Vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu

Číslo patentu: E 19967

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie aprijímanie signálu, akonkrétnejšie, spôsobu na vysielanie aprijímanie signálu aprístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú filmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu a vysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) môže prijimat digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB - Digital Video Broadcasting) DVB-C 2 je treťou špecifikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C vyvinuté vroku 1994 je dnes nasadená vo viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity snízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) a BCH kódy (Bose-ChaudhuriHocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - Fon/vard Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Primerané schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnosť systému FEC. Tieto snímky rozšírené ozáhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slice). Na každý segment sa uplatňuje dvojrozmerné vkladanie (v časovej afrekvenčnej doméne), čo umožňuje, aby prijímač eliminoval dopad zhoršenia zhlukov a frekvenčne selektivne rušenie, ako je vnikaniejedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla velkosť dát, požadovaná používateľmi, alebo počet vysielacích kanálov.Dokument DVBTMC 21 50 sss 026 LGframestructure.pdf, Digitálne televízne vysielanie DVB - di ital video broadcasting, C/O EBU - 17 A Ancienne route - CH-1218 Grand Saconnex,eneva - vajčiarsko, 14. novembra 2008 (2008-11-14), XP 0178304991, opisuje štruktúru snímkypre viazanie kanálov vkontexte DVB-C 2 so selektívnym časovým vkladaním signallzačnýchinformácií vrstvy 1 vpreambulovej časti signálovej snímky, pričom preambulová časť obsahuje záhlavie modulované pomocou binárneho kíúčovania s posunom fázy (BPSK ~ binary phase shift keying) uvádzajúce príznak časového vkladania a počet vložených OFDM symbolov.0005 Akýkoľvek výskyt pojmu uskutočnenie v opise sa musí považovať za aspekt vynálezu,pričom vynález je definovaný v pripojených nezávislých nárokoch.0006 Preto sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0007 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania vysielacieho signálu do prijímača,pričom spôsob zahrnuje kódovanie preambulových dát selektivne časové vkladanie (Tl - time interleaving) kódovaných preambulových dát a privedenie na výstup Tl bloku vrstvy 1 (L 1 - layer 1) vytvorenie signálovej snímky na základe preambulových symbolov, pričom preambulové symboly zahŕňajú najmenej jeden TI blok L 1 a vsunuté záhlavie L 1 modulovanie signálovej snímky metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovanla (OFDM - orthogonal frequency division multiplexing) vysielanie modulovanej signálovej snímky, pričom záhlavie L 1 má informáciu oTl móde L,1 naznačujúcu, či uskutočniť alebo neuskutočnlť časové vkladanie pre kódované preambulové dáta. Spôsob vysielania je definovaný v nároku 1.-2 0008 Ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania vysielacieho signálu, pričom spôsob zahŕňa demodulovanie prijatého signálu metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM) získanie signálovej snímky z demodulovaných signálov, pričom signálová snímka obsahuje preambulové symboly a dátové symboly, pričom preambulové symboly obsahujú najmenej jeden Tl blok L 1 azáhlavie L 1, pričom Tl blok L 1 má signalizačné informácie na signalizovanie dátových symbolov selektívne časové rozkladanie Tl bloku L 1 adekódovanie časovo rozloženého TI bloku L 1, pričom záhlavie L 1 má informáciu o Tl móde L 1, naznačujúcu, či uskutočniť alebo neuskutočniť časové rozkladanie. Spôsob prijímania je definovaný v nároku 4.0009 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje vysielač, ako je definovaný vnároku 8. Vysielač obsahuje kódovač nakonfigurovaný na kódovanie preambulových dát časový vkladač nakonfigurovaný na selektívne časové vkladanie kódovaných preambulových dát a privádzanie na výstup TI blok vrstvy 1 (L 1) vytvárač snímok nakonfigurovaný na vytváranie signálovej snímky na základe preambulových symbolov, pričom preambulové symboly zahŕňajú najmenej jeden Tl blok L 1 a vsunuté záhlavie L 1 modulátor nakonfigurovaný na modulovanie signálovej snímky metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM) a vysielaciu jednotku nakonfigurovanú na vysielanie modulovanej signálovej snímky, pričom záhlavie L 1 má informáciu o TI móde L 1, naznačujúcu, či časový vkladač uskutoční alebo neuskutoční časové vkladanie.0010 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje prijímač, ako je definovaný v nároku 9. Prijímač obsahuje demodulator nakonfigurovaný na demodulovanie prijatého signálu metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM) syntaktický analyzátor snímok nakonfigurovaný na získanie signálovej snímky zdemodulovaných signálov, pričom signálová snímka zahŕňa preambulové symboly a dátové symboly, pričom preambulové symboly zahŕňajú najmenej jeden TI blok L 1 azáhlavie L 1, pričom Tl blok L 1 má signalizačné informácie L 1 na signalizovanie dátových symbolov časový rozkladač nakonfigurovaný na selektívne časové rozkladanie TI bloku L 1 dekódovač nakonfigurovaný na dekódovanie časovo rozloženého TI bloku L 1, pričom záhlavie L 1 má informáciu o TI móde L 1, naznačujúcu, či časový rozkladač uskutoční alebo neuskutoční časové rozkladanie.0011 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu asú začlenené vtejto prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresochObrázok 1 zobrazuje príklad 64 K kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), použivanej v európskej DVB-T.Obrázok 2 zobrazuje spôsob binámeho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussiánu modifikovaním 64-QAM, požlvanej v DVB-T. Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os I a os Q. Obrázok 6 zobrazuje spôsob modifikovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. Obrázok 7 zobrazuje priklad modifikovanej 64/256/1024/4096-QAM.Obrázky 8 a 9 sú príkladom modifikovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. Obrázky 10 a 11 sú príkladom modifikovanej 256-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.Obrázky 12 a 13 sú príkladom modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 14 a 15 sú príkladom modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 16 a 17 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 18 a 19 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 20 a 21 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 22 a 23 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 24 a 25 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 26 a 27 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 28 a 29 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 30 a 31 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázok 32 zobrazuje príklad bitového mapovania modifikovanej QAM, kde 256-QAM je modifikovaná pomocou BRGC.Obrázok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byť obsiahnutá vzákladnom pásme (BB - Base Band).Obrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie svkladanim bitov (BICM - Bit-lnterleaved Coded Modulation).0036 Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje príklad použitia rôznych konštelácií.Obrázok 40 zobrazuje další priklad prípadov, keď sa zvažuje kompatibilita medzi konvenčnými systémami.Obrázok 41 zobrazuje štruktúru snímky, ktorá zahrnuje preambulu pre signalizovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.Obrázok 42 zobrazuje príklad vytvárača snímok.Obrázok 43 zobrazuje príklad pilotnej vložky (404) zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 44 zobrazuje SP štruktúru.Obrázok 45 zobrazuje novú SP štruktúru alebo pilotný model (PP - Pilot Pattern) 5. Obrazok 46 zobrazuje navrhovanú štruktúru PP 5.Obrázok 47 zobrazuje vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou.Obrázok 48 zobrazuje další vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 49 zobrazuje príklad profilu oneskorenie káblového kanála.Obrázok 50 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá používa z 56 a z 112. Obrázok 51 zobrazuje príklad modulátora, založenom na OFDM.Obrázok 52 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 53 zobrazuje príklad dekódovania preambuly.Obrázok 54 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 55 zobrazuje další priklad štruktúry preambuly.. 4 Obrázok 56 zobrazuje další príklad dekódovania preambuly.Obrázok 57 zobrazuje prík|ad štruktúry preambuly.Obrázok 58 zobrazuje príklad dekódovania L 1.Obrázok 59 zobrazuje príklad analógového procesora.Obrázok 60 zobrazuje príklad digitálneho prijímacieho systému.Obrázok 61 zobrazuje príklad analógového procesora, používaného v prijímači. Obrázok 62 zobrazuje príklad demodulátora.Obrázok 63 zobrazuje príklad syntaktického analyzátora snímok.Obrázok 64 zobrazuje príklad demodulátora BlCM.Obrázok 65 zobrazuje prík|ad dekódovania LDPC použitím skrátenia/punktuovania. Obrázok 66 zobrazuje príklad výstupného procesora.Obrázok 67 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 68 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 69 zobrazuje novú opakovaciu frekvenciu bloku L 1 7,61 MHz.Obrázok 70 zobrazuje príklad signalizovania L 1. ktoré sa prenáša v záhlaví snímky. Obrázok 71 zobrazuje preambulu a výsledok simulácie štruktúry L 1.Obrázok 72 zobrazuje prík|ad symbolového vkladača.Obrázok 73 zobrazuje prík|ad prenosu bloku L 1.Obrázok 74 zobrazuje další prík|ad signalizovania L 1 prenášaného v záhlaví snímky. Obrázok 75 zobrazuje príklad frekvenčného alebo časového vkladania/rozkladania.Obrázok 76 zobrazuje tabuľku, analyzujúcu réžiu signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlavíFECFRAME v module vkladania ModCod záhlavia (307) na dátovej dráhe BlCM modulu zobrazeného na obrázku 3.Obrázok 77 zobrazuje štruktúru záhlavia FECFRAME na minimalizovanie réžie.Obrázok 78 zobrazuje charakteristiku bitovej chybovosti (BER - bit error rate) vyššie uvedenej ochrany L 1.Obrázok 79 zobrazuje príklady prenosovej snímky a štruktúry FECsnímky.Obrázok 80 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 81 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 82 zobrazuje štruktúru signalizačného bloku L 1.Obrázok 83 zobrazuje časové vkladanie L 1.Obrázok 84 zobrazuje príklad extrahovania modulácie a kódovej informácie.Obrázok 85 zobrazuje další príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 86 zobrazuje príklad plánovania signalizačného bloku L 1, ktorý je prenášaný v preambule. Obrázok 87 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1, ked sa zvažuje zosilnenie výkonu. Obrázok 88 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 89 zobrazuje ďalší príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie.Obrázok 90 zobrazuje ďalší príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie.Obrázok 91 zobrazuje príklad predsynchronizácie L 1.Obrázok 92 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.

MPK / Značky

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34

Značky: vysielanie, prijímanie, signálu, vysielacieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/114-e19967-vysielanie-a-prijimanie-vysielacieho-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu</a>

Podobne patenty