Zařízení pro zapřádání příze na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Číslo patentu: 214750

Dátum: 15.09.1984

Autor: Ligones Hubert

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapřádací zařízení pro zapřádání příze na bezvřetenovém dopřádacím stroji, který obsahuje spřádací rotor s výstupním otvorem pro přízi, dále navíjecí cívku pro přízi a její hnací hřídel, se kterým je rovnoběžný hřídel pro unášení navíjecí cívky, k němuž je pružně přitlačován přítlačný váleček, mechanismus pro odpojení navíjecí cívky od jejího hnacího hřídele, vyhledávací hlavu pro vyhledávání přetrženého konce příze u navíjecí cívky, převáděcí mechanismus pro převádění příze mezi navíjecí cívkou a sousedstvím výstupu ze spřádacího rotoru, dále ústrojí pro oddělování příze, prostředky pro rozkrucování části příze a mechanismus pro podélné unášení příze v reversibilním pohybu, vyznačující se tím, že vyhledávací hlava (17) přetržené příze je kinematicky sdružena s převáděcím mechanismem, který obsahuje vodicí členy pro určení dráhy vyhledávací hlavy (17) mezi první polohou, přilehlou k navíjecí cívce (7), a druhou polohou ležící v blízkosti výstupu ze spřádacího rotoru (1), přičemž vyhledávací hlava (17) obsahuje pohyblivé předlohové ústrojí pro současný záběr s hnacím hřídelem (6) a navíjecí cívkou (7) v první poloze, prostředky pro oddálení přetrženého konce příze od navíjecí cívky (7) a prostředky pro zadržení příze na navíjecí cívce (7), kde polohovací svěra (40) pro umístění příze proti výstupu spřádací ho rotoru (1) je v jednom celku s unášecím mechanismem a s vodicím ústrojím (34, 35) pro stranový pohyb této polohovací svěry (40) vůči přízi, když je vyhledávací hlava (17) v její druhé poloze, až k místu výstupního otvoru spřádacího rotoru (1) podél dráhy křížící tuto přízi, přičemž ústrojí pro oddělování příze je umístěno mezi touto polohovací svěrou (40) a mezi vyhledávací hlavou (17), umístěnou v její druhé poloze.

Text

Pozerať všetko

přítlačný váleček, me-chanismus pro odpojení navíjecí cívky od jejího- hnacího hřídele,vyhledávací lílavu pro vyhledávání přetrženého konce příze u navíjecí cívky, převáděcí me-chanismus pro převádění příze mezi navíjecí cívk-ou a sousedstvím výstupu ze spřádacího rotoru, dále ústrojí pro oddělování příze, prostředky pro rozkrucování částí příze a mechanismus pro podélné unášení příze V reversibilním pohybu.vynález záleží V tom, že vyhledávací hlava přetržené příze je kinematicky sdružena s převáclěcím níechanismem, který obsahuje vodicí členy pro určení dráhy vyhledávací hlavy mezi prv-ní polohou, přilehlou k navíjecí cívce a druhou polohou ležící v blízkosti výstupu ze spřádacího rotoru, přičemž vyhledávací hlava obsahuje pohyblivé předlohové ústrojí pro současný záběr s hnacím hříde-lem a navíjecí cívkou v první poloze,prostředky pro oddálení přetrženého konce příze od navíjecí cívky a prostředky pr-o zavdržení příze na navíjecí cívce, kde polohovací svěra pro umístění příze proti výstupu spřádacího rotoru je v jednom celku s unašecím mechanismem a s vodicím ústr-ojím pro stranový pohyb této polohovací svěry vůči přízi, když je vyhledávací hlava v její druhé poloze, až k místu výstupního otvoru spřádae-ího rotoru podél dráhy křĺžĺcĺ tuto přízi, přičemž ústrojí pro oddělování příze je Umístěno mezi touto polohovací, svěrou a mezi vyhledávací hlavou, umístěnou v její druhé poloze.Podle výhodného