Kombinovaný samospádový filtr s akumulací odtoku

Číslo patentu: 227771

Dátum: 01.11.1985

Autor: Křížek Karel

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká kombinovaného samospádového filtru s akumulací odtoku určeného k dočišťvání přebytku odpadních vod před jejich vypouštěním do recipientů. Zařízení dle vynálezu sestává z nádrže, která je přepážkou rozdělena na nádrž přečištěné vody a na akumulační odtokovou nádrž. V nádrži přečištěné vody ja upevněn rám, v němž jsou uloženy vyjímatelné koše s filtrační náplni. Rám je dále opatřen přelivnou stěnou. V přepážce jsou zasazeny zkrápěcí trubky, které jsou rozložené ve vodorovné rovině a svírají s přepážkou pravý úhel. Volné konce zkrápěcích trubek jsou z části zaslepeny půlkruhovými zátkami. Ze spodní strany jsou zkrápěcí trubky opatřeny otvory . Zkrápěcí trubky zasahují do akumulační odtokové nádrže. Pod nimi je na dně umístěn kovový rošt a pod ním je vrstva plovoucího sorbentu. Akumulační odtoková nádrž je ve spodní části opatřena odtokovým potrubím zasahujícím do otvoru v obvodovém plášti této nádrže. Kolem otvoru je ustanovena první norná stěna, ve spodní části opatřená akumulačním ventilem. Za první nornou stěnou je ustanovena druhá norná stěna, mající ve spodní části vytvořenou průtočnou štěrbinu.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká kombinovaného eemoepádovéhq filtru s ekumulací odtoku. vhodného k dcčišřování přeby-tkuvodpedníoh vod. předJejich vypouštěním do recipientů.U malých čietíren odpedních vod e průtokem ĺ 1 a 24 l.s 1a s polootevřenou recirkulací vod, používaných mimo jiné v zen mědělství. lesnictví. stavebnictvi, v armádě aVv doprevě k čietění odpadních vod z hrubého mytí a domývání mobilní techniky V rámci preventivní péče o tuto techniku, před jejich oprevemi a před technickou diegnostikou. vzniká přebytek vody. Tento přebytek vyplývá Jednak z nutnosti techniku. omytou při hrubém mytí vodou přečištěnou v recirkulečním okruhu čietírny odpadních vod, čäetečěh ně domývat čistou užitkovou vodou, dále z nutnosti v pravidelných intervaloch nebo podle potřeby techniku domývat a odmašřovet na- příklad horkou vodou nebo vodní parou z agregátů napojených na zdroj čisté užitkové vody a dále vyplývá ze skutečnosti. že pracoviště hrubého mytí techniky jsou nejčestěji řešena jako nezakryté venkovní mycí plochy. případně s nájezdovými rempami, ze kterých při dešti etéká do čístírny odpedníoh vod dešľová voda.,Voda ne hrubé mytí techniky se čerpá z recirkulačního okruhu čistírny odpadních vod e je obvykle čištěna jen mechanickými způeoby čištění jako eedímentací. odlučováním ropných látek a podobné. případně nově doplňovaným chemickým dočišřováním odpedních vod,což je koagulece roztokem síranu hlinitého nebo chloridu železitého. Takto přečištěná odpadní voda obsahuje ropné látky. nerozpuetné a rozpuetné látky e chemikšlie e je odkysličene. Je sice vhodná k hrubému mytí techniky. případně k vypouštění přebytku takto přečištěné vody do kanalizačních řádů napojených ne městské čistírny odpadníoh vod. ale je nezpůeobilá k přímemu vypoušu tění do některých recipientů, vodních toků e nízkým průtokem vo- 5 227 771 dy nebo do vodárenských toků, do vodních nádrží 9 nízkým prů. tokem nebo do vodárenských nádrží a to zejména pro vysoký zbytkový obsah ropných látek. ohrožujícich jakost vod v recipientu. Přebytek odpadních vod i z malých čístíren je nutné z tohoto důvodu před vypouštěním do recipientů dočišřovat. Za technicky vhodný a ekonomicky výhodný způsob dočišřováni takovýchto odpadnich vod je považována, mimo jiných způeobů. i aorpční filtrece. kdy ropné látky z odpedních vod Jsou zachycovány vhodným aorbentem. Po nasycení aorbentu ropnými látkami se náplň sorbentu ve filtru vyměni. použitý sorbent ee bud regenerujeinebo se likviduje včetně zechycených ropných látek. Sorpční filtry, vhodné pro čištění průmyslových zaolejovaných vod, používají k průtoku filtrem elektromotoricky poháněná čerpadla e pracovním přetlakem až 0,6 MPa a jsou zkonstruovány do maximálniho průtoku 2,7 AŠ,eÍ 1 Jejich použití k eorpčnímu dočišřování přebytku odpadních vod z hrubého mytí a domývání techniky je nevhodné. neboř po několika hodinách provozu se Jejich eorpční náplň, mimo jiného i pro vysoký obsah nerozpuatných látek v odpedních vodách,stává neprůročnou. filtr musí být pracně demontován a aorbent propírán nebo vyměňován.Uvedené nedostatky odstraňuje kombinovaný aamospádový filtr e akumulaci odtoku podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že u nádrži přečištěné vody. oddělené přepážkou od akumulační odtokové nádrže. je připevněn rám, v kterém jsou vloženy koše s filtrační náplní a který je opatřen přelivnou stěnou. V přepéžce jsou zasazeny jedním koncom zkrápěcí trubky s otvory. zaeahující do akumulační odtokové nádrže a pod nímiž je na dně uetanoven rošt, pod kterým je vložená vrstva plovoucího eorbentu. Akumuleční odtokové nádrž je ve epodní části opetřena odtokovým potrubím, zaeahujícím do otvoru obvodového pláště, kolem kterého je uetanovena první norná stčna, ve spodní částí opatřená akumulaćním ventilem a za první nornou stčnou je ustanovená druhá norná atěna. mající va spodní části vytvořenou průtočnou étěrbinu.Kombinovaný samospádový filtr e akumulací odtoku dle vynálezu eestává z nádrže rozdělené přepážkou na nádrž přečištěné vody a na akumulační odtokovou nádrž. V nádrži přečištěné vody se nachází vodorovný rám. ve kterém jaou uloženy vyměnitelná koše. Tyto koše jsou spolu s rámem ponořeny pod hladinu přečíštěné vo dy při provoznim odetevení filtru. Koše Jsou vyplnšny filtračnínáplní z materiálu täžšího než voda. Dna košů jsou dčrovánanebo opatřena mřížkou. na které je, podle druhu filtrační náplně. rozprostřena sířovina s oky tak velkými aby filtrační náplň oky v eířovinč nepropadla. Filtrační náplň je přsčišľo- vanou vodou protákána Jak ze zdola nahoru tak i směrem opačným. čímž gs z filtrační náplně vyplavují narozpuštčné látky zachycená z odpadní vody. Filtrační náplň je tedy samočinně promývána a tím je í eamočinně obnovována Její filtrační účinnost. Rám v němž jsou uložený koše s filtrační náplnlďja opatřan přelivnou stěnou. vyčnívající nad hladinu přačišřované vody v nádrži přečištčná vody při maximální hladině přebytku vody za bezdešřového období. Převýšaní hladiny dosahované vřazením přelivné stěny a vyjádřené úrovni maximální hladiny přebytku vody za bezdešřového období oproti úrovni hladiny přečištěné vody při provozním odstavení filtru, je oo do výšky různé a závisí od druhu použité Filtrační náplně a od velikosti ztrátové výšky nátoku na filtrační náplň. Přelivná stěna tedy zabraňuje přímému vtoku přečištěné vody do zkrápčcích trubek,aniž by tato dříve protékala filtrační náplní. Přepážka oddělující nádrž přečištěné vody od akumulační odtokové nádrže. je nad rámem s koši opatřena zkrápěoimi trubkami, ktoré Jsou do této zasazeny jedním svým koncem. přičemž jsou rovnoměrně rozloženy ve vodorovné rovině, svírající s přepážkou pravý úhel. Opačné volné konce zkrápěcích trubek Jsou z části zaslepeny půlkruhovými zátkami. Ze spodní strany jsou zkrápěcí trubky opatřeny otvory. Do těchto zprapěcích trubak vtéká Jednak přečišřovaná voda po průtoku filtrační vrstvou a odtéká otvory ve spodní části zkrápěcích trubek, čímž js.dočišřovaná voda rozdělena do několika řad svislých pramánků. jimiž je zkrápěn povrch plovoucího sorbentu. Dále do těchto trubek vtéká přívalová dešřová voda,přetékající přes přelivnou stěnu. aniž by protékala filtrační vrstvou. Dešřové voda ze zkrápěcích trubek neodtéká otvory v těchto trubkách ale přetéká přes půlkruhové zátky. jimiž jsou z části zaslepeny volné konce zkrápčcích trubek. Plovoucí sorbent vytvořaný z granulí lehčích než voda se nachází na dně akumulační odtokové nádrže,a to pod těžkým kovovým roštem, který je na dně akumulační odtokové nádrže ustanoven. Velikost ponoru, rozdíl polohy minimální hladiny přečištěné vody v akumulační odtokovénádrži a polohy spodku vrstvy plovoucíhosorbentu při mínimalní hladině v akumulační odtokové nádrží, je dána tlouštkou vrstvy plovoucího aorbentu o měrnou hmotností sorbentu. Akumulační odtokové nádrž je dále opatřena dvojici norných stěn, ustanovených v místě odtoku dočiětěné odpadmi vody z akumulační odtokové nádrže. Druhá horná atěna táto dvojice má u dna akumulační odtokové nádrže průtočnou ětěrbinu. Horní hrana této norně stěny je tak vysoko aby vršek vrarvy plovoucího aorbentu v maximální výěce při nejvyšší úrovni hladiny vody v akumulační odtokové nádrži nadoeahoval k horní hraně této norné stěny. Touto úpravou norné stěny se zamezí vyplavování plovoucího sorbentu z akumulační odtokové nádrže. Minimální hladina vody v akumulační odtokové nádrži a hladine dočištěné vody v akumulační odtokové nádrží jsou určeny konstrukcí první norná stěny. Úroveň hladiny vody v akumulační odtokové nádrži závisí na poloze horní hrany první norné stěny a ta je volena tak,aby užítečný obsah vody V akumulační odtokové nádrží byl stejně velký jako celkový objem přebytku vody vznikající během jednodanního provozu pracovíště hrubého mytí a domýváni techniky za bezdešřového období, včetně potřebného objemu přípouštěné čísté užitkové vody. nutné k pravidelnému obměňování náplně vodyv recírkulačním okruhučietírny odpadních vod. V první norné stěně je v úrovní nad průtočnou štěrbinou druhé norné stěny zabudo ván akumulační odtokový ventil. Poloha dolního okraje průtočnáhoprůřezu akumulačního odtokového ventílu určuje úroveň nejnižší hladiny dočiatěné vody v akumulační odtokové nádrži. Průtmk akumulačním odtokovým ventilem je seřízen tak, aby za bezdešřového období celkový přebytak vody v čistírně odpadních vod za jednodenní provoz pracovišť hrubého mytí a domývání techniky, včetně potřebného objemu připouštěná čisté užitkové vody nutné k pravídelnému obměňování náplně vody v recírkulačním obvodu čistírny protékal akumulačním odtokovým ventílem 24 hodin. Vydatnoet intervalových, nerezových a krátkodobých přítoků do akumulační odtokové nádrže i za bezdešřového období je při provozu větší nežli vydatnoet plynulého, rovnoměrného a dlouhodobého odtoku z akumulační odtokové nádrže akumulačním odtokovým ventilem. Proto hladina vody v akumulační odtokové nádrži během 24 hodín kolísá. Podle druhu a použitého objemu filtrační náplně a podle druhua užitečného objemu použitého plovoucího aorbentu lze zařízením podle vynálezu zachycovet nerozpuatné látky obsažené v odpadníchvodách až do velikosti čáatíc 0,02 mm, včetně eekundàrních kalů

MPK / Značky

Značky: odtoku, samospádový, akumulaci, kombinovaný, filtr

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-227771-kombinovany-samospadovy-filtr-s-akumulaci-odtoku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný samospádový filtr s akumulací odtoku</a>

Podobne patenty