Prepravka z plastu, najmä prepravka na zeleninu so sklopnými stenami

Číslo patentu: 279374

Dátum: 07.10.1998

Autor: Umiker Hans

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prepravka má dno (1) a štyri skladateľné bočné steny (2, 3, 4, 5), ktoré sú skladateľné smerom ku dnu (1) prepravky, pričom každá bočná stena (2, 3, 4, 5) je spojená s dnom (1) cez stredný element (8, 9, 10, 11), ktorý je spojený jednak cez sklopiteľný záves (12) s bočnou stenou (2, 3, 4, 5) a jednak cez sklopiteľný záves (13) s dnom (1), pričom stredný element (8, 9, 10, 11) má dosadaciu plochu a/alebo plochu na prenos zaťaženia pre vyklopenú bočnú stenu (2, 3, 4, 5).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka plastovej prepravky, hlawie prepravky na zeleninu, ktorá má sklopné bočné steny, skladateľne najmä smerom dovnútra ku dnu prepravky.Na transport zeleniny a podobného tovaru z výrobného zvodu do veľkoobchodu a odtiaľ do predajne sa najčastejšie používajú prepravky z dreva alebo z kartónu. Prepravky tohto druhu však nie sú príliš vhodné na opakované použitie, lebo sa dajú nedostatočne vyčistiť a v pripade, že sú z kartónu, majú aj nedostatočnú pevnosť. Ďalším nedostatkom týchto doteraz používaných prepraviek je to, že majú značné priestorové nároky na spätný, platený transport.Úlohou vynálezu je odstrániť nedostatky známeho stavu techniky a vytvoriť pre viacnásobné použitie vhodné prepravky. Podľa ďalšieho aspektu by sa mali prepravky jednoducho vyrábať a byť vhodne na manipuláciu a na spätný transport by mali mať len malé nároky na priestor.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená plastovou prepravkou s dnom a štyrmi, dovnútra na dno skladateľnými bočnými stenami, ktorých podstata spočíva V tom, že každá bočná stenaje spojená s dnom cez stredný element, ktorý je spojený tak cez sklopiteľný záves s bočnou stenou, ako cez ďalší sklopiteľný záves s dnom, pričom stredný element má dosadaciu plochu a/alebo plochu na prenos zaťaženia pre vyklopenú bočnú stenu.Zvlášť výhodným uskutočnením prepravky je to, že je zjedného kusa, kde sklopné kĺby bočných stien sú vytvorené filmovým závesom, ktorý sa v porovnaní s inými závesmi podstatne menej zašpiní a navyše sa dá ľahko čistiť. Filmové závesy sú výrobne aj technicky jednoduchšie a žiadnym spôsobom neovplyvňujú konštrukčne a tvarove uskutočnenie bočných stien a dna prepraviek. Výroba z jedného kusa má ďalej tú výhodu, že úplne odpadajú montáže práce pri výrobe prepravky. Tiež manipulácia s prepravkami pri vyklápaní a sklápani je značne jednoduchá.Stredné elementy môžu byť spojene s dnom prepravky pomocou západkového spoja tvoreného západkami a vybratím, prednostné v bočnom okraji alebo v hornej bočnej ploche dna prepravky.Spojenie stredného elementu s dnom je výhodne nerozpojiteľné.Prepravka takto vytvorená môže byť po použití prepravovaná v sklopenom stave, v ktorom vyžaduje iba veľmi malý priestor a môže teda byť dobre skladovaná a vrátená. Tým, že sú prepravky vyrobené z plastu, sú robustne a dajú sa, V porovnaní s konvenčnými prepravkami na zeleninu z dreva alebo kartónu, dobre čistiť.Bočné steny sú klopne dovnútra, pričom ležia hlavne vnútri obvodu dna prepravky, a teda nepresahujú cez rozmery dna prepravky. Aby sa však mohli uskutočniť sklopiteľně, hlavne filmové závesy, a aby bolo zaručené, že vo vyklopenej polohe bočných stien sú tieto zospodu podopreté, sú použité medzi bočnými stenami a dnom prepravky stredné elementy, ktoré sú s bočnými stenami a dnom prepravky vždy účelovo spojené sklopiteľnými závesmi, hlav ne filmovými. Stredné elementy sú po vybratí prepravky z formy sklápané dovnútra smerom ku dnu prepravky a spoja sa s dnom prepravky tak, že sú akoby trvalou súčasťou dna. Stredne elementy potom účelovo tvoria