Spôsob výroby úžitkovej energie z paralelného prúdenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 278118

Dátum: 06.07.1994

Autori: Schatz Jürgen, Schatz Olaf

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie má prúdový modul na tvorbu potenciálneho víru, vybavený najmenej jedným vtokovým otvorom (28) a najmenej jedným výtokovým otvorom (10) a ďalej má turbínu (14), umiestnenú v smere pôsobenia potenciálneho víru. Prúdový modul obsahuje vonkajšie duté teleso (3) vytvorené z veľkého počtu klapiek (4) a obojstranne prekryté doskami (11, 12), pričom v jednej doske je vytvorený výtokový otvor (10) a ďalej vnútorné duté teleso (9), umiestnené sústredne vzhľadom na vonkajšie duté teleso. Dynamický tlak pôsobiaci na vonkajšie duté teleso otvorí časť pohyblivých klapiek a zatvorí ostatné, čím je vyvolané rotačné prúdenie. Rotačné prúdenie je tangenciálnym prítokom do vnútorného dutého telesa ďalej urýchľované a vytvára skrutkovité prúdenie, ktoré je podtlakom na výtokovom otvore smerované von, a ktoré je po prechode výtokovým otvorom premenené pôsobením strihových síl paralelného prúdenia na potenciálny vír.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka spôsobu na výroby úžitkovej energie z paralelného prúdenia, predovšetkým z náporového vniuchu ľubovoľne meniaceho smer a rýchlosť a zariadenia na Vykonávame tohto spôsobu. Spôsob a zariadenie podľa vynálezu tunožňujú využitie nepatmej rýchlosti prúdenia, a to približne od 1,5 do 2 mls a využitie jeho energie pri všetkých vyskytujúcich sa rýchlostíach vetra. Vetemé pomery stanovišťa pre aplikáciu spôsobu podľa vynálezu majú vedľajší význam, malo by byť zamčené len voľné obtekanie zariadenia podľa vynálezu. Vynález je predovšetkým výhodne použiteľný na zásobovanie jednotlivých obytných stavieb, alebo vyšších budov, na ktorých môže byt mriadenie podľa vynálezu inštalované, pri využití existujúcich stavebných hmôt.Na výrobu elektrickej energie sú využívané vetemé clektráme s rotorrni väčších priemerov. Nevýhodou týchto zariadení sú jednak vyššie náklady na ich madenie a jednak ich energetické medze. Pri vyšších rýchlostiach vetra, a tým prúdiaceho vzduchu, musí byť toto zariadenie odstavené mimo prevádzky, lebo by bolo zničené. So zvýšením inštalovaného elektrického výkonu musí byť zváčšený priemer rotora, čím vzniknú technické problémy s kmitanim a zvukovými emisiami. Nie je taktiež vylúčené nebezpečie rozlomenia lopatiek rotora.Pre menšie výkony je známa veterná elektráreň so zvislými rotorovýrni listami, ktoré vyžadujú vysokú rýchlosť vetra. Pri spojení týchto zariadení boli vyskúšané menšie priernery rotorových listov, pričom bola docielená vyššia rýchlosť prúdenia v oblasti rotora. Pritom je možné využiť poznatok, že medzi elektrotechnikou a technikou prúdenia existuje analógia, ktorá spočíva v tom, že medzi elektromagnetíckým poľom v akomkoľvek do oblúka sformovanom vodiči a prúdovým poľom okolo ľubovoľne sformovaného vímvého vlákna sú rovnaké súvislosti opísané Biot-Sawartovým zákonom.Z patentového spisu DE 3330899 je známe usporiadanie, v ktorom je pred vetemou turbínou upravené krídlo kruhového tvaru, čím je vytvorená vírová cievka,ktorá odtŕha vírovć vlákna z voľne obtekajúceho vetra od nosných kridiel, indukuje prúdové pole, ktoré zvyšuje rýchlosť axiálnych prúdov. S malými priemenni rotora môžu byť dosahované vysoké výkony, pričom činiteľ zosilnenia býva udávaný 6 až 8.Vzhľadom na značné náklady na toto zariadenie bolo vytvorené len malé pokusné zariadenie. Vir spômbujúee elementy, alebo krídla sa správajú nestabilne pri zvyšujúcej sa rýchlostí vetra a vyžadujú prídavné konštrukčné náklady a v priemysle nie je toto známe zariadenie vyuŽívané.Z patentovćho spisu USA 4452562 je známa Veterná turbína Tomado, ktorá má vertikálne usporiadanú veternú vežu s pozdlžnym otvorom pre tangenciálny vstup vetra. Veža je zhora otvorená a dolu má prietokový otvor, na ktorý je pripojená vetemá komora vystavené vetru. V prietokovom otvore je umiestnená turbina. Veža je tvorená dvojitými stenami, pričom priestor medzi týmito stenami je spojený so vzduchovou komorou, čím sa môže v tomto priestore vytvoriť prúdenie. Spodný obvod vonkajšej steny veternej veže je porézny, takže radiálne prúdiaci Vzduch môže spolupôsobiť so vzduchom vstupuj úcim do veže tangenciálne, čím sa vytvorí vírovéprúdenie, ktoré vystupuje nahor, vytvára podtlak a nasáva vzduch otvorom vzduchovej komory cez turbínu.Nevýhoda tohto usporiadania spočíva v tom, že na dosialurutie požadovaného účinku sú nevyhnutné značne veľké stavebné konštrukcie.Úlohou riešenia podľa vynálezu je vytvoriť taký spôsob a zariadenie na výrobu úžitkovej energie z paralelného prúdenia, ktorými je zabezpečená hospodáma premena energie z paralelného pnidenia, ktorú napr. poskytuje vietor pri všetkých jeho rýchlostiach, pri súčasnom vylúčení poškodzovania prírodného prostredia,pri jeho trvalej prevádzke.Úloha podľa vynálezu je vyriešená pomocou charakteristických znakov bodu definície predmetu vynálezu a makov mriadenia.Podľa vynálezu je průdový modul, pôvodcom tiež nazývaný Agensetage omývaný paralelným prúdenim. Prúdový modul má vonkajšie duté teleso vytvorené z klapiek, alebo im zodpovedajúcich pohyblivých elementov, obklopená nábelrovými stlpmi. Tieto uábehové stĺpy sú voľne omývané, pričom dynamický tlak paralelného prúdenia v určitej tlakovej oblasti pohybuje klapkami vonkajšieho dutého telesa dovnútra a otvára ju, zatiaľ čo ostatnými klapkami pohybuje smerom von, to znamená do uzatvoreného stavu, prostredníctvom celkového tlaku vytvoreného v dutom telese. Ak sa znení smer privádzaného prúdenia, premiestni sa dynamický tlak po obvode dutého telesa Zodpovedajúce klapky v tomto bode sú otvorené a všetky ostatné uzatvorené, takže prostredníctvom klapiek je umožnené samočinné navádzanie vniuchu.Využitím dynamického tlaku je průdenie z ľubovoľne sa meniacich smerov prúdenia zavedené tangenciálne do vonkajšieho dutého telesa, kde sa vytvorí špirálovíté prúdenie, ktoré na základe zákona o zachovaní točivosti (momentu hybnosti) zvyšuje rýchlosť tangenciálneho prítoku do vnútomćho dutého telesa,nazývaného pôvodcom tiež Agenuylinder. Špirálové prúdenie je prostredníctvom deliaeich kotúčov rozdelené na nerovnaké objemové prúdy, pričom v oblasti vačšíeho objemovćho prúdu, ktorý tangenciálne vteká prostredníctvom jedného, alebo viac vtokových otvorov do vnútomého dutého valca, v ktorom sa vytvára skrutkovité prúdenie, ktoré je smerované k výtokovému otvoru vnútomého dutého telesa, kde vplyvom pretekanía paralelného prúdenia vznikne dynamický podtlak. Skmtkovité prúdenie vteká do pretekajúeeho paralelného prúdenia a vmikajúce strihové sily spôsobujú potenciálny vir na spôsob tomáda, ktorý sa otáča v paralelnom prúdeni a vláknom pôsobí vo vnútomom dutom telese, člm je z druhého objemového prúdu alebo zvonkajšku cez prietokový otvor v deliacom elemente nasávaný do vnútomého dutého telesa axiálny prúd,ktorý môže byt omačený taktiež ako pracovný prúd,zatiaľ čo potenciálny