provedení vynálezu -obsahuje převáiděcí mechanlsmus převáděcí páku oto-čně uloženou kolem osy rovnobežne s osou hnacích. lířídelů a pohyblivou mezi dvěma mezními úhlovými polohamí a vyhledávací hlavaje kloubemspojena s volným koncemąpřeváděcí páky kolem osy rovnoběžné s -osouotočného uložení převáděcí páky a je schopna .zaujimat dvě mezní »polohy vůči převáděcí páce, přičemž vyhledávací hlava je spojena s druhou pákou, souosou s převáděcí pákou a vůči ní v ühlovém směru volnou, konec této druhé páky je táhlem připvojen na převáděcí paku v místě vyhledávací hlavy, oddáleném od osy jejího otočného ulože-ní na převáděcí páce, a v ose druhé páky je umístěna pevná zaráž-ka pro vyvolání relativ-ního úhlového pohybu mezi druhou pákou a převáděcí pákou.Únčelně sestava vyhledávací hlava z komory opatřené vstupním otvorem, připojova telným k sacímu zdroji, a výstupním otvorem přílehlým k předlohovému pohybovému ústrojí tvořenému válcem, který je uzavřen na svých koncích a jehož váloovou stěnou prochazejí rovnoměrně rozdělené perforace,přičemž část těchto perforací je zaksryta pevným krytem, tvořeným válcovým úsekem přilehlým k částí povrchu válce, a k válci je pružné přitlačován vále-ček, uložený otočně kolem osy rovnoběžné -s osou válce, za vytvoření svěry pro přízi stímt-o válcem.Podle dalšího provedení vynálezu sestávámechainismus pro- podélíié unášení příze z hnací kladky, která je sdružena jednak s vodicí pákou pro určení dráhy mezi bočně odchýlenou polohou příze, napnuté mezi navíjecí cívkou a sousedstvím výstupu spřádacího rotoru, a mezi polohou, ve ktoré tato hnací kladka přitlačuje přízi k přítlačnému válečku, a jednak je sdružena s mechanismem pro její unášení podél tetoł dráhy, přičemž hnací kladka je kromě toho sdružena boční deskou pro oddálení přítlaičného válečku od jeho hnacího hřídele, hnací kladka je na otáčení spojená s reversibilním-hnacím mechanismem, který obsahuje reversní ústrojí smyslu chodu, dále první kolo opatřené dorazem pro spouštění reversního ústrojí, jakož i narážku pro zastavování tohoto dorazu, druhé kolo kinematicky spojené s prvním k-olem a nastavenie na hnací-m »hřídelí, se kterým je toto druhé kolo spojene jednosměrným západkovým mechanismem. Polohovací svěra a hnací kladka jsou účelně navzájom kinematicky spojený a vdůsledku toho mají společný hnací mechanísmus umístěný podél její-ch příslušných drah. Podle účelného provedení vynálezu jemezi puolohgov-ací svěrou a hnací kladk-ou umístěna přídavná páka, kinematicky spojená s hnacím mechanismem polohovací svěry, přičemž je uložena otočně kolem osy ležící pod vodicí pákou a kolmo k ní pro pohyb v rovině příčné k přízi napnutpé mezi navíjecícívkou a mezi místem sousedícím s výstu pem spřáldacího rotoru, a je spojene s mechanísmem pro uvádění do dvou určených uhlovýtch poloh, v nichž v jedné je oddálena od napnuté příze, zatímco polohovací svěra je v poloze přilehlé k výstupu ze sprádacího rotoru a z nichž ve druhé unáší bočněčást příze, která je napnuta, držena polohovací svěrou a přitlćrčována mezi hnací kladka ve styku s přítlačnou kladkou.Výhodný tvar provedení zařízení pro zapřádaní příze podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených výkresech,kdeobr. 1 znázorňuje nárys v rovině příčné k dopřádacímu stroji, o-br. 2 je podobný jako pohled podle obr. 1 a znázorňuje jednotlivé členy V jiný-ch .polohách vyz-načujících jiné období zapřádacího děje, ~obr. 3 je pohled sh-ora na podrobnost z obr. 1 a 2, obr. 4 je pohled zdola na podrobnost znáz-orněnou v obr. 3, obr. 5 znázorňuje .šikmý průmět další podrobnosti zařízení z obr. 1 a 2, obr. 6. je zvětšený inárys jiné podrobnosti z obr. 1 a 2, obr. 7 je po-hled zdola na jinou podrobnost z obr. 1 a 2 aobr. 8 je schéma znáz-orňující jednotlivé funkce zařízení podle vynálezu.Vynález je spojen se značným novým a vyšším technickým účinkom. je zejménadana zvláštnost -ovládání převáděcí páky a druhé páky, spojených táhlem, a komplexního pohybu, kterého toto ovládání umožňuje dosáhnout. Mechanismus, přiřazený zvedáku a umožňující mu konat za sebou tři různé funkce, je rovněž velmi důležitý v tom ohledu, že také umožňuje zjednodušit zapřádací zařízení. je třeba také upozornit na přednost vycházející ze skutečnosti, že polohovací svěra umistuje odříznutý konec příze přímo na výstup spřádacího rotoru. Toto umístění dává důležitou záruku s hlediska spolehlivosti- funkce. T-otiž od okamžiku, -kdy konec příze je umístěn polohovací svěrou na výstupu spřádacího rotoru a když po otevření svěry se přízi dodá prověšení návratem páky do klidové polohy, zachytí se po otevření polohovací svěry kone-c příze ve výstupním kanálu spřádacího rotoru v důsledku podtlaku, který existuje v tomto kanálu vdůsledku otáčení spřádaciho rotoru. jelikož tato, p-říze má prověšení, absorbuje se tvoto-pr-ověšení ve výstupním .kanálu spřádacího rotoru a zaručujetéměľ. úplnou jistotuzáběru s. tímto kanáąlesm. - . A 7. - Dalšívýznamiíá okolnoshpokud jde o spoš lehlivost zapředení, vyplýva z užití motoru s rejversibilním smy-slem otáčení pro. .pohon hnací kladky. V důsledku úpravy tohoto motoru se příze v okamžiku obrácení smyslu chodu zpomalí, zastaví a počne postupovat v obráceněm smyslu, přičemž se zrychluje až na- n-ormální výr-obní rychlost. V důsledku toho není ipříze vy-stavenazáškubům nebo trhnutím, které často nepříznivě vovlivňují zapředení. Doba, potřebné pro přechodstroj-e, není omezena a rychlost motoru je libovołně regulovatelná ,za pomoci odporu. Kon-mě toho nezávisle na rychlosti- otáčenímotoru může být doba potrebná pro obráeení smyslu DÍŠČEHÍ regulována tím, že se měníhniota-ručního kola spojeného s hnacím hřídelem motoru, přičemž toto ruční k-olo může být tvořeno samotnou hnací kladkou. V důsledku toh-o postačí jednoduché inareguIování, aby se zapřádací zařízení přizpůsobilo dopřádacím strojům, jejichž výr-obní ry-chiosti jsou odlišné.Mechanismus .poháněný motorom pro rozkroucení části zapřádané přízeła pr-o mžikové opětné zakroucení části příze umístěné po straně navíjecí cívky tvoří mimořádně zajímavý prvek celého zařízení. Umožňuje rozkr-outit zapřádanou část, přičemž zaručuje lepší zapře-dení a potlačuje přirozený sklon příze k zakrucování se v okamžiku otevře-ní polohovací svěry. Kromě toho se nadmerneho zakrou-cení uvdělené druhé části přize využije pro opětné zakroucení části před tím rozkroucené podle sestupování příze mezi přítlačným válečkem a hnací kladkou. Podél příze ned-ochází tedy v žádném okamžiku ke ztrátě zakrou-cení, avšak k mžikovému prevedení tohot-o zakroucení od jedné části příze na druhou. .Kromě toho obsahuje zařízení podle vyná lezu minimální počet členů, zejména pak zdviháků a pák. Toto zařízení je velmi jedn-oduché a je sestrojeno tak, aby jeho poruchovost a nutnost údržby byly prakticky zanedbatelné, takže pořízení