súčasne dosadacie plochy a plochy, zachytávajúce záťaž z bočných stien pri ich vyklopenej polohe.Je účelne, ked sú stredné elementy páru protiľahlých bočných stien vyhotovené vyššie ako stredné elementy druhého páru bočných stien, takže bočné steny, zavesené na vyššie stredné elementy, môžu byť sklopené cez druhé bočné steny. V pripade vzájomného prekrývania bočných stien musia byť stredné elementy týchto protiľahlých stien zodpovedajúcim spôsobom odstupňovane o násobok hrúbky bočných stien.Je účelné, ked sa dajú vyklopené bočné steny vzájomne zablokovať, pričom blokovanie tu musi byť, na rozdiel od stredných elementov, rozpojiteľně. Ako blokovanie sa pritom hodí hlavne zapadnutie západky jednej bočnej steny do zodpovedajúcich vybratí druhej bočnej steny.Stredné elementy môžu byť výhodne uskutočnené duté alebo v tvare profilov U alebo E. Stredné elementy môžubyť uskutočnené na stohovanie prepraviek ako okraje stohu.Prehľad obrázkov na výkresochVyhotovenie prepravky podľa vynálezu je znázomene na výkresoch, kde na obr. l je znázomený perspektivny pohľad na prepravku pri vyklopenej polohe bočných stien,na obr. 2 je pohľad na prechodovú polohu do vyklopenej polohy, na obr. 3 je pohľad na prechodovú polohu do vyklopenej polohy, na obr. 4 je perspektívny pohľad na prepravku podľa obr. l až 3 v sklopenej polohe.Obr. 5 potom ďalej znázorňuje čiastkovú časť, ktorá ukazuje dno prepravky, stredný element a časť bočnej steny,obr. 6 čiastkový pohľad na situáciu z obr. 5 so znázornením postupu tvarovania, obr. 7 pohľad analogický k obr. 5,ale V ďalšej forme uskutočnenia, obr. 8 čiastkový pohľad,analogický k obr. 5 a 7, ale v ďalšej fonne uskutočnenia.Obr. 9 je čiastkový pohľad na blokovanie dvoch vyklopených bočných stien, obr. 10 schematický pohľad na prepravku na vysvetlenie sklápacieho mechanizmu, obr. ll pohľad na prepravku s čiastočne dovnútra sklopenými bočnými stenami a obr. 12 schematický znázorňuje sklopenú prepravku V bokoryse v reze.Prepravka podľa obr. l až 4 má obdlžnikové dno l a štyri bočné steny 2, 3, 4, 5, pričom v znázornenom východiskovom príklade bočné steny 2 a 4 tvoria dlhšie pozdĺžne steny prepravky a bočné steny 3 a 5 priečne kratšie steny. Bočné steny 2, 3, 4, 5 sú sklopné dovnútra na dno prepravky, pričom konečná sklopená poloha vyplýva z obr. 4. Obrázok 2 ukazuje, že na vyklopenie prepravky podľa obr. 4 sa vyklopia najskôr obidve pozdĺžne bočné steny 2 a 4 a potom obidve v sklopenej polohe pod nimi ležiace priečne bočné steny 3 a 5 smerom nahor do polohy kolmej vzhľadom na dno 1 prepravky. V tejto kolmej vyklopenej polohe štyroch bočných stien 2, 3, 4, 5 prepravky sú bočné steny 2, 3, 4, 5 vzájomne zablokovanć, pričom zodpovedajúci blokovaci mechanizmus je zrejmý z obr. 8. Ďalej ležiabočné steny 2, 3, 4, 5 vo svojej vyklopenej polohe, ako je zrejmé z obr. 1, svojimi spodnými okrajovými stenami 6 na dne 1 prepravky, prípadne na stredných elementoch 8, 9,10, 11, ktoré pre ne tvoria dosadacie plochy 7, ktoré tiež slúžia na zachytenie zaťaženia, vyvolrmého na seba naskladanými prepravkami.Škatuľovitá prepravka, zložená zo štyroch stien 2, 3, 4,5 a dna 1, je vyrobená v jednej pracovnej operácii ako jednodielny kus, takže odpadá montáž jednotlivých dielov na vytvorenie prepravky a prepravka môže byť tak, ako vychádza z formy, zložená a daná do vyklopeného stavu.Štyri bočné steny 2, 3, 4, 5 nie sú pripojené bezprostredne na dno l prepravky, ale prostrednictvom jednodíelnych stredných elementov 8, 9, 10, 11, z ktorých vždy jeden je znázomený na obr. 5, 6 a 8.Na obr. 5 je uvedené dno 1 prepravky a bočná stena 5 vo vyklopenej polohe, pričom medzi bočnou stenou 5 a dnom 1 prepravky je stredný element 11. Bočná stena 5 je pritom klbovo spojená pretiahnutým filmovým závesom 12 so stredným elementom 11 a tento pretiahnutým tilmovým závesom 13 s dnom 1 prepravky.Na obr. 6 sú zodpovedajúce diely vo forrnovacej polohe tak, ako sú zhotovované vo vstrekovacej forme. Ako je zrejmé, môžu byť na základe stredných elementov 8, 9, 10,11 vyrobené vhodné filmové závesy 12, 13, takže je umožnené sklopenie bočných stien 2, 3, 4, 5 dovnútra do prepravky. Ďalej je zistené, že dovnútra sklopné steny 2, 3, 4,5 dosadajú na dosadacie plochy 7 stredných elementov 8,9, 10, 11. Po vybratí prepravky z formy sa stredné elementy 8, 9, 10, 11 sklopia podľa smeru šlpky F na, prípadne cez dno 1 prepravky, takže jedna alebo viac na stredných elementoch 8, 9, 10, 11 vytvarovaných západiek 14 sa zatlači do zodpovedajúcich vybratí 15 na bočnom okraji dna l prepravky a západky 14, potom zaskočí za vybratie 15, ako je zrejmé z obr. 5. Tento západkový pripadne blokovaci spoj je účelovo nerozpojiteľný, takže stredné elementy 8, 9, 10, 11 sa potom stanú v princípe súčasťou dna l. Ako vyplýva z obr. 5, dá sa bočná stena 4 dosadajúca pre zachytenie zaťaženia na stredný element 10, zo znázornenej vyklopenej polohy sklopíť dovnútra na dno 1 prepravky. Filmové závesy 12, 13 sa rozprestierajú účelovo po celej dĺžke bočných stien 2, 3, 4, 5 stredných elementov 8,9, 10, 11.Obrázok 7 ukazuje stredný element 11 bočnej steny 4,ktorý je vyšší ako stredný element 10 z obr. 5, takže dovnútra sklopná bočná stena 4 leží vyššie, a preto môže byť sklopená cez dovnútra sklopenú bočnú stenu 5. Stredný element 10 zapadá západkou 14 do zodpovedajúceho vybratia 15 dna 1. V ďalšom, ale nie nutnom variante je na spodnej okrajovej stene 6 bočnej steny 4 vytvorený západkový a stredíaci element 16, ktorý zapadá do zodpovedajúcej drážky alebo vybratia stredného elementu 10 vo vyklopenom stave bočnej steny 4 a tým jej vyklopenú polohu v spojení s blokovaním podľa obr. 9 ešte viac stabilizuje.Z obr. 5 a 7 ďalej vyplýva tiež stohovacia úprava prepraviek, na čo sú účelovo vytvarované stredné elementy 8,9, 10 ako okraje stohu. Spodné rameno 17 stredných elementov 8, 9, 10 tvarovaných ako profil U podľa obr. 5 alebo profil E podľa obr. 7 je o niečo kratšie ako rameno ležiace nad ním, takže prepravka sa dá nasadiť svojím spodným koncom zhora do spodnej prepravky a tam dosadne na zodpovedajúce rameno 18 bočnej steny spodnej prepravky,ktorá tým prispieva k prenosu zaťaženia zhora dolu.Obrázok 8 ukazuje uskutočnenie, kde stredný element 8 nezapadá bočne do dna l prepravky, ale sklápa sa zhora na dno 1 prepravky. Tento spôsob uskutočnenia má tú výhodu, že pri prenose zaťaženia V stohu sú zavádzané sily cez bočnú stenu 2 stredného elementu 8 na dno l. To spôsobuje odľahčenie západkového spojenia medzi stredným elementom 8 a dnom l.Obrázok 9 ukazuje vzájomné blokovanie bočných stien 2, 5, pri ktorom vo vzájomne protiľahlých bočných stenách 3 a 5 na okrajových stranách 19 sú vytvorené vybratia 21 a na okrajoch bočnej steny 2, na vnútomej ploche, zodpovedajúce západky 20, prednostne nad sebou, takže pri vyklápaní bočných stien 2, 5 sa môžu západky 20 zatlačiť do vybratia 21. Toto blokovanie je rozpojiteľné, ked ľahkým ťahom za zodpovedajúce bočné steny 2, 5 západky 20 vyskočí z vybratia 21. Účelovo sú usporiadané tri západky 20, pripadne vybratie 21, nad sebou.Obrázok 10 ukazuje tiež rozdielnu výšku stredných elementov 9, 10, 11, takže sa môžu bočné steny 3, 4, 5 sklopiť cez seba. Rozdielna výška stredných elementov 9, 11 jedného páru protiľahlých bočných stien 3, 5 je daná tým,že sa bočné steny 3, 5 V sklopenej polohe prekrývajú, a preto musia byť stredné elementy 9, 11 vždy o hrúbku bočných stien 3, 4, 5 vyššie. Zodpovedajúcím spôsobom je vyšší stredný element 10, pretože bočná stena 4 sa musí sklopiť cez bočné steny 3, 5.Obrázok 