vír predstavuje budiaci pnid.Podľa vynálezu ďalej vzniká z druhého, deliacim elementom rozdeleného objemového pnídu, vírové prúdenie pôsobením veľkého počtu vír vytvárajúcich elementov, pričom vírovć průdenie je taktiež nasávané do vnútomého dutého telesa, kde sa ukladá do potenciálneho víru. Tým vytvorená potenciálna vírová cievka vytvára zosilňujúce prúdové pole v prúdovom module.Týmto spôsobom môže byť mriadenie podľa vynálezu prevádzkované stabilne a pri všetkých stavoch okolia s dobrým stupňom účinnosti. Pulzácie v paralelnom prúdeni, ako aj zmeny smeru nábehu prúdenia, nemajú äadny negatívny účinok na stupeň účinnosti zariadenia.Opatreniami, uvedenými vo vedľajších nárokoch, sú umožnené ďalšie vyhotovenia a zlepšenia.Tým, že vir vytvárajúce elementy v oblasti druhého čiastkového prúdu sú vytvorené ako otáčavé jednotky,pričom otáčanie môže byt spôsobené bud axiálnym prúdom, alebo extemou pohonnou jednotkou, a vir vytvárajúce elementy rotujú oproti pritekajúcemu axialnemu prúdeniu, je celkový prúd ďalej urýchlený.Tieto vir vytvárajúce elementy môžu byť zhotovené v tvare lcridla, ktoré spôsobuje okrajový vir, pričom tieto sú pod defmovaným uhlom uložené v potencialnom víre. Učinok môže byť msilnený tiež tým, že rotujúci vír vytvárajúce elementy sú kombinované s pevnými vir vytvárajúcimi elementarni, ktoré využitím podtlaku panujúceho vo virovom vlákne potenciàlneho víru vytvárajú hadicovy vir a paralelne ho privádzajú priamo sústredene do osi potenciálneho viru.Zvýšenie rýchlosti potenciálneho vím spôsobuje nepriamo urýchlenie rotačného prúdenia vo vonkajšom dutom telese, ako aj zvýšenie rýchlosti na jeho otvorených klapkách, takže dynamickým tlakom je prívedený väčší objernový prúd. Ak dynamický tlak nestačí na to,aby podporoval požadovaný objernový prúd, je použitý statický tlak paralelnćho prúdenia, ktorý vyrovná rozdiel rýchlosti prúdenia, ktorá je k dispozicii.Stabilita vzniknutého potencionalneho viru je podľa vynálezu zvýšená tým, že na výtokovom otvore prúdového modulu je umiestnené rozvárlzacie zariadenie v tvare zrezaného kužreľa, ktoré premieňa statický pretlak panujúcí vo vnútomom dutom telese pred výstupom do paralelného pnidenia na energiu prúdenia.Výhodne sú v rozvádzacom zariadení vytvorené štrbiny, ktoré vytvárajú okrajové víry paralelné s prúdom,pričom tieto víry pri výstupe z rozvádzacieho ústrojenstva obklopujú potenciálny vir pri výstupe z rozvádzacieho nariadenia.Prúdový modul podľa vynálezu môže byť umiestnený jednotlivo na existujúcich výškových budovách, alebo môže byť zostavovaný wájomne na seba do konštrukcie vežovitého tvaru. Takéto energetické zariadenie môže byt zostavené z viacerých modulov, a tak prispôsobené požadovanému výkonu, čím sa mačne zlepšuje hospodámosť.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady vyhotovenia podľa vynálezu sú mázomené na výkresoch a objasnené v nasledujúcom ise. Jednotlivé obrázky predstavujú obr, l - pozd y rez prikladom vyhotovenia, kde je schernaticky známmené zariadenia podľa vynálezu, obr. 2 - pozdĺžny rez ďalšieho príkladnćho vyhotovenia podľa álezu s dvoma prúdovými modulmi, obr. 3 - y rez ďalšieho prikladného vyhotovenia podľa vynálezu, obr. 4 - priečny rez pozdĺž roviny A-A podľa obr. l, obr. 5 - priečny rez prikladným vyhotovenim podľa obr. 2 medzi dvoma prúdovými modulmi, obr. 6 - usporiadanie v tvare veže s viacerými nad sebou trmiestnenými prúdovými modulmi, obr. 7 - možnost usporiadania veži podľa obr. 6.Na obr. l a obr. 4 je znázornený prvý príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezrr, v ktorom je prúdový modul 1 umiestnený na vežovítom drieku 24. Prúdový modul 1 má kruhovo usporiadané nábehové stĺpy 30, ktoré sú umiestnené medzi základovou doskou 11 a vekom 12 a sú s nimi pevne spojené. Nábehové stĺpy 30 majú prierez tvaru trojuholníka s kruhovou úsečou,pričom od vrcholu prebiehajúce priame plochy stĺpov tvoria nábehové plochy 2. Pozdĺžna os prierezu nabehových stĺpov 30 má pritom vzhľadom na priemer lmržztice, ktorú opisujú vrcholy nabehových stĺ v,určitý uhol, ako je znázomené na obr. 4. Medzi st pmi je umiestnené vonkajšie duté teleso v tvare dutého valca 3, ktorý pozostáva z mnohých otočne pohyblivých elementov alebo klapiek 4. Tieto klapky 4 tvoria v umtvorenom stave obvodovú plochu dutého valca 3, ktorý tiež leží medu základovou doskou 11 a vekom 12 a je s nimi pevne spojený. sústredené k dutému valcu 3 je umiestnené vnútomé duté teleso 9 s prierezom v tvare špirály (viď obr, 4), pričom vnútomé časť je po dĺžke mierne kónická. Po celej dĺžke je vnútorné duté teleso 9 vybavené vtokovým otvorom 28 pre tangenciálny vstup prúdenia.vnútomé duté teleso 9 je svojim jedným koncom zasadené do veka 12, pričom je podľa prikladného vyhotovenia podľa obr. l zhora otvorené. Nad otvoreným koncom vnútorného dutého telesa 9 je umiestnené rozvádmcie zariadenie 18 kužeľového tvaru, vedúce hore,ktoré tvori súčasne výtokový otvor 10 pre vnútomé duté teleso 9 a súčasne aj pre celý prúdový modul 1. Podľa výhodného vyhotovenia je homý koniec rozvadmcíeho zariadenia 18 vybavený štrbinami, Vonkajšie duté teleso je znázornená v tvare valca a vnútomé duté teleso 9 je mázomené v tvare kužeľa špirálovitého tvaru. Obe duté telesá môžu mať samozrejme iný tvar. Tiež vtokový otvor 28 vnútorného dutého telesa 9 nemusí byť spojitý po celej dĺžke, ale môže byť tiež špirálovo rozdelený na viacero vlakových otvmov po obvode a dĺžke vnútomého dutého telesa. Vo vnútri dutého valca 3 je vzhľadom na jeho pozdĺžnu os priečne umiestnený prvý deliaci kotúč 5, ktorý má uprostred prietokový otvor 8 do vnútomého priestoru vnútomého dutého telesa a je pevne spojený so spodnýrn koncom dutého telesa 9.V prietokovom otvore 8 je umiestnená vetemá. turbína 14, ktorá je prostredníctvom hriadeľa 26 spojená s generátorom 13 ako prúdovým meničom. Pod prvým deliacim kotúčom 5 je umiestnený druhý deliaci kotúč 37, ktorý opät rozdeľuje spodný objemový prúd. V tejto oblasti sú vtokové otvory 28 vybavené kónickými a špirálovými dýzami ako vir vytvàrajúcimi elementmi, ktoré sa otvárajú do vnútomého priestoru vnútomého dutého telesa 9. Vir vytvárajúce elementy 16 sú ako celok uložené otočne okolo hriadeľa 26, pričom zariadenie, prípadne jeho časti, ktoré sú pričínou rotacie vir vytvárajúcich elementov, nie sú bližšie známmené.Funkcia znáznrnenćho mriadenia je nasledujúca.Nad nábehovými stĺprni 30 s nábehovými plochami 2 pôsobiaci dynamický tlak paralelného prúdenia, napríklad atmosferického vetra, otvorí časť klapiek 4 a uzatvorl všetky ostatné klapky 4 vplyvom vznikajúceho celkového tlaku v dutom valci 3. Vo vnútri systému panuje statický pretlak. To je názorne máznmené naobr. 