Dvoustupňové hydrostatické servořízení vozidel

Číslo patentu: 259755

Dátum: 15.11.1988

Autor: Poláček Bohumil

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká dvoustupňového hydrostatického servořizeni vozidel, sestávajiciho 2 řidíciho stupně - odměrné řídící jednotky a praoovniho stupně - zesilovače průtoku, které jsou nezávislena zatiženi napájeny nejméně z jednoho hydrogenerátoru prostřednictvím děliče průtoku.Dvoustupňová hydrostatická servořizeni nazývaná též jakoservořizeni s násobenim průtoku - jsou využivána hlavně u kloubo vých podvozků mobilních strojů, sestávajicich ze dvou polorámů natáčejicich se vzájemné kolem svislého kloubu. většina kloubových podvozků je ovládána dvojici stajných servomotorů ~ přimočarýoh hydromotorů - vřazených mezi oba polořámy. Geometrický objem va přimočarých hydromotorů, daný součtem součinů činných ploch (A)a ramen (R) okamžitého působani hydromotorů vzhledem k svislému k 1 oubu,neni stálý, ale mění se s výchylkou řízení (4) 2 přimého směru, Lze odvodit tyto přibližně vztahyGeometrický objem pro přimý směr,ó 0 V 0 Alrl A 2 r 2Geometrický objem pro libovolnou výchylku ga) yà š vo . cos/3Při konstantnim průtoku kapaliny do dvojica přimočarých hydromotorů na kloubovém podvozku se mění základni veličiny řízení takto úhlová rychlost (JA polorámů kolem svislého kloubucosp kinetická enerie polorámů kolem svislého kloubu E O E Qa brzdný tlak pB při brzdění kinetické energie E 6Z uvedeného vypłývá, že kinetická energie EQ vzrůstá přibližněúměrně Čo 6 ) e brzdný tlak paú přibližně úměrně (go A ) Např. při výchylce polorámů Aäax 45 ° činí.Řídíč mobilního stroje - nepř. čelního lopetového nakladače -v zaujatý plně pracovní činností stroje nemůže včes reagovat na výše uvedené proměnlivé dynamické činitele servořízení kloubového podvozku, Proto v krajních polohách polorámů dochází hezřídka k tvrdým nárezům polorámů podvozku na sebe, což je příčínourůzných poruch stroje. Snaží~ 1 i se řídič těmto jevům předcházet, zpomàluje rychlost řízení zbytečně předčasně, takže nezřídka se řízení zastavuje v menší čí větší vzdálenosti před krajnímí polohamí, To má negativní Vliv na prodloužení pracovního cyklu au hmotných rychlých mobílních strojů je účelne, při relativěyýqně velkých rychloetech stroje, omezit rychlost řízení, zejména na veřejných komunikecích, aby ee omezílo nebezpečí havarie.Je známa řada hydraulických servořízení, které využívají prostředky, ktoré mají zabránít škodlivým nárazům řízení v kŕejě ních polohách. Např, hydrostatiçke servořízení (dle DE~DOS 25 00 137) má dva snímače, které při přiblíženi řízených polorámů dají signál elektromagnetíckému ventilu, který propojí (zkratúje) zdroj kapaliny s nádrží. Tim se zastaví servomotor a poloçámy řízení. V praxi se však-ukázalo. že 1 při přerušeni přítoku do servomotoru řízení dochází vlivem velké setrvečné hmotyk tvrdým nárazům polorámů podvozku na sebe.Jedno z největších hydrostatíckých servořízoní (db DE»DAS32 46 137) má na volantové tyčí blokovací zařízení. uváděné do činnosti snímači koncové polohy řízení. Před koncovou polohou polorámů podvozku znemožní blokovací zařízení další otáčení volantově tyče. V důsledku toho se odměrná řídící jednotka nuceně ustaví V neustálené poloze a pohyb servomotorů s polorámy podvozku se zastaví před koncovou polohou řízení. Ani toto poměrně složité blokovací zařízení, obsahující dvojici rohatek se západkamí,elektromagnety, míkrospínače, třccí spojku, neumožňuje zvládnout výše uvedené rozmanité dynamické stavy řízení. zejména kloubových pobbzků s hmotnými polorámy. Proto i zde při velké rychlosti řízení může docházet k tvrdým nárazům polorámů na sebe a při malé rychlosti řízení k zastavení polorámů před koncovými polohami.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dvoustupnové hydrostatícké servořízení podle vynálezu, ktoré má v řídicích větvích a nebo v přívodní větví odměrné řídící jednotky zařazeny regulovatelné škrtiče. které jsou přestavovatelné pomocí koncových spínačů, spojených s pístní tyčí servomotoru servořízení. V přívodní vět ąví je zařazen regulovatelný škrtíč, který může být ovládaný tachometrem. koncovými snímači obsahujícímí odpružený píst ve válci nebo elektromagnety spojenými s koncovými spinačí. Škrtíče omezují průtok řídící odměrnou jednotkou,a tím průtok do servomotorů servořízení (a úhlovou rychlost servořízení). Výhodmntohoto zařízení je, že omezí maximální úhlovou rychlost řízení za provozních stavů, kdy velká úhlová rychlost řízení je škodlivá, např. v krajních polohách polorámů kloubového podvozku. Na přípojených výkresoch jsou znázorněny příklady provedení podle vynálezu, kde 5 na obr. 1 je znázorněno echematícky dvoustupňové hydrostatícké servořízení s omezením úhlové rychlosti před koncovými polohami a při relativně vysoké pojezdové rychlostí vozídla na obr. 2 je znázorněna část alternatívního provedení předmětu vynálezu s jedním regulovatelným škrtičem, ovládaným dvojici-koncových spínačů~ na obr. 3 je znázorněna část alternatívniho provedení předmětu vynálezu s dvojici regulovatelných škrtičů opatřených elektromagnety, zapínanýmí dvojici koncových spínačů na obr. 4 je znázorněna graficky závislost průtoku QM do servomo toru eervořízení na otáčkách volantu nv 259755Zeřizeni podle vynálezu, znázorněné na obr. 1, je tvořeno známým dvoustupnovým hydrostatickým eervořizenim ł, zahrnujicim odměrnou řídící-jednotku 2, zesilovač průtoku 3, dělič průtoku 4a dvojčinný přimočarý servomotor § Odměrná řídící Jednotka 2třena volantem 2 , Zesilovač průtoku 3 má řidici průřezy łg, łg propojeny e ovládacimi prostory łä, ł§ zesilovaci průřezy łž, ł§apojeny s přivodni větvi §,6va odpadni průřezy łg, łł špojeny e odpadni větvi Z.Odměrná řídící Jednotka g je propojana řidicimí větvemi § B s řidícimi průřezy łg, gg a ovládacimi prostory łâ, łâ zeěDvoostupňové Hydrostatické servořizeni ł je nápájeno z hýd-Á rogenerátoru gg přes dělič průtoku ěkrtłcich průřezů,.e primárnim výstupom 17, epojeným přivodnis dvoustupňovým hydrostatickým servořizenim ła sekundárnim výstupom gg 3-nádrži gg. K sekundárnimu výstupu łg děliče průtoku 5 může být v případě Pütřeby zapojen neznÉàpr näný sekundárni spotřebiö. Dělič průtoku g,apojený pravým ovládao 1 mprostoremdłg - odbočkou gł - s primárnim výetupem łz a 1 e 4 vým pružinovým ovládacim prostorem gg, aignálni větviýgg s mistem eignalizahe zátěžeg§, zabezpečuje v přivodni větvi §, Q. Q etálý přatlak pu oproti tlaku ps, vyvoąanámu zátěži servo- A motoru §. Tim je zaoezpečeno napájení servomotoru § z hydrogene rátoru gg nezávisle na zatiženi eervomotoru 2. Dokud k sekundár nimu výstupu gg děliče průtoku 5 je zapojen sekundárni spotřebič,má napájení servomotoru Q plnou prioritu.Podobné je uvedený typ popsán např. v A 0 235 845 Hydrau 1 ĺc. ké dvouatupňové ovládací zařízení servomotoru.- VV řidicich větvich Q, §Jsoupd 1 e vynálezułvřazeny regulovatelné škrtiče g, 39 a v přivodni větvi § je vřazen ragu 1 o vątelný škrtič 11.~ Regulovatelné škrtiče g, 1 g Jsou ovladatelnékoncovými snimači gz, gg umiatěnými na piatnityči eervomotoru

MPK / Značky

MPK: B62D 5/06

Značky: servořízení, vozidel, hydrostatické, dvoustupňové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-259755-dvoustupnove-hydrostaticke-servorizeni-vozidel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvoustupňové hydrostatické servořízení vozidel</a>

Podobne patenty