Pojazdný podbíjací, nivelačný a rovnací stroj s výkyvnými podbíjacími agregátmi

Číslo patentu: 278177

Dátum: 16.07.1991

Autor: Theurer Josef

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podbíjací stroj má podbíjacie agregáty s prestavnými nástrojmi. Agregáty sú rovnobežne vykývnuteľné vzhľadom na rám (73) a na rovinu koľaje (78). Medzi navzájom značne vzdialenými podvozkami (74) je spoločne s podbíjacími agregátmi usporiadaný agregát (85) na naddvíhavanie a rovnanie koľaje. Aby sa zaistilo prispôsobenie k šikmo uloženým podvalom, sú dvojice podbíjacích nástrojov podbíjacích agregátov (81, 82) uložené na medziľahlom ráme (98). Tento je vzhľadom na rám (73) stroja vytvorený otočne okolo zhruba zvislej osi (103) prostredníctvom pohonu (104). Zvislá os (103) je tvorená priesečnicou pozdĺžnej roviny súmernosti stroja s podbíjacími agregátmi (81, 82) prechádzajúcou priečnou rovinou súmernosti. Otočné podbíjacie agregáty (81, 82) usporiadané na stroji (72) v pracovnom smere pred zadným podvozkom (74) za agregátom (85) sú vybavené výškovými a priečnymi prestavnými pohonmi.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pojazdnćho podbíjacieho, nivelačného a rovnacieho stroja s výkyvnými podbíjacími agregátmi a s aspoň dvoma podvozkami, s jedným rámom stroja, na ktorom sú usporiadané poháňacie ústrojenstvo,brzdiace ústrojenstvo, ústrojenstvo na zásobovanie energiou a riadiace ústrojenstvo, a s podbíjacími agregátmi, ktoré sú s rámom stroja spojené od seba neúvisle prestaviteľne prostredníctvom pohonov a priečnych a výškov ch vedení, a ktoré sú vybavené vibrovateľnými a v pozd žnom smere koľaje navzájom proti sebe prestaviteľnými podbíjacími nástrojmi, ktoré sú rovnobežne vykývnuteľné vzhľadom na rám stroja a vzhľadom na rovinu koľaje, ako aj s agregátom na naddvihovanie a rovnanie koľaje, ktorý je ovládateľný prostrednictvom zdvíhacieho a rovnacieho pohonu, najmä na základe nivelačného, prípadne rovnacieho vzťažného systému, a ktorý je usporiadaný na stroji spoločne s podbíjacími agregátmi medzi dvoma v značnej vzájomnej vzdialenosti usporiadanými podvozkami.Pojazdné podbijacie, nivelačné a rovnacie stroje tohto typu, ktoré majú tzv. kompaktnú konštrukciu, a ktoré sú opisané napríklad v rakúskom patentovom spise č. 380 281 toho istého prihlasovateľa, pripadne majiteľa patentu, sa v porovnani so strojmi s tzv. presahujúcou konštrukciou v posledných dvadsiatich rokoch zvlášť osvedčili, pretože usporiadanie podbijaeich agregátov a agregátu na zdvlhanie a rovnanie koľaje medzi značne od seba vzdialenými podvozkami zabezpečuje dosiahnutie podstatne presnejšich výškových a stranových korekcií polohy koľaje, pričom sa súčasne vzhľadom na relativne značne veľkú vzdialenosť medzi podvoúcami dosahuje len miemy ohyb koľajnic, čím sa zaistí, že nemôže dôjsť k ich nepripustnému namáhaniu v ohybe. Tiež v tomto známom podbíjacom stroji podľa rakúskeho patentového spisu č. 380 281 je usporiadaný rám stroja, ktorý je opretý na podvozkoch, a na ktorom sú usporiadané poháňacie ústrojenstvo, brzdiace ústrojenstvo, ústrojenstvo na zásobovanie energiou a riadiace ústrojenstvo, pričom medzi dvoma v značnej vzájomnej vzdialenosti usporiadanými podvozkami sú usporiadané podbíjacie agregáty,ktoré sú spojené s rámom stroja od seba nezávisle prestaviteľne prostredníctvom pohonov na priečnych a výškových vedeniach, a ktoré sú vybavené vibrovateľnými a v pozdĺžnom smere koľaje navzájom proti sebe prestaviteľnými podbíjacími nástrojmi, ako aj agregàt na naddvihavanie a rovnanie koľaje, ktorý je ovládateľný prostredníctvom zdvlhacieho a rovnacieho pohonu na základe nivelačného, prípadne rovnacieho vzťažného systému,Ako nástroj na zdvihanie a rovnanie koľaje je na každú koľajnicu upravený vždy jeden zdvihacĺ hák, ktorý je prostrednictvom pohonu výškovo a bočne prestaviteľný,ako aj dvojica kladiek s okolesnikmi, ktorá je prostredníctvom rovnacich pohonov pritlačiteľná na vnútomú stranu koľajnice. Stroj má dva vzhľadom na rám stroja navzájom od seba nezávisle priečne a výškovo prestaviteľné podbijacie agregáty, ktoré sú vybavené dvojicami podbijaeich nástrojov na zasúvanie do štrkového lôžka vľavo a vpravo od koľajnice. Ďalšie prispôsobenie prekážkam v koľaji sa dosahuje bočné vykývnuteľným vytvorením podbijacích špičiek, ktoré sú upravené jednotlivo alebo po dvojiciach na každom nástroji a na ich prídavný bočný výkyv sú upravené zvláštne pohony. Tento známy podbijací stroj možno preto v podstate bez prispôsobenia používať tak v oblastiach výhybiek,ako aj na úsekoch trati.Stroj podľa rakúskeho patentového spisu č. 380 28 l je však tiež vytvorený na kontinuálne non-stop nasadenie a na ten účel je medzi podvozkarni usporiadaný nástrojový rám, ktorý je prostredníctvom pohonu posunuteľný vzhľadom na rám stroja v pozdĺžnom smere, a ktorý sa svojim predným koncom opiera pozdĺžne posuvne a kĺbovo o rám stroja a svojim zadným koncom prostrednictvom podpemého a vodiaceho podvozka priamo o koľaj. Vzhľadom na rám stroja priečne a výškovo prestaviteľné podbíjacie agregáty so svojimi dvojicami podbijaeich nástrojov a agregát na naddvihovanie a rovnanie koľaje sú pritom usporiadané bezprostredne na nástrojovom ráme. Tieto typy strojov sa v praxi osvedčili a vytvorili prakticky novú technológiu podbíjanie pretože oddelenie od nástrojového rámu a rámu stroja umožňuje tak kontinuálnu jazdu ako aj cyklické podbíjanie, pričom iba zhmba 20 až 30 hmotnosti stroja musí byť urýchľované, pripadne spomaľované v rytme podbljania a vibrácie, predovšetkým zrýehľovanie a spomaľovanie, ktoré sú podmienené pracovným c klom, možno do značnej miery oddialiť od obsluhy. lšalej sa v týchto typoch umožňuje dosiahnuť až doposiaľ nevldané pracovné pohodlie. Táto konštrukcia stroja však tiež umožňuje do značnej miery podbíjanie aj ťažkých úsekov výhybiek, napríklad tak,že sa podpemý a vodiaci podvozok spolu s nástrojovým rámom a podbijacím, naddvihovacím a rovnacím agregátom vysunie na väčšie bočné vykývnutie v počiatočnej oblasti odbočnej koľaje, zatiaľ čo rám stroja ostane na hlavnej koľaji. Pri vytvorení tohto stroja na kontinuálne non-stop použitie bola tiež zachovaná modemá kompaktná konštrukcia, čím sa táto konštrukcia ukázala ešte viac výhodou pri jej praktickom využití. Takmer všetky modemá stroje na niveláciu, podbijanie a rovnanie koľaje používajú počas posledných desiatich rokov opísanú konštrukciu, a to najmä. stroje na spracovávanie vysokorýchlostných tratl, kde sa požaduje vysoká presnosť.Ďalej je z rakúskeho patentového spisu č. 379 625 toho istého prihlasovateľa, pripadne majiteľa patentu. známa konštrukcia podbíjacieho agregátu, v ktorom sú dva, vždy na jednej koľaji priradené podbljacie agregáty, usporiadané navzájom nezávisle priečne posuvne na ráme stroja alebo na nástrojovom ráme uvedeného podbljacieho stroja kompaktnej konštrukcie prostredníctvom vlastných pohonov. Každý z týchto podbíjacich agregátov má na zasúvanie vľavo alebo vpravo od koľajnice s podbíjacími nástrojmi spojené tzv. dvojité špičky alebo kladivá, ktoré sú prostredníctvom