4. Pokiaľ sa pôsobisko dynamického tlaku pohybuje okolo kruhového obvodu, meni sa samočirme otvorenie a uzatvorenie klapiek 4. Tým je vytvorený kvánrotujúci prúdový štít ako vetemý navádzač. Ovládanie,závislé od dynamického tlaku, bezpečne vylúči vetrom spôsobené škody vplyvom preťazenia.Ak sú všetky klapky 4, na ktoré pôsobí pretlak, uzatvorené, privádza dynamický tlak tangenciálne prúdenie do druhého valca 3 prúdového modulu l. Tým vzniká rotačné prúdenia, ktoré zvyšuje rýchlosť vtekania vtokovým otvorom 28 vnútorného dutého telesa 9. Vo vnútornom dutom telese 9 sa vytvorí špirálovité prúdenie, ktoré je smerované prostrednictvom dynamického podtlaku na výtokovorn otvore 10. Tento podtlak vmiká vplyvom paralelného prúdenia nad prúdovým modulom 1.Potom, čo špirálovité prúdenie vystúpi z výtokového otvoru 10 vnútomého dutého telesa 9 do obtekajúceho paralelného prúdenia, vytvori sa prostrednictvom pôsobenia strihových sil potenciálny vir. Rozvádzacie miadenie 18 vytvára vplyvom nemámmených štrbin okrajové víry, ktoré obiehajúc vo vnútri stabílizujů potenciálny vir. Pod deliacirn kotúčom S je rotačné prúdenie na mklade vety o mchovani točivosti urýchľované ďalej k stredu a je ako pracovný prúd nasávané cez prietokový otvor 8 do vnútomého priestoru dutého telesa 9 pmstrednictvom potenciálneho viru, ktorý pôsobí svojim virovým vláknom vo vnútri dutého telesa 9.Pod ďalším deliacim kotůčom 37 sú zároveň vtokové otvory 28 vír vytvárajúcich elementov 16, ktoré vytvárajú hadioový vir, zvyšujúci rýchlosť vtoku, pričom tlakový rozdiel medu virovým vláknom potenciálneho viru a celkovým tlakom na vtokových otvoroch 28 spôsobuje urýchlenie, ako i transport vmikajúceho hadicového víru do vnútomého priestoru dutého telesa 9.Potenciálny vir predstavuje kváziparalelné prúdenie,do ktorého sú hadicové viry vtláčané, pripade ukladané. Všetky druhy virov a prúdenia poháňajů turbinu 14 a tým, že potenciálna virovú cievku vytvárajú a stabilne udržujú a tým, že je indukované prúdové pole.Nábehové plochy 2 nábehových stlpov 30 vplyvom ich šikmého nastavenia spôsobujú usmernenie prúdenia rezultujúceho z dynamického tlaku ku klapkám 4, ktoré majú byť otvorené. Smer prúdenia môže byť menený v rozsahu 360 °, pričom prúdové elementy zostávajú rovnaké. Súčasne sú nábehové stĺpy 30, ktoré sú nosnými elementami konštrukcie, vyhladené a ich povrch môže byť vybavený protikorozivnou ochranou.bdedá nábehovýnn sdpnu so a wmuoýšhn duqhn telesom 3 je vytvorený tzv. odtokový priestor 27, ktorý spôsobuje jednak prúdenia hraničnej vrstvy z poľa dynamického tlaku a jednak tiež spôsobuje relativne urýchlenie objemového toku prúdiaceho do vonkajšieho dutého telesa 3, Povetemostnýrni podmienkami spôsobené javy, ako dážď, sneh alebo vyššia koncentrácia prachu, sú zachytené na nábehových stlpoch so a otočené do poľa dynamického tlaku. l-lmotové častice prúdia okolo klapiek 4 do odtokového priestoru 27.Na obr. 3 je znázomené druhé prikladné vyhotovenie, pri ktorom je vnútomé duté teleso 9 vytvorené ako dutý valec s tangenciálnc umiestneným vtokovým otvorom 28. Pod deliacim kotúčom 5 s prietokovým otvorom je vzajorrme nad sebou umiestnené viac kužeľovitých vir vytvárajúcich elementov 16, vybavených bočnými vtokovými otvonni 23. V základnej doske ll je vytvorený otvor 6, ktorým prechádza hriadeľ turbiny 14. Základná doska 11 je pripevnená k drieku vete 24, ktorý je vybavený vetrachn otvormi 25.Funkcia zariadenia je podobná funkcii vyhotoventm podľa obr. l, avšak dodatočné prúdenie vstupujúce do vuútomého priestoru vnútorného dutého telesa 9 nepochádza z prúdenia v oblasti 1 pod deliacim kotúčom 5 podľa obr. l, ale je nasávané prostrednictvom potenciálneho viru vetraclrni otvonni 25 a otvorom 6 v základnej doske 11.Na obr. 2 sú lunicstnené dva prúdové moduly nad sebou, pričom horný prúdový modul je nesený