Zařízení k měření spotřeby paliva, zejména u zážehových a vznětových motorů

Číslo patentu: 217265

Dátum: 15.07.1984

Autor: Vítek Karel

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení k měření spotřeby paliva, zejména u zážehových a vznětových motorů, které jsou vybaveny palivovým čerpadlem nebo spádovou nádrží. Podstatou vynálezu je, že zařízení sestává z přečerpávacího čerpadla sériově zapojeného v palivovém potrubí a složeného alespoň ze čtyř pístových jednotek, poháněných centrální vačkou jejíž hřídel je připojen k počitadlu spotřeby paliva a prostřednictvím nejméně dvojstupňového převodu a prvé dvojice ozubených kol a druhé dvojice ozubených kol k nezávislému motoru, přičemž v dvojstupňovém převodu je zařazena funkční jednotka, upravená ve formě spojka-brzda, jejíž axiálně přesuvná lamela je otočně spojena s polohově stabilizovaným dvojčinným pístem ve válci hydraulického regulátoru, který je paralelně připojen k hydraulickému vstupu a výstupu přečerpávacího čerpadla.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká nařízení k měření spotřeby paliva, zejména u nážehových avznětovýoh motoru, které jsou vybaveny palivovým čerpadlem nebo epádovcu nádrží.známá nařízení k měření spotřehy paliva jsou založena na použití ocejchovaných nádoh, zapojených do palivověho potrubí, které se před jízdou, v nížlmá hit uskuteäněno měření spotřehy paliva, naplní příslušným palivemp načež se po projetí určitého úseku nvoleným režimom jízdy provede odečet úbytku paliva v oejchovaně nádobě a po zjištění ujetá vzdálenosti se provede příslušný výpočet epotřeby paliva.Uvedený postup měření spotřeby paliva je nepřesný, neboť objektivnost v měření spotřeby paliva je hlavně závislá na způsobu a režimu jízdy a neposkytuje možnost měření okamžitě spotřeby paliva. známý postup měření spotřeby paliva neumožňuje rovněž provádění jednoduchého plynulého odpoětu spotřobovávaného paliva ve stanovených objemových jednotkách, například v litreoh na 100 km. Při tomto anámém postupu měření spotřeby paliva není možné měřit spotřebu paliva na neomeneně dlouhé trati.známá zařízení pro měření spotřehy paliva nejsou univorsální, jsou poměrně náročná na montáž při jejich připojování do palivové eoustavy a jsou málo zajištěna proti možnému zneužití.Byly proto vyvinutý jiné metody pro měření spotřeby paliva, založené například na tom,že se měřeně palivo radioaktivně značkuje, oož~bylo laboratorně uskutečněno, avšak v praxi se neujalo, přestože vhodné přístrojově vybavení existuje. Jsou taká známé systémy založené na použití čtyřpístověho průtokcvého měřidla, magnetického počítače pulsú,snímače tlaku a teploty paliva a digitálních ukazatelů spotřeby paliva v kuhiokých centimetreoh, času v sekundách a tlaku a teploty paliva..Jejich nevýhodou je, že-použité čtyřpístové průtokové měřidlo, bez vlastního pohonu,pracuje s určitou tlakovcu ztrátou, která s ohledem na vlastnosti měřeného paliva způsobuje nepřesnosti, které se zvlášť nepříznivě projevují při měření spctřeby při malém průtókovém množství paliva.Uvedené nevýhody odstraňuje nařízení k měření spotřeby paliva podle vynélezu, jehož podstatou je, že sestává z přečerpávacího čerpadla, seriově zapojeného v palivcvám potrubí a složeněho alespoň se čtyř pístových jednotek poháněnýoh centrální veökou, jejíž hřídel je připojen k poěitadlu spotřeby paliva a prostřednictvím nejméně dvojstupñověho převodu