lntegrovaná textilie, vykazující vyšší transport potu

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká integrované textílie, vykazující vyšší transport potu, vytvořené nejmáně ze dvou vrstev a obsahující hydrofobní a hydrofilní vlákna. Textilie je vhodná obzvláětě na sportovní ošacení, a to jak prádlové výrobky, tak vrchní ošacení.Funkční požadavky, kladené na sportovní ošacení, jsou tak všestranné jako sport samotný. Závisejí podstatnou měrou na konatrukoi textílie a použitém textilním materiálu. Je rozdíl, jestli se použije tkanina, oenovní nebo zátažná pletenina a také je rozdíl, v jakých vazbách se použije, například z hlediska stability, prodyšnosti, tepelné izolace a transportu potu- Tato poslední vlastnoat závisí hlavně na kombinaci použitelného materiálu a vazbě, čili konstrukcí ploäného textilního útvaru.Problém produkování a transport potu zaujímá důležité místo jako rozhodující faktor při posuzování příjemného pocitu při nošení sportovního oděvu. Jakmile pot vyplní prostor mezi pokožkou a oděvem, vyvclává nepříjemné pocity jako vlhko, mokro,chlad, pocit lepivosti, ktoré ztěžují volný pohyb těla a v extrémních případech amižují výkon sportovce nebo ohrožují jeho zdraví. Textilní plošné útvary, jež pohlcují pot a přitom rychle schnou, se navrhují tak, abys) transportovaly pot z pokožky co nejrychleji,b) pchlcovaly pot co nejrychleji,c) předávaly pot do vnějšího ovzduší.Sledování funkcí transportu potu a rychlého sohnutí se v poslední době V podstatě usměrňuje dvěma směryI. vývojem speciálních vláken a 2. vývojom textílie, která mají zvláštní konstrukcí, to jest vazbu.Jeznámo poměrně mnoho vynélezů, jejichž předmětem je konstrukce dvou nebo třívrstvé plošné textílie. Napríklad japonský patentový spis číslo 3 111 166 chrání dvojitou pleteninu pro spodní ošeceni nebo pro prádlové výrobky, která je vyrobene na pletacích strojích jemného dělení za silných nití, zejména předených bavlněných či vlněných, a z tenkych nití, například tvarovaných nepravým zákrutem. Očko tenkých nítí jsou poměrně kratší nebo menší než očka ze silných nití, jež zřetelně vystupují na povrch pleteníny ve směru sloupků, takže vlastně vytvářejí líc pleteniny. Tenké niti tvoří jádro pleteniny, to je základ. Hustota oček z tenkých nití je o polovinu menší než hustota ze silných nití.Francouzský patentový spis číslo 2 459 851 se vztahuje na pleteninu seatávající ze dvou vrstev pletenýoh v jednolícní hladké vazbě a vzájemné spojených ve vazných místech rozmístěných ve vrstvách.Jednolícní zátažná pletenina vyrobená ze dvou orientovaných jednolícních zátažnych základních pletenin, vzájemné seřazených ve směru řâdků i sloupků, je předmětem československého vynálezu podle AO číslo 167 172. Platinová obloučky každé základní pleteniny procházejí pod stěnami oček druhé základní pleteniny, přičemž jedna základní pletenina je vytvořena z prize opačného zákrutu ňež druhá základní pletenina.Plošn útvar, známý z DOS číslo 2 530 806 je pleten ze dvou přízí tak, že povrch jeho jedné strany je vytvářen výlučně z jehelních obloučků a z kliček jedné příze a druhá je obdobnä vytvářens, avšak druhou přízí.Ze sovětského vynálezu podle A 0 číslo 549 537 jsou známé dvě jednolícní pleteniny,z nichž každá je pletena na jazýčkových jehlách normálního provedení v jednom lüžku dvoulúžkavého pletacího stroje. Tyto dvě jednolícní pleteniny jsou spojeny vaznou nití vytvářející mezi pleteninami sloupky.Otevrená klíčky vozne niti se tvorí ve chvíli, kdy jehly jednoho lůžka jsou ve zivižané poloze, sviak s predchazejícím rádkem na otevřených jazýčcích. V druhém ldžku jsou jehly v tomto okamžiku v uzavirocí poloze s očlq pod uzavřený hdčkea. Voznou nit privádi společně pod obě lůžka jeden vodič niti, jehož základni poloha je v ose mezi obě lůžky stroje. Vozne nit spojuje obě jednolícní plateniny.Predmet DG číslo 7 800 948 se vztahuje na kombinovonou pleteninu eestávajici ze dvou oddälenych pletenin, které jsou spolu epojeny chytovýai kličkomi nebo očky na způsob vzoru, přičemž mezi opojovacími isty se nocházejí duté prostory. Tato kombinovaná pletemine je zejimava ti. že aozi obimo samostatnými pleteninami je zavedeno nejménö jedna prize, která nevytváři očko o jejíž objem se błhem následujícího procesu úpravy zvčtií natolik, že priałrenč vyplní uvedene duté prostory.Dvojitá pletenina s jednou stranou v interlokove rozbč., známe z britského patentoveho spisu číslo 1 557 753, má vlechna očko na licni straně z polyesterových prízí o její rubová strona je upleteno z bavlnčnych prízi plotinovými očlq v odotupech od sebe, vytvárejících chytová očko polyesterová lícní strany pleteniny.Další britský petentový spis číslo l 472 932 popisuje pletený filtrační materiál ze dvou eoustev niti, z nichž každá tvorí samostatný jednolicní zátažný úplet s propojení mezi sebou. Jedno soustava nití se objavuje no lícní straně v každém lichém sloupku oček e v podobě volných kliček ze každý sudy sloupku oček na rubové str-mi očke, v každém sudém sloupku oček e za keldým lieky sloupke oček podložně kličky. Tim je dáne filtrační schopnost.Z DG číslo 7 521 944 je známa textílie pre sportovní očecení, ktere sestávs z oboulícního úpletu vytvoreného dvěma různými pŕízeni, s nichž jedno plete povrch jedná streny textilie o druhá príze povrch druhé strany. Pri vytváření otvoru v očkach na způsob pőrú, je povrch jedná strany tvoren jehelníni obloučky a smyčkovými obloučky z první prize a povrch druhe strany jehelníoi obloučky.Ve francouzskáa potentovem spisu číslo 2 376 911 se popisuje kombinovane pletenina, jež obsahuje na licoí straně pleteninu z hrubé prize, kdežto rubová strana je vytvořena z jemné prize, přičemž obě prize jsou vzájemnč provázány takový způsobem, že na rubové straně kombinovaná pleteniny vznikne alespoň do určité míry jemnäjčí povrch než na lícní straně.Frencouzsky patentov) spis číslo 1 296 526 chrání obouiícní pleteninu, která se plsts chytovou vazbou tak, že jedne strana pleteniny je z polyomidově prize o druhá strana z polyvinylehloridové prize.Predmčtem DG čislo 1 996 120 je úplat, jehož lícní strona je upleteno ze sprádoně neho tvarované prize syntetické či polosyntetickě. Krycí nití je elasticke prize nebo jedrová prize s jádro z polyueetonové prize nebo nekonečná tvarované prize. Elastická prize vytváří rádky lícní o rubové nebo koprove.V sovčtskám vynálezu podle A 0 číslo 208 878 se popisuje zetažná pletenino, jejíž každý mm oček je uplete ze dvou nití, přičemž očko jedné niti jsou na lícní straně pleteniny o očko druhé niti jsou no rubové stran o jsou spolu spojené rubovými kličkmi. Tato pletenina je zhotovena na okrouhlem vícesystěmovám pletacim stroji a mi vzhledhladké plsteniny, přičemž rubová kličky licních oček jsou propleteny s rubovými kličks mi rubových oček téhož rádku.Z froncouzokého potontového spisu číslo I 199 361 je známý oboulícní úplet tvořený dvěma samostatnými vrstvami ze dvou prizí, z nichž jedno je hydrofobní a druhá hydrorilni. Hydrofobní prize je z polyamidu, polyesteru nebo polyvinylchloridu, nikoliv z pplypropylenu. Úplet je vyrobeny na dvoulůžkověm stroji nebo interloku.Jiný rrsnoouzský petentový spis číslo 1 373 260 ohrćní pletenínu ze dvou nití,pletenou na dvou souatavlch jehel tsk, le jedne nit se pŕivedí k obłne soustsvsn e tvoří líc, zatínco druhú nít je pŕídavnýn podavaöen pñívddlne pouze k jedné soustevä jehel e vytváří s první nítí rub upletu.Bekouew patentový spis číslo 206 561 ee vztahuje na plolný uplet sestdvející se dvou suoststných s nsvzíjen provásenýeh pletenin, a nich jedne je oboulicní, kdelto druhí, která je jednolícní, je upletene z jennljlí prułnłjlí pŕíse tak, le jí není videt ani na hubu ani na lící úpletu. Oboulícní pletenina je z objenovt poLvekz-ylovd prize s jednolícní plstenins je s ksdeŕená polyssidovć prize. Podle evýcerskeho patentovőho spisu číslo 317 471 lze vyrobit krytou pletenínu,vhodnou na teplou, u ní soustevs krycích nití, vytveřejicí licní stranu, je s polyesidových nítí, výplikove sousteve je s bsvlnene prize e je poćeeand.z psteutovsho spisu USA číslo 3 451 232 je mu pletenins vyrobene nejsem ze dvou druhů přízí, například z vlnlných s syntetických přízí. Pletenína se shotovuje ne dvoulułkoven ploche nebo okrouhlen pletecín stroji a způsob pletení spočíve v poulití jednoho druhu příze na vnitřní strsnl pro noraelní vytváření zadní struny pleteniny,satínoo jiněho druhu pŕíze se pouiívá na vnější strani pro vytvoření přední strany pleteniny. Po upletení se výrobek obracíPodle DAS ćíslo 1 073 573 se popisuje zátełná oboulícní pletenine sestávející z Mdkd, v nich je krycí nit ne druhe straně a z ředků vytvoŕenýoh pouze jednou nití,jejíž tloulĺke se väsk rovnú příbliine tlouäĺoe súklední s krycí nítí.V časopise Hosiery Times, ročník 1957. strene 70 se tektá popisuje kryte pletenina, u ni je stříłová prize s převáłným podílem synteticwch vláken e ne rubu je kedeřené syntetická hedvdbí.Ram je známe dvouvrstvú textílie, která je vytvořena ze dvou jednolícních úpletů. vsájemnl spojených nejlćnl přes jeden řádek alespoň jedním Ndken v ínterloková vezbä zaplatené do venby obou jednolícních úpletů. Při výrobl této textílie se vytvářejí současně ne interlokován stroji dva jednolícní úplety, nece ee vidy po vytvorení nejmdně jednoho řádku ksšdáho úpletu uplete ne obe uplety alespoň jeden spoločný řádek v interlokové vezbä, spojujíoí obe dplety v jeden celok.Předmětem frsncouzskóho petentového spisu číslo 2 273 449 je způsob výroby entislorgické textílie z polyemidových s bevlnląých přízí. Při výrub této textílie, určená ne spodní dánská nebo pánská prádlo, se postupuje tsk, ie se uplete řidek s polyamidové prize s delší řádek se vytvoříse dvou pŕízí v kombinací polyamid e bsvlane. Určite očko se pletou jenom z polyenidová příse s bevlnlne prize se podklídt. Dallí řddek se vytváří z poILv/smidovâ pŕíze ne vsech jehldch. Z toho vyplývi, íe ne rubu textílie vzniká mříikový plastícld vzor, tvorený pokledenou bevlnlnou pŕízí. Mika ízoluje polyemidový materiál dplstu od styku s pokołkou s tek zebreňuje slergíoká reekci pokožky na tento materiál.Dvouvrstvd pletenine, známe z DG číslo I 217 129, je charakteristická tín, ie u jedné vrstvy je ne jedné etrsni senoststne jednolioní vasbs e ne druhe str-mi je jednolícní vazbu spojene chytovýní klíčksní s první stranou pleteníny.Jedni z posledních vývojových typu jsou takzvané íntegrovme textílie s łwgíeníckou funkcí. Petří mezi nl předevlín plolní textílie s hygíeníckou vrstvou, nini z vynálezu podle A 0 číslo 228 828, ktoré sestdvá se dvou vrstev, je jsou nejčestljí pleteud e jsou vsújennö spojene pletsrl-skou vesehní technikou s cíle doslhnout účínnłjlí funkce z hledíeke odävně-rysiologických vlestnoetí s tím i svýieni ułitne hodnoty výrobku zhotovenáho z táto textílie.5 246166 Její hlavní oharakterietika je déna tím, łe její rubovt strmo, snlřujíoí k pokoäce, je vytvořena z hydrofobní (umení hygienické vrstvy, obsahující polypropylenové vlákna, kdeäto lícní etranou je ąvdrofilní abeorpční vrstve beahující eavé vlelma,například bavlnu nebo vlnu nebo jejich smés a viakozovými vlékny.Všechny výše uvedené vynélezy mimo vynélezu podle československého AD ćíslo 228 828 v podstate popieuji dvouvrstvé pletaniny, kde eeetůvají se etřilových pŕísi nebo syntetickvch nití uspoŕúdaných tak, aby syntetický aateriél ae pokud možno vůbec co nejméné dotýkal pokožky, jinými elovy řečeno nachćní ae prevéžne v lícní str-mi, kdeito v rohové vretvě prevažuje hydrofilní materiál. Tyto známé textilie nařeii nebo v nejleplím připadü neuspokojivi řeéí transport vlhkosti.Vldeckovýekumá predpoklady i praxe potvrzují, že takzvané integrované pletenina trensportuje velmi dobre pot ve rormčlplynné, to jest ve formě přehŕétych par. Kondenzovuü pot, čili pot kepalný transportuje viak za podaínlq přímého kontaktu tepelného potu a hydrofilní lícni vrstvou. Toho se při połwbu sportovce spravidla dosahuje tlakem rubové strany textilie na vlhkou pokožku těla sportovce. Tím dojde k proeálcnutí putu hydrofobní vrstvou do vrstvy hydrofilní a tím se také podnítí transport kepalnáho potu, ktorý mé pak zcela semovolný průhěh.Podrobným rozboren součaného technického stavu a na základě četných ponnatků získaných vývojem n použitím právě popeeně méně plošné textilie podle československého A 0 číslo 228 828 se hledela mołnost, jak ještě arychlit transport kapalného potu od pokožky do absorpění vrstvy a tim zleplit funkční vlastnosti plošné textilie či odstrenit určitou její nevýhodu spočívajíci v závislosti transportu kepalného potu na pŕítlaiu textílie k telu jejího noaitele.Výsledkom této práce je integrované textílie vykanující vyäéí transport potu.Tato integrované textílie odstruĺuje nevýhody výše popsených textilií, přičemž je vytvořena nejméné ze dvou vrstev a obsahuje hydrotobní rubovou, takavanou difuzní hygienickou vrstu e hydrofilní licní, takzvanou absorpční vrstvu, která je spojene s difunní hygienickou vrstvou mnošatvím vazných míst. Podstata této integrované textílie spočívá podle vynálaou v tom, že vasná místa, rosmístěná v textilii podle stenoveného pořidkn,eestévají z nití vytváŕejících savě knoty, ješ obsahují łwdrofilní vlákna a prochánejí tlouětkou textilie od absorpční vratvy až na povrch difúzní hygienické vrstvy. Save lmoty seetávají z nití, v nichž tvoří alespoň podíl bavlněné nebo/a viekázovd nebo/a euperabsorpční vlákna z modifikované viskőzy, přičemž tyto knoty jsou na volném povrchu difůeni hygienické vrstvy ve tvaru bodů, tvorených spojovacími kličkami nebo očky. Rozmíatění savých knotů na povrchu difunní hygienické vrstvy může být stejnosmerné,přičemž je výhodné, pŕipadají-li nejméně dva knoty na čtvereční centímetr povrchu difüsní hygienické vrstvy. ktoré sestévé z nití obeahujících lwdrofobní vlákna střížové nebo nekonečná, zejména vlákna polyproplylenové. Obzvléätl vhodnými pro difuzni hygienickou vrstvu jsou niti vytvorené z nekonečných tvarovených polypeopylenových vláken, zejména tverovených nepravým zékruten nebo proudem tlakového média. Absorpčni vrstva obsahuje vlákna bavlněná nebo/a viskőzové nebo/a vlněné nebo/a jiné hydrofilní vlákna, přičemž nbsorpční vrstva je jednoduchá nebo dvojité v druhém případě jsou dilčí vrstvy bud stejné, nebo se od sebe liäí materiálov nebo/a konstrukčné. Absorpční vrstve e difüzní hygienické vrstva může být vytvořena s pletaniny, tkaniny, pletenotkaniny nebo propletu,avšak abeorpční vrstva může být ehotovena i z netkané textilie, zejména ve formě dílčí vrstvy u dvouvrstvěho povedení abaorpčni vrstvy.Hlavni výhoda integrovaná teztilie podle vynélezu v porovnání z výše popsanými známý-v mi textilieni spočívá ee vytvoření aavých knotů z nití venných míst. Účinok eavých knotd pri odvédení kepalného potu e povrchu difusní hygienické vrstvy je překvapivý. Kepalný pot, mołnołíci, epěchá k eavým knotům, které jej rychle převédějí do absorpční vrstvy.

MPK / Značky

MPK: D04B 1/00, A41B 17/00

Značky: vykazující, lntegrovaná, textilie, vyšší, transport

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-246166-lntegrovana-textilie-vykazujici-vyssi-transport-potu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">lntegrovaná textilie, vykazující vyšší transport potu</a>

Podobne patenty