Zařízení pro postupný příraz útků zanášených do osnovy za sebou postupujícími zanášeči po celé šířce tkací roviny u víceprošlupních tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká výroby textilií na výceprošlupním tkacím stroji a řeší problém ovládání přírazu útkové nitě ke tkací rovině. Podstata vynálezu je v tom, že postupný příraz útků zanášených do osnovy po celé šířce tkací roviny je prováděn příraznými lamelami vytvořenými do tvaru dvouramenné páky, které jsou z klidové úvratě do přírazné úvratě vychylované ovládacími členy. Ovládacími členy jsou jednak dvojice příčně ke tkací rovině posunuté vychylovací kladky otočně uložené ve dvou řadách na článkovém řetězu a jednak z dané dvojice ke každé vychylovací kladce přidružený přidržovač, přičemž společně spolupracují s řadou přírazných lamel při tvorbě obloukových útvarů.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení ik ovládání latmel na tkacím stroji s vlnítým prošlupem,u .něhož jsou lamely nacházející se v místě tvoření prošlupu mezi osnovními nitěumi, uspořádaný vedle sebe po celé šířce tkacího stroje s vlnitýum prošlupem a příchodu tohoto tkacího stroje oslkutečňují jako celek vlnítý pohyb ve směru šířky tkacího stroje,přičemž tyto lamely jsou HVĚJCIĚHY -clo pohybu vod-vialujícími se klandkaumi.jsou známy tkací stroje s vlnitým proělupem, u nichž lamely pohánějící .zanášeče a přírážející útek udosedají přím-o na šroubevlcový hřídel tvořící hnací .křivílšové lkotouče, přičemž tento hřídel je zpravidla zkonstruován jeko ěnekový hřídel. Poněvadž lamely mají ťloušůky, způsobuje přímý Silový stylk mezi lamelemí a šnekovým hříndelem opotřebení tolhoto hříndele, čímž se značne snižuje jeho životnost, jelikož mezi lamelomí a vačkovýlm hříudelem .dochází k smykovému tření .k 1 uznéímu.Dále je zínäm vynález, který odstraňuje tuto nevýhodu a je vyznačen tím, že lamely jsou jednotlive drženy podložkou z ohebného materiálu prorstírajícíh-o se přes celou šířku tkacíh-o stroje, že pohon těchto lamel obstarávají ehlnací prostředky, spřažené s řečenýuni ikřiivkovými h-nacími kotoučí, jež jsou usjp-ořádámy těsně vedle sebe po celé šířce tkacího stroje »a působí na řečenou podložku, přičemž tyto hlna-cí prostředky jsou dímenzovány tak, že šířľlía jejich částí je rovna násobku tlouštky těchto lamel. U toihpto vyxnálezu je pás značne namáhán a opotřebení je značné. jelikož na pás působí podélná ssíla, dochází k pohybu pásu, čímž se sice jeho životnost zvětší, ale použitelnost tohoto zařízení pro tkací stroje větších paprskovýíoh šíří je omezena. jednolitý, přes celou ploprsłkovou šíri navtažený pás je namáhán smykovým třením ve směru přívčném ina osu pásu a také silou podéln~ou, která u větších pajprskových šíří může způsobit přetržení pásu. Dále lze předpcikláídat obtíže při zpracování tíkanin s větší útkovou dosta~vou, vzlhlerdem Ik pružněmu charakteru pásu.Výše uvedene nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočí vá v tom, že přírazné lamely tvaru »dvou- .ramenné páľky jsou z r-ovinné dráhy vydhyloválny vychylovacími členy, jimíž jsou dvojice vyc-hylovacích klaudek s přldíržovačí. Dvojice vychylovacích kladek jsou ve dvou řadáoh otočně uložený na člälnkovém řetězu. Z .každé dvojice jedna vyohylovací kladIka je umístění v dolní řaudě na nosném článku .članlkoveho řetězu a s příslušným npřindržovaíčem spolupracuje s krátkym ravmenem přírazíné lamely a vytváří tak počátek jpřírazíné vlny ,přirážející üükovou nit prostřednictvím třtin, jimiž pokračuje dlouhé rameno přírazné lamely. současně z těže dvojice druhá vyohylovací kladka uložená v horní řadě na nosnêm článku řetězu sp-olu s příslušným přidržołvačem spo 4lupracuje s dlouhým ramenem lamely a tvoří tak konec přírazlné vlny. vzdálenost vedle sebe umístěných dvojíc vychylovacicltí kladek s přildrž-oívači je shodná se vzdáleností dvou za sebou postopujících zalnášečů útku. Přindrržovalčve, .které jsou společné s vychylovacími Ikladíkanmí, uložené na nosných článcích člán-kového řetězu, jsou nastavitelné a stalbilizují polohu v rovinnýcn ÚlVľatĺCh laumel. Lemely, které se nacházejí při pracowním procesu v prostoru mezi dvěma za sebou postupujícími zanášečL vytváří roVĺĺľllľlý útvar a jsou iv zanášecí kli-dové úvrati polohově stabilizovaný pomocí kroužků,které sowčuasně spolu s distalnzčními vložkamí rozřazovacíh-o lůžka zajlštují Idlstanci mezer pro ivedení přírazných lamel. Vyohylovací kladky mají lobvo-dovou kulovou odvalovalcí ploclhu. Stykové hrany lame s vychylovacími kladkamí jsou .z části vytvořenny »do rádíusu, jehož úhel je -shodný se střevdovýím úhlem obl-ouků z obvodu vychylovuacích klaíclell( jpři tvorbě oblouíkovýoh ůtvaírů přírazné vlny. .Vý|hOd 0 l 1 zařízení podl-e vynálezu je, že mezi lamelemi a ovdvalujícími se kladkaími při vychylování lamel do roviíoněho i obloukového. útvaru je oostraneno smyqkowé či skluzné tření a je nahrazeno třenírm valivým. Tím jsou vytvořeny epředpoklacdy pro podstatné zvýšení životnosti, jak samotných lamel, talk odlvalovacích vychylovacíclh kladek, představující pohonná zařízení.vyplylnou léjpe z následujícího popisu S přihlémdnutím Ik přiloženým scuhematickým výkresům, na nichž jsou znäzornělna ,pouze jpřĺkĺ-aldjľlá provedení, přičemž značí obr. 1 sohematioké znázornění části prošlupu s příraznými laumelaunl sna ükacím stroji, obr. 2 je základní schematlcké znázornění tvaru příraznełío profilu, tvořeněho lalm-elami v místě styku s vy-chylovacími -kladikamí, příčemž lamely Ny-konávají vratný posuvný povhyb, obr. 3 příklaídnné íprovedení zařízení s posuvným (vratným pdhybem přírazaných lamel -dle vynálezu v příčném řezu v místě C dle obr. 2, obr. 4 přílkladné jprove-dení zařízení s kýnvavým vratným pohybom přírazných lamel dle vynálezu ve směru B, viz obr. 5 a 6, obr. 5 příkladné provedení zařízení s kývavýím vratným pohybom přírazných lamel dle vynálezu v příčném řezu v místě Dj, viz obr. 4, Iobr. 6 příklaoné provedení zařízení s kývavým vratným pohybem přírazných lalmel dle vynál-ezu v příčném řezu v místě E, viz obr. 4, obr. 7 příkladné provedení lamely jpřírazneho zařízení s kývavým pohybom přírazmých lemel »dle vynálezu, obr. 8 a 9 při-kladné provedení lamely přírazneího zařízení s kývalvým p-ohybem v příčnéjm řezu v místě F a G. Oisnovíní nltě 1 jsou navedsny do očíka Za nitěnek 2, které směrem ik příraznému okraji tkaniny (i a před každým zaznávšečem 3vytváří Otevřený prošlup. Nivtěnky 2 vylkojnávají střídavý pohyb pomocí blíže neznázor~ něného ovládacího ústrojí. Střídavým pohybetm .nitěnekz 2 se osnovní nitě 1 otvírají a zavírají a mezi dvěma IPD sobě jdoucimi zanáršeči 3 dochází ke změně prošlupu, přičemž jednotlivé prošlupy postupují za sebou ve smeru šípky B. Zanäšeče 3 se polhybují týniž směrem a při svém pohybu zanáši útek 5 »do před nimi se rozevírajícího prošlupu. Mezi .dvěma po sobě jdoucimi zanášečí 3 je íutek 5 ,přirážen příraznou hranou 41 lamely 4 k příraznému okraji tkaníny li. Latmely 4 mají tvar rlv-ouramenné páky a jsou v ~řz 1 dě podél tkací roviny A vý~ ĺkyvně uložený na hříldeli 17 a kolmo na tkací rovinu A se kyvnně pohybují ve soměru šípky C. Každá lamela 4 je .směrem dolů o-d stredové osy hřídele 17 opatřena krátikým raumenem tla a směrem nahoru dlouhým rarmeneim 4 h, které je ukonč-eno příraznými třtinarmi 19. V tkacím procesu ramena 4 a a 4 b lamely 4 vytváří dvojici s přildržovači 9 a současně s -ninmi sapolupracují s dvojici vychylovacích kla-dek 10 a a 10 b. Podle obr. 7 lamela 4 je s výhodou .sestaveua z vl-ožkové části Z 2 a -třtinové části 19. Tyto dvě části tvoří lamelu 4 jako jeden celek pevne mechanicky spojený známý-m způsobem pájené, lejpení pomocí příiklaadných technologických otvorů 23. Třtinonä »část 19 lamely 4 .rozřazuje a současně vtraunsportuje osnovni nitě a přiráží útek 5 z místa výstupu ze zanášeče 3 k okraji tkaniny 6. Vložkorvá část 22 lamely 4 má tlouštľku, odpovídající potřebné tmezeře mezi třtinami 10 jalk-o na obr. 7, který znázorňuje lamelu 4 se třemi třtinarmi 19. Ve skutečnosti je počet tňtin 19 tvoříci jednu lamelu 4 závislý na »druhu tkaniny 0 a není tuudíž konistantní. Lamely 4 jsou v umistecíľí, kde dochází k příimému styku s vychylovacívmi fkĺůldĺlínâmĺ 10 a a 10 b provedeny tak, že hrany 4 e .podle přičného řezu F a G z obr. 7, 8 a 9 jsou částečně tvořsny ľÉľdĺlľSBm a .částečně přñznłkou. Úhel rádiusu m 1 stykové hrany 4 e la.me 1 y 4 je she-dny se stredovým úhlem az Vychylovacích klaldek 10 a a 10 b uv místě tvoríby 0 ĺblouik-ovýoh útvarů v. Dvojice vychylovacich ĺkladek 10 a a 1 | 0 b je ve dv-ou řaxdäcih uložene na nos-něm článku 13 a -čláinlkového řetězu 13, přičemž z dane dvojice dolní vychylovací kladka 10 a s príslušným přiudržovačern 9 .společně spolupracuje s krátkym raimenem 4 a lamely 4 a horní vycshylovalci kladka 10 b s príslušný/Im při-držovarčem 9 společně spolupracuje s milouhým ramenem 4 b lamely 4. Dolní vychylovaci kladka 10 a je ve dvojici proti horní ivychylovací kla-dce 10 b ve směru B zanášení utku 5 posunutá. Tĺjm, že lamely 4 jsou za sebou v řadě uložený .na hří~ dell 17 soujběžně s tkací rovinou A a do osy této řady současně zasahují vzájemné po sunuté vychylovací kladky 10 a .a 10 b, je ld-olní vyohylovací čklaadkou 10 a vychylová-na dráha lamel 4 do přírazne úvrrati 8 a horní vynohylovací klaudłkou 10 b do klidové úvrati 7, mezi nĺnmiž je vytváren periodicky se Old sebe vzdalujicí ozbloukový útvar y lamel 4 »oddelený klindovou üvrati 7 či přiraznou úvratí 8. Přidrž-ovače 5 stabilizují polohu lamel 4 v klidové úvrati 7 a přirazne úvnati 8. Periodioky old sebe vzdáleně oblouk-ové útvary y z lalmel 4 vytvářene dvojici vyohylovacích klandek la a 10 b odpovídají střeidovému úlhlu oa 2, .který je shoudný s .ráldiusemul SÍYvČjIlýCh hran 4 e lamel 4. vzdálenost ve-idle sebe umistěnych dvojíc vychyl-ouvací-ch lkladek 10 a a 10 b s přiudržovači 9 je shocdná se vzdálenosti dvou za sebou postupujících zanášečů 3 a při pracovním procesu se zároveň rovná zanášecí klindove úvrati 7 la~ imel 4. Přidrwžovalče 9, které jsou společně s VYCÍIYICWELCÍJIDÍ kladkami 10 a a 10 b uložené na .nosných článcích 13 a člankového řetězu 13, jsou nastavitelné šroubem 16. Vycxhylovaci kladky 10 a .a 10 b jsou otočné uložený na čepu 14 a proti vyjpardnutí zajištěny pojistným kroužketm 15. Obvodová plocha vyohylovacich klaudek 10 a a 10 b je tvarově u« pravena jako vál-cová, pro případ vratného pojmocnéího pohybu a jpro kývaivý pohyb lamel 4 má tvar kulový. Dvojice za sebou ve i ívou řandách otočné uložených vychylovacich klaadelç 10 a a 10 b na nosném ~č 1 ánku 13 a, respektive na spojovaoíim článku 13 b Äčlánkového řetězu 13 se pohybwjí směrem šípky B stejně tak, jako se .pohyxbují zaná~ šeče 3. Pormocnýrni příudržovači, knomě přidTŽOVHJČů 9 jsou talke »distančuni kroužky 11,uložené na ~tr.nu 1 v 8 mezi jednotlivými plechy rozřazovacího lůžka 12, které je součástí rámu stroje. Rozřazo-vací lůžko 12 .se rozprosrtírá po celé udélce tľkaci ronviny a jeho .nedíulnými součástmi jsou jednak otočná hřírdel 17 pro přírazné lamely 4 a jednak trny 18 pro distanční krou-žky 11. Rozřazovaucí lůžko 12 je buď Vytvořeno .z jednoho kusu materiálu tvarově upraveného tak, aby obsah-ovalo mezery pro -vratně posuvný pohyjb 13111181 4, .nebo je složeno z jednotlivých li-sovanýdh plechů .nasazených na trny 18,přičemž jednotlivé Iplechy jsou mezi sebou rozřazeny di-stančními kuoužky 11, íkteré jsou společně s plechy lůžka navlečeny na tmy 18.Posuvzný pohyb vyohylovacíuch kladek 10 a a 10 b s čslánlkonvým řetězem 13 podle výše uvedeného popisu a priložených výkresů uváxdime jako příkladný.Tento pojhon libovolnýcłh, ,podstatné shocl~ nýoh ovládacích ~členů přirazných lamel,lslůllžĺCĺsCh pro příraz útľku ke tkasnlně možno zajistit jinými známymi prostředky, na~ príklad řemenem a .podobne1. Zařízení pro postupný přírez ütků zamášenýuch do osnovy za sebou .postupujícími zćmášeči po celé šířce tkací roviąny u víceprošlupnich Ukacidh strojů s vlnitýim prošlupem s ovládacími členy přírazných lamel, s rozřazovacím lůžkem osąnovních nití a s nekuonečnýnm čláinkovým řetězem uspořáidalnýum podéal tkací šíře stroje, vyznačené tím, že lamely 4 o tvaru ndvouramenné páky jsou v rozsahu klidové úvratí 7 a .přírazné üvrati B stylkově spřaženy s »ovládaclml členy vytv-ořenýjmi dvojici navzájom přínčně ke tkací rovině A pnosunutýxmi vylchylovalcími klladkawmi 10 a, 10 b ve dvou iřadách otočné uloženými na článkovézm řetězu 13 a přisdržovałčem 9 přidružeiným Jke každé vychyl-ovací kladce 10 a, 10 b iz dame dvojice, přičemž společně sp-oluąpra.cují s řadrou lamel 4 při tvorbě obloukových útvarů y.22. Zařízení pro postupný přiraz útků podle bodu 1, vyzmavčující se tím, že xpočátelk ohlouku obloukového útvaru y je směrem po-stupujících zanášečů v prošlupu vytvářen prvni vychylovací kladkou 10 a v dolní řa dě dvojice za spolupráce s krátkým ramenemvyohylovaucí kladka mb dané dvojice za spolupráce s dlouhým ramenem 4 Ib lamely 4, přilčeunž vzdálenost za sebou umístělných dnvojlc vpdhylovaolch klatdek 10 a, 10 b odpovídá vzdálenosti dvou za seb-ou postupujících zalnášečů 3.3. Zařízení ptro postupný příraz únků podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že lamely 4 v klldové úvrati 7 a lv přírazné üvrati 8 jsou podézl celé tikalcí Ťšíře drženy polohově cnastavltelnými přldržovalči 9 sjpolu s ndistamlčními kuroužky 11.4. Zařízení pro postupný příraz útkü podle bodů 1 až 3, vyznačující se tím, že lamela 4 jaoko celek vykazuje třtin-ovou část 19 a vložk-ovou část 22.5. Zařízení pro postupný příraz útků podle bodu 1 až 4, VYZHIEIČUÍÍCÍ se tím, že styková hrana 43 lamely 4 s vyvchylovaicími klaldlkami 10 a, 10 b má z včästi tvar rá»diusu, jehož úhel al je stredný se středový~m úhlem m 2 dvojice vyohylovacíoh kladek 10 a, 10 b při tvorbě loblou-kovéhuo útvaru y laimelami (4).v 6. Zařízení pro postupný příraz .útků podle bodů 1 až 5, vyznawčující se tlm, že vychylovací kla-dIky 10 a, 10 b mají obvodovou odvalovací -ploohu kulovou.

MPK / Značky

Značky: vlnitým, osnovy, postupný, šiřce, zanášených, tkací, tkacích, celé, zařízení, postupujícími, víceprošlupních, prošlupem, sebou, útku, zanášecí, příraz, roviny, strojů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-220639-zarizeni-pro-postupny-priraz-utku-zanasenych-do-osnovy-za-sebou-postupujicimi-zanaseci-po-cele-sirce-tkaci-roviny-u-viceproslupnich-tkacich-stroju-s-vlnitym-proslupem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro postupný příraz útků zanášených do osnovy za sebou postupujícími zanášeči po celé šířce tkací roviny u víceprošlupních tkacích strojů s vlnitým prošlupem</a>

Podobne patenty