vlastného pohonu od seba navzájom nezávisle výškovo prestaviteľné. Tým sa umožní, že každý vľavo alebo vpravo od jednej alebo od druhej koľajnice do štrku zasúvateľný podbijací nástroj možno individuálne výškovo prestavovať aj sjeho dvojitými špičkami podľa toho, na akú prekážku sa pri podbíjani koľaje narazí.Zo zverejnenej prihlášky vynálezu NSR č. 20 23 964, zverejnenej prihlášky vynálezu Veľkej Británie č. 2 201 178 A a patentového spisu Veľkej Británie č. l 312 381 sú známe tiež podbijacie stroje s podbíjacími agregátmi staršej konštrukcie s presahujúcim usporiadanim podbijaeich agregátov, ktoré prečnievajú cez rám stroja. Tieto stroje sú obvykle menšej konštrukcie a spravidla majú iba podbíjacie agregáty, prípadne podbíjacie nástroje, avšak vôbec nie sú vybavené nástrojmi na zdvihanie a rovnanie koľaje a taktiež nemajú žiadne vzťažné systémy na niveláciu a vyrovnávanie koľaje. Také stroje taktiež neumožňujú V žiadnom prípade presnú korekciu polohy koľaje so súčasným alebo bezprostredne nasledujúcim upevnením koľaje v stanovenej polohe,najma nie v oblasti výhybiek.Podbíjacie agregáty podbíjacieho stroja s presahujúcou konštrukciou, napríklad podľa obr.l 7 zverejnenej prihlášky vynálezu NSR 20 23 964 toho istého prihlasovateľa, prípadne majiteľa patentu, sú vytvorené s hydraulickým vibračným pohonom a ako univerzálne konštrukčné jednotky, prípadne ako univerzálne podbíjacie nástroje. Tieto skupiny podbíjacích nástrojov, prípadne agregátov podbíjacích nástrojov, ktoré sú vytvorené vždy na jednej strane koľajnice, ktoré sú spravidla uložené výškovo prestavíteľne, a ktoré sú vzhľadom na skupiny alebo agregáty, usporiadané na dmhej strane koľajnice alebo na druhej strane koľaje posuvné, sú vytvorené bud od seba navzájom nezávisle alebo spoločne posuvné v bočnom smere, to znamená V podstate naprieč k pozdĺžnej osi koľaje, prípadne sú tak uložené alebo usporiadané, ako je to opísané na strane 13 a l 4 uvedeného spisu. V takom voliteľnom usporiadaní konštrukčných alebo podbíjacích jednotiek podbíjačky koľaje je možné zaistiť prispôsobenie zvláštnym pomerom, napríklad upraveným vodiacim koľajniciam alebo pod., bez toho, aby bolo potrebné uskutočniť prerušenie alebo spomalenie pracovného procesu. Tieto jednotky podbíjacích nástrojov,ktoré sú upravené vždy na navzájom protiľahlých stranách jednej koľajnice, možno prestavovať, a tak meniť ich vzájomnú vzdialenosť, pretože sú uložené proti sebe posuvné, napríklad na spoločnom nosnom ráme na vodiacich koľajničkách, ako je to znázomené na obr.l 3 uvedeného spisu V spojení s opisom na strane 14 a 15,ďalej je možné vytvoriť aj viac takých podbíjacích jednotiek, teda napriklad štyri v priečnom smere bezprostredne susediace jednotky podbíjacích nástrojov, ktoré sú upravené vždy na zasúvanie vľavo alebo vpravo od jednej alebo druhej koľajnice, pričom môžu byť vytvorené od seba navzítjom nezávisle priečne posuvné. Podľa ďalších znakov sú podbíjacie nástroje, ktoré sú zasúvateľné do štrku na jednej alebo tiež na oboch stranách jednej koľajnice, vytvorené so svojim unášačom nástroja ako spoločná konštrukčné jednotka, ktorá je výkyvná okolo zvislej osi otáčania, upravenej V rovine súmemosti tejto konštrukčnej jednotky, aby bolo možné upravit nástroje aj okolo šikmo upravených podvalov. Také vytvorenie a usporiadanie umožňuje vyrovnávať menšie šikmé postavenie podvalov, pričom sa podvalu prispôsobí tá jednotka podbíjacích nástrojov, ktorá je priradená k jednej alebo druhej koľajnici, a to prostrednictvom pootočenia, čím sa vytvorí