prostrednictvom stlpov 22, ktoré zaisťujú odstup medzi obomamoduhni l za účelom priechodu prúdenia. Vir vytvárajúce elementy 16 sú v tomto príklade vyhotovenia vytvorené v tvare kridiel, ktoré sú pevne umiestnené na nemázomenom podstavci kruhového tvaru okolo prietokového otvoru 8 a sú dohromady otočne uložené.Pritom vir vytvárajúce elementy 16 rotujú proti rotačnćmu prúdenia, ktoré sa vytvára v oblasti 7 pod deliacim kotúčom S, pričom elementy v tvare kridiel spôsobujú okrajové víry, ktoré sú spoločne s rotačným prúdením, nasávaným cez prietokový otvor 8, ukladané do potenciálneho víru.Ako mázorňuje obr. S sú cez výtokové otvory 10 otočne uložené turbulentné štíty 31 na otočnom kruhu 34, aby zachytávali turbulencie po výtoku potenciálneho víru do obtekajúceho paralelného prúdenia.Tieto turbulentné štíty 31 sú smerované vetrom a spôsobujú riadený výtok cievok potenciálrieho viru,vystupujúcich z výtokového otvoru 19. Potenciálne víry vystupujúce z oboch pnidových modulov podľa obr. 2 existujú ešte mimo oblasť prúdových modulov l a tvoria prostrednictvom vzájomnej indukcie sekundáme vírové cievky, ktoré indukujú štandardné prúdové pole,ktoré čiastočne zvyšujú nábehovú rýchlosť paralelného prúdu.Na obr. 6 je mázomených niekoľko zariadení podľa obr. 2, ktoré spolu vytvárajú veže ako zariadenie 32 na získavanie energie z vetra. Pritom nábehové stlpy 30 a stĺpy 22 tvoria nosnú konštrukciu, ktorá je staticky stabilizovaná základovou doskou ll a doskou 12. Podľa obr. 7 môžu byt takéto zariadenia 32 na získavanie energie z vetra usporiadané v sťrstredených kruhoch na základovej ploche, pričom kruhové oblasti medzi zariadeniami 32 na získavanie energie z vetra tvoria upokojovacie zóny 33. Odstupy medzi jednotlivými zariadeniami 32 na získavanie energie z vetra môžu vytvárať rovnako veľký dynamický tlak v hlavnom smere vetra.l. Spôsob výroby úžitkovej energie z paralelného prúdenia, ktoré obmýva prúdový modul na vytvárame potenciálneho vim s najmenej jedným vtokovýrn a najmenej jedným výtokovým otvorom, pri ktorom je špirálovitým rotačným prúdenim vytváraný potenciálny vir, ktorým je poháňaná turbíría ako menič energie,umiestnená v smere jeho pôsobenia, v y z u a č u júci sa tým. žedynamíckým tlakomje vytvárané špirálovité rotačné prúdenie, pričom dynamický tlak je vyvolaný paralelným prúdenim, ktoré obteká prúdový modul a dynamický tlak pôsobiaci na vonkajšie duté teleso, vytvorené z pohyblivých klapiek, otvára niektoré klapky a vytvára vo vnútri vonkajšieho dutého telesa celkový tlak, ktorý zatvára klapky, na ktoré nepôsobí dynamický tlak, pričom vznikajúce rotačnéprúdenia je pomocou delíaceho elementu s prietokovým otvorom rozdeľované na prvý a druhý čiastkový prúd a rotačná prúdenie prvého čiastkového prúdu je tangenciálne urýchleným vtokom do vnútomćlio dutého telesa premenenć na skrutkovitć prúdenie, ktoré je podtlakom panujúcim na výtokovom otvor-e vnútomeho duteho telesa, ktorý je zároveň výtokovým otvorom prúdového modulu, smerované von, pričom zo skrutkovitćho prúdenia sa po jeho prechode výtokovým otvorom vytvára pôsobením strihových sil z paralelneho prúdenia, ktore ho obteká, potenciálny vir, ktorý vyťalruje objemový prúd z druhého čiastkového prúdu alalebo zvonku cez prietokový otvor V deliacom elernente do vnútra vnútorného dutého telesa, a že z druhého čiastkového prúdu sa množstvom vír vytvárajúcich elementov vytvára veľký počet virových prúdenl, ktoré sú tiež privadzanć do vnútorného dutého telesa a zosilňujú pnídovć pole potencialneho vim.2. Spôsob podľa nároku I, vyznačujúci s a t ý m , že všetky vír vytvárajúce elementy sa otáčajú. 