Kompozície a spôsoby použitia pro-ostovčekových peptidov a ich analógov

Číslo patentu: E 18717

Dátum: 29.08.2008

Autori: Upham Loraine Veal, Levetan Claresa, Garsky Victor

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález poskytuje pro-ostrovčekové peptidy navrhnuté tak, aby bola zvýšená ich rozpustnosť, biologická dostupnosť a odolnosť voči štiepeniu proteázou v sére,čím sa zvýši ich účinnosť ako terapeutického činidla a spôsoby ich použitia.0003 Sú poskytnuté modifikované pro-ostrovčekové peptidy definované podľa nároku l. 0004 Vjednom uskutočnení, sú pro-ostrovčekové peptidy blokované N-terminálnou acetylovou skupinou a C-terrninálnou amidovou skupinou.0005 Vjednom uskutočnení, sú HIP a ich deriváty blokované N-terminálnou acetylovou skupinou a C-terrninálnou amidovou skupinou (HIP 3 blokované (SEQ ID NO 5),HIP 1 blokované (SEQ ID NO 6) a HIP 2 blokované (SEQ ID NO 7. Takéto modifikácie zrejme spôsobujú menšiu náchylnosť sekvencie na štiepenie proteázou v sére tým, že obvykle rozpoznávajú voľné konce, čím účinne zvyšujú Tmax aživotaschopnosť peptidu. Peptidy modifikované týmto spôsobom vykazujú zvýšenú účinnosť, čo znamená zníženie dávok, ktoré sú podávané napríklad IV, IM, SubQ alebo intraperitoneálne.0006 Ďalšie uskutočnenia poskytujú optimalizované pro-ostrovčekové peptidové zlúčeniny,zahmujúce optimalizované HIP (SEQ ID NO 5 až 17 a 19), na podanie samostatne alebo vkombinácii s inými terapeutickými činidlami na stimuláciu regenerácie pankreatických buniek ostrovčeka. V rôznych uskutočneniach, môže byť terapeuticky účinné množstvo optimalizovaného pro-ostrovčekového peptidu podané samostatne, v kombinácii s inzulínom a ďalším činidlom, a v kombinácii s jedným alebo viacerými činidlami inými než inzulín. 0007 Ďalšie uskutočnenia poskytujú farmaceutické formulácie a dávkové formy optimalizovaných pro-ostrovčekových peptidových zlúčenín, zahrnujúcich optimalizované HIP. Vjednom uskutočnení, poskytnutá farmaceutické formulácia obsahuje optimalizované HIP samostatné alebo v kombinácii s jednou alebo viacerými ďalšími účinnými farmaceutickými zložkami (API). Vjednom uskutočnení, API alebo činidlá vrozpustných lipozómových prípravkoch, umožňujú aby optimalizované HIP boli podávané viacerými spôsobmi, vrátane subkutánneho, intramuskulámeho, intravenózneho a dokonca orálneho podania, v závislosti na vybranej formulácie. Vjednom uskutočnení, je formulácia určená na všeobecné systémové podanie, ale V iných uskutočneniach, formulácia obsahuje zacieľujúce činidlo na zacielené podanie do špecifického miesta, receptora, buniek, tkanív, orgánov, alebo0008 V ďalších uskutočneniach, môžu byť peptidy použité na liečenie patológií spojených s oslabenou funkciou pankreasu u subjektu, ktorý potrebuje takéto liečenie. Okrem optimalizovaných pro-ostrovčekových peptidových zlúčenin, vrátane optimalizovaných HIP sa môže podávať jedno alebo viacero činidiel na stimuláciu regenerácie pankreatických Langerhansových buniek (Langerhansových ostrovčekov - endokrinných buniek produkujúcich inzulín a glukagón). V jednom aspekte tohto uskutočnenia, sú činidlá vybrané zo skupiny zahmujúcej HIP alebo z HIP-súvisiaci peptid iný než optimalizovaný HIP,amylín/Pramlintid(SYMLlNTM), exendín-4 (EXENATIDETM), GIP, GLP-l, agonisty GLP-l receptora, GLP-l analógy, INGAP peptid zo škrečka a príbuzné peptidy, Liraglutid(NN 2211), a inhibítor dipeptidyl peptidázy, ktorý blokuje degradáciu GLP-l.0009 Vďalšom uskutočnení, môžu byť peptidy použité na liečenie patológie spojenej s oslabenou funkciou pankreasu u subjektu, ktorý potrebuje takéto liečenie. Tiež je opisaný krok (1) zintenzívnenia glykemickej kontroly (2) orálneho podania vitamínu D 3(cholekalciferol) alebo vitamínu D 2 (ergocalciferol) na udržanie hladiny 