a prvé dvojice oaubenýoh kol a druhé dvojice ozubených kol k nezávislému motoru,přičemž v dvojstupäovám převodu je zařazena funkční jednotka upravená ve formě spojka-brzda, jejíž axiálně přesuvná lemela je otočně spojene e polohově stabillnovaným dvojöinným píetem ve válci hydrauliokého regulátoru, který je paralelně připojen k hydrauliokému vstupu a výstupu přečerpávacího čerpadla.Zvláätě výhodné řešení nařízení pro měření spotřeby paliva zejména pro palivo, ktoré není viskonní nebo je agresivní, spočívá v tom, že každá přečerpávací pístová jednotka přečerpávacího čerpadla je na svém hydraulickém vstupu a výstupu pro palivo opatřena jednoeměrným ventilem, přičemž prostor, propojujíoí vzájemně hydraulický vstup a výstup pro palivo, je oddělen od činněho prostoru píetu přäöerpávaoí píetově jednotky pružnoumembrénou uzavírající viskozní náplň v činném prostoru nad pístem.Pro zajištění bezvadné funkce přečerpávacího čerpadla ve všech rozsazích možné spotřeby paliva je na hřídeli centrální vačky přečerpévaoího čerpadla uspořádán segmentový spínač, v jehož obvodu jsou zapojeny elektromagnetické cívky solenoidových jednosměrných ventilů.Pro zajištění spojitého průběhu při přečerpšvání paliva je výhodné, jsou-li hydraulické vstupy pro palivo jednotlivých přečerpávacíoh pístových jednotek vzájemně propojeny. Totéž platí zvléště pro hydraulické výstupy přečerpšvacích pístovýeh jednotek přečerpávacĺho šerpadla. dPro ovládání frikční jednotky spojka - brzda je zvlášť vhodný hydraulický regulátor, sestávajíoí z dvojčinného pístu a válce, zaplněného viskozní kapalinou, přičemž náplň viskozní kapaliny je na obou vstupech válce hydraulického regulátoru uzavřena pružnými membrénami.Pro zajištění požadované citlivosti zařízení pro měření spotreby paliva je účelné takové provedení, jehož podstata spočívá v tom, že dvojčinny píst je opatřen pístnioí, k níž je otočně přichyceno pouzdro, v němž jsou uloženy pružiny uspořádané proti sobě, přičemž mezi pružiny zasahuje unašeč upravený na konci stavěcího šroubu pro stabilizaci dvojčinného pístu ve střední neutrální poloze ve válci hydrauliokého regulétoru.Pro další zvýšení citlivosti zařízení pro měření spotřeby paliva, za účelem odstranění nelineärního charakteru axiélního tření dvojčinného pístu hydraulického regulátoru, je vhodná taková úprava, že dvojčinný píst je otočné upraven ve vâlci hydrauliokého regulátoru a pomocí nejméně jednostupňového ozubeného převodu je vzájenně axiélně posuvným soukolím spojen s nezävislým motorem.Zvláště výhodné uspořádání zařízení pro měření spotřeby paliva se jeví takové,při němž je vlastní počítadlo spotřeby paliva pŕipojeno k hřídeli centrální vačky prostřednictvím ohebného hřídele.Účinky vynélezu se projevují zejména v tom, že měření spotřeby paliva má pyknometrický charakter, ktorý se nemění ani v širokém rozsahu spotřeby paliva kteréhokoliv motoru. Lze měřit spotřebu paliva u zcela běžných motorů, např. lodních notorů.Zapojením zařízení pro měření spotřeby paliva do palivového potrubí se nemění průtokové pomery pro dopravované palivo, takže lze je bezpečně zařadit do sacího potrubí palivového čer padla vznětových motorů. Při nastavení požadovaného úbytku tlaku v palivovém potrubí do negativníoh hodnot, pracuje zařízení podle vynálezu současně jako provozní palivové čerpadlo, takže lze např. u vozidla vybaveného spádovou nádrží odebírat měřené palivo z níže položené přídavné nádrže, nebo lze jím kompenzovat odpory přípojných hadic a armatur apod. nVlastní počítadlo, sestaveně např. v kombinaci analogového snímače a dekadiokéhopočítadla, lze umístit kdekoliv v zorném poli řidiče vozidla, nebo osoby provádějícízařízením podle vynŕlezu lze měřit spotřebu, resp. průtok i velmi viskozníchkapelin, přičemž u vnnötových motorů je respektován prepad palivováho čerpadla prePripojením jednoduché anelcgové násobičky, napr. veriátorcvého typu k poěitadlu spotreby paliva, která je námá u mechanických diferenciálních analyzátorů, lne vyhodnooovat spotřebu paliva napr. v litreoh na 100 km, přičemž v přesnosti měření není odchylka. větší než l i. n VPríklad provedení nařízení podle vynálezu je nnáuorněn na výkresoch, kde na obr. 1 je nnázornänc schematické uspořádání nařízení pro měření paliva, nepojeného v běžně užívaném palivovém systému nášehového motoru, na obr. 2 uspořádání přečerpávaoího čerpadla. s detailním znézorněním úpravy hydreuliokého vstupu a výstupu u jedné ze čtyř píetovych přečerpávacíoh jednotek a na obr. 3 schéma sepojení zařízení pre uñřeni spotreby paliva. v palivovém systému pro vnnätově motory.zařízení k měření spotreby paliva, zejména u náäehovýoh e. vnnětevýeh motoru seetává n .několika podstatných částí a to s přečerpávacího čerpadla l, pohonu g přečerpávacího čerpadla l, hydreulického regulátoru pohonu g a počítadla 5 spotreby paliva. ( obr. l). APřečerpávecí čerpadlo J. jepseetevene alespoň ze čtyř přečerpávacích pístovýohą jednotek ll, které jsou uspořádány kolem centrální vačky 12, vzájemně pcotočenäo 90 ° (obr. 2). Přeöerpávaoírpístcvé jednotky l přečerpévacího pístováho čerpadla l .zahrnují písty y plunärového typu, které pro korespondenci s centrální vaökou Lg mohou být opatřeny např. neznázorněnými zdvihátky nebokladkamd. Písty l nasshují do váloú M, jejichž hydraulické vstupy l a hydraulická výstupy lg pro palivo jsou opatřeny jednosměrnými ventily lz, jež. mohou být solencidevého typu, přičemž pak jejich elektromagnetické dívky lg jsou zapojeny např. v obvodu segmentověho spínače 2, uspořádeného s výhodou na. hřídeli lg centrální vačky L.Prostor 1 m, propojujíoí vzájomne hydraulický vstup l a hydraulický výstup 1,5 pro palivo u každá přeöerpávaoí pístová jednotky ll, je od činného prostoru nad pítem 12 oddälen pružnou Vmembráncu m, která současně ueavírá viskosní náplň,kterou je zaplněnvöinný prostor 3,9 l nad pístem Q.Pružná membrána .92 může byt vynechána v tom případě, bude-li přečerpávacím čerpadlem l přeüerpávána motorová nafta, která má postačujíoí viekonní vlastnosti.Hydraulické vstupy 3,2 všech přečerpáveoíoh pístovýoh jednotek u, jsounevnájem propojeny. Rovněä tak jsou propojeny nevsájemhydraulická výstupy lg pro palivoN centrální vaäkagg je takovőhe tverupeby při svět působení na jednotlivé píetyvn preöerpávaoích pístových jednotek ll, nejišťovele plynulý průtok přečerpá v vanáho paliva na. vzájemnč prcpojenýeh hydraulických vstupech 32 a hydraulickýchvýstupech 15. změna smyslu pohybu jednotlivých píetů l přečerpávaoíoh píltoyłlh jednotek u, probíhá tudí plynule, ben ránů, tedy e malým srychlením i malým prírastkom nryohlení. Tomuto požadavku nejlépe vyhovuje harmonické funkce, jejíž lihovclnouderivací Je opět harmonické funkce, takže při aplikaci zmíněnébo požadavku .na tvar centrení vačky lg lze dosáhnout snadno toho, že součet okemžitých průtoků paliva jednotlivými přečerpávaoími jednotkami ll, resp. Jejich prostoryjgq, Je stály.Přečerpáveoí čerpadlo l Je zapoJenc v palivověm potrubí g seriově, napr. mezi ü pelivovým čerpadlem i a neznázorněným karburétorem motoru (obr. l), nebo v případě vznětového motoru (obr. 3) Je přečerpávaoí čerpadlo j, zapoJeno sěricvě mezi palivovou nádrží g a palivovým čerpadlem g, aby při měření spotřeby paliva byl respektován přepad Q n vstřikovooího čerpadla. g, pro tzv. zpětnou naftu, zaútěný do plovákově komory Q, kde se vrácenázpětná nafta uklidñuJe (obr. 3).Centrální vsčka lg přečrpéveoího čerpadla l Je nuconě pcbáněne. od pohonu g,který zebrnuJe nezávislý motor 233 e výhodou elektromotor zepoJený v elektrickém obvodu vozidle, resp. motoru, dále neJméně dvoJstupñový převodpsloženy z prvé . dvoJice oubenýoh kol 2 m, § 92 a z druhé dvoJice ozubených kol m, goz, z nichž ozubené kolo § 92 Je pevne spoJeno s hřídelem lg centrální večkyłg. Mezi dvoJioemi ozubenýob kol 232, 392, 391, ga pohonu g Je zeřazeue frikční Jednotka g , upravená ve formě spolJka-brzde, ten., že alespoň Jedna JeJí exiělnö přesuvná lamela ggz může být v kontaktu s rotuJícím kotcuöem 3.18 nebo s nehybným kotoučem 392. Zmíněnouaxiélně přesuvnou lemelou ggz Je zperostředkován přenos kroutioího momentu z nezá vislého motoru go na břídel lg centrální večky lg, nebo se JeJím prostřednictvímhřídel 12 centrální večky lg brzdí, přičemž frikční Jednotke. 39 g Je v pohonu 2,kromě své požadované funkce zvolena také z těob důvodů, že má lineární charakteristiku, Je Jednoduchá e spolehlivá a Je odolná proti rozkmitání.Pro ovládání axiálně přesuvně lamely § 91 frikční Jednotky 3, Je v zařízení podle vynálezu uplatněn hydraulický regulátor 2, zehrnuJící válec gol s dvoJüinným pístem § 33, jehož píetnioe 2 m Je spoJena otočné axiálně přesuvnou lamelou 391 frikční Jednotky ágog prostřednictvím .sociálního ložiska go, uohyeeného v dutém náboJi této axiálně přesuvné lamely 391. Pístniceggg dvoJčinného pístu 29 g Je v příkledu provedení opetřena. na svém druhém konci ąxiálním ložiskem ga, která Je uloženo v posuvnám pouedru 292, v němž. Jsou uspořádány dvě pružiny x 9 proti sobě, mezi něž zasehuJe unašeč § 91, uprevený na konci stavěcího srouhu 2 L. označená úprava na konci pístnice 29 dvoJčinněhc pístu x 3 Je provedens za účelom stabilizeos dvoJčinněho piatu log ve střední centrální poloze ve válci 2 m hydraulickěhoregulátoru 1.Válec 391 hydrauliokého regulátor 2 Je zaplněn viskozuí kepelinou, např. oleJem,přičemž náplň viskozní kapaliny Je na vstupeob 2512, 11 g válce 19 uzevřane hlavními pružnými membránami 11 g, 24 g. Hlavní pružné membrény lll, ggg mohou být z konstrukcevyneohánan obdobne Jekvv případě membrán lg přečerpávaoího čerpadla/l, Je-li mäřeným vpalivom motorová nafta. Hydraulioký regulátor 2 Je prostřednictvím vstupů 29 g, go válce g připoJenpereleln napr. prostřednictvím potrubí m a úsekem palivevébo potrubí § k hydraulickým vstupům 3,2 a bydrąulinkým výstupům lg přečerpávaoího čerpadla l, přičemž Je

MPK / Značky

Značky: měření, spotřeby, vznětových, motorů, paliva, zařízení, zážehových, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-217265-zarizeni-k-mereni-spotreby-paliva-zejmena-u-zazehovych-a-vznetovych-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k měření spotřeby paliva, zejména u zážehových a vznětových motorů</a>

Podobne patenty