Svislý soustruh s příčníkem se smýkadlovými suporty

Číslo patentu: 240225

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schwarz Manfred, Ziebell Günter

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká svisléłao soustruhu s příčníkem se smýkadiovýíni suporty. ×svislé soustrulíy, zejména pro obrábění rouzměrnějších součástí, jsou stroje univerzální, od nichž se požaduje provádění co největším) počtu obraběcích operací, které u takových rozmuěrnějších obrobků přicházejí v úvahu, aby se obrobek nemusel přep-ravovat na jiné obráběcí stroje. Z těchto důvodů se vybavují různými přídavnými zařízeními, která jsou schopna takové, byt 1 nesoustružnlcké operace zvládat. Z takových přídavlných zařízení jsou známa rüzně prevedená dodatočne namontovntelná zařízení pro vnější, případně i vnitřní broušení,zařízení pro frézování a dokonce i zařízení obrážecí.jsou to v podstatě samostatné poháněne a obsluhované jednotky, které však už do současné koncepce obráběcích strojů, zejména programové ovladatelných, ttezapadají. To byto také jedním z důvodů pro naprosto c-dlišne řešení takových operací, ktere se u svlslých soustruhů realizovala konstrukcí smýkadlového suportu schopného upínat jak nástroje pro soustružnické prace, tedy nástroje nerotační, tak i nástrojepro operace vyžadující jejich otáčení, tedynástroje rotační. Příkladem takové koncepce smýkadlového suportu je řešení- podle autorského Osvědčení č. 186 690.Ve smýkadle takto řešeného suportu jsou dvě tandemově uspořádané komory s písty Spojenými spoločnou du.tou pístnicí, opatřenou upínací hlavicí, která přesahuje přes dolní čelní plochu smýkadla, přičemž tato dutá pístnice je ve své upínací části upravena pro rotační uložení. jednoho konce u nášecího hřídele s přesuvným spojkovým vpouzdrem tvořícím jednu část zubové spojky pro- náhon rotačnĺch nástrojů. Druhý konec tohoto hřídele, uložený v uzavíracím víku nepohyblivého telesa, v němž jsou uspořádány zmínéné komory, je opatřen poháněcím drážkovým čepem přes-uvně uloženým v otočném poháněcím naboji, který je uspořadán v uvedeném uzavíracím vIku.Toto řešení smýkadlového supo-rtu, ktere ve spojení se zásobníkem nástrorjouvých držáků a s jejich santočlnnou vyměnitelností poskytuje možnost jeho využití jak pro samočlnně vyměňovetelné stacionární nástroje, tak i pro nástroje rotační, posouxrá univerzálnost svislého soustruhu jím vybaveného na vyšší technickou úroveň, protože nebráni možností jeho komplexního programového řízení a neomezuje jeho pracovní rozsahPřesto však ve specia-lizovaných výrobnách vznikají další požadavky na zvyšovanI univerzálnosti těchto strojů. Tento požadavek vyvstává zejména v takových případech, kdy pro četnost nesoustružnických operací nemůže být při použití popsaneho suportu pro rotační i nerotační nástroje umístěn v jeho zásobníku potrebný početsoustrnžnických nástrojů, tedy nástrojů ner-otačnlch. Protože prídavné stranové suporty obvyk le omezují rozměry součástí obrobitelnýchna takto vybavených sroustruzích, opatřuje se přičník svislého soustruhu obvykle dalším, případně dalšími smýkadlovýml suporty pro nerotační nástroje. jsou známy takové jejich konstrukce, u nichž se na smýkadlo suportu ručné upíná jednostranný či dvoustranný nožov-ý držák. jen u takových konstrukcí, které umožňují i pohon rotačních nástrojů, je používání) samoňinnć výměny l samočinného upínání nástrojů či jejich držáků. Účelem vynalezu je dále rozšířit univerzálnost svislého soustruhu, jak v oblasti po j užltelných nerotačních nástrojů, tak 1 ob lasti rotačních nástrojů, aniž by byl omezován jeho pracovní rozsah a využitelnost jeho řídicíhot systému. .Podle vynálezu je toho dosahováno u svislého soustruhu s příčníkem se sníýltadlovým 1 suporty, jejichž pracovní i nepracovní pohyby jsou samočinně a programové ovladatelné řídicím systémem tohoto stroje, z kterýchžto .suportů je nejméně jeden konstrukčně vyřešen pro samočinně vyměňovatelné držáky at už rotačeích čí nerotačních nástrojů a nejméně jeden další jeho suport, řešený pro nerotační nástroje, který je vybaven pro upínání celých tíástrojových revolverových hlav se svislou osoua s nástroji uspořádanými na jejich bocĺích. Přítom každému ze smýkadlových su-portů je přiřazen jeden nástrojový zásobník, totiž smýkadlovému suportu pro držáky rotačních i nerotačních nástrojů známý zásobník s voda-rovnou osou otáčení uspořádaný přímo na tomto suportu a smýkadlovému suportu pro nástrojové revolverové hlavy zásobník řadový, uspořádaný na příčníku stroje. Dále je na svislem soustruhu podle vynálezu podstatne to, že jeho smýkadlový suport pro nástroje-ve revolverové hlavy má dutou pístntci, spojujlcí v tělese srnýkadla dva za sebouv oddelených komorách uspořádané písty, opatře-nou hlavicI k upínání těchto nástrojových revolverových hlav, spojenou s hřídelem osově vůči ní pevné seřídltelným, na jehož odvráceném konci, uloženém v tělese smýkadla, je uspořádána jedna část obvodové zubové spojky, jejíž druhá část na hřídelt hydraulíckého vratného motoru, pevné spojeného s tělesem smykadla, je v upínací poloze duté pĺstnice postavene vzhledem k prvé části zubové spojky mimo záběr s ní, a to na straně obrácené ve smyslu uvolňovacího pohybu upínací hlavice. Podstatným znakom tohoto soustruhu je také to, že jeho smýkadlový suport pro nástrojové revolverové hlavy má na čelní ploše telesa svého smýkadla radiálně orientovaná prizmatlcká pera, která jsou na svých styčných plochách s nástrojovými ravolverovými hlavami, případně s nástrojo 249225výsmi držáky opatřena vyústovacíxni otvory rozvodu tiskového vzduchu. líonečně podstatným znakom soustruhu podle vynálezu je i to, že s hřídelem upímcí hlavice jeho smýkedlového suportu pro nerotační nástroje ve formě nástrojových revolverových hlav je neotočně, ale přesuvně spojen večkový butuíííek pro ovládání řadoveho» spoteče signalizace jednotlivých pracovních poloh Lípínezcí hlavice tohoto hřínlele, mezi nimž a va-člaovým bubínkem je souosá tlačn-á pružina.Výhody a pokrokově znaky svislého soustruhu podle vynálezu lze spetřovat především V poskytnutí podntíaíek k delšímu zvýšení jeho uníverzálnosti bez oanezeííi jeho pracovního rozsahu, tj. rozměrů na něm opracovávatelílých obrobkfí,naopak zvětšením rozsahu na něm provediteloých. technoloąéglcläých operací pri současné mož ností jejich programového ovládání řídí cím systémem stroje. Svislý soustruh podle vynálezu lze vybavovat smýkadlovými suporty v různých kombinr-Cícb. její a pro-vede. ni a v souladu s převledejí in nebo dujícím druhem obrobků a jejich technologlckou náročnosti.Blíže bude možno seznet tyto prednosti podklade popisu příkladu konkrétního řešení svislého so-ustrttlíu a dvou. základních druhů jeho smýkadlových suportů, které jsou znázorněny na průvodoích výiçresech, na nichž je na obr. 1 čelní pohled ne s soustruh vybavený slnýkadlovým» suportem pro samočinně vyměñovatelné držáky nerotačních, případně i rotačních nástrojů a smýkadlovým suportem pro výlučne nerotační nástroje, přičemž nn tomto polnledíí je patrný jak zásobník s voldorovnou osoustäcionární zásobník radový pro nástrojové revolverové hlavy druhého smýkadloveäŕ-.o suportu, ne obr. 2 je částečný boční pohled na ovládání výměny ľe~ 0 lJGl 0-§ 7 Cłl nástrojových hlav u druhého sííportíí, na obr. 3 je podélný řez smýkedlem prveho smýlserílovélro suportu pro semočínně ivyměňovetelné dzržäky nerotačních, případně i rotačních nástrojů, na obr. 4 podelný rez smýkadlem drulíéhorsmýkadlvového suportíí., tedy suportu pro výlučně nerotační nástroje, jejichž držáky jsou přcdstavovány nástrojovýml resłowlverovými hlavami, e na obr. 5 je pohled vedený směrem P vyznačeným na obr. 4, tedy pohled ne čelní plochu smýkadla, jejíž provedení je, stnehxrmůže být u obou sroýlszdlových SHDUIŤÚ stejné.V souladu s příkledným řešením svislé ho soustruhu, které je znázorněno na průvodních výkresoch, je jeho příčníkvlilü(obr. 1 vybaven především sníýkadlovým suportein 101 podle čsl. autorského osvedčení č. 186 690, který poskytuje možnost pracovat jak s nerotačními, tak i s rotačnímí nástrojí. Tento smýkadlový suport 11 už sám osobě je určitým krokom k univerzálnosti svislého soustrułíu a přesto, že je popsán v svedeném eutorskêní osąredčeníí, je dĺllžłlů jej popsnt znovu v so to vynálezem.jak je petrnécelní. 3, je vnější teleso 1 snrýleaoln suporttípro semočinně vyměňoevetelné držáky rotačnícl i nerotečních nästrojíí opetreno vnitřním hyblivým tělesem š provedenvíx ve tvaru pouzdra rozděleného přepážkou 5 na dvě ze sebou uspošádané pracovní komory 4, L 1.,v nichžuzžlvřfny písty d. geěně spo» jene spolecnou u oo 131 S D 101 o. .o AEGEE)ryvd, 5 jsou utěsněny společnou přepážktt-u 3 a víky 9, 113. Horní nzevírecí v o 8 slonží současně jako náboj pro uložení valivých ložísek 11, 12 náhortu, o němž se btícle dále ještě pojednávet.Spodní víko 1 je ve vnitřním pouzdrovitem tělese 2 ZHŠTGUĎOVÉHO e. pro utěsnění osově pohyblivé duté pistníce č je. opatřeno těsííicí Inanžetou 13. Spodní jJ-íst pístnící 8 spojen rovněž záv-itern a prot.je vystaven tleku pracovní kapaliny z oborustran, je také z obou stran opatřen těsnicími nía-nžetemí 14 n. 15 drženýníí z vnějších stran přírubami 16, 17 přiteženýini k tělesu pístu 6 šrouby noznsčeným-i ne obr. 3 pouze osami. Tím, že je Spodní pístvystavean tlaku pracovní Ěšâýälĺllj z oboustr n,je jím pràcovní komora ii tílestně rozdelena na dvě části - jed . Gd (íľilřlá j., - ěast jaracow/ní konroryoddelene přepážšxou3, jejíž průchod pro dutou pístuici li je rov n.ěž těsněn manžetnmi 18. Horní píst 7 je na duté pvístuici s držen jednak jejím čelním osazením, jednak meticí 15 utaženoustrany, na kterou působí tlak pracovní kapaliny přiváděííé do pracovní komory d je opět těsněn menžetou 23, drženou z Jněj strany diskovou lame-lou 21 přítaženoíí k těles-u pístu 7 šrouby naznečenými na obr. 3 opět jen. jejich osami.~V dělicí prepážąte ipracovním komoremi 4, Si je zabirsdován nejméně jeden je-d-no-směrný řízený ventil 22. který je do sedla ventiloxzého telesapřítlečowván pružínou 24. jeho účelom je blokování prosto.pu tlelçovéhos prostředí směrem jeho působení ve smyslu uvolňoi/ání upnutí nástrojového držál-.tu, Souose s tímto jednosměrným řízeným ventilem 22 je ve ventilovém tělese 23 pod jeho sedlem itzevřen os~ově pohyblivý těsnicí pístek 25, který je na horním čele opetřen čip mpro nsdzvedá Í 1väní jednosměííného řízeného ventilu 22 tleketn působícím v horní části pracovní komory š. Proti Iyjpadzlíííti do této pracovní komory 5 je tento těsuicí pístekzajíštěn pružným kroužkení 27.horní strany jezdvih jednosmerného ventilu 22 osově omezetí děrovaným víčkem ze, jímž je pro ipojen s hořejší pracovní komorou 4.Tlaková kapal-iííe přichází pod sedlo jednos-měrného řízeného ventilu 22 radiální ľilhülu ned.mi otvory 29 ventilového tělesa 23, k nimž je přivedena radialním vsiupním kanálem 30 