Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Nečesaný František, Mašek Miroslav, Svoboda Karel

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení při definovaných průtokových rychlostech. Dělení probíhá v zařízení, které je tvořeno soustavou nátokového systému, šikmého odlučovače, vertikálního odlučovače a přívodu sekundární kapalné fáze.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká způsobu a zařízení pro kontinuální postupnou separaci složek z vícefázových nemísitelných směsi dělících se na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází,t. j. působením gravitačních sil, s možností jejích vracení do výrobního procesu ke zpracování na finální produkty.Dosud používané způsoby a zařízení pro dělení těchto směsi jsou z hlediska konstrukčního a funkčního velmi náročné. K oddělování pevných fézí, ať již ve formě sedimentu nebo vyflotovaných častíc na povrchu kapalné fáze, se používá výhradně mechanického systému, který se stává zdrojem častých poruch a svým pohybom negativně ovlivňhje sedimentační i flotační dělení fází. Systémy stévajících odlučovačů jsou převážně řešeny pouze na separaci jednotlivých fází, mají jednoúčelové použití a malou procesní varíabilnost. V případě nutnosti vracení některé ze separovaných fází do procesu, nebo dalšího zpracování, je nutno odlučovač doplnit o pomocné technologické zařízení jako jsou nádrže, míchadla, čerpadla a pod.Uvedené nedostatky řeší způsob kontínuálního dělení vícesložkových nemísitelných kapalných směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu.Podstata způsobu kontinuálního dělení složek nemísitelných vícefázovýeh směsi, u kterých dochází k jejich postupnému odděâ lování na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých rán ží, spočívá v tom, že směs nemísitelných fází se uvádí nejprve do ěíkméhopohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 už 80 °, výhodné 40 až 60 °, Při kterém dochází při průtoková rych- V lcsti 0,05 až~l m/s, výhodně 0,1 až 0,3 m/s k oddělení plynné tá» ze, která se odvádí a kosgulaci dispergovaných fází do dělitelnýchsQlomerátů, načež se tato směs uvede k vertikálnímu odlouěení, kdy dochází k dělení fází na základě jejich rozdílných spC~ cifických hmotnosti, přičemž flotující fáze v horní části se od~ lučuje při prutokové rychlosti W 5 Wfl . fl, kde Włl je flatační rychlost flotující fáze v daném systému a fl je delící faktor o numerické hodnotě 0,1 až 0,8, výhodně 0,4 až 0,5,e odvádí se,případně se vrací zpět doprocesu, fáze o nejvyšší specifické hmotnosti se zakoncentrovává ve spodní sedimentační části o odvádí se při střední průtokové rychlosti W Wd tz, kde Wked je sodimentační rychlost sedimentující fáze v dane směsi a ra děu lící faktor o numerické hodnotě 0,1 až 0,6, výhodné 0,2 až 0,4 a fáze s střední specifické hmotnosti ae kontinuálně, vodvädí rychlostí, která udržuje konstentní nátokovou výšku äikmého pohybu kapalnésměsi K horní flotující fázi, případně, i ke spodní sedimentující fázi ee s výhodou přidává sekundární kspalná fáze zaúčslemhomogenizace dělených fází s regulace stupně zahuštění. whPodstata zařízení pro provádění způsobundělení složek nemísitelnýchlvícefázových směeí podle vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno soustavou nátokového systému, šikmého odlučovače, vertikálního odlučovače a přívodu sekundárhí fáze, která je vytvořena tak, že šikmý odlučovsč tvoří nejméně jednslsmela s äikmovymezujícím prostorem, výhodně tvořená trubkou kruhového průměru svírající s vodorovnou rovinou úhel 20 až 80 °, ústící do flotační sekce vertikálního odlučovsče välcového tvaru, opatřeněho v horní a spodní části kužely s vrcholovým úhlem 30 až l 50 °, výhodně 60 až 120 °, s dělá opatřeného středovou vestavbou umístěnou ve svislé ose válcové sedimsntační sekce vertikálního odlučovače, přičemž šikmý a vertikální odlučovač tvoří jeden technologický colek- 3 m mna opatřený v plynovém prostoru nátokového systému odvodem oddělené.plynné raz., v horní kužoiovitéťčěsti odvodem flotující fáze, ve spodní kuželovíté části odvodem sedimentující fáze a odvodem kapalné fáze o střední specifické hmotnosti středovou vestavbou vertikálního odlučovače. V ooe vertíkálního odlučovače