Zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii

Číslo patentu: 245412

Dátum: 01.07.1988

Autori: Eádecký Rudolf, Vallová Mária

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii, obsahujícího zdroj elektrického proudu a kontaktní elektrody.V poslední době nabývá na významu tlumení akutních a chronických bolestí pomocí neurostimulační elektroanalgézie. Hlavním důvodem pro rozšíření této metody je, že při její aplikaci není lidský organismus vystaven náviku a vedlejším účinkům. Zanedbatelné není ani to, že náklady na neurostimulační elektroanalgézii jsou zanedbatelné ve srovnání s náklady na analgetika.Známým způsobem je neurostimulační elektroanalgézie prováděná pomocí pravoúhlých kladných nebo záporných impulsů, přičemž parametry použitých proudů jsou voleny tak, aby opakovací perioda impulsů byla 83 až 6 ms při opakovacím kmitočtu 12 ů 15 C Hz, šířka impulsů 0,3 až 3 ms a amplituda impulsů O až 20 mA.K provádění uvedeného způsobu je používáno několik přístrojů pro neurostimulační elektroanalgézii. Přístroje jsou zpravidla opatřeny vlastním zdrojem, který napájí jeho elektrický obvod zahrnující generátor impulsů a dotykové elektrody, kterými je do místa působení přiváděn elektrický proud.Uvedené přístroje jsou poměrně komplikovaná, nastavení vhodných impulsů je relativně obtížné a při dlouhodobějším působení dochází v místě styku kontaktních elektrod s pokožkou k jejímu dráždění-a to zejména, když je třeba k dosažení vhodného styku kontaktních elektrod s pokožkou používat různé pasty a gely.245 412 Úkolem vynálezu je v co největší míře odstranit uvedenénedostatky známých přístrojů pro neurostimulační elektroanalgézii. Úkolem vynálezu rovněž je zjednodušit co nejvíce obsluhu přístroje, což má význam zejména tehdy, když přístroj je ovládán přímo pacientem.Toho se dosáhne u zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii,obsahující zdroj elektrického proudu a kontaktní elektrody podle vynálezu, jehož podstata spočívá zejména v tom, že kontaktní elektrody jsou zapojeny v obvodu střídače na sekundární vinutí transformátoru, na které je připojen stabilizátor proudu, přičemž střidač je připojen na zdroj napájocího proudu přes kolektor spinaciho tranzistoru,na jehož bázi je připojen výstup tvarovacího obvodu napojeného na astabilní multivibrátor.S ohledem na jednoduchost a spolehlivost konstrukce je výhodné, když u střídače zahrnujícího budicí klopný obvod s dvojici tranzietorů,tvořenou sedmým a osmým tranzistorem,jsou kolektorové zátčže,tvořené desátým a třináctýmkodporem, dvojice tranzistorů připojeny na dvojitý dvoustupňový impulsní zesilovač,jehož výstupy jsou připojeny na primárni vinutí transformátoru střídače.S ohledem na jednuchost konstrukce je výhodné, když proudo vý stabilizátor je tvořen Gretzovým zapojenim druhé, třetí, čtvrté a páté diody, v jehož úhlopřičce je zapojen kolektor a přes dvojici odporů, tvořenou šestnáctým odporem a stavitelným odporem,emitor, jedenáctého tranzistoru, který je bázi připojen naodbočku řídícího potenciometru, Řipojeněho na první dioduZe stejného aůvodup výhodné, když spínaci tranzistor je bázi připojen ke kolektoru třetího tranzistoru tvarovacího obvodu,přičemž kolektor třetího tranzistoru tvarovacího obvodu je připojen na anodu Zenerovy diody zapojené v sěrii s šeetým odporem na kladný pől zdroje napájeciho proudu.Je výhodné, když Zenerova dioda je katodou připojena přes Hedmý odpor, potenciometr a první diodu na záporný pól zdroje, napájecího proudu, protože se dosáhne zjednodušeného zapojení.S ohledem na jednuduché zapojení a spolehlivé držení nastavených hodnot je výhodné, když třetí tranzistor tvarovacího obvodu je bází připojen přes pátý odpor na kladný pól zdroje napájecího proudu a přes čtvrtý kondenzátor na kolektor pfvního nebo druhého tranzistoru symetrického astabilního multivibrátoru.Velkou výhodou zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii je, že vytváří střídavé impulsy elektrického proudu o frekvencích4 6 Hz a s pravoúhlým prüběhem proudu o amplitudě AO mA,a to s opakovací frekvencí 50 ąñ 0 OHz po dobu 5. 5 ms, čímž se podstatne omezí vedlejší účinky známých zařízení.Další výhody a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z popisu příkladného provedení, znázorněného na výkresegn, kdeZařízení pro neurostimulační elektroanalgézii zahrnuje kontaktní elektrody gg, Q 1, zdroj Q proudu, střídač 2, stabilizátor gvýstupního proudu, spínací tranzistor 33, tvarovací obvod Q a astabilní multivibrátor 5.Kontaktní elektrody gg, §l jsou zapojeny v obvodu střídače 2 na sekundární vinutí transformátoru 23, které je tvořeno dvěma vinutími Lg a L ,přičemž kontaktní elektrody gg, Q jsou zapojeny na začátek druhého sekundárního vinutí Q a konec prvního sekundárního vinutí Lg transformátoru 25. Zbývající konce obou sekundárních vinutí gg a L 1 jsou pripojeny na stabilizátor 3 proudu.Primární vinutí Q transformátoru E 5 je svým středem připojeno na kladný pól zdroje § a krajními vývody do kolektorů pátého tranzistoru Ž a desátého tranzistoru 219, které společně s šestým tranzistorem IQ a devátým tranzistorem 22 jsou součástí dvojitého dvoustupňového impulsního zesilovače g střídače 2. Zmíněný šestý a devátý tranzistor Q a 23 jsou přes devátý odpor 52 a čtrnáctý odpor 315 spojeny s kolektory sedmého a osmého tranzistoru 21 a 2 § budícího klopného obvodu 1 střídače 2.Budicí klopný obvod 1 je kromě sedmého a osmého tranzistoru21, Q tvořen k jejich kolektorům připojenými desátým a třináctým odporem EJQ, § 11 a jedenáctým a dvanáctým odporem § 11,31 g, které jsou připojeny na báze sedmého a osmého tranzistoru 21, 2 §, přičemž tyto odpory glg, § 11, § 13, 511 jsou připojenyna kladný pől zdroje Q.Vazba mezi sedmým tranzistorem 21 a osmým tranzistorem 2 § je tvořena pátým a šestým kondenzátorem QŽ, Qá. Pétý kondenzátor Qäspojuje bázi sedmého tranzistoru ľzs kolektorem osmého tranzistoru §§ a šestý kondenzátor QQ spojuje kolektor sedmého tranzistoru 21 s bází osmého tranzistoru 2 §.Součástí střídače 2 jsou dále osmý odpor 5 §a patnáctý odpor 51, které tvoří zátěž šestého a devátého tranzistoru EQ a 22 dvojitého dvoustupňového impulsního zesilovače g. Emitory sedmého a osmého tranzistoru 21 a gg budicího klopného obvodu 1 a pátého,šestého, devátêho a desátého tranzistoru 22, EQ, 22, ggg dvojitého dvoustupňového impulsního zesilovače g jsou společně připo jeny na kolektor spínacího tranzistoru 35.Stabilizátor g proudu připojený ke koncüm sekundárního vinuti gg, L 1 transformátoru 23 je tvořen druhou, třetí, čtvrtou a pátou diodou gg, Qä, Q 3 a 22 V Gretzově zapojení, které usměrñuje vznikající střídavý proud protékající pacientom a sekundárními vinutími pg a L 2 na stejnosměrný proud, který je stabilizován jedenáctým tranzistorem gjl, zapojeným uhlopříčně tak, že kolektor jedenáctého tranzistoru 211 je zapojen přímo do uzlu mezi druhou až pátou diodu gg až QŽ a emitor jedenáctého tranzistoru 211 je připojen přes šestnáctý odpor ggg a stavitelný odpor 52. Velikost stabilizovaného proudu je určována proudem vedeným do báze jedenáctého tranzistoru 211 z odbočky potenciometru E 1.Spínací tranzistor 23 je emitorem připojen na záporný pől zdroje §. Báze spínacího tranzistoru 35 je připojena na kolektor třetího tranzistoru ĺžtvarovacího obvodu Q, přičemž do kolektoru třetího tranzistoru 2 je současně připojena v seriovém zapojení svou anodou Zenerova dioda gg a šestý odpor EQ připojený na kladný pől zdroje §.

MPK / Značky

MPK: A61N 1/34

Značky: elektroanalgézii, neurostimulační, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-245412-zarizeni-pro-neurostimulacni-elektroanalgezii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro neurostimulační elektroanalgézii</a>

Podobne patenty