nerovnobežná poloha podbíjacích špičiek alebo kladív vzhľadom na podval. Avšak ani toto usporiadanie neumožňuje prispôsobenie takým podvalom, ktoré majú značne šikmú polohu.Podbijací stroj s presahujúcou konštrukciou, ktorý je známy zo zverejnenej prihlášky vynálezu Veľkej Británie č. 2 201 178 A, a V ktorom presahuje agregát na podbíjanie koľaje na prednej strane vozňa, to znamená cez predný podvozok, má, ako už bolo uvedené V zmíenenom rakúskom patentovom spise č. 367 479 v predvýznakovej časti nároku l definície predmetu vynálezu,štyri prostredníctvom vlastných pohonov výškovo prestaviteľné podbíjacie jednotky, z ktorých vždy dve sú priradené k jednej koľajnici, pričom všetky štyri podbíjacie jednotky sú vytvorené tak, že sú prostredníctvomvlastných pohonov od seba navzájom nezávisle priečne posuvné na vodiacom ráme, Na korekciu koľaje nie sú na stroji žiadne agregáty na zdvlhanie a rovnanie koľaje. Taká, najmä na počiatku vývoja podbíjacích strojov obvyklá, presahujúca konštrukcia, V ktorej bolí spravidla v presahujúcej časti upravené agregáty na zdvlhanie a rovnanie koľaje, je spojená s tou nevýhodou, že umožňuje len malé naddvihnutie koľaje, prípadne relatívne nepresnú niveláciu a vyrovnanie koľaje. Najmä V oblastiach výhybiek, ktoré sú z hľadiska naddvihnutia koľaje nepriaznivé, a ktoré majú vysokú hmotnosť, sú požiadavky na presnosť korekcie polohy koľaje značne vysoké, a preto ich možno splniť výlučne pri práci strojov opísanej kompaktnej konštrukcie, ktoré majú medzi značne od seba vzdialenými podvozkami usporiadané podbíjacie, zdvíhacie a rovnacie agregáty.Z patentového spisu Veľkej Británie č. 1 213 381 je známy ďalší podbíjací stroj s presahujúcou konštrukciou a s navzájom nezávisle priečne posuvným usporiadaním vždy dvoch výškovo prestaviteľných jednotiek podbíjacich agregátov, ktoré sú priradené k jednej koľajnici. Tietojednotky sú výškovo a priečne prestaviteľné V posuvnej dráhe a sú uložené na nástrojovom ráme, ktorý presahuje cez čelný podvozok stroja, pričom je prostredníctvom pohonu vykývnuteľný vmľ dom k rámu stroja okolo zvislej osi, čo umožňuje lepšie prispôsobovať podbíjacie nástroje vzdialenosti koľaníc, ktoré sa V oblasti výhybiek menia. Toto usporiadanie, nehľadiac na už uvedené nevýhody presahujúcej konštrukcie, je konštrukčne nákladné a okrem toho má nevýhodu, ktorá spočíva V nepresnej možnosti vystredenia podbíjacích nástrojov nad podbíjaným podvalom,pretože os otáčania nástrojového rámu je V pomeme veľkej vzdialenosti od stredu priečne posuvnej dráhy. Ďalšia nevýhoda spočíva V tom, že nepresné prispôsobenie podbíjacích nástrojov nezaistí ich rovnobežné uloženie so šikmo upravenými podvalmi, čo znemožňuje vytvorenie dobrého podbíjania.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť pojazdný podbíjací nivelačný a rovnací stroj v úvode opísaného typu, ktorý možno úspešne používať aj v zložitých úsekoch koľaje, napríklad vo výhybkových úsekoch, ale aj na koľajách, ktoré majú nepresné vzdialenosti medzi podvalmi, prípadne na koľajach so šikmo uloženými podvalmi, a V ktorom je možné dosiahnuť rýchlejšie,jednoduchšie a najmä presnejšie prispôsobenie podbíjacích nástrojov procesu zasúvania do štrku.Vytýčená úloha sa rieši pojazdným podbijaclm, nivelačným a rovnaclm strojom V úvode opísaného typu. ktorého podstata spočíva podľa vynálezu v tom, že na prispôsobenie šikmo uloženým podvalom sú štyri dvojice podbíjacích nástrojov podbíjacích agregátov, ktoré sú opreté vždy v oblasti vľavo, prípadne vpravo od jednej, prípadne od druhej koľajnice na podbíjanie podvalu do štrku zasúvateľnými a vibrovateľnými podbíjacimi nástrojmi, uložené na medziľahlom ráme, ktorý je vzhľadom na rám stroja vytvorený otočne prostrednictvom pohonu okolo zhruba zvislej osi. ktorá je tvorená priesečníkom pozdĺžnej roviny súmemostí stroja so zhruba zvislou, podbljacími agregátmi prechádzajúcou priečnou rovinou súmemosti, pričom výškovými prestavnými pohonmi a priečnymi prestavnými pohonmi vybavené a spoločne s medziľahlým rámom otočnépodbíjacie agregáty sú usporiadané na stroji v pracovnom smere bezprostredne v oblasti pred zadným podvozkom a bezprostredne za agregátom na naddvíhavanie a rovnanie koľaje.Také natáčanie, pripadne usporiadanie podbíjacich agregátov umožňuje presnejšie a predovšetkým rovnomemejšie vystreďovanie dvojíc podbijacich nástrojov a podbljanie tiež šikmých podvalov, ktoré sa vyskytujú tak v úsekoch trati, čo je podmienené napríklad uvoľnenim pripevňovacich prostriedkov, ako aj najmä vo výhybkových úsekoch, kde je to podmienené uložením najmä pozdižnych podvalov, ktoré navzájom spájajú hlavnú a odbočnú koľaj. Jednoduché usporiadanie medziľahlého rámu na podbíjacie agregáty pojazdného podbíjacieho, nivelačného a rovnacieho stroja, ktorý má osvedčenú kompaktnú konštrukciu, a ktorý má podbíjacie, nivelačné a rovnacie agregáty upravené medzi značné od seba vzdialenými podvozkami, umožňuje používať podbíjacie agregáty spojené priečne a výškovo prestaviteľne s medziľahlým rámom bez zmeny ich výhodného konštrukčného vyhotovenia. Okrem toho umožňuje otočný pohyb medziľahlého rámu prakticky neobmedzený výškový a priečny posun podbíjacích agregátov na prídavné prispôsobenie podbíjacích nástrojov prekážkarn v koľaji, najmä vo výhybkových úsekoch. Zvláštne centrálne usporiadanie osi otáčania medziľahlého rámu umoüluje jednoduchým a rýchlym spôsobom vystreďovať všetky dvojice podbíjacích nástrojov presne nad pozdĺžnou strednou osou aj šikmo uloženého podvalu, čo umožňuje vykonávať jeho rýchle a rovnomemé podbijanie bez toho, aby bolo potrebné vykonávať samostatné a časovo náročné vystreďovanie každého jednotlivého podbijacieho agregátu. Vytvorenie podľa vynálezu zaistí pri natočení dokonalú rovnobežnú polohu doštičiek podbíjacich nástrojov aj vzhľadom na šikmo uložený podval, takže proces podbíjania a tým aj kvalita podbíjania nie je nikdy zápome ovplyvnenáĎalšie výhodné vytvorenie vynálezu spočíva v tom,že vzhľadom na rám stroja svojím medziľahlým rámom okolo zvislej osi otočné podbíjacie agregáty sú usporiadané na vzhľadom na rám stroja v pozdĺžnom smere koľaje prostrednictvom pohonu relatívne posuvnom nástrojovom ráme, ktorý je výhodne jedným svojím koncom podoprený na podvozku a svojím druhým koncom uložený pozdĺžne posuvne na ráme stroja.Toto vytvorenie zaistí také usporiadanie stroja, ktoré môže pracovať nielen v kontínuálnom non-stop pracovnom procese vďaka tomu, že má oddelený nástrojový rám od rámu stroja, ale môže tiež kontinuálne sa posúvať a cyklicky podbíjať, pričom sa navyše v rytrne podbíjania urýchľuje, prípadne spomaľuje len malá časť hmoty stroja. Okrem toho môže tento stroj pracovať prerušovane od jedného podvalu k druhému. Toto výhodné otočné usporiadanie medziľahlého rámu s ním spojených podbíjacích agregátov na pozdĺžne posuvnom nástrojovom ráme umožňuje však tiež v traťovýeh úsekoch veľmi výkonný a výhodne kontinuálny postup práce podbíjacieho stroja, pričom prerušovaný proces môžu uskutočňovať iba medziľahlý rám a podbíjacie agregáty. V tejto súvis losti, to je v súvislosti s rýchlou pracovnou jazdou, je zvlášť výhodné, že je možné pri šikmých podvaloch, ktoré sa odlišujú od normálnej polohy, vykonávať rýchle a presné vystredenie všetkých podbljacích agregátov, čo umožňuje zaistenie prakticky nenarušovaného kontinuálneho pracovného procesu.Ďalšie zvlášť výhodné vytvorenie vynálezu spočíva v tom, že na ráme stroja alebo na nástrojovom ráme upra l 0vené a na medziľahlom ráme uložené podbíjacie agregáty sú vytvorené ako štyri jednotky podbíjacieho agregátu, ktoré sú svojimi vždy v oblasti vľavo, prípadne vpravo od jednej, prípadne od druhej koľajnice na podbíjanie podvalu do štrku zasúvateľnými a vibrovateľnými dvojicami podbljacích nástrojov s vlastnými výškovými prestavnými pohonmi a priečnymi prestavnými pohonmi na navzájom nezávislé výškové a priečne prestavovanie spojené prostrednictvom štyroch samostatných výškových vedení a aspoň jedného spoločného priečneho vedenia.Táto výhodná kombinácia otočného medziľahlého rámu so štyrmi navzájom nezávisle výškovo a priečne posuvnými jednotkami podbljacích agregátov umožňuje prakticky neobmedzené prispôsobenie všetkých podbljacích nástrojov tak z hľadiska šikmých podvalov. ako aj z hľadiska prekážok v koľaji, najmä vo výhybkových úsekoch, To umoüiuje kvalitatívne dokonalejšie podbíjať a najmä zložito podbíjateľnć úseky koľaje,napríklad pozdĺžne podvaly, a zaistiť konštantnú polohu koľaje pri priebežnom podbljani. Pretože všetky štyri jednotky podbíjacich agregátov sú uložené na spoločnom medziľahlom ráme, je možné vykonávať vystredenie, aj ked sú štyri samostatné agregáty, avšak n ajednej konštrukčnej jednotke, veľmi jednoducho a rýchle, bez toho, aby bolo pritom nejako obmedzované navzájom nezávislé výškové a priečne presúvanie prostrednictvom zodpovedajúcich pohonov.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia je medziľahlý rám, ktorý je spojený s priečnymi vedeniami a so štynni jednotkami podbljacích agregátov, v priečnom smere na koncoch podoprený na nástrojovom ráme alebo na ráme stroja prostredníctvom vodiacich podpier a je spojený s aspoň jedným otočným pohonom a so štyrmi priečnymi prestavnými pohonmi, a na medziľahlom ráme sú upravené výhodne štyri okolo zhruba zvislej osi otočné vodiace kladky na vystredenie, prípadne dosadnutie na aspoň v tvare kruhového segmentu upravenú vodiacu plochu nástrojového rámu stroja.Toto konštmkčne relativne jednoduché, avšak robustné vytvorenie medziľahlého rámu umožňuje dosadnutie vodiacich kladiek na vodiace plochy v tvare kruhového segmentu v každej polohe plné a presne dosadnutie a presné pootáčanie okolo osi vytvárajúcej stred vodiacich plôch, pričom koncové vodiace podpery zabezpečujú spoľahlivé podoprenie a spojenie s rámom stroja, prlpadne s nástrojovým rámom. Ďalšie výhodné vytvorenie vynálezu spočíva v tom, že medziľahlý rám, ktorý je spojený s posuvnými jednotkami podbíjaeích agregátov, má v podstate pravouhlý tvar prierezu, ktorý siaha po celej šírke rámu stroja a v oblastiach svojich štyroch rohov je otočne uložený prostrednictvom svojich vodiacich podpier na zodpovedajúcich vodiacich ložiskách rámu stroja alebo nástrojového rámu.Toto usporiadanie umožňuje podporiť medziľahlý rám najjednoduchším a najvýhodnejším spôsobom pri zachovaní osvedčeného vytvorenia rámu stroa, prípadne nástrojového rámu na postranných pozdĺlžnikoch voblasti vodiacich ložísk, pričom sú spoľahlivo zachytávané a prenášané tak podpemé síly pri procese podbíjania, ako aj smerom dohora pôsobiace síly pri vnikaní podbíjacích nástrojov do štrku.Podľa zvlášť výhodného vytvorenia vynálezu sú vodiace podpery a vodiace ložiská vytvorené na natáčanie medziľahlého rámu aspoň o l 0 až 20 °. Také otočné vytvorenie zodpovedá uhlovej oblastí maximálnešikmej polohy pozdĺžnych podvalov vo výhybkovýchúsekoch, prípadne šikmo uloženým podvalom v úsekoch trate, čo umožňuje bez problémov prispôsobiť medziľahlý rám s jednotkami podbíjacích agregátov príslušnej polohe podvalu na presné vystredenie podbíjacích nástrojov.Ďalšie výhodné vytvorenie vynálezu spočíva v tom,že obe vždy samostatným vibračným pohonom poháňateľné dvojice podbíjaclch nástrojov oboch vždy k jednej koľajnici priradených a spoločne vzhľadom na rám stroja, prípadne vzhľadom na nástrojový rám otočných jednotiek podbíjacích agregátov s ich na priečnom vedení posuvne uloženými rámami agregátov sú usporiadané vždy na navzájom od seba odvrátenej pozdĺžnej strane s presahom v priečnom smere nad ich rám agregátu, pričom výhodne sú obe vjednej koľajnici priradené jednotky podbíjacích agregátov spojiteľné výhodne mechanickou spojkou na spoločné priečne posúvanie oboch bezprostredne susediacich dvojíc podbljacích nástrojov.Také prečnievmúce vytvorenie všetkých štyroch dvojíc podbíjacích nástrojov umožňuje okrem jednoduchej konštmkcie tiež dokonalú vizuálnu kontrolu a výhlad obsluhy, čo umožní rýchle a presné natočenie medziľahlého rámu na vystredenie podbíjacích nástrojov, a to najmä nad šikmo uloženým podvalom. Usporiadanie spojky umožňuje rýchle spojenie oboch jednotiek podbíjacích agregátov, ktoré sú nad jednou koľajnicou, čím sa zjednoduší podbíjanie, pričom ak sa objaví v koľaji prekážka alebo pri pozdĺžne uložených podvaloch, možno spojku opäť okamžite uvoľniť, a tak umožniť vzájomné nezávislé priečne posúvanie jednotiek.Konečne ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu spočíva v tom, že podbíjacie nástroje priečne a výškovo prestaviteľných a vüiľadom na rám stroja, prípadne vzhľadom na nástrojový rám otočných podbíjaclch agregátov, prípadne jednotiek podbíjacích agregátov, sú vybavené podbíjacími špičkami, ktoré sú uložené bočne výkyvne okolo osi V pozdĺžnom smere stroja a ktoré sú spojené s vlastným, výhodne hydraulickým bočným výkyvným pohonom.Toto zvláštne známe bočné Výkyvné vytvorenie podbíjacích špičiek umožňuje v spojení s otočným usporiadaním jednotiek podbljacích agregátov a s ich navzájom nezávisle výškovým a príečnym posúvaním ešte vo väčšej miere ich prispôsobovanie okamžitým pomerom v koľaji, prípadne nepravidelnostiam v usporiadaní koľaníc a podvalov, a to pri kontinuálnom podbíjaní koľaje. Najmä sa to prejaví výhodne pri pozdlžnych podvaloch,ktoré je možné teraz podbíjať podbíjacími nástrojmi nielen individuálne ich priečnym presúvaním, avšak ešte prípadne tiež ich vykývnutím, čo uľahčuje jednak zdokonalenie práce a jednak umožňuje podbíjať ešte ďalej do medziľahlej oblasti k vedľajšej koľaji.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je podrobnejšie vysvetlený na dvoch príkladoch vyhotovenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr.l je schematicky znázomený bokorys pojazdného podbíjacieho, nivelačného a rovnacieho stroja s pozdĺžne posuvným nástrojovým rámom na kontinuálne non-stop nasadenie, ktorý je vybavený medzi dvoma mačne od seba vzdialenými podvozkami na otočnom medziľahlom ráme usporiadanými, štyrmi navzájom od seba nezávisle priečne posuvnýmí a výškovo prestaviteľ 10nýmí jednotkami podbíjacích agregátov. Na obr.2 je znázomený schematicky čiastočný pôdorys stroja podľa vynálezu