Způsob poloautomatického zapřádání příze na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 231097

Dátum: 01.03.1986

Autori: Němec Jiří, Žirovnický Zdeněk

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Manuální poloautomatické zapřádání příze, při kterém se přízová cívka ustaví do předem určené polohy na opěrný plech pomocí kombinované zapřádací a opěrné páky s tímto plechem spojené a kdy je záloha příze, nutná pro poloautomatické zapředení, vytvořena mezi stacionárním a výkyvným vodičem příze. Při stlačení zapřádací páky dojde k nasátí zálohy příze do spřádací jednotky a k vykyvnutí podpěrného plechu a tím i k přiklopení přízové cívky k navíjecímu válci.

Text

Pozerať všetko

.ýynález se týká způsobu poloautomatického zapřádání příze- na spřádacíljednotce bezvřetenového dopřádacího stroje, přikterém se do spřádací jednotky zavádí předem odměřený konec m příze e vytváří počáteční zálohu pro následné zapředení při zachování nepřerušeného chodu odtahových a navíjecích válců stroNeustále se zvyšující rychlosti při předení na bezvřetenových dopřádacích strojích ze účelom dosažení vyšší produkee u vyráběné příze si vynucují stále více používání automatických či poloautomatických zařízení pro ulehčení manipulaoe při ruč ním zapřádání příze po přetrhu na spřádacíoh jednotkách stroje, kterážto manipulace se při vysokých odtahových rychlostech vy~. ráběně příze stává stále obtížnější, nebot obsluha po zavedení konce přetržené příze do výstupní odtahové trubice spřádací jednotky již nestačí vždy včas reagovat na okamžik, při kterém se konec příze zepřede a kdy je nutno zabezpečit její odtah s navinování překlopením držáku s cívkou k navíjeoímu válci.Podle čí A 0 141 604 bylo pro tento účel navrženo pomocné regulační ústrojí spojené spojovacím elementem s držákem cívky na stroji, což mělo umožnit obeluze při zapřádání nadzdvihnout držák s cívkou jen o vzdálenost nezbytně nutnou k přerušení jejího spojení s rozváděcím či nsvíjecím válcem. Po zavedení konce příze do spřádací jednotky způsobila obsluha stlačením 1 uvolňovací páky,přiklopení cívkyk navíjecímu válci, čímž byl wmožněn normální odtah příze po jejím zapředení.Tento postup byl podle 59 A 0 152 063 zlepšen tím, že při zapřádání se provedlo přemístitelným spouštěoím můstkem, jehož pomocí zvedla obsluha při odstraňování přetrhu držák s cívkoujen do výše vymezující mezi nadzdviženou oívkou a rozváděcím válcem vzdálenost odpovídající délce dráhy od konce přize ve výstupní trubici ke sběrné drážce apřádací komory. Při aklopení držáku s cívkou mělo dojít k nasátí konce příze do apřádací komory s následným zapředením. Nevýhodou tohoto řešení bylo, že ke apouštěcímu můatku je nutné ještě použít seříditelné signální zařízení pro určení předstihu dodávky vláken do rotorua rovněž fotoelektrické čidlo ke zjištování přítomnoati konce příze zavedeného do výstupní trubiceeVýhodnějším řešením ee ukázal být postup zepřádání podle če A 0 162 892, kde pomocí ovládací a zvedací páky má obsluha vytvořit potřebnou zálohu příze tím, že přízi zavede přes diferenciální vodič a vodič pomocného ústrojí. Po zajištění takto vytvořené zálohy proti posuvu aklopením ramena ovládací páky zavede obsluha konec příze do výstupní trubice spřádací komory,načež stlačením ovládací páky umožní, aby záloha příze ae neaála do apřádací komory, přičemž se současně zvedací pákou eklopí jak přítlačný odtahový váleček k hnacímu odtahovému válcí, tak i držák s cívkou k navíjecímu válci. Nevýhodou tohoto řešení je však jeho aložitost a a tím spojená výrobní náročnoet konstrukce kombinované ovládací a zvedací páky. Pro vlastní operací zapřádání je poněkud čaaově náročné zavádění příze přes diferenciální vodič a vodič pomocného ústrojí, jakož izajištování přízové zálohy ramenem ovládací páky. Navíc je použití tohoto řešení problematická pro současné zvednutí cívky s větěím přízovým návinem vv a přítlečného odtahového válečku, kdy je nutno kombinovanou ovládací a zvedací pákou překonávat poměrně velký odpor jak přítlačnýoh ramen držáku nesoucího těžkou cívku, tak i přítlačného odpruženého raménka odtahového válečku. Postup dále neřešilproblematiku zahájení dodávky vláken do apřádací jednotky při zapřádání.Úkolem vynálezu je zlepšit uvedená postupy poloautomatického zapřádání a odstranit jejich nedostatky při současném zjednodušení celého zařízení pro poloautomatioké zapřádání.Podle vynálezu záleží podstata způsobu poloautomatického zapřádání příze v tom, žepro zapředení potřebná záloha přízesevytváří při zabrzděné a nadzdvižené cívoe v prostoru mezi výkyvným a atacionárním vodičem příze a zavádí do spřádací jedu notky následně či současně se zahájením podávání vláken do spřádací jednotky při součssném odbrzdění a sklopení přízové cívky do pracovní polohy a při zachování nepřerušeného chodu nevíjecího válce a dvojice odtahových válečků přiřazených ke spřádací jednotce.Tímto ulehčeným postupem odpadá nutnost současnáho zvedání přízové cívky a přítlačného válečku, jakož i zejiětování přízovéPodstatou vynálezu je též zařízení k provádění poloeuto-matického zapřádání příze, spočívající v tom, že je tvořeno zapřádací pákou s vodičem příze výkyvným spolu s pákou vůči stacionárnímu vodiči příze, jakož i se zapřádací pákou spojenou podpěrnou pákou s podpěrným pleohem pro nadzdvižení a zabrzdění přízové cívky do předem určené polohy. lS výhodou je stacionární vodič příze uložen na raménku přitlačného odtahového válečkuOdpadá tudíž nadzdvihování přítlačného raménka odtahového válečku, takže při zapřádání zůstává raménko v nezměněné poloze,provozní spolu se stacionárním vodičem příze na něm uspořádaným.Podle dalšího výhodného provedení podle vynálezu je podpěrná páka uložena suvně ve vodítku s kolíkem pevně uchyceném na nehybné části stroje.Podle vynálezu je výhodné, jestliže pro zajištění nadzdvižené cívky podpěrnou pákou s podpěrným pleohem v předem určené-poloze je podpěrná páka odpružena a opatřene ozubem uzpůsobenýmRovněž je výhodné takové uspořádání navíjecího ústrojí s cívkou, kdy držák cívky je spřažen s unáěečem pro nazdvižení podpěrné páky s podpěrným plechem do předem určené polohy.Zabrzdění přízové oívky je provedeno s výhodou tak, že koncová část podpěrného plechu je vyhnuta a vytváří hranu upravenou pro uložení a zabrzdění přízové cívky v předem určené poloze.Ý V v ,§ 31 097 Aby obsluha mohla včas a jednoduchým způsobem provést zahájení přívodu vlákenného materiálu do spřádací jednotky, je na spřádací jednotce upraveno tlačítko pro ovládání podávacího ústrojí přívodu vláken do spřádací jednotky.Pomocí tohoto tlačítka lze uvést v činnost do elektrického obvodu čidla zapojenou elektromagnetickou spojku ovládající chod podávacího válečku pro podávání vlákenného materiálu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkresoch, kde značí obr. l - prostorový pohled na část bezvřetenového dopřádacího stroje se spřádací jednotkou a se zapřádací e podpěrnou pákou podle vynálezu v přípravné poloze s počáteční zálohou příze obr. 2 - pohled na zepřádací a podpěrnou páku ve fázi sesmekávéní příze z výkyvného vodiče obr. 3 - prostorový pohled na zařízení poule vynálezu po provedení poloautomatického zapředení.Na rámu l bezvřetenového dopřádacího stroje jsou uspořádány spřádací jednotky ll na nosném hřídeli lg. Vypředená příze je ze spřádací jednotky ll odtahována dvojicí odtahových válečků g, g a navíjena navíjecím válcem Ž na cívku lg, podél které je příze lg rozváděna pomocí rozváděcího vodiče § po jejím ohybu přes statický vodič 1. Cívka lg je k navíjecímu válci Ž přitiskována párem odpružených ramen Q s držadlem gl. Přítlak přítlačného odtahového válečku 3 je vyvozován neznázorněnou pružinou raménka.l uloženého na pevném hřídeli 2.Zařízení podle vynálezu je tvořeno zapřádací pákou lg spojenou otočně kolem čepu lg 8 podpěrnou pákou lg, která je neznázorněnou pružinou přitlačována kolem čepu gž ve smyslu ěipky gá. Podpěrná páka lg je opatřena ozubem gg e suvně uložena ve vodítku ll s kolíkem gl, které je upevněno na hřídeli 2. Koncová část podpěrné páky lg je spojene s čepem gg podpěrného plechu gz otočně uloženého na čepu gg. Ramene Q držáku cívky jsou pevně uchycena na otočném hřídeli gg, na kterém je rovněž pevně uchycen uněšeč QQ. Odtahovaná příze lg je vedena staoionárním vodičem lguloženým na raménku Ž odtahového přítlačného válečku 4.

MPK / Značky

MPK: D01H 15/02

Značky: stroje, tohoto, spřádací, bezvřetenového, dopřádacího, poloautomatického, zapřádání, příze, jednotce, způsobu, způsob, provádění, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-231097-zpusob-poloautomatickeho-zapradani-prize-na-spradaci-jednotce-bezvretenoveho-dopradaciho-stroje-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob poloautomatického zapřádání příze na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty