Způsob výroby granulátu termoreaktivních lisovacích hmot

Číslo patentu: 225078

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gheorghiu Mihnea, Kožuch Jiří, Svěrák Tomáš

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby granulátu termoaktivních lisovacích hmot dávkováním termoreaktivního pojiva do sypkých komponent tvořených plnivy a přísadami rozmíchanými v rychloběžném mísiči v turbulentní vrstvě, vyznačený tím, že tavenina pojiva se dávkuje s výhodou pomocí rozstřikovacího zařízení při obvodové rychlosti lopatek mísiče od 5 do 55 m/s a teplotě, která se liší od teploty pevných komponent od - 30 do + 80 °C, a při které tavenina má viskozitu 5 . 10 až - 5 . 104 m P a.s.

Text

Pozerať všetko

225 078 vynález se týká výroby granulátu termoreaktivních lisovacíchhmot, které jsou aplikovány v sypkém stavu.Principem všech technologií výroby lisovacich hmot používaných k plnění forem v pevném skupenství je vytváření homogennisměsi plniva, přísad a pojiva, dosáhnutí mechanických můstků mezitěmito komponentami a konečně uvedení směsi do požadované sypké konsietence. vytváření mechanických můstků mezi komponentamije ve většině připadů vyvoláváno penetraci pojiva do pőrů sypkých komponent nebo pouze uplatněním adhezních sil. K tomuto ději dochází obvykle na kalandrovacich nebo hnětacích strojích. Dále v technologické lince následuje sušení a ochlazování hmoty, její mletínebo drcení a konečně po prosátí hmoty je zařezována celková homogenizace hmoty a plnění do obalu před expedicí. První krok technologie, získání směsi plniva, příead a pojiva, není u všech hmot snadnou záležitostí. Například u jedné ze známých výrob krezolových lisovacích prášků je napřed nutno vypuetit syntetizovanou pryskyřici do chladících palet a po zatuhnuti hmoty obsah těchto palet transportovat do rozměrných dozrávacích van. Po uplynutí doby, kdy pozvolně pokračující reakcí hmota získá požadovanou křehkost. je obsah van rozdružen a dopraven do mlýnice, a teprve takto získaný partikulární materiál je homogenizován s plnivem a s přísadami a je připraven k dalšímu zpracování na kaĺhdru. Je zrejmé) že celá tato fáze výroby je velmi náročná na čas a lidskou prácia navíc kvalita získané lisovaci hmoty je značně problematická. Kolísáni vlastnosti této lisovací hmoty je způeobeno především mirou zesířování pryskyřice v dozrávacích vanách, která zatímnení kontrolována žádnou objektivní meřící metodou. Kvalita lisovací hmoty tak nejenže kolisá v tolerancích reakčních podmínek jednotlivých várek pryskyřice. ale mění se též s délkou pobytu a225 n 7 a hlavně s teplotnimi podmínkami při dozráváni, kterése navíc mohou podstatné lišit misto od mista v do zrávaci vaně. Šupinkovaci stroje nebo chladící kovové pásy často ulehčuji zpracování termoreaktivnich pryskýřic ve stšdiu připravy směsi pro lisovaci hmotu. Avšak skupinu látek s vysokým studeným tokem materiálu, která je reprezentována krezol-formaldehydovými pryskyřicemi, v provoznim měřitku timto způsobem zpracovat nelze. Technolooie, při nichž komponenty jsou dávkovány do extruderu, jsou charakterizovány společnou vlastnosti všech vytlačovacich lisů - výrazným teplotnim profilem vytlačova né struny. Různá tepelná expozice elementárnich částic pryskyřice vytlačované hmoty má za následek různý stupeň zesiřováni těchto částic, které se může nepřiznivě odrazit jak v hnršich lisotechnických vlaetnostech lisovaci hmoty, tak i ve zhoršeni pevnostnich ukazatelů konečného výlisku. Technologie výroby lisovacich termoreaktivnich hmot. při nichž do temperovaného plniva a přised je ve vznosu dávkována pryskyřice. je způsobem, při kterém z principiálnich důvodů nemůže dojít ke společnému nedostatku všech způeobů výroby citovaných výše, k různému zesiřováni jednotlivých elementů pojiva. ovšem technologie. výroby termoreaktivnich hmot v rychlomisićich maji nedostatky jiného druhu. Napřiklad při způsobu výroby,při němž do michaciho zařízení je dávkovàno pojivove formě malých destiček získaných na šupinkovacich225 078 strojích, tyto destičky pojive vytvářejí centra, .na která jsou nabelovány ćástice dalších komponent lisovací hmoty. Timto mechenismem se vytváří elementární nehomogenita lisovací hmoty. Kvalita lieovecí hmoty, získané tímto způsobem výroby, by se zvýšila dávkováním jemné mletého pojiva. které by tvorbu nehomogenit potlačílo, ovšem za cenu rizika exploze při mletí látek e nízkou inicieční energií. ąávažným nedostatkem dávkování pojiva v pevném skupenství jevšak především ta skutečnost, že některé typy prysky řio za provozně realízovatelných podmínek mlít anišupinkovat nelze anebn vzhledem ke studenému toku těchto pryskyřio.rozdruženy materiál není možno skledovat v mezizásobnícíoh, takže materiál není provozně použitelný. Způsob výroby. u něhož Je pojivo dávkováno ve formě roztoku nebo emulze do ostatních komponent. í které Jsou v mixéru ve vznosu, je způsobem univerzálním. Tímto způsobem je možno dávkovat prakticky všechna pojiva. Nevýhodou uvedeného způsobu je vnášení balaetní latky rozpouštědla nebo nosné látky emulze do systému, kterou je později nutno odstraňovat. Vynášení těchto látek ze systémů s velmi Jemnými plnívy nebo přísadami je obtížné. Nelze totiž, vzhledem k potencionálnímu úletu spojenému se zničením fíltrů vytvrzujici se hmotou, zavést sušicí medium do míchaciho pro storu dříve než míchaná hmota zaglomeruje. Za těchto225 o 7 aý. podmínek však vynášeni balastni látky 13 řizeno rychlostí difuze príslušné látky k povrchu jednotlivých shluků mieené hmoty. čas potřebný k dosaženi požadqdyané meze obsahu této látky v lisovaci hmotě se tak značně prodlužuje a samozřejmě klesá produktivita zařízení. Je-li jako rozpouštědlo nebo nosné látka použite voda,je nutno počitat s tim, že její obsah v lisovaci hmotě výrazně sniži hodnoty elektrické pevnosti, takže aplikace téfu hmoty v elektroprůmysľu jsou omezeny. Použití organických rozpouštědel je v provoznim mčřitku z ekonomických a hlavně bezpečnostníchPředmětem vynálezu je způsob výroby granulátu termoreaktivnich lisovacich hmot dávkovénimtermoreaktivniho pojiva.ve formě tave-Vniny do sypkých komponent tvořených plnivy a přisadami, rozmichahnými v rychloběžnémmisiči v turbulentni vretvč při kterém setávenina pojiva dávkuje s výhodou pomoci rozstřikovaciho zařízení při obvodové rychlosti lopatek misiče od 5 do 55 m . sl a teplotě. která ee 1 iši od teploty pevných komponent od - 30 do 80 °Ca při které tavenina má viskozitu 5 . IQ az 5 - 104 m Pa . s.Jako-zařízení vhednépro realizaci technologie dle vynálezu se ukázaly být vhodné všechny typývychlomisičů, které svým uspořádánim alespoň přibližně

MPK / Značky

Značky: lisovacích, granulátu, termoreaktivních, způsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-225078-zpusob-vyroby-granulatu-termoreaktivnich-lisovacich-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby granulátu termoreaktivních lisovacích hmot</a>

Podobne patenty