a používání tohoto zařízení umožňují dosáhnout značného pokroku oproti ručně prováděnému zapředení, jakož i oproti jiným zařízením určeným pro samočinné provádění takového zapředení.Na obr. l jsou z dopřádacího stroje znáz-orněna jenom ústrojí potřebná pro pochopení vyvnálezu a znázornená v nárysu na příčném řezu dopřádacího stroje. Tato ústrojí jsou tvorená spřádacími rotory 1, hnacím. hřídelem 2 pro odtah-ování příze, sdruženým s kladkou 3 otočně uloženou na konci ramena 4 otá-čívého kolem hřídele 5 a st-ojícího pod vlivem neznázorněné pružiny,která se snaží přitla-čovat pružně kladku 3 na hnací hřídel 2 pro odvádění příze. Druhý hnací hřídel li rovnobě-žný s hnacím hřídeleml tvoří hnacíhřídelnavíjecích cívek,z nichž jednarnavíjecí cívka 7 jena obrxl znázornená. Čerchovanýmizčarami je-nazna čen nejmenší průměr, 1 který tato navijecí cívkarnůže. mít tento průměr praktíckyfodpovídá průměru dutinky z plastické hmoty,na. kterou se příze na počátku navine. Tato navíjecí cívka 7 je pružné zadržována mezi dvěma neznázorněnými rameny třmenu nakloubeného kolem osy rovnoběžné s hnacím hřídelem 6, ke kterému je navíjecí cívka 7 přitlačována neznázorněnou pružinou, působíeí na třmen. aZarpřádacífzařízení je uloženo ve skříni E přiřazeno ,neznázorněné převáděrcí soustavě,jejíž úlohou jeumnžnit, aby zapřádací zařízení pracovalo se všemi spřá-dacĺmi hlavami jednohonebo několika sousedících dopřádacích strojů Tvoto zařízení obsahuje nezávisle na čisticím ústrojí spřádacího rotoru 1, které zde není popsánoćani znázorněno,šest zvedáků B, lil, 12, 11, 29 a 30. Tyč zveidáku 9 je nakloubena na páce 13, jejíž jeden konec je otočně uložen na skříni B,kdežto druhý konec je naklouben na ramenu 14, které se za-vádí mezi hnací hřídel 6 a navíjecí cívku 7. Za tím účelem je toto rameno 14 nakloubeno na další páce 15,která je v podstatě rovnoběžłná s pákou 13 a slouží »pro udílení translačního pohybu ramenu 14, když páka 13 je uvedena v činnost tyčí zvevdáku 9. Přední konec ramena 14 nese váieiček 14 a, například z nylonu, uloženývolně kolem osy příčné k ramenu 14 a slou žící pro u-snadňování zavedení tohoto ramena 14 mezi vodicí cívku 7 .a hnací hřídel 6,jakož i k usnadnění otáčení -navíjecí cívky 7. Geometria tohoto mech.anismu je zvolena tak, že ve vysunuté poloze ra-mena 14 není váleček 14 a ve styku s hnacím hřídelem 6.Tyč zvedáku 10 je nakloubena na převáděcí páku 16, jejíž volný k-onec je nakloubenna vyhledávací hlavu 17 přetržené příze, znázvorněnou podrobně na obr. 5. Vyhledá 214750vecí hlava 17 je kromě toho spojene s druhou pákou 19, uloženou otočně na stejné ose jako převáděcí páka 16, avšak nezávisle od ní, za pomoci táhla 18.Vratná pružina 17 a se snaží táhnout vyhledávací hlavu 17 k převáděcí páce 16 a uděluje vyhledávací hlavě 17 silovou dv-ojici směřujicí ve smyslu hodinových ruček kolem osy nakloubení mezi vyhledávací hlavou 17 a převáděcí pákou 16. Úhlový pohyb druhé páky 19 ve smyslu hodinových ruček je omezen pevnou zarážkou 20.vyhledávací hlava 17 přetržené příze znázorněná podrobněji na obr. 5, obsahuje komoru 21 spojenou s neznázorněným nasávacim zdrojem vedením 22, které je s komorou 21 spojeno bočně se vstupnim otvorom 23. Tato komora je nakloubena na konec převáděcí páky 16 .a nese prvni perforovaný valec 24, jak-ož i druhý váleček 25 nesený dvěma rameny 21, nakloubenými po obou stranách komory 21 kolem osy 21 b. Tento druhý váleček 25 je přitlačován k válci 24 pružinou 211. Oba válce 24 a 25 jsou rovnobežne s po-delnými osami lrnacíbo hřídele 5 a. navíjecí cívky 7.Spoje 26 a 27 zajištují těsnost meziikomorou 21 a príslušnými válci 24 a 25. Váleček 24 je uložen soustředně s pevným krytom 28. Tento pevný kryt 28 je proveden v jednom celku s komorou 21 a jeho účelem je zakrýt perforace válečku 24, umistěné v tom úseku válečku, který je mezi spojem 26 a styčnou čarou mezi válečkem 24 a navíjecí cívkou 7,přičemž prochází styčnou čarou mezi Válečkem 24 a hnacím hřídelem E. Když je komora 21 uvedena pod podtlak sacím zdrojem připojeným k vedení 22, vytvoří- iperforace válečku 24, umístěné v sektoru ležícím mezi styčnou čarou válečku 24 a 25 a mezi spojem 26, podtlak uvnitř válečku 24, což se projeví nasáváním skrze pertorace umístěné v sektoru ležícím mezi styčnou čarou válečku 24 a navíjecí cívky 7 a mezi styčnou čarou válečků 24 a 25.Tyč zvedáku, tvořícího spoločný hnací mechanísmus 11, je nakloubena na -vodicí páku 31 tvo-řící jeden celek s nosičem 32 opatřeným hnací. kla-dkou 33, uloženou na hřídeli motoru s reversibilním smyslem otáčení,který není znáz-orněn na obr. 1 .a 2 v důsledku toho, že je upevněn za boční deskou 32 a nosiče 32, přičemž tento mot-or a mechanismus s ním isdružený jsou znázornený na obr. 6, .a budou popsány níže. jak je patrno na obr. 2, slouží horní okraj boční desky 32 a k oddalovánl přítlačného válečku 3 od jeho hnací hřídele 2 tím, že se rameno 4 nadzdvihne kolíkem 4 a probíhajícím bočně k výčnělku 4 b ramena 4.Rameno 37 je uloženo otočně kolem osy probíhající kolmo pod vodicí pákou 31. Toto rameno 37, ktoré je normálně umístěno za přízí, je ovládáno zvedákem 30, který je uvádí v otáčivý pohyb, aby příze byla tlačena k přednímu okraji přítlačného váleučku 3 a je o-dtahován-o proti tyčí tohoto zvedáku30 pružinou 30. lloto rameno 37 slouží k uvádění příze do záběru se vrubem 3 a provedeným na jednom z okrajů přítlačného válečku 3, přičemž úkolem tohoto vrubu 3 a je,jak je dobře známo, o-pět uvés-t -přízi mezi přítlačný váleček 3 a hnací hřídel 2.Nosič 32 je spojen se smýkadlem. 34 uloženým na kulise 35 pevné spojené se skříní 6, a to spojovací tyčí 36 nakloubenou na svých dvou koncích jednak na rámu 32 a jednak na .sm-ýkadle 34.Smýk-acllo 34 nese zvedák 12, jehož tyč je obrácena .na opačnou stranu vůči dopřádacímu stroji. Tyč tohoto zvedáku 12 ovláda přímo a nepřímo tři ústrojí, která jsou tvořena (obr. 3 a 4 jednak .čelisti 40 a polohovací svěry 40 otočně uloženou kolem hřídele 40 a 1, jednak pákou 41 otočné uloženou kolem svislé osy a slou-žící pro oddalování příze od detekčního ramena 4-2 pro detekcije pevně spoje-no se spřádacím rotorem 1, a jednak možem 43, otočné uloženým kolem svislé osy aumístěným pod polohovací svěrou 40, která je k němu přílehlá (obr. 4. Tento nůž je spojen s ramenem 44 naklíuovaným na ose páky 4-1 táhlem 45.Pohyblivá čelist 40 a je spojená s tyčí zvedáku 12 táhlem 40, pružinou 49 určenoupro absorbovánl zdvihu tyče zvedáku 12 po uzavření čelistí 40 a a 40 b a pákou 40 m, naklín-ovanou na hřĺdeli 40 a 1. Druhé táhlo 50 spojuje- tyč zvedáku 12 s pákou 41. Toto táblo 50 má zarážku 50 a, jejíž úlohou je zpožďovat působení páky 41 vůči uzavření niťové svěrky 40.Na obr. 6 je znázornená podrobnost ovládacího mechanísmu -pro r-eversibilní pohon hnací kladky 33 obr. 1 a 2. Tento mechanismus má motor 51, na jehož hřídeli je kladka 33 naklínována. Rameno 52 pevné spojené s tímto hřídelem nesezápadku 53,tlačenou pružina-u 55 proti ozubení kola 54,volně uloženého na hřídeli motoru 51. Toto kolo 54 je pevně sponjeno s druhým kolem 56, které je s ním sou-Use a zabírá s prvním kolem 57 komutátoru 58 pro obrecení smyslu chodu motoru 51. Toto hnací. kolo nese doraz 57 a, v jehož dráze je- pevná narážka 59, jakož i ovládací .páka 58 a komutátoru 50.Když mechanismlus je zastaven, opírá se doraz 57 a o narážku 59. Motor 51 se uvede v chod neznázorněným ovládacím stanovištěm, jehož funkce jsou znázornený v -diagramu na obr. 8. Motor unáši druhé kolo 56 za pomoci západ-ky 53 ve smyslu šípky F 1. Toto druhé kolo 56 zabírá s prvním kolem 57 a proto doraz 57 a opustí narážku 59. Když doraz 57 a uvede v činnost páku 50 a, obráti se smysl otáčení motoru 51. Druhé kolo 56 je unášeno v obráceném smyslu. I když při tomto smyslu umožňuje tvar zubů kola 54 uvedení západky 53 ze záběru, je pružina 55 zvolena takovým způsobem, že působí na tuto západku dostatočným tlakem pro zabráněni tohoto uvedení ze záberu, dokud se do 214750raz 57 a nevráti k narážce 59. V tomto okamžiku jsou kola 56 a 57 zablokována, avšak rameno 52 a západka 53 moh-ou se dále otáček.Důležitost tohoto mechanismu záleží V 0 kolností, že je schopen zavést omezené množství přize do spřádacího rotoru 1, avšak je v druhém smyslu otáčení schopen odtáhnout neomezenou délku příze. Nesouměrnost těchto dvou. funkcí představuje důležitou přednost ve srovnání. s mechanismy obvykle používanými v jiných zapřádacích zařízeních. je skutečně důležité, aby byla dana možnost vytáhnout ze spřädacího rotoru 1 po zapředení velkou délku příze, aby tato příze dosáhla sve normální výrobní rychlosti podle určeného urychlení před vstupom mezi kladku 3 a hnací hří-del 2.Konečné ovláda zvedák 29 otáčení ramena 60 obr, 1 a 2 nakloubeného na skříni 6. Volný konec tohoto ramena 69 nese m-echanismus znázornený podrohněji na obr. 7 a sestáva-jící z motoru 61, jehož hřídel nese kladku 61 a spojenou se dvěma dalšími kladkami 62 a 63 řemeny 64 a, 64 b ze syntetického kaučuku. Tyto kladky 62 a 63 jsou uspořádaný na vrcholech trojúhelníka, takže jedna z větví jednoho z řemenů pro-tina jednu větev druhého řemenu, přičemž tyto větve se pohybují v opačném směru, když je unáši kladka 61 a. Dvě vedení 65 a a 65 b slouží pro zavádění příze mezi řeme-ny 64 a a 64 b,když rameno 6 U je nadzvednuto zvedákem 29, -obr. 1. Příze je pak sevřena v průsečíku obou překřížených větví řemenů 64 a a 64 h. Uve-dení motoru 61 do otáčeíní uděluje přízi sevřené mezi řemeny 64 a, 64 b otáčaní vůči sobě samé. Smysl tohoto -otá-čení je zvolen takovým způsobem, že se udělí nadmerný zákrut úseku -příze urnístěnému mezi řemeny 64 a, 64 h a navíjecí cívkou 7, kdežto rozkroucení v úseku příze umístěném pod těmito řeme-ny..Funkční schéma podle obr. 8 umožňuje popsat chronologicky sled různých funkcí potřebných pro provedení vl-ast-ního za-přádáni, přičemž vyčištění spřáda-cího roto-ru, které předchází před tímto zapřádáním, je úplně mimo rámec vynálezu.V prvním období, znázorněném začátkem funkce a schématu nia obr. 8, kdy je skříň 8 umístěna proti žádanému spřádacímu ro toru 1, zásobuje zdroj tlakové tekutiny (neznázorněno), určený k napájení zařízení podle vynálezu, zdvihák 9. Tyč tohoto zvedáku 9 se vysune ze svého válce. Páka 13 přiřazená tomuto zvedáku 9 se