znázomeného na obr.l, pričom jednotky podbíjacích agregátov, ktoré sú spojené s medziľahlým rámom, a ktoré sú od seba navzájom nezávislé priečne posuvné, sú znázomené na prispôsobenie šikmo uloženému podvalu vzhľadom na priečny smer, ktorý je kolmý na pozdĺžnu strednú rovinu stroja, v pootočenej polohe. Na obr.3 je vo väčšej mierke znázomený detail pôdorysu štyroch jednotiek podbíjacích agregátov podľa obr.l, ktoré sú spojené s medziľahlým rámom. Na obr.4 je mázomený vo väčšej mierke bokorys otočného medziľahlćho rámu, spojeného s jednotkami podbíjacích agregátov, a to v smere šípky lV z obr.3. Na obr.5 je vo zväčšenej mierke znázornený priečny rez rovinou podľa čiary V - V na obr.3, ktorý prechádza jednotkami podbíjacích agregátov a medziľahlým rámom.Na obnó je znázomený schematícký pôdorys ďalšíeho príkladu vyhotovenia podbíjacieho stroja vytvoreného podľa vynálezu v kompaktnej konštrukcii na nasadenie po prietržiach. ktorý je vybavený štyrmi na medziľahlom ráme usporiadanými, navzájom nezávisle priečne posuvnýmí a výškovo prestaviteľnými, ako aj otočnými jednotkami podbíjacích agregátov, ktoré môžu mať tiež bočne vykývnuteľné podbíjacie nástroje. Na obr.7 je znázomený schematický priečny rez podbíjacím strojom v rovine podľa čiary VII - V 11 z obr.6,pričom pravá polovica výkresu zobrazuje vyhotovenie podbíjacieho agregátu s týmito prídavne bočne vykývnuteľnými podbíjacími nástrojmi.Podbíjací, nivelačný a rovnací stroj, ktorý je znázomený na obr.l a 2, má rám 4 stroja, ktorý je podoprený na dvoch značne od seba vzdialených podvozkoch 2, 3 a ktorý má na koncoch usporiadané trakčné kabíny 5. Najazdu po koľaji 9, ktoráje vytvorená z koľajníc 6, 7 a podvalov 8, je upravený trakčný pohon 11,spojený s energetickou centrálou 10. V smere pracovného pohybu podbíjacieho, nivelačného a rovnacieho stroja, ktorý je znázomený šípkou 12, je upravená pred zadným podvozkom 3 pracovná kabína 13 s centrálnym ovládacím ústrojenstvom 14. Medzi oboma podvozkami 2, 3 podbíjacieho, nívelačného a rovnacieho stroja je usporiadaný zalomený nástrojový rám 15, ktorý je uložený svojím predným koncom pozdĺžne posuvne na ráme 4 stroja a svojím zadným koncom prostrednictvom podpcmćho a vodiaceho podvozka 16 na kolaji 9. Na vytvorenie univerzálneho podbíjacieho, nivelačného a rovnacieho snoja sú medzi oboma podvozkami 2 až 16 usporiadané podbíjacie agregáty 17 a 18, ktoré sú prostredníctvom vlastných pohonov od seba nezávisle výškovo a priečne posuvné a sú vybavené prlsuvnýmí pohonmi 19, 20, pričom sú vybavené vždy samostatnou jednotkou 21, 22, 23, 24 podbíjacieho agregátu, ktorá má dvojice 25, 26, 27, 28 podbíjacich nástrojov, ktoré sú vibrovateľné a zasunuteľné do oblasti vľavo, prípadne vpravo od jednej, prípadne od druhej koľajnice 6, 7 do štrku na podbíjanie podvalu 8. Oba podbíjacie agregáty 17, 18 sú spojené s otočným medziľahlým rámom 29 a sú uložené priečne posuvne na priečnych vedeniach 30, ktoré sú upravené naprieč k pozdĺžnemu smeru stroja, Každá jednotka 21, 22, 23, 24 podbíjacích nástrojov je uložená výškovo posuvne na vlastných samostatných výškových vedeniach 31 aje spoje

MPK / Značky

MPK: E01B 27/16

Značky: rovnací, agregátmi, podbíjací, pojazdný, stroj, podbíjacími, výkyvnými, nivelačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-278177-pojazdny-podbijaci-nivelacny-a-rovnaci-stroj-s-vykyvnymi-podbijacimi-agregatmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojazdný podbíjací, nivelačný a rovnací stroj s výkyvnými podbíjacími agregátmi</a>

Podobne patenty