je umístěna tryska pro prívod sekundární kapalné fáze ve vzdálenosti od Avrcholu kuželových částí vertikálního odlučovače 0,5 až o 1 průměru válcové části vertikálního odlučovače. Je dimenzována tak,že její rozměry zajištují výtokovou rychlost kapaliny l až 20 m/s,výhodné 3 až 5 n/o o objemový průtok 0,5 až 4, výhodné 1 až 2 objemy flotující nebo sedímontující fáze.Způsob kontinuální postupněseparace složek z vícefázových nelísítelných směoí a zaříženík jeho provádění podle vynálezu přínášejí proti dosavadnímzpůaobům řadu výhod, zejména v tom,le tvoří kompaktní celok kterým lze rozdělít složíté směsi jedu ním průchodam zařízením bez přídavnýćhmechaníckych systémů, mazístupňů a pomocného technologického zařízení. Další přednoatí proti ätávajícím způsobům, ktoré jsnuvětšínou jednoúčelové, je značná procesní varíabilnost.Zařízení pro kontinuální dělení vícefázové soustavy založené na principu jejich gravítačního dělení v systému šikměho avertikálního odlučovače je schematicky zázcrněno na pŕiložonám obrázku.A Směs kapalné, plynné a pevné fáze,popřípadě jejich kombinace, jako napr. plynné a několika kapalných fází, je příváděna ná tokovýn systémem do šikmého odlučovače g a vertikálního odlučovačo 1. Výška hladiny v šikmém odlučovačí je regulována v závislostina výšcepřopadu kspalné fáze z vertikálního odlučovoče 1 přiblížna v 1/3 .Šebo celkové délky.Při průtoku směsi šikmým odlučovačem dochází v důsledku různé hmotností jednotlivých fází k jejich dělení. Dochází k separaci dispergovaných částic fáze o nejnižší specQ hmotnosti na horní stěně a o nejvyšší apec. hmotnosti na spodní stěhě lamely äikmého odlučovače. V důsledku styku těchto částic sebtěnou lamely dochází k jejich koagulaci a aglomeraci do větších celků. Je-li příto mna ve směsi plynná fáze, dochází při průtoku směsi šíkmým odlučo Z 4 1 238 330vaěem k její sepsraci do horní části příčného průřezu lamely.Na základě rozdílu-hmotové průtokové rychlosti dělené směsi a hmotnosti p 1 ynné,fáze dochází k postupnému oddělení plynné fá~ ze ve směru podélné osy lamely do plynového prostoru ěikmého odlučovače g. Po aglomeraci dispergovaných fází a odděleníplyn~ né fáze je.směs přiváděna do horní části vertikálního odlučovače. Vstupní proud směsi je přiváděn do odlučovaěe ve směru jeho podélné eey, t. j. ve směru vzestupného pohybu flotující fáze z daná směsi. Vphorní, tzv. flotsční části odlučovače àg docházík oddělení e postupnému zskoncentrování této fáze, která je kontinuálně, nebo diskontinuálně odčerpováns k dalšímu zpracování. Tok směsi sedimentující fáze a kapalné fáze o střední specifické hmotnosti odlučovačem se otáčí o l 80 ° s postupují do spodní tzv. sedimentáční části odlučovaěe g, kde dochází k jejich dělení. Kepslná fáze o střední hmotnosti je odváděna za señimentační části odluěovače ąg ctředovou vestavbou umístěnou ve svislé ose válcové části odlučoveče. Ve spodní.sedimentační kuželové části odluěovaěs dochází k postupnému zakoncentrování sedimentující fáze, která je kontinuálně nebo diskontinuálně odčerpáváns k dalšímu zpracování.V případě, že tvoří flotující nebo sedimentující fázł pevná látka a požaduje se její kontinuální odčerpávání ve směsi s kspelnou fází, provádí se homogenizace a regulace stupně zahuštění fází na ěerpstelnou směs pomocí sekundárně přiváděné kapaliny tryskou 1 . Tryska je umístěna v ose odlučovsče a ústí do konických proetorů flotąční e sedimentační fáze. šikmý i vertikální odlučovsč mohou být opstŕeny otápěním nebo doplněny předehřívačem směsi, kterým je udržováns viskozits a hustota jednotlivých fází na vhodné hodnotě.Způsob s zařízení pro kontinuální dělení vícefázové soustavy byl ověřen při dělení soustsvy plyn, pevná flotující látka- grenulát, voda, pevná sedimentující látka - mechanické nečistoty a soustsvy plyn, lehký olej, fenolová voda, těžký dehet.

MPK / Značky

MPK: B01D 57/00

Značky: způsob, směsi, zařízení, oddělování, provádění, tohoto, způsobu, vícefázových, kontinuálního, složek, postupného, nemísitelných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-238328-zpusob-postupneho-kontinualniho-oddelovani-slozek-nemisitelnych-vicefazovych-smesi-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty