Vakcinačné kompozície obsahujúce syntetické adjuvans

Číslo patentu: E 12269

Dátum: 26.09.2007

Autori: Reed Steven, Carter Darrick

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález bol čiastočne vytvorený svládnou podporou vďaka grantu č. AI-25038, ktorý bol udelený National Institutes of Health. Na tento vynález má určité práva vláda.0002 Predkladaný vynález sa týka odboru farmaceutických a vakcinačných kompozícii. Konkrétnejšie sa uskutočnenia opisané vtomto texte týkajú farmaceutických a vakcinačných kompozícii, a tiež súvisiacich profylaktických a terapeutických spôsobov, pričom kompozicie obsahujú adjuvans na báze glukopyranozyl Iipidu (GLA).Opis doterajšieho stavu techniky0003 Pre imunitný systém vyšších organizmov je charakteristické to, že rozlišuje cudzi agens (čiže non-self agens) od známych čiže mastných(self) zložiek, takže cudzie agens vyvolávajú imunitné reakcie, zatiaľ čo vlastné zložky sú ignorované alebo tolerované. lmunitné reakcie boli tradične charakterizované buď ako humorálne reakcie, v ktorých sú produkované protilátky špecifické pre antigény diferencovanými B Iymfocytmi známymi ako plazmatické bunky, alebo bunkami sprostredkované reakcie, v ktorých rôzne typy T lymfocytov pôsobia tak, že eliminujú antigény veľkým množstvom mechanizmov. Napríklad CD 4 pomocné T Iymfocyty, ktoré sú schopné rozpoznávat špecifické antigény, môžu reagovať uvolnením rozpustných mediátorov, ako sú napriklad cytokíny, aby sa regrutovali ďalšie bunky imunitného systému preš účasť v imunitnej reakcii. Tiež CD 8 cytotoxické TIymfocyty, ktoré sú tiež schopné rozpoznávať špecifický antigén, môžu reagovať väzbou k bunke alebo častici nesúcej antigén ajej zničením alebo poškodením. V imunologických odboroch je známe poskytnutie určitých vakcín vcelom rade formulácií, obvykle pre účely indukcie požadovanej imunitnej0004 Niekoľko stratégii pre vyvolanie špecifických imunitných reakcií prostredníctvom podávania vakcíny hostitelovi zahrňuje imunizáciu tepelne usmrteným alebo živým atenuovaným infekčným patogénom, ako sú napriklad vírusy, baktérie alebo určité eukaryotické patogény imunizáciu nevirulentným infekčným agens schopným nariadiť expresiu genetického materiálu kódujúceho antigén(antigény), proti ktorému je vyžadovaná imunitná reakcia a imunizáciu podjednotkovými vakcínami, ktoré obsahujú izolované imunogény(ako sú napríklad proteiny) z konkrétneho patogénu. aby sa indukovala imunita proti patogénu. (Pozri napr. Liu, 1998 Nature Medicine 4(5 suppl.) 515). Pre určité antigény môže byť žiaduci jeden alebo viac typov imunity, pre ktorú žiadny z týchto prístupov nie je obzvlášť účinný, vrátane vývoja vakcín, ktoré sú účinné pri imunologickej ochrane hostitela proti vírusom ľudského imunodeticitu alebo proti iným infekčným patogénom, rakovine, autoimúnnemu ochoreniunebo iným klinickým stavom.0005 Už dlho je známe, že enterobakteriálny lipopolysacharid (LPS) je silný slimulátor imunitného systému, i keď jeho použitie ako adjuvancia je znemožnené jeho toxickými účinkami. Netoxický derivát LPS, monofosforyl Iipid A (MPL), vytvorený odstránením sacharidovej skupiny jadra a fosfátu zredukujúceho konca glukozamlnu, bol opísaný autormi Ribi et al. (1986,Immunology and lmmunopharmacology of Bacterial Endotoxins, Plenum Publ. Corp., NY, p 407-419).0006 Ďalšia detoxikovaná verzia MPL je výsledkom odstránenia acylového reťazca z 3-polohy disacharidového skeletu a je nazvaná 3-O-deacylovaný monofosforyl Iipid A (3 D-MPL). Môže byť puriñkovaný a pripravený metódami opisanými v GB 2122204 B, tento odkaz tiež opisuje prípravu difosforyllipidu A a jeho 3-O-deacylovaných variantov. 3 D-MPL bol napríklad pripravený vo formeemulzie majúcej veľkosť malých častíc menšiu ako 0,2 m v priemere a spôsob jeho výroby je opísaný vo W 0 94/21292. Vodné fonnulácie obsahujúce monofosforyllipid A a surfaktant boli opísané vo WO 9843670 A 2.0007 Adjuvanciá derivované z bakteriálneho Iipopolysacharidu, ktoré majú byť formulované vadjuvantných kombináciách, môžu byť puritikované a spracované z bakteriálnych zdrojov alebo alternatívne môžu byť syntetické. Napriklad puritikovaný monofosforyllipid A je opísaný vRibi et al., 1986.(vyššie) a 3-O-deacyIovaný monofosforyl alebo difosforyl Iipid A derivovaný zo Salmonella sp. je opísaný vGB 2220211 a vpatente Spojených štátov č. 4 912 094. Boli opísané 3 D-MPL a B(1-6) glukozamlndisacharidy, a tiež ďalšie purifikované a syntetické Iipopolysacharidy ONO 98/01139 patent Spojených štátov č. 6 005 099 a EP 0 729 473 B 1, Hilgers et al., 1986 Int. Arch. Ailergy lmmunol., 79(4) 392-6 Hilgers et at., 1987, Immunology, 60(1) 141-6 a EP 0 549 074 B 1). Kombinácie 3 D-MPL a saponínových adjuvancií derivovaných z kôry stromu Quillaja Saponaría malina boli opísané v EP 0 761 231 B. W 0 95/17210 opisuje adjuvantný emulzný systém na báze skvalénu, a-tokoferolu a polyoxyetylénsorbitan monooleátu (TWEENTM-SO), formuiovaný s imunostimulans QS 21 a volitelne zahrnujúci 3 D-MPL. Napriek dostupnosti týchto kombinácií je použitie adjuvancií derivovaných z prírodných produktov sprevádzané vysokými výrobnými nákladmi, nestálosťou medzi jednotlivými šaržami, problémami spojenými s priemyselnou produkciou a neistotou s ohľadom na prítomnosť nečistôt v kompozičnej skladbe lubovoľného daného0008 Evidentne sú potrebné zlepšené vakcíny a najmä vakcíny, ktoré prospešne obsahujú vysoko čisté, chemicky definované adjuvantné zložky,ktoré prejavujú konzístenciu medzi jednotlivými šaržami a ktoré môžu byť efektívne vyrábané vpriemyselnej mierke bez nežiaducich alebo štrukturálne nedetinovaných kontaminujúcich zložiek. Predkladaný vynález poskytuje kompozície a spôsoby pre také vakcíny a ponúka ďalšie súvisiace výhody.0009 Práce MAEDA H ET AL ADJUVANT ACTIVITIES OF SYNTHETIC LIPID A SUBUNIT ANALOGUES AND ITS CONJUGATES WITH MURAMYLDIPEPTIDE DERIVATIVES VACCINE, diel 7, č. 3, 1989, strany 275-281,XP 000993028 |SSN 0264-410 X. KANEGASAKI S ET AL BIOLOGICAL ACTIVITIES OF ANALOGS OF LIPID A BASED CHEMICALLY ON THE REVISED STRUCTURAL MODEL COMPARISON OF MEDIATOR-INDUCING IMMUNOMODULATING AND ENDOTOXIC ACTIVITIES EUROPEAN JOURNAL OF B|OCHEMISTRY, diel 143, č. 2, 1984, strany 237-242,XP 002498330 ISSN 0014-2956 opisujú syntetický analóg monofosforyllipidu A0010 V prvom aspekte predkladaného vynálezu je poskytnutá vakcinačná kompozícia obsahujúca(b) adjuvans na báze glukopyranozyllipidu (GLA), pričom GLA má vzoreckde R 1, R 3, R 5 a R sú C 11-C 2 o alkylová skupina a R 2 a R 4 sú C 12-C 2 o alkylová skupina, alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ.0011 V druhom aspekte predkladaného vynálezu je poskytnutá kompozícia na použitie pri vyvolaní alebo zosilnení požadovanej antigén-špecifickej imunitnej reakcie u pacienta, kompozícia obsahuje (a) antigén a (b) adjuvans na báze glukopyranozyllipidu (GLA), pričom antigén je derivovaný alebo je imunologicky skrížene reaktívny s (i) aspoň jedným infekčným patogénom, (ii) aspoň jedným epitopom, biomolekulou, bunkou alebo tkanivom, ktoré sú asociované srakovinou, alebo (iii) aspoň jedným epitopom, biomolekulou,bunkou alebo tkanivom, ktoré sú asociované sautoimúnnym ochorením, a preto vyvolá alebo zosilní požadovanú antigén-špecifickú imunitnú reakciu, EP 206 B 918 34131/H

MPK / Značky

MPK: A61K 39/39

Značky: syntetické, vakcinačné, adjuvans, obsahujúce, kompozície

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/115-e12269-vakcinacne-kompozicie-obsahujuce-synteticke-adjuvans.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vakcinačné kompozície obsahujúce syntetické adjuvans</a>

Podobne patenty