohromady rôznych párov poskytnutých rohových lepiacich chlopni ako 75 a 80. Krycí diel 31 je potom spustený na dve priľahlé komory z polotovarov 15 a 35 a lepiace chlopne 302, 3021, 304, 304 a sú príslušne lepené so združenou koncovou stenou 60 a 60 a komôr.Na oddelenie jednej komory od druhej a odstránenie krycieho dielu 30, sú trhacie pmhy 300 a 3001 roztrhnuté pozdĺž svojich príslušných trhacich línii 94, 94 a,96, 96 a. Lepiace chlopne 302, 304 sú oddelené jedna od druhej rezom 303, podobne sú koncové lepiace chlopne 30221, 3041 oddelené rezom 303 a a takto sú komory oddeliteľné, ako je znázomené na obr. 7.Trhacie pruhy 300 môžu mať skosenú časť, ako je 301, 301 8 umožňujúcu, aby trhacie pruhy 300, 3008 boli ľahšie stlačené pri oddeľovaní odstrániteľného dielu 30 od komôr.Opäť sú pri odstránení odstrániteľného dielu 30 výrobky B v týchto komorách exponované. Navyše zostave» nie komôr, ktoré majú rozdeľujúcu štruktúru umožňuje,medzi iným, ich položenie na boky, ako je komora z polotovaru 15 na obr. 7.l. Mnohokomorový kontajner na balenie množstva výrobkov ako sú fľaše, ktorý obsahuje aspoň dve komorové jednotky (Ml, M 2) a odstrániteľný spájací diel (30), každá komorova jednotka (Ml, M 2) obsahuje základňový diel(14, 38), diely (12, 16, 18, 34, 36, 40) protiľahlýeh bočných stien, protiľahlé koncové diely (84, 60, 84 a, 60 a, 108, 132,l 08 a, 132 a) a diel (20, 32) homej steny, kde príslušné príľahlé steny komorových jednotiek (M 1, M 2) zahŕňajú časti spájacieho dielu (30),vyznačuj úci sa tým,že spájaci diel (30) je na aspoň čiastočné oddelenie jednotiek (Ml, M 2) a poskytnutie pristupu na vybratie výrobkov(B) obsiahnutých v týchto jednotkách (Ml, M 2) aspoň čiastočne odstrániteľný bez porušenia aspoň časti každej z priľahlých stien jednotiek (Ml, M 2).2. Mnohokomorový kontajner podľa nároku l, v y značujúci sa tým, žepriľahlýmistenamisú homé steny jednotiek (Ml, M 2) s dielmi (20, 32) homých stien a spájacl diel (30) tvori krycí diel, ktorý tieto jednotky3. Mnohokomorový kontajner podľa nároku 2, v y značujúci sa tým, želcrycíspájacídie 1(30) je odstrániteľný v romahu, tvoriacom prístup k aspoň jednému výrobku (B) V každej komorovej jednotke (M 1, M 2).4. Mnohokomorový kontajner podľa nároku 2 alebo 3,vyznačujúci sa tým, žekomorovéjednotky(M 1, M 2) sú pripevnené k sebe navzájom pomocou druhého ohýbateľného pripájacieho prostriedku.5. Mnohokomorový kontajner podľa nároku 4, v y značuj úci sa tým, že druhý ohýbateľný pripájaci prostriedok je tvorený spájacou chlopňou (B 1), ktorá je ohýbateľne zavesené v jednej komorovej jednotke (M 1) a upevnená k priľahlej komorovej jednotke (M 2).6. Mnohokomorový kontajner podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že diel (12, 40) vnútomej bočnej steny každej jednotky (M 1, M 2) z aspoň jedného paru príľahlých jednotiek (M 1, M 2) umiestnených stranami vedľa seba formuje kýl v základni na oddelenie výrobkov (B) medzi priľahlými jednotkami (Ml, M 2) páru.7. Mnohokomorový kontajner podľa niektorého z nárokov 2 až 6,vyznačujúci sa tým, žekrycl diel (30) obsahuje držadlo (á) na nesenie.8. Mnohokomorový kontajner podľa niektorého z nárokov 2 až 7,vyznačujúci sa tým, žekrycl spájací diel (30) obsahuje koncové chlopne (T, T 1), ktoré sú závesné pripojené k dielu (30) na odstránenie dielu (30) pri zovretí chlopni (T, Tl) a zatiahnutl za ne.9. Mnohokomorový kontajner podľa nároku 8, v y značujúci sa tým, že komorová jednotka(Ml, M 2) obsahuje ohýbateľnú lepenú klopu (66, 136),ktorá je pripevnená ku koncovej chlopni (T , Tl) krycieho sptüacieho dielu (30) a ohýbateľne zavesené do koncového dielu (60, 132) komorovej jednotky (M 1, M 2).10. Mnohokomorový kontajner podľa niektorého z nárokov 2 až 9,vyznačujúci sa tým, žekrycl spájacl diel (30) je ohýbateľne pripojený ku komorovým jednotkám (Ml, M 2) pozdĺž perforovanej línie (94, 96),ktorá prechádza naprieč homou stenou komorovej jednotky(Ml, M 2) a prcťahuje sa do jeho koncového dielu (84, 90,108, 112).ll. Mnohokomorový kontajner podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov l až 10, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vytvorený z jedného polotovaru.12. Mnohokomorový kontajner podľa niektorého z prechádzajúcich nároku 1 až 11, vyznačuj úci sa t ý m , že ďalej obsahuje oddelený spájací krycí diel (3 l,31), pričom každá komorová jednotka (M 1, M 2) je vytvorená z oddeleného polotovaru (15, 15, 35, 35).13. Mnohokomorový kontajner podľa nároku 12, v y značuj úci sa tým, žeobsahujedvckomorové jednotky (Ml, M 2) a oddelený krycí diel (3 l, 31), obsahujúci odstrániteľný spojovací diel (30, 30).14. Mnohokomorový kontajner podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov 1 až 13, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že každá komorová jednotka (M 1, M 2) obsahuje prostriedky na spoluprácu s jedným alebo s viacerými výrobkami (B) na umožnenie uloženia oddelenej komory15. Mnohokomorový kontajner podľa nároku 14, v y značujúci sa tým, že prostriedky na spoluprácu sú tvorené štruktúrou (312) rozdeľujúcou výrobky16. Mnohokomorový kontajner podľa nároku 14,vyznačujúei sa tým, že prostriedok na spoluprácu je tvorený dielom (20, 32) homej steny komory

MPK / Značky

MPK: B65D 5/54

Značky: mnohokomorový, kontajner

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-282076-mnohokomorovy-kontajner.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mnohokomorový kontajner</a>

Podobne patenty