Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 10453

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit efektívnosť prenosu dat.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú filmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritm u avysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV) môže prijimat digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál. Štruktúra rámcovania,kanálové kódovanie a modulaćné systémy pre vysielanie, interaktívne služby zbieranie správ a iné širokopásmové satelitné aplikácie digitálneho televízneho vysielania (Digital video broadcasting (DVB) Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for broadcasting,interactive sen/ices, news gathering and other broadband satellite applications European Broadcasting Union) druhej generácie Európskej vysielacej únie normy ETSI EN 302 307 ETSl, Lis,Sophia Antipolis, Cedex France zv. BC č. V 1.1.2 (2006-06-01) ISSN 0000-001 opisuje spôsoby a technológiu digitálneho televízneho vysielania.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB - Digital Video Broadcasting) DVB-C 2 je treťou špecifikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C vyvinuté v roku 1994 sa dnes rozvinulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) a BCH kódy. Táto výkonná dopredná korektúra chýb(FEC - Forward Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosné voči šumu približne 5 dB. Primerané schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnost systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slice). Na každý segment sa používa dvojrozmerné vkladanie (v časovej a frekvenčnej doméne), čo umožňuje, aby prijímač eliminoval dopad zhoršenia zhlukov a frekvenčne selektívne rušenie, ako je vnikanie jedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkosť dát, požadovaná používateľmi, alebo počet vysielacích kanálov.0005 Preto sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na pristroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiace techniky.0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť vysielač na vysielanie vysielacieho signálu, ktorý má dáta linky fyzickej vrstvy (PLP - Physical Layer Pipe), do prijímača obsahujúceho kódovač LDPC-FEC,nakonfigurovaný na LDPC kódovanie PLP dát aprivedenie na výstup FECFrame mapovač,nakonfigurovaný na konvertovanie FECFrame na XFECFrame konšteláciou QAM vkladač záhlavia FECFrame nakonfigurovaný na vkladanie záhlavia FECFrame pred XFECFrame vytvárač dátových segmentov, nakonfigurovaný na privedenie na výstup najmenej jedného dátového segmentu na základe XFECFrame a záhlavia FECFrame časový vkladač, nakonfigurovaný na vykonávanie časového vkladania na úrovni dátového segmentu a frekvenčný vkladač, nakonfigurovaný na frekvenčne vkladanie dátového segmentu.0007 Ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje prijímač na prijímanie najmenej jedného vysielacieho signálu, ktorý má linku fyzickej vrstvy (PLP), obsahujúci frekvenčný rozkladač, nakonfigurovaný na frekvenčne rozkladanie prijatého signálu časový rozkladač, nakonfigurovaný na časové rozkladanie frekvenčne rozloženého signálu na úrovní dátového segmentu syntaktický analyzátor dátových segmentov, nakonfigurovaný na privedenie na výstup dátových segmentových paketov PLP2 z dátového segmentu, pričom dátový segmentový paket obsahuje záhlavie extraktor záhlaví FECFrame, nakonfigurovaný na získanie záhlavia z dátového segmentového paketu a dekódovač,nakonfigurovaný na dekódovanie dátových segmentových paketov pomocou schémy kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC).0008 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob vysielania najmenej jedného vysielacieho signálu, ktorý má dáta linky fyzickej vrstvy (PLP), clo prijímača, zahrnujúci LDPC kódovanie PLP dát a privedenie na výstup FECFrame mapovanie FECFrame na XFECFrame konšteláciou QAM vloženie záhlavia FECFrame pred XFECFrame vytvorenie najmenej jedného dátového segmentu na základe XFECFrame a záhlavia FECFrame časové vkladanie na úrovni dátového segmentu a frekvenčné vkladanie časovo vloženého dátového segmentu.0009 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania najmenej jedného vysielacieho signálu, ktorý má linku fyzickej vrstvy (PLP), zahrnujúci frekvenčné rozkladanie prijatého signálu časové rozkladanie frekvenčne rozloženého signálu na úrovni dátového segmentu privedenie na výstup dátových segmentových paketov PLP z dátového segmentu, pričom dátový segmentový paket obsahuje záhlavie získanie záhlavia z dátového segmentového paketu dekódovanie dátových segmentových paketov pomocou dekódovacej schémy LDPC (kontrola parity s nízkou hustotou).0010 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie principu vynálezu. Na výkresoch0011 Obrázok 1 zobrazuje priklad 64 K kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), používanej v európskej DVB-T.0012 Obrázok 2 zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).0013 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussíánu modiñkovaním 64-QAM, poživanej v DVB-T. 0014 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0015 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os l a os Q.0016 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modiñkovánia QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0017 Obrázok 7 zobrazuje príklad modifikovanej 64/256/1024/4096-QAM.0018 Obrázky 8 a 9 sú príkladom modiñkovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0019 Obrázky 10 a 11 sú príkladom modiñkovanej 256-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.0020 Obrázky 12 a 13 sú príkladom modiñkovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0021 Obrázky 14 a 15 sú príkladom modiñkovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0022 Obrázky 16 a 17 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0023 Obrázky 18 a 19 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0024 Obrázky 20 a 21 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0025 Obrázky 22 a 23 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0026 Obrázky 24 a 25 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0027 Obrázky 26 a 27 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC-3 Obrázky 28 a 29 sú príkladom moditíkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 30 a 31 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázok 32 zobrazuje príklad bitového mapovania modifikovanej QAM, kde je 256-QAM modiñkovaná pomocou BRGC. Obrázok 33 zobrazuje priklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byť obsiahnutá V základnom pásme (BB Base Band).Obrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie svkladanim bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje priklad použitia rôznych konštelácii.Obrázok 40 zobrazuje ďalší príklad prípadov, ked sa zvažuje kompatibilita medzi konvenčnými systémami.Obrázok 41 zobrazuje štruktúra rámca, ktorá zahrnuje preambulu na signalízovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.Obrázok 42 zobrazuje príklad vytvárača rámcov.Obrázok 43 zobrazuje priklad pilotnej vložky (404) zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 44 zobrazuje SP štruktúru.Obrázok 45 zobrazuje novú SP štruktúru alebo pilotný model (PP - Pilot Pattern) 5. Obrázok 46 zobrazuje navrhovanú štruktúru PP 5.Obrázok 47 zobrazuje vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 48 zobrazuje další vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 49 zobrazuje príklad profilu oneskorenie káblového kanála.Obrázok 50 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá používa z 56 a z 112. Obrázok 51 zobrazuje príklad modulátora, založenom na OFDM.Obrázok 52 zobrazuje priklad štruktúry preambuly.Obrázok 53 zobrazuje priklad dekódovania preambuly.Obrázok 54 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 55 zobrazuje ďalší príklad štruktúry preambuly.Obrázok 56 zobrazuje ďalší príklad dekódovania preambuly.Obrázok 57 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 58 zobrazuje priklad dekódovania L 1.Obrázok 59 zobrazuje priklad analógového procesora.Obrázok 60 zobrazuje príklad digitálneho prijímacieho systému.Obrázok 61 zobrazuje príklad analógového procesora. používaného v prijímači. Obrázok 62 zobrazuje príklad demodulátora.Obrázok 63 zobrazuje priklad syntaktického analyzátora rámcov.Obrázok 64 zobrazuje príklad demodulátora BlCM.4 Obrázok 65 zobrazuje priklad dekódovania LDPC použitím skrátenia/punktuovania. Obrázok 66 zobrazuje príklad výstupného procesora.Obrázok 67 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 68 zobrazuje priklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 69 zobrazuje novú opakovaciu frekvenciu bloku L 1 7,61 MHz.Obrázok 70 zobrazuje priklad signalizovaniá L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví rámca. Obrázok 71 zobrazuje preambulu a výsledok simulácie štruktúry L 1.Obrázok 72 zobrazuje príklad symbolového vkladača.Obrázok 73 zobrazuje príklad prenosu bloku L 1.Obrázok 74 zobrazuje ďalší priklad signalizovania L 1 prenášaného v záhlaví rámca. Obrázok 75 zobrazuje príklad frekvenčného alebo časového vkladania/rozkladania.Obrázok 76 zobrazuje tabuľku, analyzujúcu réžiu signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví FECFRAME v module (307) vkladania ModCod záhlavia na dátovej dráhe BICM modulu zobrazeného na obrázku 3.Obrázok 77 zobrazuje štruktúru záhlavia FECFRAME pre minimalizovanie réžie.Obrázok 78 zobrazuje charakteristiku bitovej chybovosti (BER - bit error rate) vyššie uvedenej ochrany L 1.Obrázok 79 zobrazuje príklady prenosového rámca a štruktúry F EC rámca. Obrázok 80 zobrazuje príklad signalízovania L.Obrázok 81 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 82 zobrazuje štruktúru signalizačného bloku L 1 .Obrázok 83 zobrazuje časové vkladanie L 1.Obrázok 84 zobrazuje priklad extrahovania modulácie a kódovej informácie.Obrázok 85 zobrazuje ďalší príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 86 zobrazuje priklad plánovania signalizačného bloku L 1, ktorý je prenášaný v preambule.Obrázok 87 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1, ked sa zvažuje zosilnenie výkonu. Obrázok 88 zobrazuje priklad signalizovania L 1.Obrázok 89 zobrazuje ďalší príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie. Obrázok 90 zobrazuje ďalší príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie. Obrázok 91 zobrazuje priklad predsynchronizácie L 1.Obrázok 92 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1 .Obrázok 93 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 94 zobrazuje priklad signalizačnej dráhy L 1.Obrázok 95 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 96 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 97 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 99 zobrazuje príklad signalizovanía L 1.Obrázok 99 zobrazuje priklad symbolového vkladaća.Obrázok 100 zobrazuje vkladaciu charakteristiku časového vkladača z obrázka 99. Obrázok 101 zobrazuje príklad symbolového vkladača.

MPK / Značky

MPK: H04L 27/34, H03M 13/00, H04H 20/76, H04L 5/00, H04H 20/65, H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: signálu, spôsob, prístroj, prijímania, vysielanie, prijímanie, vysielania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/115-e10453-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty