Alkyléterové deriváty alebo ich soli

Číslo patentu: E 2314

Dátum: 18.10.2002

Autori: Takamatsu Tamotsu, Saitoh Akihito, Iwakami Noboru

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových alkyléterových derivátov alebo ich solí, spôsobov ich výroby, medziproduktov a terapeutického činidla na centrálne a periféme nervy.Demencia sa člení na cerebrovaskulárnu demenciu a neurodegeneratívnu demenciu,a na liečenie týchto demencií sa používajú rôzne činidlá, ako sú látky zlepšujúce prekrvenieSenilné povlaky, charakteristické pre Alzheimerovu chorobu, ktorá je veľmi typickou neurodegeneratívnou demenciou, sú prevážne tvorené proteínom amyloidom B (AB), ktorý vzniká z B amyloidového prekurzorového proteínu. AB je považovaný za látku, ktorá sa ukladá na neurónoch alebo mozgových cíevach a vyvoláva chorobu, ako demenciu. Okrem toho sa uvádza, že samotný AB poškodzuje neuróny. Inhibítory neurotoxicity vyvolané AB sú predmetom skúmania ako terapeutické činidlá na Alzheimerovu chorobu.Ako zlúčeniny, ktoré vykazujú inhibičnú aktivitu voči neurotoxicite vyvolanej AB,sú napríklad známe LZ-etándiolové deriváty opísané v JP-A-3-232830 a JP-A-4-95070 a N-alkoxyalkyl-hLN-diallcylamínové deriváty opísané v zverejnenej medzinárodnej patentovej prihláške wo 00/76957.LZ-Etándiolové deriváty opísané v JP-A-3 -232830 a JP-A-4 ~ 95 07 O, predovšetkým hydrochlorid (RJI-1-(benzobtiofen-5-yl)-2-2-(I×I,N-díety 1 amino)etoxyetanolu, vykazujú i protektívnu účinnosť voči zániku neurónov vyvolanému AB (SOCIETY FOR NEUROSCIENCE, Abst., zv. 24, časť 1, str. 228, 1998) a účinnosť pri zvyšovaní aktivity nervového rastového faktom (N GF) (W O 96/ 12717), a sú teda terapeutickými činidlami užitočnýrni v prípade chorôb centrálneho nervového systému a perifémych nervov. Existuje však potreba vyvinúť zlúčeniny, ktoré by vykazovali také vlastnosti, ako je vyššia účinnosť pri ochrane neurónov a vyššia schopnosť urýchľovať regeneráciu nervov, ktoré sú potrebné akoterapeutické činídlá na liečenie chorôb centrálneho nervového systému a perifémych nervov.Pôvodcovia vynálezu sústredene skúmali možnosti vyriešenia hore uvedeného problému a zistili, že v rámci alkyléterových antagonistov vápnika opísaných vo W 0 99/31056 existujú zlúčeniny, ktoré sú nie len antagonistami vápnika, ale tiež vykazujúinhibičnú účinnosť na neurotoxicitu vyvolanú AB.Pri ďalšom výskume vynálezcovia zistili, že alkyléterový derivát všeobecného vzorcaR R . l~ o p kde R 1, R 2, R 3, kruh A, m, n a p majú význam uvedený v nároku 1, alebo jeho soľ sú účinné pri ochrane neurónov, pn urýchľovaní regenerácie nervov a urýchľovaní predlžovania axónov, vykazujú vynikajúcu stabilitu voči metabolizmu a sú užitočné ako terapeutickéčinidlo na liečenie chorôb centrálneho nervového systému a periférnych nervov, a takdospeli k tomuto vynálezu. Vynález je podrobne opísaný v nasledujúcom texte.Ďalej sú uvedené významy pojmov, ktoré sa používajú V opise, pokiaľ to nie je uvedené inak. Pod pojmom atóm halogénu sa rozumie atóm ñuóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu pod pojmom alkylskupina sa rozumie priama alebo rozvetvená Cmzalkylskupina, ako metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, terc-butyl, pentyl, hexyl,heptyl alebo oktyl pod pojmom C 14 alkylskupina sa rozumie priama alebo rozvetvená Cmalkylskupina, ako metyl, etyl, propyl, izopropyl,butyl, izobutyl, terc-butyl, pentyl alebo hexyl pod pojmom alkoxyskupina sa rozumie priama alebo rozvetvená Cmzalkyloxyskupina, ako metoxy, etoxy, propoxy, izopropoxy, butoxy, izobutoxy, terc-butoxy, pentyloxy,hexyloxy, heptyloxy alebo oktyloxy pod pojmom Cm alkoxyskupina sa rozumie priama alebo rozvetvená Cmalkyloxyskupina, ako metoxy, etoxy, propoxy, izopropoxy, butoxy,izobutoxy, terc-butoxy, pentyloxy alebo hexyloxy pod pojmom alkenylskupina sa rozumie Czązalkenylskupina, ako vinyl, propenyl, butenyl, pentenyl, hexenyl, heptenyl alebo oktenyl pod pojmom C 25 alkenylskupina sa rozumie Cziçalkenylskupina, ako Vinyl, propenyl, butenyl, pentenyl alebo hexenyl alkenyloxyskupina sa rozumie Cugalkenyloxyskupina ako vínyloxy, propenyloxy, butenyloxy, pentenyloxy, hexenyloxy heptenyloxy, oktenyloxy apod pod pojmom C 25 alkenyloxyskupina sa rozumie Cgągalkenyloxyskupixla, ako vinyloxy,propenyloxy, butenyloxy, pentenyloxy alebo hexenyloxy pod pojmom alkynylskupma sa rozumie Cgáalkynylskupina, ako etynyl, 2-propynyl alebo Z-bytynyl pod pojmom cykloalkylskupina sa rozumie cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo cyklohexylskupina pod pojmom alkyltioskupina sa rozumie Cbualkyltioskupina, ako metyltio, etyltio, propyltio,izopropyltio, butyltío, izobutyltio, terc-butyltio, pentyltio, hexyltio, heptyltio alebo oktyltio pod pojmom Cl-CG alkyltioskupina sa rozumie Cwalkyltioskupina ako metyltío, etyltio,propyltio, izopropyltio, butyltio, izobutyltio, terc-butyltio, pentyltio alebo hexyltio pod pojmom axylskupina sa rozumie fenyl, naftyl, indanyl alebo indenylskupina pod pojmom aryloxyskupina sa rozumie fenyloxy, naftyloxy, indanyloxy alebo indenyloxyskupina pod pojmom arallqylskupina sa rozumie ar-Cmallcylskupina ako benzyl, difenylmetyl, trityl alebo fenetyl pod pojmom aryltioskupina sa rozumie fenyltio, nafłyltio, indanyltio alebo indenyltioskupína pod pojmom acylskupina sa rozumie formylskupina, a Czązalkanoylskupina ako acetyl, izovaleryl, propíonyl alebo pivaloyl, a aralkylkarbonylskupina ako benzylkarbonyl alebo aroylskupíila ako benzoyl alebo nañoyl pod pojmom alkylsulfonylskupina sa rozumie C galkylsulfonylskupina ako metylsulfonyl, etylsulfonyl, propylsulfonyl, izopropylsulfonyl, butylsulfonyl, izobutyl-sulfonyl, sek-butylsulfonyl, tem-butylsulfonyl, pentylsulfonyl, hexylsulfonyl, heptylsulfonyl alebo oktylsulfonyl pod pojmom C 14 alkylsulfonylskupina sa rozumie Cmalkylsulfonylskupirm ako metylsulfonyl,etylsulfonyl, propylsulfonyl, izopropylsulfonyl, butylsulfonyl, izobutylsulfonyl, sekbutylsulfonyl, terc-butylstüfonyl alebo pentysulfonyl pod pojmom arylsulfonylskupinasa rozumie fenyílsulfonyl, p-toluénsulfonyl alebo nañzylsulfonylskupina pod pojmom C 145 alkylsulfonyloxyskupina sa rozumie Cmalkylsulfonyloxyskupina ako metylsulfonyloxy,etylsulfonyloxy, propylsulfonyloxy, izopropylsulfonyloxy, butylsulfonyloxy, izobutylsulfonyloxy, sek-butylsulfonyloxy, terc-butylsulfonyloxy alebo pentylsulfonyloxy pod pojmom arylsulfonyloxyskupina sa rozumie fenylsulfonyloxy, p-toluénsulfonyloxy alebo naftylsulfonyloxyskupina pod pojmom alkylaminoskupina sa rozumie mono- alebo diCmalkylaminoskupina ako a metylamino, etylamino, propylamino, izopropylamino, butylamino, dimetylamino, dietylamino, diizopropylamino alebo dibutylamino pod pojmom monoalkylaminoskupina sa rozumie mono-Cliçalkylaminoskupina ako metylamino,etylamino, propylamino, izopropylamino alebo butylamino pod pojmom dialkylaminoskupina sa rozumie di-Cmalkylanrinoskupina ako dimetylamíno, dietylamino, diizo propylamino alebo dibutylamino pod pojmom heterocyklická skupina sa rozumie Sčlenná alebo őčlenná heterocyklická skupina, ktorá obsahuje aspoň jeden heteroatóm zvolený z dusíka, kyslíka a síry, alebo taká kondenzovaná alebo premostená heterocyklická skupina,ako pyrolidinyl, piperidinyl, piperazinyl, homopiperazinyl, homopipexidinyl, morfolyl,tiomorfolyl, tetrahydrochinolyl, tetrahydroizochinolyl, chinuklidinyl, imídazolinyl, pyrolyl,imidazolyl, pyrazolyl, pyridyl, pymnidyl, chinolyl, chinolizinyl, tiazolyl, tetrazolyl, tiadiazolyl, pyrolínyl, pyrazolinyl, pyrazolidinyl, puiinyl, füryl, tienyl, benzotienyl, pyranyl,izobenzoñiranyl, oxazolyl, izoxazolyl, benzofuryl, indolyl, benzirnídazolyl, benzoxazolyl,benzizoxazolyl, benzotiazolyl, chinoxalyl, dihydrochinoxalyl, 2,3-dihydrobenzotienyl, 2,3 dihydrobenzopyrolyl, 2,3 ~ 4 H-l-tianafcyl, 2,3-dihydrobenzoñ 1 ry 1, benzobdioxany 1,imidazo 2,3-apyridyl, benzobpiperazinyl, chromenyl, izotiazolyl, izoxazolyl, oxadiazolyl,pyrídazinyl, izoindolyl, izochinolyl, 1,3-benzodioxonyl alebo lA-benzodioxanyl a pod pojmom cyklická aminoskupina sa rozumie Sčlenná, óčleimá alebo 7 č 1 enná cyklická aminoskupina, ktorá ako kmhové heteroatómy obsahuje jeden alebo viac atómov dusíku a ktorá ďalej môže obsahovať jeden alebo viaceré atómy kyslíka alebo síry alebo taká kondenzovaná alebo premostená cyklická aminoskupina, ako pyrolidinyl, piperidinyl,piperazinyl, homopiperazinyl, homopiperidinyl, morfolyl, tiomoifolyl, tetrahydrochinolyl,tetrahydroizochinolyl alebo imidazolidinyl.Ako 5 členný alebo őčlenný heteroaromatický kruh vo význame kruhu A je možné uviesť napríklad Sčlenné alebo 6 č 1 enné heteroaromatické kruhy, ktoré obsahujú aspoň jeden heteroatóm zvolený z atómov kyslíka, dusíka a síry, ako heteroatóm vytvárajúceho knih, ako triazín, pyridazín, pyrimidín, pyrazín, pyridín, furán, tiofén, pyrol, oxazol, tiazol, imidazol, izoxazol, izotiazol, pyrazol, pyrán apod.Ako chrániace skupiny karboxyskupiny je možné uviesť všetky obvyklé skupiny,ktoré je možné použiť ako chrániace skupiny karboxyskupiny, ako sú napríklad Cliçalkylskupiny, ako metyl, etyl, propyl, izopropyl, Ll-dimetylpropyl, butyl alebo terc-butyl arylskupiny, ako fenyl, naůyl apod. ar-Cm alkylskupiny, ako benzyl, difenylmetyl, trityl,4-nitrobenzyl, 4-metoxybenzyl alebo bis(4-metoxyfenyl)mety 1 acyl-CN alkylskupiny,ako acetylmetyl, benzoylmetyl, 4-nitrobenzoylmetyl, 4-brómbenzoylmetyl alebo 4-metánsulfonylbenzoylmetyl heterocyklické skupiny obsahujúce kyslík, ako Z-tetrahydropyranyl alebo 2-tetrahydroñiryl halogén-Clą alkylskupiny, ako 2,2,2-trichlóretyl C 14 alkylsilyl-C 1.5 alkylskupiny, ako 2-(t 1 imety 1 si 1 yl)etyl acyloxy-Cng alkylskupiny, ako acetoxymetyl,

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, C07D 409/00, C07D 405/00, A61K 31/40, C07D 207/00, A61P 43/00, A61K 31/397, A61K 31/4025, A61K 31/4523

Značky: alkyléterové, deriváty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/117-e2314-alkyleterove-derivaty-alebo-ich-soli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Alkyléterové deriváty alebo ich soli</a>

Podobne patenty