25-hydroxyvitamínu nad 40 ng/ml (3) podania jednej alebo viacerých imunitých terapií na ochranu tvorby nových Langerhansových buniek, zahmujúce podanie imunosupresívnych činidiel (4) podania optimalizovaných pro-ostrovčekových peptidových zlúčenin, zahrnujúcich optimalizované HIP v kombinácii s inzulínom ale v zníženom množstve a (5) opakovaného podania terapie na ochranu ostrovčekov, výhodne na 3 až 24 mesačnej báze, vzávislosti na vybranej imunitnej terapií, okrem kroku podania optimalizovanej HIP.0010 V ďalšom uskutočnení, môžu byť použité peptídy na liečenie patológie Spojenej so zoslabenou funkciou pankreasu u subjektu, ktorý potrebuje takéto liečenie. Tiež je opisaný spôsob zahmujúci jeden alebo viacero krokov vybraných zo skupiny zahrnujúcej (l) zintenzívnenie glycemickej kontroly (2) orálne podanie vitamínu D 3 (cholekalciferol) na udržanie hladiny 25-hydroxyvitamínu nad 40 ng/ml (3) podanie činidla na stimuláciu regenerácie pankreatických Langarhansových buniek okrem optimalizovaných proostrovčekových peptidových zlúčenin, zahmujúceho optimalizované HIP, vrátane ale nie s obmedzením na HIP a HIP analógy iné než optimalizovaný HIP (4) spolu-podanie činidla vybraného zo skupiny obsahujúcej amylín/Pramlintid (SYMLINTM), exendin 4(EXENATIDETM BYETTATM), Gastrín, epidermálny rastový faktor aanalóg epidermálneho rastového faktora GIP, GLP-l, agonisti GLP-l receptora, GLP-l analógy,INGAP, Liraglutid (NN 22 l 1), a inhibítor dipeptidyl peptidázy IV, ktorý blokuje degradáciuGLP-l a (5) redukciu alebo zacielené podanie ďalšej terapie cukrovky.0011 V ďalšom uskutočnení, môžu byť použité peptidy na liečenie patológie spojenej so zoslabenou funkciou pankreasu u subjektu, ktorý potrebuje takéto liečenie. Tiež je opísaný spôsob zahmujúci okrem podania optimalizovaných pro-ostrovčekových peptidových zlúčenín, vrátane optimalizovanéhoHlP, krok podania jedného alebo viacerých činidiel, ktoré inhibujú, blokujú alebo ničia autoimunitné bunky, ktoré sú zacielené na pankreatické ostrovčeky. Takéto terapie sú nazývané imunitné terapie. Vrozličných aspektoch tohto uskutočnenia, činidlá, ktoré inhibuj ú, blokujú alebo ničia autoimunitné bunky, ktoré zacieľujú pankreatické ostrovčeky sú vybrané zo skupiny zahmujúcej nasledujúce položky jednotlivo alebo vkombinácii s inými ďalšími. Anti CD-3 protilátky zahmujúce hOKT 3 y 1(Ala-Ala)(teplizumab) ChAglyCD 3, ktorý zacieľuje imunitnú odpoveď a špecificky blokuje Tlymfocyty, čo spôsobuje úmrtie beta buniek V cukrovke typ l cytotoxický T-lymfocytový antigén 4, CLTA-4 Ig (Abatacept) Sirolimus (Rapamycín) samotné alebo V kombinácii s buď Takrolimom (FK 506) alebo IL-2 (rapamun)Rapamun samotný alebo v kombinácii s Proleukinom (aldesleukin) proteín 60 pre teplotný šok (Diapep 277) dekarboxyláza 65 antiglutámovej kyseliny (GAD 65) vakcína vakcína pre dendritické bunky potlačujúce cukrovku,GSKl 89075, diazoxid a statínové liečivá vrátane atorvastatínu, ktorý sa využíva ako činidlo na ochranu límkcie beta buniek, mykofenolát mofetil samotný alebo vkombinácii s daklizumabom anti-CD 20 činidlo, rituximab campath-IH (Anti-CD 52 protilátka), lyzofylín polyklonálny anti-T-lymfocytový globulín (ATG/Tymoglobulín), granulocytový faktor stimulujúci hrubé črevo, neulasta (Pegñlgrastim), vitamínD, 25 hydroxy aaj 1,25 hydroxyvitamín D IBC-VSO vakcína, ktorá je syntetická, metabolicky aktívna forma inzulínu určená na prevenciu deštrukcie pankreatických beta buniek interferón-alfa vakcína využívajúca CD 4 CD 25 antigén-špecifické regulatory T buniek alebo akékoľvek činidlá alebo činidlá určené na potlačenie imunitného ataku na beta bunky vo vnútri Langerhansových ostrovčekoch, prochymal (ľudské kmeňové bunky dospelých), protizápalový Anakinra aproti zápalové činidlo, deoxyspergualín, proti-zápalové činidlo, ktoré blokuje prozápalovú produkciu cytokínov a inhibuje T-bunky a B-bunky. Tieto alebo podobné činídlá môžu byť použité v kombinačných terapiách, ktoré využívajú regulačné T bunky bud priamo alebo prostredníctvom použitia imunoterapie na zastavenie deštrukcie buniek produkujúcich inzulín.0012 Vďalšom uskutočnení môžu byt peptidy použité na liečenie patológie Spojenej so zoslabenou funkciou pankreasu u subjektu, ktorý potrebuje takéto liečenie, pričom najmenej jeden symptóm patológie spojenej so zoslabenou funkciou pankreasu je liečený aleboredukovaný ako následok podania optimalizovaných pro-ostrovčekových peptidovýchzlúčenín zahmujúcich optimalizovaný HIP. Vjednom aspekte tohto uskutočnenia je symptómom nízka hladina inzulínu alebo nízka aktivita inzulínu, inzulínová rezistencia,hyperglycémia, hladina hemoglobínu AlC väčšia než 6,0, častejšie močenie, nadmemý smäd, extrémny hlad, neobvyklý úbytok hmotnosti alebo jej nárast, zvýšená únava,podráždenosť, nejasné videnie, genitálne svrbenie, zvláštne bolesti, suché pery, suchá alebo svrbiaca pokožka, impotencia, vaginálne kvasinkové infekcie, pomalé hojenie rezných rán a škrabancov, nadbytočné alebo neobvyklé infekcie, strata alebo zhoršenie glykemickej kontroly, výkyvy glukózy v krvi, výkyvy glukagónu vkrvi avýkyvy triglyceridov vkrvi,hyperglykémia nakoniec vedúca k mikrovaskulámym amakrovaskulárnym komplikáciám,ktoré zahmujú vizuálne symptómy, ktoré vedú k slepote, k urýchleniu poškodenia obličiek, čo vedie k ich zlýhaniu a potrebe dialýzy a transplantácii obličky a neuropatie vedúce k vredom na nohách akamputácii. Navyše, nedávne štúdie potvrdili zníženie mikrovaskulárneho a makrovaskulárno/kardiovaskulárneho rizika upacientov scukrovkou typu 1, ktorí mali zlepšenú glykemickú kontrolu.0013 V ďalšom uskutočnení môžu byť použité peptidy na liečenie patológii spojených so zoslabenou pankreatickou funkciou usubjektu, ktorý potrebuje takéto liečenie. Patológie spojené so zoslabenou ñmkciou pankreasu zahmujú cukrovku typu 1, new onset type 1 diabetes, cukrovku typu 2, latentnú autoimunitnú cukrovku dospelosti, pre-cukrovku,zhoršenie odbúravania glukózy, zhoršenú toleranciu glukózy, syndróm inzulínovej rezístencie, metabolický syndróm/dysmetabolický syndróm, nadváhu, obezitu,hyperlipidémiu, hypertriglyceridémiu, poruchy stravovania, anovulačné cykly asyndróm polycystických vaječnílcov.0014 Tiež sú opísané protilátky, ktoré sa selektívne viažu na optimalizované proostrovčekové peptidové zlúčeniny, zahmujúce optimalizovaný HIP. Vjednom príklade je protilátkou monoklonálna protilátka. Ďalším príkladom je polyklonálna protilátka. Takéto protilátky môžu byť použité v diagnostických metódach, pričom metódy zahmujú detekciu hladiny optimalizovaného HIP vsére alebo vtkanive cicavca. V jednom uskutočnení je diagnostické metóda použitá na monitorovanie liečby pomocou optimalizovaného HIP, kvôli zabezpečeniu aby boli dosiahnuté účinné hladiny upacienta, ktorý sa podrobuje takejto terapíí.0015 Uskutočnenia tohto vynálezu tiež poskytujú súpravu (kit) na liečbu pacientov majúcich cukrovku typu l a typu 2 alebo majúcich iný stav, ktorý sa prejavuje aberačnými hladinami inzulínu, perturbáciou metabolizmu glukózy alebo inzulínovou rezistenciou, zahmujúcuterapeuticky účinnú dávku optimalizovaných pro-ostrovčekových peptidových zlúčenín,

MPK / Značky

MPK: C07K 14/47, A61K 38/22, A61K 38/26

Značky: peptidov, analógov, kompozície, použitia, spôsoby, pro-ostovčekových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/119-e18717-kompozicie-a-sposoby-pouzitia-pro-ostovcekovych-peptidov-a-ich-analogov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície a spôsoby použitia pro-ostovčekových peptidov a ich analógov</a>

Podobne patenty