Farmaceutická kombinácia na použitie pri glykemickej kontrole u pacientov s diabetom 2. typu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom predkladaného vynálezu je farmaceutické kombinácia na použitie pri glykemickejkontrole u pacientov s diabetom 2. typu, pričom uvedená kombinácia obsahuje(b) glitazón a/alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ.U zdravého človeka je uvoľňovanie inzulínu pankreasom striktne spojené s koncentráciou glukózy v krvi. Zvýšená hladina glukózy v krvi, ako sa objavuje po jedle, je rýchlo vyvážená príslušným zvýšením vylučovania inzulínu. V stave na lačno plazmatická hladina inzulínu poklesne na základnú hodnotu, ktorá je dostatočná na zaistenie nepretržitého dodávania glukózy do orgánov a tkanív citlivých na inzulín a na udržiavanie nočnej produkcie glukózy v pečení naNa rozdiel od diabetu 1. typu, pri diabete 2. typu obvykle neexistuje nedostatok inzulínu, ale v mnohých prípadoch, obzvlášť v progresívnych prípadoch, sa za najvhodnejšiu terapiu považuje liečba inzulínom, V prípade potreby v kombinácii s orálne podávanými antidiabetickými lieči vami.Zvýšená hladina glukózy v krvi počas niekoľkých rokov bez počiatočných príznakov predstavuje významné zdravotné riziko. Rozsiahlou DCCT štúdiou uskutočňovanou v USA (The Diabetes Control and Complications Trial Research Group (1993) N. Engl. J. Med. 329, 977-986) sa jednoznačne preukázalo, že chronický zvýšené hladiny glukózy v krvi sú hlavnou príčinou rozvoja diabetických komplikácií. Príkladmi diabetických komplikácií sú mikro- a makrovaskulárne poškodenia, ktoré sa pravdepodobne prejavujú retinopatiou, nefropatiou alebo neuropatiou a vedú k oslepnutiu, k zlyhaniu obličiek a k strate končatín, a sú sprevádzané zvýšeným rizikom kardiovaskulámych ochorení. Dá sa teda dospieť k záveru, že zlepšená terapia diabetu má v prvom rade za cieľ udržiavať hladinu glukózy v krvi vo fyziologickom rozsahu tak presne ako je to lenOsobitné riziko existuje u pacientov trpiacich diabetom 2. typu s nadváhou, napríklad u pacientov s indexom telesnej hmotnosti (body mass index, BMI) ł 30 kg/mz. U týchto pacientov sa vporovnaní s pacientmi s diabetom 2. typu s normálnou hmotnosťou riziká spojené s diabetomprekrývajú s rizikami Spojenými s nadváhou vedúcimi napr. k zvýšenému výskytu kardiovaskulárnych ochorení. U týchto pacientov je teda obzvlášť nevyhnutne liečiť diabetes za súčasnéhoGlitazóny (nazývané aj tiazolidíndióny), ako je pioglitazón, sú antihyperglykemické činidlá, ktoré znižujú inzulínovú rezistencíu zvýšením citlivosti (sensitizing) svalového tkaniva, pečeňového tkaniva a tukového tkaniva (Dormandy et al., Lancet 2005, 366 1270-89, Ykí-Jarvinen, N. Engl. J. Med. 2004, 351 1106-18).Metformín je biguanidové hypoglykemicke činidlo používané pri liečbe diabetes mellitus nezávislého od inzulínu (diabetes mellitus 2. typu), ktorý nereaguje na modifikáciu diéty. Metformín zlepšuje glykemickú kontrolu prostredníctvom zlepšenia citlivosti na inzulín a prostredníctvom zníženia črevnej absorpcie glukózy. Metformín sa zvyčajne podáva orálne. Kontrola diabetes mellitus 2. typu u obéznych pacientov metforrnínom však môže byť nedostatočná. U týchto pa cientov sa teda môžu vyžadovať ďalšie opatrenia na kontrolu diabetes mellitus 2. typu.Zlúčenina desPro 36 Exendín-4(1-39)-Lys 5-NH 2 (AVE 0010, lixisenatid) je derivát Exendínu-4. Lixisenatidje zverejnený ako SEQ ID NO 93 vo W 0 01/04156SEQ ID NO l Lixisenatid (44 AS)-EmPl-V-R-L-Fv-I-Eą-W-L-IGN I-I-G-E-G-T~F~T-S-D-L-S~K~Q-M-E-E Kar-NH, G-G-ç-s-s-G-A-P-P-s-ç-K-x-K Exendíny sú skupinou peptidov, ktoré môžu znížiť koncentráciu glukózy v krvi. Analóg Exendínu lixisenatid je charakterizovaný C-koncovým skrátením natívnej sekvencie Exendínu-4. Lixi senatid obsahuje šesť C-koncových lyzínových zvyškov, ktoré nie sú prítomné v Exendíne-4.V kontexte predkladaného vynálezu výraz lixisenatid zahŕňa jeho farmaceutický prijateľné soli. Odbomíkovi kvalifikovanému v tejto oblasti sú farmaceutický prijateľné soli lixisenatidu zná me. Preferovanou fannaceuticky prijateľnou soľou lixisenatidu používanou v rámci predkladané ho vynálezuje acetát.V príklade podľa predkladaného vynálezu sa u pacientov s diabetom 2. typu demonštrovalo, želixisenatid ako prídavná terapia ku glitazónu významne zlepšuje glykemickú kontroluo Lixisenatid V kombinácii s pioglitazónom (skupina liečená lixisenatidom) V porovnani so skupinou liečenou pioglitazónom (skupina dostávajúca placebo) významne znížoval plaz matickú hladinu glukózy na lačno od počiatočného stavu do týždňa 24.o V skupine liečenej lixisenatidom boli hodnoty HbA 1 c v porovnaní so skupinou dostáva júcou placebo významne znížené od počiatočného stavu do týždňa 24.o V skupine liečenej lixisenatidom boli percentá pacientov dosahujúcich hodnotu HbA 1 c5 6,5 alebo í 7 v týždni 24 významne vyššie než V skupine dostávajúcej placebo. o Plazmatická hladina inzulínu na lačno bola nižšia pri lixisenatide.Jedným aspektom predkladaného vynálezu je farmaceutická kombinácia na použitie pri glyke mickej kontrole u pacientov s diabetom 2. typu, pričom uvedená kombinácia obsahuje(a) desPro 35 Exendín-4(l-39)-Lyss-NH 2 a/alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ, a(b) glitazón a/alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ.Kombinácia podľa predkladaného vynálezu sa môže používať na liečbu stavov spojených s diabetom 2. typu. Takéto stavy zahŕňajú zníženie glukózovej znášanlivosti, zvýšenie postprandiálnej plazmatickej koncentrácie glukózy, zvýšenie plazmatickej koncentrácie glukózyna lačno, zvýšenie hodnoty HbA 1 c a/alebo zvýšenie plazmatickej koncentrácie inzulínu na lačno.Ako sa demonštruje príkladom podľa predkladaného vynálezu, kombinácia, ako sa opisuje v tomto dokumente, sa môže používať na zlepšenie glykemickej kontroly. V rámci predkladaného vynálezu sa výraz zlepšenie glykemíckej kontroly alebo glykemická kontrola vzťahuje predovšetkým na zlepšenie glukózovej znášanlivosti, zlepšenie postprandiálnej plazmatickej koncentrácie glukózy, zlepšenie plazmatickej koncentrácie glukózy na lačno, zlepšenie hodnotyHbAlc a/alebo zlepšenie plazmatickej koncentrácie inzulínu na lačno.Zlepšenie glukózovej znášanlivosti zahŕňa predovšetkým zlepšenie postprandiálnej plazmatickej koncentrácie glukózy a/alebo zlepšenie plazmatickej koncentrácie inzulínu na lačno. Zlepšenie glukózovej znášanlivosti konkrétnejšie zahŕňa zlepšenie postprandiálnej plazmatickej koncentrá cie glukózy.Zlepšením postprandiálnej plazmatickej koncentrácie glukózy je predovšetkým zníženie postprandiálnej plazmatickej koncentrácie glukózy. Zníženie znamená predovšetkým to, že plazmatická koncentrácia glukózy dosahuje normoglykemicke hodnoty alebo sa aspoň približuje týmtoZlepšením plazmatickej koncentrácie glukózy na lačno je predovšetkým zníženie plazmatickej koncentrácie glukózy na lačno. Zníženie znamená predovšetkým to, že plazmatická koncentráciaglukózy dosahuje normoglykemícké hodnoty alebo sa aspoň približuje týmto hodnotám.Zlepšením hodnoty HbAic je predovšetkým zníženie hodnoty HbAlc. Zníženie hodnoty HbAlc znamená predovšetkým to, že hodnota HbAic sa zníži pod 6,5 alebo 7 , napríklad po liečbe počas aspoň jedného mesiaca, počas aspoň dvoch mesiacov, počas aspoň troch mesiacov, počas aspoň štyroch mesiacov, počas aspoň po piatich mesiacov, počas aspoň šiestich mesiacov alebopočas aspoň jedného roka.Zlepšením plazmatickej koncentrácie inzulínu na lačno je predovšetkým zníženie plazmatickej koncentrácie inzulínu na lačno. Plazmatická koncentrácia inzulínu je spojená splazmatickou koncentráciou glukózy. Pri liečbe, ako sa opisuje v tomto dokumente, plazmatická koncentrácia inzulínu v stave na lačno môže dosiahnuť alebo sa môže aspoň priblížiť hodnotám nevyhnutným na zaistenie nepretržitého dodávania glukózy do orgánov a tkanív citlivých na inzulín a/alebo hodnotám nevyhnutným na udržiavanie nočnej produkcie glukózy v pečení na nízkej úrovni. V stave na lačno plazmatická koncentrácia inzulínu môže dosiahnuť alebo sa môže aspoň priblížiť hodnotám spojeným s normoglykémiou alebo plazmatická koncentrácia glukózy sa približujeV kontexte predkladaného vynálezu výraz glitazón, ako sa používa v tomto dokumente, zahŕňa jeho farmaceuticky prijateľné soli. Glitazón môže byť vybraný z pioglitazónu, z troglitazónu, z rosiglitazónu a z ich farmaceuticky prijateľných solí.V rámci predkladanćho vynálezu sa glitazón, predovšetkým pioglitazón, môže podávať orálne. Odbomücovi kvalifikovaněmu V tejto oblasti sú formulácie glitazónu, predovšetkým pioglitazónu, vhodné na liečbu diabetu 2. typu orálnym podávaním známe. Pioglitazón sa môže podávať pacientovi, ktorý to potrebuje, v množstve dostatočnom na vyvolanie terapeutického účinku. Glitazón, predovšetkým pioglitazón, sa môže podávať V dávke aspoň l 0 mg/deň, aspoň 20 mg/deň,aspoň 30 mg/deň alebo aspoň 40 mg/deň. Maximálna denná dávka glitazónu, predovšetkým pio glitazónu, môže byť 50 mg/deň alebo 60 mg/deň. Preferovaný dávkovací rozsah je 10 mg/deň až

MPK / Značky

MPK: A61K 31/155, A61K 38/26, A61K 31/4439

Značky: farmaceutická, kontrole, kombinácia, použitie, glykemickej, pacientov, diabetom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/117-e19616-farmaceuticka-kombinacia-na-pouzitie-pri-glykemickej-kontrole-u-pacientov-s-diabetom-2-typu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutická kombinácia na použitie pri glykemickej kontrole u pacientov s diabetom 2. typu</a>

Podobne patenty