3. Zariadenie na výrobu úžitkovej energie z paralelného prúdenia s prúdovým modulom na vytváranie potenciálneho vim, majúcim najmenej jeden vtokový otvor a najmenej jeden výtokový otvor a s turbinou umiestnenou v smere pôsobenia potenciálneho viru, v y z n a čujúce sa tým, žeprúdovýmoduHUmáz množstva klapiek (4) vytvorené vonkajšie duté teleso(3), pokryté doskami (l l, l 2),jedna doska (ll)je vybavená výtokovým otvorom (10), pričom klapky (4) sa vplyvom dynamického tlaku paralelnćho prúdenia samočinne otvárajú a/alebo zatvárajú okolo axiálnej osi otáčania, že sťistredne k vonkajšiemu teleso (3) je v tomto telese umiestnene vnútomé duté teleso (9) s najmenej jedným vtokovým otvorom (28) pre tangenciálny vtok, kde jeden koniec vnútomého dutćho telesa (9) tvorí výtokový otvor (10) prúdového modulu (l) a druhý koniec je ukrytý radiálne vo vonkajšom dutom telese(3) umiestneným deliacim elementorn (5) s prietokovým otvorom a že v oblasti (7) oddelenej od vnútomeho telesa (9) deliacim elementom (5) je umiestnené množstvo vir vytvúrajúcich elementov (16), ktorými je vlrové prúdenie smerovanć do vnútomého priestoru vnútomého dutého telesa (9).4.Zariadeniepodľanároku 3,vyzn nčuj úce s a t ý m , že vir vytvárajúce elementy sú vytvorené v tvare lcridiel a sú umiestnené okolo prietokového otvoruílariadeniepodľanárokulvyzn nčuj ú ce s I tý m , ževirvytvarajúce elementy(l 6) sú vytvorené ako kruhovo usporiadané, výhodne kužeľovć, virové dýzy, ktorých výtokovć otvory sú smerované do vnútra vnútomćho duteho telesa (9) a ktorých vtokové otvory sú vytvorené pre tangenciáhie vtekanie v oblasti (7), oddelenej od vnútomćho dutého telesa (9).6. Zariadenie podľa jedného z nárokov 3 až 5, v y značujúce sa tým, ževírvytvárajúceelementy (16) sú ako celok umiestnené otočne.7. Zariadenie podľa jedného z nárokov 3 až 6, v y značujúce sa tým, ževýtokovýotvorao) prietokovćho modulu (l) je obklopený rozvádzacím zariadením (l 8) v tvare zrezaného kužeľa, ktorý je výhodne vybavený von otvorenými štrbinami.8. Zariadenie podľa jedného z nárokov 3 až 7, v y značujúce sa tým, ževoblasti(7),oddclenej od vnútomého dutćho telesa (9), je umiestnený ďalší deliaci element (37), pričom vtokový otvor (23) vírvytvárajúcich elementov (16) je len v časti oblasti (7) oddelenej od vnútomeho dutého telesa (9).9. Zariadenie podľa jedného z nárokov 3 až 8,vyznačujúce sa tým, ževonkajšiedute teleso (3) je obklopená nàbehovými stlpmi, ktoré majú priečny rez tvaru rovnoramermćho trojuholník s nasadenýrn kruho segmentom, pričom priame plochy nábehových sgpnriv (30) tvoria nábehové plochy (2),ktoré sú smerované von.l 0. Zariadenie podľa jedného z nárokov 3 až 9,vyznačujúce sa tým, žeeezvýtokový otvor (10) je umiestnený otočný turbulentný štít (31) na riadenie odtoku potencialneho viru.ll. Zariadenie podľa jedneho z nárokov 3 až 10,vyznačujúce sa tým, žemánajmenej dva prúdove moduly (l) umiestnené s odstupom navzajom oproti sebe, pričom výtokove otvory (10) ležia oproti sebe.

MPK / Značky

MPK: F03D 1/04

Značky: užitkovej, výroby, paralelného, spôsobu, spôsob, vykonávanie, zariadenie, tohto, prúdenia, energie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-278118-sposob-vyroby-uzitkovej-energie-z-paralelneho-prudenia-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby úžitkovej energie z paralelného prúdenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty