Stejnosměrný stroj točivý

Číslo patentu: 265253

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žák Zdeněk, Mezírka Milan, Rákos Jaroslav

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

x vynález se týká stejnosměrného stroje točivého, zejména pro napájení ze statických polovodičových usměrňovačů, jehož magnetický obvod statoru je tvořen hranolovitým svazkem plechůopatřeným čtyřmi a více hlavními pőly a pomoonými poly,složeným z vrstev pleohů, sestavených v jejich tangenciálním směru alespoň ze dvou segmentü.stávající stejnosměrné stroje točivé, určené pro napájení zvlněným stejnosměrným proudem ze statických polovodičových usměrňovačů se z důvodu docílení co nejnižší úrovně povrchových, pulsačních a přídavných ztrát v železe a s ohledem na minimální zpoždění magnetického toku pomocných pőlů za proudem kotvy zhotovují s celolistěným magnetickým obvodem statoru.Stejnosměrné stroje točivé menších typových velikosti jsou obvykle opatřovány magnetickým obvodem statoru, převážně tvořeným hranolovitým svazkem plechů, kde každá vrstva plechů svazku pleohů je provedena jako výstřižek plechu, u něhož jho statoru, hlavní pőly i pomocné póly tvoří celistvý rámeček.U stejnosměrných strojů točivých větších typových velikostí se magnetický obvod statoru ponejvíce sestavuje z ce~ listvých výstřižků plechů jha statoru jako rámeček, přičemž hlavní pőly jsou obvykle vystřihovány odděleně. Pomocné pőly mohou být vystřiženy buč odděleně, nebo mohou tvořit integrální součást rámečku.V případě stejnosměrných strojů točivých velkých typových velikostí už nelze z technologických důvodů sestavovat magnetický obvod statoru z celistvých výstřižků plechů vetvaru rámečků, ale každá vrstva plechů svazku plechů je v jejím tangenciálním směru sestavena minimálně ze dvou segmentů,které se pro zvýšení torzní tuhosti svazku plechů různě tvarují, různým způsobem překládají, popřípadě i vyztužují přídavnými vyztužovacími dílci, umistovanými na vnějších stranách zhotoveného svazku plechů magnetického obvodu statoruv ošových rovinách hlavních pőlů nebo pomocných pőlů. Tech nologické dělicí spáry mezi segmenty v jednotlivých vrstvách plechů a spolu sousedících vrstvách plechů svazku plechů se dosud obvykle umistují v magnetický nejméně namáhaných částech jha magnetického obvodu statoru, tedy převážně u osových rovin hlavních pőlů. V těchto místech však současně působí největší magnetický tah, vznikající mezi hlavními pőly a rotorem. Při otáčení rotoru se vlivem drážkování rotoru mění velikost a působiště magnetického tehu, což vede k tomu, že se hlavní pőly rozkmitévají a s nimi i přilehlé části jha magnetického obvodu statoru. Proto se ke zvětšení tuhosti svazku plechů magnetického obvodu statoru vkládají do vyhrání, vytvorených na jeho vnějších stranách v osových rovinách hlavních pőlů nebo pomocných pőlů, vyztužovecí trámce, ke kterým se segmenty přivařují. Ve vyztužovacích trámcích jsou přitom provedena nutná zahloubení pro hlavy šroubů, kterými se upevňují hlavní pőly nebo pomocné pőly ke jhu magnetického obvodu statoru. Tyto vyztužovací trámce sice zvyšují torzní tuhost svazku plechů magnetického obvodu statoru, avšak jejich podstatnou nevýhodou je malá tuhost v chybu ve směru radiálně působícího magnetického tahu vlivem zeslabení vyztužovacích trámců v místech provedených zahloubení. Za nevýhodnou je třeba navíc považovat i tu skutečnost, že při sestavování magnetického obvodu statoru dosud užívaných provedeníj stejnosměrných strojů točivých z poměrně rozměrných a těžkýchsegmentů se jen obtížně uplatňuje mechanizace skládání jha statoru, která vyžaduje poměrně značný počet přípravků a speciálních zařízení.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny u stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu, jehož podstata spočíváv tom, že navzájem přivrácené okraje sousedních segmentů v každé vrstvě plechů svazku plechů sou uspořádán v odstu u yod sebe u osové roviny jim příslušného hlavního pőlu, a mezi nimi je uvnitř profilu odstupu, vymezeného v tangenciálním směru statoru geometrickou přímkovou spojnicí vnějších stran sousedních segmentů, geometrickou přímkovou spojnicí jejich vnitřních stran a jejich navzájem přivrácenými okraji, umístěnatraverza, přiléhající k okrajům segmentů.Podstatnou výhodou řešení stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu je, že jeho magnetický obvod statoru je charakterizován kvalitativně vyšší radiální i torzní tuhostí oproti porovnatelným provedením magnetického obvodu statoru stávajících stejnosměrných strojů točivých, odstraňující u nich se vyskytující rozkmitávání hlavních pőlů a jim přilehlých částí magnetického obvodu statoru. Toto je umožněno především uspořádáním traverz z pevnostně vhodného masívního feromagnetického materiálu mezi okraji sousedních segmentů, které jsou na rozdíl od užívaných vyztužovacích trámců už samy o sobě způsobilé potřebně překonávat radiální síly, vyvozované magnetickým tahem mezi hlavními pőly a rotorem stejnosměrného stroje točivého. Zvýšení mechanické únosnosti provedení magnetického obvodu statoru stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu lze dále zajistit více výhodnými způsoby, jako například tím,že se traverzy vhodně ukotví ve výztužných tělesech, uspořádaných u čelních stran svazku plechů magnetického obvodu statoru, nebo je možné traverzy přivařit z vnější strany svazku plechů prostřednictvím alespoň jednoho podélného prvního svaru, a/nebo z vnitřní strany svazku plechů magnetického obvodu statoru prostřednictvím alespoň jednoho podélného druhého svaru k přilehlým okrajům sousedníoh segmentů. Dále je rovněž možné mechanickou únosnost magnetického obvodu statoru ještě zvýšit i užitím přídavných vyztužovacích trámců, uspořádaných na vnějších stranách svazku plechů magnetického obvodu statoru v osových rovinách pomocných polů, cbdobně jak je tomu u některých známých srovnatelných provedení magnetického obvodu statoru užívaných stejnosměrných strojů točivých. Řešení stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu je výhodné i tím,že se značně zjednodušší a zkrátí technologický takt výroby jeho magnetického obvodu statoru, neboř segmenty jha statoru265 253 lze výhodně nejprve sesvazkovat do samonosného segmentového svazku potřebné délky pomocí uložení vodicích svorníků v polohovacích otvoreoh segmentů a opatřením sestaveného segmentového svazku běžnými svazkovacími prostředky, jako například svszkovacími sponami, uloženými ve vyhloubeních na vnějších stranách segmentů, nýty, uloženými ve svazkovacích otvorech segmentú, popřípadě i svary, přičemž pro vyloučení, případné klínovitosti se alespoň část segmentového svazku uspořádá proti jeho ostatním částem zrcadlově obráceně. Použití masívních feromagnetických travers přitom nijak nezhoršuje komutační vlastnosti stejnosměrného stroje točivého podle.vynálezu, protože střídavá složka magnetického toku pomocných pőlů se mezi jednotlivými segmentovými svazky může uzavřít přes hlavní pőly, přičemž stejnosměrná složka tohoto magnetického toku prochází bud přímo feromagnetickými traverzami,popřípadě přes upravené podělné první svary,a/nebo druhé svary mezi okraji segmentů sousedních segmentovýoh svazků. Mimo uvedené přednosti lze za výhodné u stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu považovat i možnost upravení volitelně tvarovaného lože u okrajů každého segmentu na jeho vnitřních stranách pro přilehnutí dosedací plochy jha odnímatelného hlavního pőlu. Pokud se odnímatelný hlavní pól připevníi k masívní feromagnetické traverze pomocí šroubů, zachová se tím jednak technologicky prakticky nejjednodušší způsob upev-Ž nění odnímatelného hlavního pőlu ke jhu magnetického obvodu statoru, jednak se vzhledem k podstatně větší mase pod zahloubením traverzy pro uložení hlavy šroubu oproti zeslabení masy dosud užívaných vyztužovacích trámců pod stejně vytvořeným zahloubením zajistí potřebné tuhost traverz,a tím i celého magnetického obvodu statoru v ohybu ve směru radiálně působícího magnetického tehu. Tím, že u řešení stejnosměrněho střoje točivého podle vynálezu lze segmenty svazku plechů magnetického obvodu statoru předem sestavovat do samonosných segmentových svazků, docílí se jednak znatelného snížení pracnosti při manipulaci se segmenty při sestavování svazku plechů jha magnetického obvodu statoru, jednak lze ve výrazně větší míře než dosud uplatnit při výrobě stejnosměrného stroje točivého

MPK / Značky

MPK: H02K 1/18

Značky: stroj, stejnosměrný, točivý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-265253-stejnosmerny-stroj-tocivy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stejnosměrný stroj točivý</a>

Podobne patenty