vykývne kolem své osy otáčení a unáši rameno 14,které unáši při svém posouvání druhou pákou 15, jež přeměňuje pohyb ramena 14 na. translační pohyb podél jeho podélné osy. Váleček 14 a se setká s navíjecí cívkou 7 a nadzdvihne ji. Když je váleček 14 oddělen od hnacího hřídele 6, je navíjecí cívka 7 nepohyblívá. Rameno 14 leží v rovině přilehlé k boku cívky ,a umístěné vzadu vůči rovině obr. 1 a 2. Váleček 14 a pr-obíhá bočnéna té straně ramena 14, která je obrácena kupředu.Začátek funkce b následuje bezprostředně za nadzdvihnutím navíjecí cívky 7. Tato funkce odpovídá uvedení V činnost zdviháku 16, jehož tyč převádí převáděcí páku 16 z pol-ohy znázorněné plnou -čarou na obr. 2 do polohy znázorněné na obr. 1, přičemž prochází mezilehlou polohou, zakreslenou čerchovaně na obr. 2.V důsledku soustavy dvojité převaděcí páky 16 a druhé -páky 19 a spojovacího táhla 18 provádí vyhledávací hlava 17 příze, nakloubená na konci převáděcí páky 16, za seb-ou dva úhlové pohyby, které jsou zčásti kombinovany, a to jeden kolem osy otáčení převáděcí páky 16 na skříni B a druhý kolem osy nakloubení vyhledávací hlavy 17 na konci převáděcí páky 16. První část pohybu je tvořena. otáčaním -převádécí páky 16 kolem její osy otáčení. vyhledávací hlava. 17 v důsledku působení vratné pružiny 17 a si zachováva pevnou polohu vůči převáděcí .páce 16 až do okamžiku, kdy druhá páka 19 se -setká s pevnou zarážkou 20. Tato poloha je znázornená čerchovanými čarami na obr. 2. Od tohoto pohybu a až k poloze znázorněné plnou čarou na obr. 1 se lichoběžník,tvořený převáděcí pákou 16, druhou pákou 19, táhlem 16 a tou částí vyhledávací hlavy 17, jež je umístěna mezi dvěma nakloubeními převáděcí páky 16, popř. táhla 18,deformuje a vyvolává složitý pohyb složený z -otáčení převáděcí páky 16 ve smyslu pohybu hodinových ruček současně s pohybem vyhledávací hlavy 17 v -opačném smyslu kolem její osy nakloubení na převáděcí páce 16.Tento kombinovaný pohyb vyhledávací hlavy 17 má za účel obejít překázku tvořenou částí B rámu stroje, aby válec 24 byl současně uveden do styku s navíjecí cívkou 7 a hnacím hřídele-m 6. Z toho důvodu unáši hnací hřídel 6 válec 24 a navíjecí cívku 7. jelikož otá-čení hnacího hřídele 6 se nepřimo sdílí navíjecí cívce 7 prostřednictvím válce 24, který koná úlohu pohybového reversního ústrojí, otáčí se tato navíjecí cívka 7 ve smyslu F 2 pro odvíjení příze. jelikož komora 21 je pod vlivem podtlaku v důsledku připojení -neznázorněného sacího zdroje k vedení 22, nasává se vzduch perforacem-i válce 24, umisténými vně komory 21 a mimo úsek uzavřený pevným krytem 28 obr, 5. Když ta část přetržené příze, jež je navinuta na navíjecí cívce 7, přechází přes válec 24, zadrží se podtlakem na povrchu tohoto válce 24, který při svém otačení ji unáší do vnitřku komory 21 a způsobí její průchod svěrou tvořenou styčnou čarou válce 24 a válečku 25.Na konci předem určené doby, která odpovídá nejméně jedné úplné ota-čce navíjecí cívky 7 při jejím maximálním průměru, zatáhne zvedák 10 svou tyč, takže .převáděcí páka 16 a vyhledávací hlava 17 se navra

MPK / Značky

Značky: zapřádání, dopřádacím, příze, zařízení, stroji, bezvřetenovém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-214750-zarizeni-pro-zapradani-prize-na-bezvretenovem-dopradacim-stroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zapřádání příze na bezvřetenovém dopřádacím stroji</a>

Podobne patenty