Gravitačný žľab na orientovanie rotačných súčiastok, zvlášť pre ložisková puzdra

Číslo patentu: 246030

Dátum: 15.12.1987

Autor: Boháeik 1ubomar

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález rieši orientemvganie ,rotagěnýzoh ,súčiastok valcového twanu ev ,ggralvitočnom žilabe tak, že súčiastky, gktoré vchádza-jn do žľabu usporiadané v nadše za sebou V troch na seba kolmých polohách, .vychádzajú zo žlabu zorleotovené v jednej polohe.Doteraz n~ajviac používané zariadenia na orientovanie súčiastok, HämPOIHÍUVIEIJIIŠ vo vlhračných zásobníkoch, orlenltujü iba časť z dopravovaných súčiastok a nezorientovaná časť padá späť do vibračný-ch zásobníkom U tohoto spôsobu ownielntovnania nie je využitý celý dopravný výkon vibračného zasobnika.Požiadavka zorientovať všetky súčiastky vychádzajúce z vibračného zásobníka, alebo z iného zariadenia na dopra-vu súčiastok,je zabezpečená gravitačným žlabom, ktorý.podľa vynalezu sa skladá z troch častí. Prvá časť Iná bočné gsteny .navzájom rovnobežné a v spodnej časti žťabu má narážku. Druhá časť žlabu má vodiace steny tvaru skrutkovej plochy. Tretia časť žľabu má bočné steny navzájom rov-nobežné a v spodnej časti žlabu má narážku.Volba troch časti žťabu uspvoriadaných V uvedenom poradí za sebou, umožňuje súčíiazstkalm meniť polohu v troch určený-ch miesüach. Prvá časť žľabu svojim tvarom umožňuje súčialstkam, ktoré sú rv jednej z troch pollôh, prelkilolpíť sa. V miestne nalráťžky o 90 °. Zbývajúoe súčiastky, kmeré .sú -v ších dvoch polohách, »prejdú prvou časťou žvlabu, bez zmeny polohy. Druhá časť žľalbu svojim tvarom umožňuje súčíastka-m, ktoré sú v jednej z dvoch polôh pootočit sa o 90 ° počas prechodu touto časťou žlabu.Zbývajúce súčiastky, ktoré sú v ďalšej polohe, prejdú druhou časťou žlabu bez zmeny polohy. Tretia časť žluabu svojim tvarom umožňuje SúčiaStkam, ktoré sú v jednej z dvoch polôh, preklqpit sa v mieste narážky o 90 °. Zbývrajúce súčiastky, .ktoré sú v ďalšej polohe, prejdú až kia-koncu tretej časti žlabu bez zmeny polohy.Na. výkresoch je Imakresllený priklad ,použitia zariadenia na -orientvovanie -ložiskpvých puzdier. Na obr, 1 je nakreslený pozdĺžny rez zariadením a na obr. z až 9 sú priečne rezy.Zariadenie pozostáva z prívodneho žlabu 1 nezorientovaných puzdier 19, gravitačneho žlabu 2 na zorientovanie puzdler 19,zberného žľabu 2 D zorientovaných puzdier 19 čapu 15 .na uchytenie gravitačlného~ žliabu 2, .nosného .st-ojana 3 a skrutky 17 na vytvorenie sklonu grevitačzoěhos žlabu 2. Gravitačný žľab 2 sa skladá z prvej časti 4 žllabu. 2 na zaklapanle ,pu-zdier 19, druhej časti 5 žľabu v 2 sna otáčanie puzdier 19 a druhej narąžky 8 na preklápanie puzdier 19, prvej dosky 9 a druhej dosky 19 .na urýphlovanie puzdier 19, krytov 11, 12, 13 a 14 na vedenie puzdier 19 v stálej polohe dosky 15 .na navá-dzanie zmontovaných puzdier do vypadávacieho otvoru žlabu 2 a dosky 18 na spojenie jednotlivých časti 4, l4 5 B žlobu 2 do .jedného celku. sklon žľabu je oc 41 ° a je - 6 °.Zariadenie pracuje nasledovne vibračaaý zásoaítlndooraví puzdra 19 do pr-I-vsodněrho žlěaąbu 11. V povodnom žlabe 1 .môžu byt puzdra 19 usporiadané V troch na sebo kolmých polohách. vzájomná poloha puz-dier 19 sa nepravidelne opakuje. Prvá z polôh je, keď valcova plocha je -v smere pohybu puzdier. Druhá z jpeoklôh le, ikeď valcová plocha je kolmá na smer pohybu puzdier a zároveň kolmá na spodnú časť žľabu. Tretia z polôh je, ked VallCÚVá plocha je .kolmo .na smer pohybu puzdier a kolmá na bočné stenyZ prívodněho žľabu 1 vchádzajú puzdra 19 do prvej časti 4 gravitač-ného žlabu 2,vo všetkých hroch polohách. Puzdra 19 ktoré sú v prvej polohe, prejdú prvou časťou. 4 gralvitalčného žlabu 2 bez zmeny polohy. Tvar oaražky 7 je taký ĺübr. 3, že puzdra 19 v prvej polohe do nej .nenaražavjú. Puzdra 19, ktoré sú v treltej polo-he, sú vedené lovanê na doske 9, ktorá má dobré klmé vlastnosti, narazia na narážku 17 sa onekłnv pia sa do polohy prvej. Prehĺbenie spodnej časti žllabu 2 medzi naražkou 7 a doskou 9 umožňuje preklápať sa puzdram 19 aj pri menšej rýchlosti. Kryt 11 zabraňuje preklápat sa puzdram 19 mimo narážky 7. Puzdra 19, ktoré sú v tretej polohe sú vedené pomocou krytu 11 v strede prvej časti 4 žľabuz (obr. 2.). Tvar .narážky 7 la prierez prvej časti 4 žlablu 2 obr. 2 a 3 umožňuje puzdram 19 v tretej polohe ,prejsť prvou časťou 4 žľabu 2 bez zmeny polohy.D-o druhej časti 5 žľabu 2 vchádzajú puzdra 19 v-dvoch spolohách, a tonvrprvej-a tretej. Tvar d-ruhej časti 5 žľab-u 22 (obr. 4, 5,6 ~ umožňuje puzdram 19 -v prvej xpolohe prejst touto časťou 5 žľabu » 2 bez zmeny polohy a puzdrnam 19 v tretej polohe otca či-ť sa do druhej polohy. Kryty 12 a 19 zabraňujú vzprlečenlu puzdlar IB počas prechodu druhou česťou G žľabu 2. Do tretej časti B žlabu 2 vvcbádvzajú puzdra 19 -v dvoch polohách, a to vpprvej a druhej. Puzdro 19, ktoré sú v p~rvej upolrohe, purejdútreťou -časťou 9 žlabu 2 bez zmeny polohy. Tvar oarářžkyza je taký (obr. 18, že puzdra i 19 v prvej polohe do nej nenarážejú. ŕPuzdra 19,ktoré sú v druhej polohe, sú mirývchlerié na doske 10 (obr. 7, ktoré má dobré klzné vlastnosti, narazia -na narážku 19 obr, IS a .preklep-da, sa do pnvej polohy. Prehlbenle spodnej časti žťabu 2 medzi narážkou B a doskou 19 umožňuje preklápať sa puzdrom 19 .aj pri menšej rýchlosti. Kryt 14 zabraňuje preklápať sa p-uzdram 19 mimo narážky 8 obr, 7. Zua narážkou B sú už všetky puzdra 19 v prvej polohe. Na konci 6 trete-j časti 5 žlabu 2, puzdra 19 vypadávajú do žlabu 20 otvorom v spodnej časti žlťabu 2(obr. 9. Vypadávací otvor je mimo stred žlabu 2, aby nemohlo dôjsť k vzpriečeniu putzdier 19 pri vypadâvaní. Doska 15 má zaúlohu usmerunit puzdra 19 do vypardávacíeho otvoru. sklon žľ-abu z sa nastavuje skrut.kou 17. Na žľabe 20 je umiestnený bezkon~ taktný mikrospínač, ktorý vypina nvibračny zásobník pri zaplnení žliabu 4. Každý .typorozmer puzdier 19 má svoj grarvitačný žľab 2. Pri pretypovävaní sa vymení gravitačvny žľab 2 aj s doskou 18, ktorá je uchytená čapom 16 na stojan 3. Z hľadiska funkcie o 6rientovania, sklon gravitačného žľabu 2 je nutné nastaviť aspoň nn takú hodnotu, aby sa súčiastky vnezastavovali na narážkach 7 a 8. Pri menšom sklone giruazvitačného ž 1 abu 2, kryty 11 a 14 ,nie sú .nutné, Pri potrebe väčšieho výkonu orientovania, sklon grañltćłčľléhů žľabu 2 treba zväčšiť ľrlalvne ak sú« Čiastky sú malej hmotnosti.Gravitačný žľab .na oriecntovanie rotačných súčiastok, zvlášť pre ložiskové puzdra, ktorý pozostáva. z dosky, nosného stojana so skrutkou a krytov, vyznačuje sa tým, že sa skladá z troch čtastí 4, 5, 6, kde prvá časť 4 žľabu L 2 má bočné steny navzájom rov nobežne a v spodnej časti má naräžku 7,druhá časť 5 žľabu 2 má vodiace steny tvaru skrutkovej piliochy a tretia čast S žľabu 2 má bočné ste-ny navzájom rovnobežné a lv spodnej časti má druhú narážku 81.

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/08

Značky: rotačných, ložisková, puzdra, zvlášť, žľab, gravitačný, orientovanie, súčiastok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-246030-gravitacny-zlab-na-orientovanie-rotacnych-suciastok-zvlast-pre-loziskova-puzdra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gravitačný žľab na orientovanie rotačných súčiastok, zvlášť pre ložisková puzdra</a>

Podobne patenty