12 objasňuje preklápanie bočných stien cez seba a požiadavku na rozdielne výšky stredných elementov.Ako názome vyplýva z obr. 5, 7 a 8, nachádza sa ñlmový záves 12 medzi bočnou stenou 2, 4, 5 a zodpovedajúcim stredným elementom 8, 10, 11 na vnútomom okraji bočnej steny 2, 4, 5, takže táto sa vzhľadom na prepravku môže sklápať iba dovnútra a dolieha v kolmej polohe svojou spodnou okrajovou stenou 6 na zodpovedajúcu dosadaciu plochu 7 stredného elementu 8, 10, 11. Bočná stena 2,4, 5 sa teda nemôže vyklopiť smerom von. Uvedené platí,samozrejme, pre všetky bočné steny 2, 3, 4, 5.l. Preprava z plastu, hlavne prepravka na zeleninu, pozostávajúca z dna a štyroch bočných stien, ktoré sa dajú sklopiť dovnútra v smere na dno prepravky, v y z n a č u j ú c a s a tý m ,žekaždábočnástena(2,3,4,5) je spojená s dnom (l) cez stredný element (8, 9, 10, ll),ktorý je spojený jednak cez sklopíteľný záves (12) s bočnou stenou (2, 3, 4, S) ajednak cez sklopíteľný záves (13) s dnom (l), pričom stredný element (8, 9, 10, 11) má dosadaciu plochu a/alebo plochu na prenos zaťaženia pre vyklopenú bočnú stenu (2, 3, 4, 5).2. Prepravka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že každý stredný element (8, 9, 10, ll) je spojený na jednej strane s bočnou stenou (2, 3, 4, 5) prostrednictvom filmového závesu (12), usporiadaného na spodnom pozdĺžnom okraji bočnej steny (8, 9, 10, 11) a na druhej strane s dnom (l) prostredníctvom filmového závesu (13) a je vybavený dosadacou plochou a plochou na prenos zaťaženia (7) pre vyklopenú bočnú stenu (2, 3, 4,5).3. Prepravka podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že každý stredný element (8,9, 10, 11) je spojený s dnom (1) západkami (14) a Vybra SK 279374 B 6tiami (15) a to výhodne v bočnom okraji alebo homej bočnej ploche dna (l).4. Prepravka podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že spojenie stredného e 1 ementu(8, 9, 10, ll) s dnom (l) je nerozpojiteľne spojenie.5. Prepravka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokomvyznačujúea sa tým ,žestredné elementy (8, 10) pozdĺžnych bočných stien (2, 4) majú výšku odlišnú od výšky stredných elementov (9, 1 l) priečnych bočných stien (3, 5) a že stredné elementy (8, 9, 10,11) protiľahlých bočných stien (2, 3, 4, 5), ktoré sa v sklopenej polohe vzájomne plošne prekrývajú, majú rozdielne výšky, pričom výškový rozdiel zodpovedá celočíselnému násobku hrúbky bočnej steny (8, 9, 10, ll).6. Prepravka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokowvyznačujúca sa tým,žebočnć steny (2, 3, 4, 5) sú vo svojej vyklopenej polohe rozpojiteľne spoj ené záklopnýmí alebo západkovitými spoj mi.7. Prepravka podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že rozpojiteľné spojenie bočných stien (2, 3,4, 5) je vytvorené západkami (20) na prvom páre protiľa lých bočných stien (2, 4), výhodne na zodpovedajúcej vnútornej ploche bočných stien (2, 4) a vybratiamí (21) pri druhom páre protiľahlých bočných stien (3, 5), výhodne na bočných stranách (19), smerujúcich na vnútome plochy prvého páru bočných stien (2, 4).8. Prepravka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,vyznačujúca sa tým,žestrednć elementy (8, 9, 10, ll) sú duté alebo v tvare profilov U alebo E.9. Prepravka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,vyznačujúca sa tým,žestredné elementy (8, 9, 10, 11) sú vyhotovené ako kraje na stohovanie.

MPK / Značky

MPK: B65D 1/22

Značky: přepravka, zeleninu, stenami, najmä, plastů, sklopnými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-279374-prepravka-z-plastu-najma-prepravka-na-zeleninu-so-sklopnymi-stenami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prepravka z plastu, najmä prepravka na zeleninu so sklopnými stenami</a>

Podobne patenty