procházejícím jak vnějším tělesem 1, tak i jeho vnitřním ne-pohyblivým tělesem 2. Do tohoto vstu-pního kanálu 30 se tlaková kapalina dostáva z přívod-ní příložky 31, jíž je podélně veden kanál 32 napojený na přivodní trubku 33 napojenou na víko 35 ventilového těleesa 34, v rlěmž je uzavřen druhý jednosmerný řízený ventil 36, přitlačovany pružinou 37 do sedla pod přívodní komůrkou 38, do níž je přes radiälní kanálek 39 a přívod 40 dodávana tlaková kapallna z Ilezakresleného zdroje.V přívodní komůrce 38 tohoto jednosmer ného ventilu 36 je osově přesuvný těsnicí.pístek 41 s čípkem 42, který pod tlakem pracovní kapaliny na dno těsniciho pístu 41, tedy ltapali-ny přiváděné kanálkem 43,nadzvedává jednosmerný řízený ventil 36,aby tato kapalina mohla z přívodní komůrky 39 projít přes sedlo, prstencovitou komůrkou 44 a otvory 45 v jednosměrném ventilu 36 do přívodní trubky 33.Kanál 32 v přívodní příložce 33 přitaženě neznazorněnýtni šrouby z boku k vnějšímu tělesu 1 smýkadla, je rovněž napojen~ na Spodní pracovní komoru 5. a to radiál ním kanálkem 46 prostupujícím toto vnější těleso 1 i vnitřní nepohyblivé pouzdrovité těleso 2.Vnitřní nepohyblivé pouzdrovite těleso 2 je ve vněším tělese 1 smýkadla zajištěno jednak proti otočení, jednak V osovém sníěru, v němž je fixováno jak horním uzavíracím víkem 9, tak i spodním do něj zašroubovaným víkem 10, které je svou spodní čelní plochou opřeno o čelní těleso 49, které je k vnějšímu tělesu 1 sm-ýkadla přltaženo neznázorněnými šrouby a je tedy odnímatelné z upínací strany. jednotlivé detaily tohoto .zajištění pouzdrovitého tělesa 2 nejsou popisovány, protože nejsou podstatné a jinak jsou jasně zřetelné z obr. 3. Z té hož důvodu není take třeba popisovat de taily zajištění přesuvné duté pístnlce B proti natočení.Dutá pístnice 0 vybíhá ve Spodní části V upinací hlavici 52, jejíž tvar písmeno T obráceného stojinou. vzhůru, je na obr. 3 znazorněn čerchovanou čarou 52 a jako její o 90 ° otočený příčný řez. Nástrojové držáky 102 obr, 1) samočinně vyměňovatelné mezi tímto suportem 101 a jejich zásobníkem 103, sou proto opatřeny upinaci dražkou stejného tvaru písmena T a stejného rozmeru. Držáky 102 jsou touto svou dražkou na upínací hlavici 52 obr. 3 nasouvatelné, přičemž činností pracovni kapaliny přiváděíié pod písty 0, 7 do pracovních kornor 4, 5 jsou upínány na čelní těleso 49 smýkadla.Pro přesné ustavení těchto na obr. 3 neznázorněných clržáků 102 nástrojů na obr.1 je znázorněn držák pro rotační nástroj je toto čelní těleso 49 o-patřeno radiálními prizmatickými pery 53, 54, které jsou v obr, 2402253 zakresleny po straně podélného řezu smy vkadlem opět čerchovanými ičarami. Tatoprizm-atická pera 53, 54 (obr. 3, 5 přesnhují přes čelní plochu 55 smýkadla, totiž přes jeho čelní těleso 49, které je jejich nostčem.Dutá pístnice 0 je ve své zesíleíié částí a ve sve upinací hlavíci 52 upravena pro rotační uložení Línášecílto hřídele 56. Pro ten účel je v ní pružným pojistným kroužkem 57 zajištěn vnější ložiskovy kroužek 58, přičemž vnitřní ložiskový kroužek 59 navločený na osazené části unášecího hřídele 56 tvoří svým čelem opěrku pro podložku B 0, mezi níž a dnem přesuvného spojkového pouzdra B 1, nasazeného na spodním drážkovaném konci unašecího hřídele 56, je rozepřena tlačná pružina 62. Mezi ložiskovývmi kroužky 58, 59 jsou jehlově válečky B 3. Proti účinku tlačné pružiny 52 je přesuvné spojkové pouzdro 61 zajištěno jnodložkou 64 drženou na Lmášecím lířídell 56 pružným pojistným kroužkem 65. Na mezikružném čele přesuvnełzo spojkovélío pouzdra B 1 je Vytvořeno pravidelné pílovite ozubení 6 G, které tvoří vlastně jed-nu polovinu spojky sloužící k náhonu rotačnícłí nástrojů ve speciálních nástroje-vých držáCích.Volný horní konec unášecílío hřídele 56,uložený v už vzpomínaném valivém ložisku 12, je opatřen pohäněcím drážkovým čepem 72, jímž je vsunut do drážkoveho pohaněcího náboje 68 uloženého ve valivém ložisku 11, zabudovaném v horním uzavíracím víku, 9. Bližší detaily utěsnění tohoto víka 9, ja- ikož i těsnicí prvky ostatních součástí, na než působí pracovní tlakovä kapalina, nejsou popisovány, protože nejsou podstatné a jejich provedení, znázorněné na obr. 3, je běžné. Z téhož důvodu nejsou popisovány ani prvky zajištění některých součástí proti jejich posuvu vůči těm součástem, s nimlž je jejich činnost vázána.V souvislosti s řídicim obvodeni, který ovláda, anebo se účastní činnosti tohoto suportu 101, je třeba uvést ještě to, že horní Obvodová hrana horního pístu 7 je na straně obrácenvé do volného prostoru 70 zkosena plochou 79, jíž je ovladán dotekový kolík 80 koncového spínače 74 uchyceuěho po straně tohoto pístu 7 ve výřezu 75 provedenem jak ve vnějším tělese 1, tak i v pouzdrovitém tělese 2 smýkadla. Tentokoncový spínač 74 je zapojen v sérii s neznazorněným zdrojem tlakové pracovní kapaliny a po sepnutí může bud přepnout tento zdroj na menší dodávané množství této pracovní kapaliny, anebo může být použit í pro úplne přerušeííí její dodávky. S ohledem na možne ztráty nežádoucím únikom této kapaliny prípadnými netěsnostmi je -výhodnější první alternativa.Druhý typ smýkadlového suportu svislého soustruhu podle vynalezu, totiž smýkadlovy suport 104 pro nerotačnĺ nástroje (obr.1, které jsou uspořádaný zejména V držících tvaru několikaboké .revolverové hlavy 105 u popisovaného provedení čtýřbokej,je odvozen z předchozího právě popsaného smýkadlového supo-rtu 11. Z důvodů co nejrozsáhlejší možnosti využití konstrukčních prvků předchozího suportu 101 je konstrukce tohoto druhéhosuportu 104, zejména jeho s-mýkadla, V mnohých rysech totožná, l když n-a obr. 4 jsou některé konstrukční prvky prokresleny s malými odlišnostmi V jejich detailním provedení. Proto je zde použito pro shodne a funkčné identické součástí stejného označení jako upředchozlho suportu 101, čímž se také zjednodušuje jeho popís. Už srovnáním obr. 3 .a obr. 4 -je patrně, že v zásadní konstrukcí hlavních součástí smýkadla není oxdlišností. Odlišnosti se vztahují jen na prvky, které jsou podřízeny přímo funkci nástrojů, jejichž držáky se opět obdobným způsobem jako u předchozího suportu i zde Vyměñují samočinně mezi jejich zásobníkem 106 obr. 1 a upínąací hlavicí 52 tohoto supo-rtu 14. Vzhledem k tomu, že je jeho konstrukce obr. 4 takto závislá na provedení obr. 3 chráněném čsl. autorským osvedčením č. 186 690-a dostatečně popsaném V předchozích řádcích, stačí u tohoto odvozenebo smýkadlového suportn 104 popsat tolikoodlišnosti.Z hlediska nástrojů. nesených tímto odvozeným smýkadlovým suportem 104 je poněkud odlišné řešen unášecí hřídel 56, na jehož upínacim konci, tj. na upínací hlavici 52 ve tvaru písmene T, se nasouvají držáky nerotačních nástrojů - tentokrát ve tvaru nástrojových revolverových hlav 105 obr. 1, 2. Bez nového upínání se tu Výměna nerotačních nástrojů uspoíádaných na bocích těchto revolverových hlav 105 provádí jejich natáčením kolem jejich svislé osy, tedy natáčením unášecího hřídele 53 obr. 4 uspořádaného otočně, .ale neposuvně V duté píst-nici 8. jeho neposuvnost je dána jeho čelním osazením 53 a obr. 4 a čelem matice B 1, která V poloze poskytující unášecímu hřídeli 56 dostatečnou osoVou vůli, aby nebyl ve svém otáčení brzděn jejím sevřením, je p-olohově na závitu zajlšťěn pojistným šroubem, znázorněným na or. 4 jen jeho osou 82. Vzhledem k tomu,že unášecí hřídel 55 koná pouze natáčecí- tj. orientační ~ pohyb nástro~jov~ých hlav,je i jeho uložení odlišné od uložení použitého u stejně označeného unášecího hřídele předchozího suportu 101. Pro snížení své hmotnosti je unášecí hřídel 5 G nad maticí 81 opatřen trubkovitým nástavcem 83, s nimž je spojen kolíkem 84. Nástavec je u končen zaseplným k němu přivařenýín čewpem 85, který je opatřen podélným jperem 66 kluzně uloženým V drážce 87 Vačkového bubínku 88, jímž tento plný čep 85 Volně prochází.uspořádán na víku so uzavíragícim shora vnější teleso 1 smýkadla tohoto suportu. Vtomto víku 8 d je také zalícován vnější kroužek-Valivého ložiska žil, V jehož .vnitřním kroužku je uložen zmíněný vačkový hubinek 88. Uvnitř vačkového bubínku, i 38 je pak uloženo-axiální ložiska 32 vystavené tlaku vyvozovanému souosou pružinou 93 rozepřenou mezi jeho hořejší kroužek a hla vioi 94 nasazenou na konec plného čepu 85nástavce 83 .unášecího hřídele äłš. Hlavice 94 je s tímto »plným čepem 85 opět spojene kuželovým kolíkem 35 a její horní čelo je opatřeno vnitřním p-rstencem, na němž je Vytvořeno vnitřní ozubení, takže tato nejhořejší částunášecího hřídeie 5 d tvoří jednu část 96 a obvodové zubové spojky, jejíž druhá část 96 b s Vnějším ozubenírn- je nasazena na hřídeli 97 hydraulickehtj-rratnée ho motoru 98 neseného nástavcem Sid při łšroubovaným k víku 9 d.Zmíněná druhá část 96 b obvodové .zubow vé- spojky je na tomto hřídeli šlľhydraulického vratného motoru 9 h nasazena na-podélné pero a je zajištěna »proti osovému po sunutíVšechny čelní hrany zubů obou čas tí 98 a a 93 b tétosptmjky jsou pro snazší za,vedení zubů do znbových mezer- zkoseny,což p-ro rozměry obr. 4 není na Jýkrese -patrné. V upínací poloze duté pístnice 8.jso~u ozubení obou částí Sea, 35 h obvodové zubové spojky mimo záber, a to tak, že jejídruhá část 96 b je pod ozubením její prvéjakmile se má upnutá revolverová hlava. 105 s nástroji vymenit, anebo uvolnit, přesunou pĺsty B, 7 dutou pístnici 8 směrem dolů, tím se revolverová nástrojová hlava 105 dostane mimo záběr s prizmatickými pery 53, 54 obr. 5 a obě části 96 a, 98 b této obvodové zubové spojky Vejdou do záběru a umožní tak při zapnutí vratného hydraulického motoru 38 natočení nástrojové revolverové hlavy 165 do nové pracovní polohy. Z toho důvodu musí být Obvodová zubo váva spojka svými částmi 85 a, 96 b polohe-vVě i úhlově ustavena vzhledem k upínacímu a uvolňovacímu pohybu unášecího hřídele 56, jako-ž i Vzhledem k po-loze prizmatických per 53, 54 na čelní ploše 55 smýkadla. Ve styčných plochách těchto per 53,54 jsou vyústěny otvory ríša (obr. 5) rozvodu tlakového vzduchu, jímž se síoukne případný nános nečistot zdosedacích plech nástroje-vých držáků Toto opatření je důležité zejména u nástroje-vých držáků ve tvaru revolverových hlav, které se tak často nevyužijí jako držáky individuálních nástrojů, nebot během doby mezi jejich jednotlivými výměnami může na nich nějaká nečistota ulpět. Nicméně i u prvého smýkadlového suportu 1 m. je vhodné toto opatření použít, nebot každý druh obráhění nese s sebou Vznik kovových třísek, které zvlášť při používání řezných kapalin se na styčné plochy nalepují.

MPK / Značky

MPK: B23B 3/10

Značky: smýkadlovými, svislý, suporty, soustruh, příčníkem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-240225-svisly-soustruh-s-pricnikem-se-smykadlovymi-suporty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svislý soustruh s příčníkem se smýkadlovými suporty</a>

Podobne patenty