Spôsob vytláčania kalibrovaného profilu termoplastického polyméru na výrobky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 281268

Dátum: 07.12.1994

Autori: Stumpe Thomas, Cornils Gerd, Kotte Rolf

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

V opísanom spôsobe na konci každej vytláčacej operácie v priebehu zdvíhania vytláčacej hlavice (6) z výrobku sa materiálový tok vo vnútri tlakovej hadice udržiava bez prerušenia a až do začiatku následnej vytláčacej operácie, smeruje cez výstupný otvor, vytvorený vo vytláčacej hlavici (6) v blízkosti vytláčacej hubice (9), von z vytláčacej hlavice (6). Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu pozostáva z vytláčacej hlavice (6), ktorá je vybavená v blízkosti hubicového otvoru (10) vytláčacej hubice (9) výstupným kanálom (28) na prietok materiálu a prepínacím ventilom (30, 32), ktorý je spojený s riadiacou jednotkou (12) a usporiadaný na zvedenie materiálového toku z vytláčacej hubice (9) do výstupného kanálu (28) a naopak.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu vytláčania kalibrovaného profilu termoplastického polyméru na výrobky, pri ktorom sa výrobky umiestňujú vo výrobnej oblasti automaticky pracujúeej jednotky, polymér tavený vo vytláčacom lise sa plní cez zahrievanú tlakovú hadicu do vyhrievanej vytláčacej hlavice, ktorá je vybavená vytláčacou hubicou, pričom vytláčacia hubicaje na jej vedenie spojená s automaticky pracujúcou jednoüwu, vytláča sa a ukladá na výrobky. Vynález sa ďalej týka aj zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu s automaticky pracujúcou jednotkou, vytláčacou hlavicou, ktorá je na jej vedenie spojená s touto automaticky pracujúcou jednotkou a má elektricky vyhrievanú vytláčacíu hubicu, vytláčací lis, vyhrievanú tlakovú hadicu spájajúcu vytláčací lis s vyhrievanou vytláčacou hubicou a s centrálnou riadiacou jednotkou spojenou s automaticky pracujúcou jednotkou.Spôsob tohto druhu je opísaný v EP 0 524 092 Al na vytláčanie rámu alebo rámovej časti na sklenenú panvu. Z tohto dokumentu je taktiež máme aplikovanie proñlov termoplastického polyméru prostredníctvom tohto spôsobu,predovšetkým tennoplastického elastoméru, na výrobkoch,ako sú napríklad utesňovacie profily na automobilových dverách, vekách batožinových priestorov alebo slnečných striech a ako utesňovacie profily alebo rámové profily na výrobkoch akéhokoľvek iného druhu.Pri známom spôsobe je po skončení vytláčacej operácie na výrobkoch, pred alebo v priebehu zdvíhania vytláčacej hlavice z výrobkov, materíálový tok roztaveného materiálu prerušený ovládaním poháňacieho motora vytláčacieho lisu a do operácie privedený späť len ak po polohovaní ďalšieho výrobku vytláčacia hlavica bola znížená takmer na výrobok a začal jej posun cez výrobok.Tento spôsob činnosti, v ktorom je jednotkový tok v systéme prerušený počas časového úseku, v ktorom sú výrobky vymieňané na výrobnom stole, nie je bez nevýhod. Z dôvodu zotrvačnosti systému, určitej elastickej defonnovateľnosti roztaveného materiálu a vyhrievanej hadice pod vysokým tlakom a z dôvodu tavenia a meracích vlastnosti vytláčacieho lisu vznikajú nepravidelnosti V takto preruševanej činnosti, ktoré môžu viesť k defektným profilom a k zlej práci spôsobu.V dokumente EP-A-0132958 je uvedený trojcesmý ventil, ktorý umožňuje rýchlo (bleskovo) smerovať prúd tekutíny bud k tryske, ktorou sa nanáša tekutina na povrch,alebo k otvoru odvádzajúcemu tekutina. Pretože druh tekutiny a celkové usporiadanie umožňuje udržiavať vo vnútri ventilu konštantný tlak, je možné pomocou ventilu podľa EP 132958 získať rovnomemý povlak s minimálnou stratou materiálu pri premšení nanášania, a to bez akýchkoľvek prídavných zariadení, okrem uzáverov dvoch výstupov tekutiny.Úlohou vynálezu je ďalej rozviesť spôsob uvedený v úvode takým spôsobom, aby sa zvýšila výrobná spoľahlivosť spôsobu, výrobný cyklus bol skrátený a kvalita vytlačaných profilov sa všeobecne zlepšila.To sa dosahuje spôsobom vytláčania kalibrovanćho profilu termoplastického polyrnéru na výrobky, pri ktoromsa výrobky umiestňujú vo výrobnej oblasti automaticky pracujúcej jednotky, polymér tavený vo vytláčacom lise sa plní cez zahrievanú tlakovú hadicu do vyhrievanej vytláčaccj hlavice, ktorá je vybavená vytláčacou hubicou, pričom vytláčacia hubica je na jej vedenie spojená s automaticky pracujúcou jednotkou, vytláča sa a ukladá na výrobky, príčom podľa vynálezu sa na konci každej vytláčacej operácie v priebehu zdvíhania vytláčacej hlavice z výrobku materiálový tok vo vnútri tlakovej hadice udržiava bez prerušenia a až do začiatku následnej vytláčacej operácie, smeruje cez Výstupný otvor, vytvorený vo vytláčacej hlavici v blízkosti vytláčacej hubice, von z vytláčacej hlavice.Výhodné uskutočnenie tohto spôsobu spočíva v tom, že materiál smerovaný cez Výstupný otvor von z vytláčacej hlavice sa plní späť do vytláčacieho lisu.V takom prípade je výhodné, že materiál smerovaný cez Výstupný otvor von z vytláčacej hlavice sa plní v roztavenom stave cez vyhrievané potrubie prostredníctvom čerpadla späť do vytláčacieho lisu.Iné výhodné uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že materiál smerovaný cez Výstupný otvor von z vytláčacej hlavice sa chladí a granuluje.V takom prípade sa potom výhodne granuly plnia prostredníctvom pneumatickćho dopravného systému späť do plniacej násypky vytláčacieho lisu.V dôsledku spôsobu podľa vynálezu je udržaná nepretržitá činnosť vytláčacieho lisu, takže môže byť nastolený rovnovážny stav výrobných podmienok, ktoré nie sú premšovanć a nie sú podrobené zmenám. Hlavne sú týmito prostriedkami dosiahnuté jednotné teplotné podmienky, taviace podmienky a meracie podmienky vytláčacieho lisu a jednotný tlak a jednotné jednotkové prietočné nmoätvo v systéme ako celku. Ako dôsledok ustáleného stavu všetkých podstatných výrobných parametrov je vyrábaný profil deñnovaného požadovaného priečneho prierezu hneď od začiatku každého vytlúčacieho procesu a dokonca na konci vytláčacíeho procesu na výrobok si vytlačený profil z veľkej časti udrží definovaný priečny prierez.Materiálový prúd, ktorý v čase medzi aktuálnymi vytláčacími operáciami opustí vytláčaciu hlavicu, môže byť odstránený ako odpad. Avšak tento materiál smerovaný preč z vytláčacej hlavice je účelne znova použitý, a to hlavne v spätnej väzbe do vytláčacieho lisu. To môže byť zaistené napriklad plnením materiálu, ktorý vystupuje z otvoru vytláčacej hlavice v roztavenom stave, s pomocou čerpadla priamo do vytláčacieho listu prostredníctvom vyhrievacej rúrky. Iná možnosť na opätovné použitie materiálu spočíva v opätovnom granulovaní materiálu po jeho vystúpení z otvoru vytláčacej hlavice a plnenie takto získaných granúl späť do vytlačacieho lisu, napríklad pomocou pneumatického dopravného systému. Granuly môžu samozrejme byť najprv skladované a plnené späť do procesu v neskoršom čase alebo, ak je to vhodné, tiež použité na iné účely.Pri vykonávaní spôsobu podľa vynálezu by sa mala venovať pozomosť aj tomu, že prietočný odpor v dvoch rozdielnych prietočných dráhach materiálu, a to jednak v dráhe z vytláčacieho lisu cez tlakovú hadicu do vytláčacej hlavice klzajúcej cez sklenený povrch a jednak v dráhe z vytláčacieho lisu cez tlakovú hadicu do výstupného miesta z obtokového potrubia materiálu vedeného v premostenl, je rovnaký. To znamená, napríklad, že priečny prierez liniek,teplota liniek a dopravovanie materiálového profilu V obtokovej linke musia byť prostredníctvom čerpadla zodpovedajúcím spôsobom nastavené a navzájom udržiavané, aby sa splnili podmienky aspoň vo veľkom rozsahu.Uloha vynálezu je ďalej plnená zariadením na uskutočňovanie tohto spôsobu s automaticky pracujúcou jednot SK 281268 B 6kon, vytláčacou hlavicou, ktorá je na jej vedenie spojená s touto automaticky pracujúcou jednotkou a má elektricky vyhrievanú vytláčaciu hubicu, vytláčací lis, vyhrievanú tlakovú hadicu spájajúcu vytláčací lis s vyhríevanou vytláčacou hubicou a s centrálnou riadiacou jednotkou spojenou s automaticky pracujúcou jednotkou, pričom podľa vynálezu je vytláčacia hlavica vybavená v blízkosti hubicového otvoru vytláčacej hubice výstupnýrn kanálem na prietok materiálu a prepínacím ventilom, ktorý je spojený sriadiacou jednotkou a usporiadaný na zvedenie materiálového toku z vytláčacej hubice do výstupného kanálu a naopak.Výhodne vyhotovenie tohto mriadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že prepínaní ventil je trojeestný ventil, ktorý pri zavretom výstupnom vŕtanl necháva otvorený zodpovedajúci Výstupný kanál a naopak.V takom prípade je ďalej výhodné, že ventilová kužeľka prepínacieho ventilu má menší priemer ako prvý dutý priestor, v ktorom je upravená ventilová kužeľka ventilového telesa, pričom medzi ventilovou kužeľkou a vnútomou stenou prvého dutého priestoru ventilového telesaje vytvorený druhý dutý priestor tvaru puzdra a že ventílova kužeľka je namontovaná prostredníctvom dutého otočného čapu,ktorý obsahuje vstupný kanál pre materiálový prúd a ústí do kanála kužeľky ohnutý V pravom uhle vo vnútri kužeľky, Výstupný otvor, ktorého kanál je v jednej koncovej polohe spojený prostredníctvom uzatváracieho ramena s výstupným prvým vŕtanim, a v druhej koncovej polohe je spojený s dutým priestorom, ktorý je spojený s výstupným kanálem.Iné výhodné vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že ventilová kužeľka prepínacieho ventilu je namontovaná v zodpovedajúcom dutom priestore ventilového telesa, že má vŕtanie, ktoré spája vstupný kanál s výstupným vŕtaním proti vstupnćmu kanálu a ďalší kanál, ktorý pri vstupnom konci vŕtania prebieha vzhľadom naň priečne a je usporiadaný na spojenie vstupného kanálu s výstupným kanálem.Ďalšie výhodné vyhotovenie zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že Výstupný otvor je dimenzovaný tak, že tlaková strata vzniknutá v tejto ceste zodpovedá tlakovej strate vzniknutej počas prúdenia cez hubicu.Ďalšie prednostné vyhotovenie zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že je vybavený vyhrievaným dopravným potrubným systémom, ktorý je vybavený čerpadlem a vedie do vytláčacieho lisu a ktorého otvorený rúrkový otvor je vybavený spojovacim kusom, ktorý je usporiadaný vedľa pokojovej polohy vytláčacej hlavice.Iné výhodné vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že je vybavené granulovacím zariadením,ktoré je spojene s výstupným kanálem vytláčacej hlavice v pokojovej polohe.V takom prípade je výhodné, že s granulovaeím mriadením je spojený potrubný systém, ktorý vedie do plniacej násypky vytláčacieho lisu a je vybavený pneumatickým dopravným prostriedkom.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie podrobnosti vynálezu sú zrejmé z nasledujúceho opisu dvoch príkladných konštrukčných usporiadaní s odkazom na výkresy, na ktorých obr. 1 znázorňuje systém na vykonávanie spôsobu so spätnou väzbou roztaveného materiálového toku,obr. 2 ukazuje systém na vykonávanie spôsobu so spátnou väzbou materiálu po granulovani, obr. 3 predstavuje vytláčaciu hlavicu s prvým konštrukčným vyhotovením prepínacieho ventilu vhodným na vykonávanie spôsobu, obr. 4 znázorňuje prepínael ventil nakreslený na obr. 3 v polohe na začiatku prepínacieho procesu, obr. 5 ukazuje prepínací ventil znázomený na obr. 3 V koncovej polohe prepínacieho procesu, obr. 6 predstavuje vytláčaciu hlavicu s rozdielnym usporiadaním prepínacieho ventilu vhodného na vykonávanie spôsobu, obr. 7 znázorňuje prepínaeí ventil ukázaný na obr. 6 v polohe na začiatku prepínacieho chodu aobr. 8 znázorňuje prepínací ventil nakreslený na obr. 6 v koncovej polohe po prepnutí.Obrázky znázorňujů ako výrobky, na ktoré je nanášaný proñl, množstvo v podstate pravouhlých sklenených panví l, na ktorých okraj je vytláčaný rám - ako profil 3 z termoplastického elastoméru. Avšak ako už bolo zmienené, spôsob sa môže použit aj na mnohé ďalšie účely bez toho, aby ho bolo potrebné ďalej detailne opisovať.Sklenené panvy l, ktoré majú byť vybavené na okraji profilom 3 rámovćho tvaru, sú namontované na pohyblivých podperách 2 a sú postupne premiestňované do výrobnej stanice, v ktorej je na ne vytlačený profil 3. Sú starostlivo pripravené v predchádzajúcej pracovnej stanici, ktorá nie je znázornená, čistením ich povrchu v oblasti, v ktorej je na ne vytláčaný profil 3, a nanesením vhodného povlaku,ktorý zlepší adhéziu.Vo výrobnej stanici, v ktorej je profil 3 vytláčaný, je umiestnený robot, tvorený automaticky pracujúcou jednotkou 5, na ktorého manipulátorovú hlavicu je upravená vytláčacia hlavica 6 s vytláčacou hubicou 9 s kalibrovacim otvorom 10. V tejto výrobnej stanici je starostlivo umiestnená sklenená panva 1, ktorá má byť spracovaná. Len čo sklenená panva l dosiahne svoju presnú polohu, je vytláčacia hlavica 6 vedená pozdĺž okraja sklenenej panvy l automaticky pracujúcou jednotkou 5 podľa vopred určeného jazdného programu. V tejto operácii je automaticky pracujúca jednotka 5 ovládaná centrálnou riadiacou jednotkou 12 prostredníctvom prvej riadiacej linky 13.Pomocou vytláčacej hubice 9, ktorá je vedená automaticky pracujúcou jednotkou 5, je terrnoplastický elastomér vytlačený na sklenené panvy l, ktoré, pokiaľ je to žiaduce,sú predtým zahriate na vhodnú teplotu. Vytláčacia hubica 9 je vybavená elektrickou vyhrievacou súčasťou 11, prostredníctvom ktorej je teleso vytláčaeej hubice 9 mhriate na teplotu potrebnú na vytláčanie terrnoplastického polyméru.Terrnoplastický polymér, ktorý má byť vytláčaný, je zavedený ako granuly do plniacej násypky 16 skrutkovanćho vytláčacieho lisu 17, je v ňom roztavený a plnený do vytláčaeej hlavice 6 pod vysokým tlakom. Pracovný valec 18, ktorý obsahuje skratku, skrutkového vytláčaeieho lisu 17, je obklopený množstvom vykurovacích kruhov 19, ktoré ohrievąiů pracovný valec 18, včítane skrutky, ktorá sa v ňom otáča, na požadovanú teplotu.Spojenie medzi pracovným valcom 18 vytláčacieho lisu 17 a vytláčacou hlavicou 6 je tvorené pomocou elektricky vyhrievanej vysokotlakovej hadice 22. Vysokotlaková hadica 22 musí byt vybavená tak, aby vydržala tlak približne 25 MPa pri pracovnej teplote. Na druhej strane musí byť dostatočne ohybná, aby bola schopná sledovať pohyby vytláčacej hlavice 6. Otočný rúrkový spoj 23 je výhodne upravený na začiatku a na konci hadice 22, zabraňujúc vovšetkých prípadoch torzným silám, aby boli prenesené na vytláčaciu hlavicu 6 v priebehu jej otáčania okolo sklenenej panvy l v priebehu vytláčania.Ako bolo možné vidieť detailne na obr. 3, je výstupný otvor tvorený výstupným kanálom 28 pre prúd materiálu upravený bočne na vytláčacej hlavicí 6. Na tomto výstupnom kanáli 28 je pripojená rúrková prípojka 29. Na vytláčacej hlavici 6 je usporiadaný trojcestný prepínací ventil 30, ktorý môže byť natáčaný medzi dvoma poloharni pomocou polohovacieho motora 31. V koncovej polohe znázomenej na obrázku je jednotka prúdu, ktorá vstupuje cez vstupný kanál 26, smerovaná do vytláčacej hubice 9, z ktorej vystupuje cez hubicový otvor 10. V opačnej koncovej polohe je spojenie s vytláčacou hubicou 9 prerušené. Namiesto toho je potom vstupný kanál 26 spojený s výstupným kanálem 28, takže prepínacím ventilom 30 v tejto p 0 lohe vystupuje prúd materiálu z rúrkovej prípojky 29. Prepnutie trojcestného prepínacieho ventilu 30 prostredníctvom polohovacieho motora 31 je vykonané pomocou centrálnej riadiacej jednotky 12 cez riadiacu druhú linku 14 V tom prípade, že vytláčanie profilu 3 na sklenenú panvu l je dokončené a vytláčacia hlavica 6 je zdvihnutá zo sklenenej panvy 1.Prietočný kanál pre materiálový prúd vo vytláčacej hlavici 6 cez trojcestný prepínací ventil 30 až k otvoru rúrkovej prípojky 29 by mal byť výhodne dimenzovaný tak, že strata tlaku vzniknutú počas prietoku cez tento kanál zodpovedá strate tlaku vzniknutej v priebehu prietoku materiálu cez vytláčaciu hubicu 9. Týmto spôsobom sa dosiahnu optimálne podmienky.Priamo po prepnuti prepínacieho ventilu 30 na konci vytláčacej operácie je vytláčacia hlavica 6 premiestnená do určenej pokojovej polohy nad sklenenou panvou 1, rúrková prípojka 29 je spojená so spojovacím kusom 33. Materiálový prúd, ktorý vystupuje z rúrkovej prípojky 29, preteká cez spojovací kus 33 do potrubia, ktoré je s ním spojené, a je plnený späť do vytláčacieho lisu 17.V pripade konštrukčného usporiadania znázomeného na obr. l je vyhrievacia rúrka, tvoriaca prvý potrubný systém 35, spojená so spojovacím kusom 33. Prvý potrubný system 35 je udržiavaný prostredníctvom vhodnej vyhrievacej cievky na teplote, pri ktorej zostane materiálový tok v prvom potrubnom systéme 35 v roztavenom stave, takže môže tiecť vo vnútri prvého potrubného systému 35 do vytlúčacieho lisu 17. Aby sa udržal prúd materiálu v prvom potrubnom systéme 35, je napríklad v prvom potrubnom systéme použité čerpadlo 37 s ozubenými kolesami, ktoré je poháňané motorom 38. Poháňací motor 38 je ovládaný centrálnou riadiacou jednotkou 12 prostredníctvom tretej riadiacej linky 39 tak, že materiálový prúd v prvom potrubnom systéme 35 je dopravovaný tak dlho, pokiaľ vytláčacia hlavíca 6 s rúrkovou prípojkou 29 je spojená so spojovacím kusom 33.Vo vyhotovení znázomenom na obr. 2 je systém na vytláčanie profilu 3 termoplastického polyméru rovnaký, ako je príkladné vyhotovenie opísanć s odkazom na obr. 1. Potiaľto platí to isté ako pri opise k obr. 1. K spojovaciemu kusu 33, ku ktorému je pripojená rúrková spojka 29 s vytláčacou hlavicou 6 v pokojovej polohe, je pripojená vyhrievacia rúrka 42 V tom prípade, keď je nad plniacou násypkou 43. Termoplastický materiál vystupuje z rúrky 42 v granulovanom tvare a padá do násypky 43. Pod násypkou 43 je upravený ventilátor 44, ktorý pneutnaticky dopravuje granuly cez druhý porubný systém 45 do plníacej násypky 16 vytlačacieho lisu 17, kde sú znova roztavenć a použité na Vytlačenie profilu 3.Termoplastické elastoméry, ktoré sa ukázali ako obzvlášť vhodné pre opísaný spôsob, sú hlavne tennoplastickć polyolefnové elastomćry izotalctickćho propylénu a etylén - propylén - dién kaučuku, ktoré sú bežne dostupné pod názvom SANTOPREN.Ako už bolo uvedené z dovodu vysokého tlaku vo vytláčacom systéme a z dôvodu elastických vlastnosti tlakovej hadice 22 a termoplastického elastoméru, je dôležité riadiť prepínací proces v preplnacom ventile 30 tak, aby počas jeho prepnutia nevznikol žiaden tlak v systéme. Pokial počas prepínacej fázy nastane hoci len veľmi krátke prerušenie prúdu materiálu v prepínacom ventile 30, z dôvodu nepretržitého podávania materiálu prostredníctvom skrutky vytláčacieho listu 17 nastane okamžite v tlakovej hadici 22 zvýšenie tlaku, ktoré vedie k slabćmu elastickému predĺženia hadice 22 a slabému elastickému stlačeniu polymćru v hadici 22. Na začiatku vytláčacieho procesu profilu 3 na sklenenú panvu l potom krátko nastane nedefinované naakumulovaníe materiálu na začiatku profilu 3 ako dôsledok zvýšeného tlaku. To znemožňuje reprodukovateľnć následné dodatočné tvarovanie prechodnej oblasti medzi začiatkom a koncom profilu 3, ktoré je v automatickom procese výhodne vykonávané.Aby sa zabránilo tejto nevýhode, je prepínací ventil 30 preto vytvorený tak, aby počas prepínacieho procesu bolo spoľahlivo zabránené vzniku tlakovćho rázu tohto druhu. Dve rozdielne usporiadania prepínacieho ventilu 30, vhodné na tento účel, znázomené na obr. 3 až 8, sú nižšie stručne opísané.Pri konštrukčnom vyhotovení preplnacieho ventilu 30,ktorý je znázomený na obr. 3 až 5, je guľová kužeľka 49 namontovaná vo vnútri ventilového telesa 48 tak, aby bola otočná okolo osi A, lebo je na jednej strane spojená s otočným vretenom 50 polohovacieho motora 31 a na dmhej strane má rúrkovitý otočný čap 51, ktorý je namontovaný vo ventilovom telese 48. Predný otvor rúrkovitého otočného čapu 51 je spojený so vstupným kanálem 26 pre materíálový prúd, takže materiálový prúd pomocou vstupného kanálu 26 vstupuje do kanálu 52 kužeľky 49. Kanál 52 kužeľky 49 je v kužeľke 49 ohnutý v pravom uhle a v uhlovej polohe kužeľky 49, ktorá je znázomená na obr. 3, je výstupný otvor 53 kanálu 52 kužeľky 49 umiestnený presne nad prvým vŕtanim 54 vo ventilovom telese 48. Prvé vŕtaníe 54 vytvára plniaci kanál do vytláčacej hubice 9.Guľovitý prvý dutý priestor 58 vo ventilovom telese 48 má väčší priemer ako guľovitá kužeľka 49, takže guľovitý,ako puzdro tvarovaný dutý priestor 60 je vytvorený medzi kužeľkou 49 a stenou ventilového telesa 48. Len nad prvým vŕtaním 54 je prstencovitć rameno 61, ktoré tu slúži na uzatvorenie prvého vŕtania 54 vzhľadom na kužeľku 49. V polohe kužeľky 49, ktorá je znázomená na obr. 3, je materiálový prúd cez kanál 52 kužeľky 49 úplne nasmerovaný do vytláčacej hubice 9.Ako je detailne zrejmé z obr. 4, nieje materiálový tok v priebehu otočného pohybu kužeľky 49 prerušený. Zatiaľ čo časť výstupného otvoru 53 je stále spojená s prvým vŕtaním 54, druhá časť výstupného otvoru 53 už opustila uzatvárací povrch prstencovitćho ramena 61 a otvára sa do guľovitého ako puzdro tvarovaného druhého dutého priestoru 60, ktorý je spojený s výstupným kanálom 28. V rozsahu, v ktorom je vstupný otvor vŕtania 54 uzatvorený, je materiálový prúd týmto spôsobom smerovaný bez prerušenia cez druhý dutý priestor 60 do výstupného kanála 28. V koncovej polohe,ktorú je možno vidieť na obr. 5, je konečne Výstupný otvor 53 kužeľky 49 umiestnený priamo proti vstupnému otvoru výstupného kanálu 28, zatiaľ čo vstupný otvor prvého vŕtania 54 je úplne uzatvorený.Rovnaký cieľ je dosiahnutý s prepínacím ventilom 32,ako je znázomené na obr. 6 až 8. V tomto prípade je vstupný kanál 26, ktorý sa otvára do ventilového telesa 64 pre tennoplastický materiál, ktorý má byť vytlačený, umiestnený zvislo nad valcovitou kužeľkou 65, presne V zvislom predĺžení vŕtania 54, cez ktoré materiál preteká do vytláčacej hubice 9. Valcovitá kužeľka 65 je zodpovedajůcim spôsobom vybavená nepretržitým vŕtanim 66, ktoré v polohe znázomenej na obr. 6 spája vstupný kanál 26 s výstupným prvým vŕtanim 54. Valcovitá kužeľka 65 je natáčaná prostredníctvom polohovacieho motora 31 okolo osi A otáčania cez daný uhol a.Pri výstupnom konci je pre vytláčaný materiál valcová kužeľka 65 sploštená alebo vybavená ďalším kanálom 68,ktorý je hore otvorený a rozprestiera sa v pravom uhle k nepretržitému Vŕtaniu 66. V polohe znázomenej na obr. 6 je tento ďalší kanál 68 uzatvorený vnútomou stenou 67 ventilového telesa 64, takže materiál, ktorý vstupuje do ventilového telesa 64 cez vstupný kanál 26, môže pretekať len cez nepretržite Vŕtanie 66.Bezprostredne po začiatku prepínacieho procesu, ako je možné detailne vidieť z obr. 7, avšak v rozsahu, v ktorom je priečny prierez prúdu medzi nepretržitým vñaním 66 a prvým vŕtanim 54 redukovaný prostredníctvom otočného pohybu valcovej kužeľky 65, je otvor ďalšieho kanála 68 uvoľnený s ohľadom na bočný Výstupný kanál 28, takže materiálový prúd pokračuje cez vstupný kanál 26 nezrnenene ďalej V zvàčšenom rozsahu cez ďalší kanál 68 do výstupného kanálu 28. V koncovej polohe valcovej kužeľky 65, ako je možno vidiet na obr. 8, ďalší kanál 68 úplne spája vstupný kanál 26 s výstupným kanálom 28, zatiaľ čo materiálový prúd k výstupnému prvému Vŕtarriu 54 je úplne prerušený. Materiál, ktorý je vytláčaný, je teraz plnený prostrednictvom rúrkovej prípojky 29 a potrubia, ktore sú k nej pripojené, späť do vytláčacieho lisu 17.Ak začne ďalšia vytláčacia operácia, je valcová kuželka 65 otočená prostredníctvom polohovacieho motora 31 V opačnom smere, čim je vytvorené spojenie s výstupným prvým vŕtanim 54, a teda s vytláčacou hubicou 9, a to opäť bez prerušenia materiálového toku.l. Spôsob vytláčania kalibrovaného profilu tenrroplastickćho polyméru na výrobky, pri ktorom sa výrobky umiestňujú vo výrobnej oblasti automaticky pracujúcej jednotky, polymér tavený vo vytláčacom lise sa plni cez zahricvanú tlakovú hadicu do vyhrievanej Vytláčacej hlavice,ktorá je vybavená vytláčacou hubicou, pričom vytláčacia hubica je na jej vedenie spojená s automaticky pracujúcou jednotkou, a vytláča sa a ukladá na výrobky, V y z n a čujúci sa tým, že na konci každej Vytláčacej operácie V priebehu zdvíhania vytláčacej hlavice z výrobku sa materiálový tok vo vnútri tlakovej hadice udržiava bez prerušenia a až do začiatku následnej vytláčacej operácie,smeruje cez Výstupný otvor, vytvorený vo vytláčacej hlavici V blízkosti vytláčacej hubice, von z vytláčacej hlavice.2. Spôsobpodľanároku Lvyznačujúci sa t ý m , že materiál smerovaný cez Výstupný otvor von z vytláčacej hlavice sa plni späť do vytláčacieho lisu.3. Spôsobpodľanároku 2,vyznačujúei sa t ý m , že materiál smerovaný cez Výstupný otvor Von z vytláčacej hlavice sa plní V roztavenom stave cez Vyhrievané potrubie prostredníctvom čerpadla späť do vytláčacieho lisu.4. Spôsobpodľanároku Lvyznačujúci sa t ý m , že materiál smerovaný cez Výstupný otvor von z vytláčacej hlavice sa chladi a granuluje.5. Spôsobpodľanároku 4, vyznačujúei sa t ý m , že granuly sa plnia prostredníctvom pneumatického dopravného systému späť do plniacej násypky vytláčacieho lisu.6. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa niektorého z nárokov l až 5 s automaticky pracujúcou jednotkou(5), vytláčacou hlavicou (6), ktorá je na jej vedenie spojená s touto automaticky pracujúcou jednotkou (5) a má elektricky vyhrievanú vytláčaciu hubicu (9), vytláčací lis (17),vyhrievanú tlakovú hadicu (22) spájajúcu vytláčaci lis (l 7) s Vyhrievanou vytláčacou hubicou (9), a s centrálnou riadiacou jednotkou (12) spojenou s automaticky pracujúcou jednotkou(5),vyznačujúce sa tým,ževytláčacia hlavica (6) je vybavená V blízkosti hubicového otvoru (10) vytláčacej hubice (9) výstupným kanálom (28) na prietok materiálu a prepinacím ventilom (30, 32), ktorý je spojený s riadiacou jednotkou (l 2) a usporiadaný na zvedenie materiálového toku z vytláčacej hubice (9) do výstupného kanálu (28) a naopak .7. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prepínací ventil (30, 32) je trojcestný ventil, ktorý pri zavretom výstupnom vŕtaní (54) necháva otvorený zodpovedajúci Výstupný kanál (28) a naopak.8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že ventilová kužeľka (49) preplnacieho ventilu(30) má menší priemer ako prvý dutý priestor (58), v ktorom je upravená Ventilová kužeľka (49) ventilovćho telesa(48), pričom medzi ventilovou kužeľkou (49) a vnútomou stenou prvého dutého priestoru (58) vcntilového telesa (48) je vytvorený druhý dutý priestor (60) tvaru puzdra a že ventilová kužeľka (49) je namontovaná prostrednictvom dutého otočného čapu (Sl), ktorý obsahuje vstupný kanál(26) pre materiálový prúd a ústí do kanálu (52) kužcľky(49) ohnutý v pravom uhle vo vnútri kužeľky (49), výstupný otvor (53), ktorého kanál (52) je v jednej koncovej polohe spojený prostredníctvom uzatváracieho ramena (61) s výstupným prvým vŕtanim (54), a V druhej koncovej polohe je spojený s dutým priestorom (60), ktorý je spojený s výstupným kanálom (28).9. Zariadenie podľa nároku 7, V y z n a č uj ú c e s n t ý m , že ventilová kužeľka (65) prepínacieho ventilu(32) je namontovaná V zodpovedajúcom dutom priestore ventilového telesa (64), že má Vŕtanie (66), ktoré spája vstupný kanál (26) s výstupným vŕtanim (54) proti vstupnému kanálu (26) a ďalší kanál (68), ktorý pri vstupnom konci vŕtania (66) prebieha vzhľadom naň priečne a je usporiadaný na spojenie vstupného kanálu (26) s výstupným kanálom (28).l 0. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 6 až 9,vyznačuj úce sa tým,ževýstupnýkanál(28) je dimenzovaný tak, že tlaková strata vzniknutá V tejto ceste zodpovedá tlakovej strate vzniknutej počas prúdenia cez vytláčaciu hubicu (9).ll. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 6 až 10,vyznačujúce sa tým, žeje vybavené vyhrievaným dopravným potmbným systémom (35), ktorý je vybavený čerpadlom (37) a vedie do vytláčacieho lisu (17) a ktorého otvorený rúrkový otvor je vybavený spojovacím kusom (33), ktorý je usporiadaný vedľa pokojovej polohy vytláčacej hlavice (6).l 2. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 6 až 10,vyznačujúce sa tým, žeje vybavené granulovacim mriadenim, ktoré je spojené s výstupným kanálom (28) vytláčacej hlavice (6) V pokojovej polohe.

MPK / Značky

MPK: B05C 11/10, F16K 11/087, B29C 47/72, F16K 11/085

Značky: termoplastického, polymerů, vytláčania, kalibrovaného, tohto, zariadenie, profilů, výrobky, vykonávanie, spôsobu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-281268-sposob-vytlacania-kalibrovaneho-profilu-termoplastickeho-polymeru-na-vyrobky-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vytláčania kalibrovaného profilu termoplastického polyméru na výrobky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty