Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 7424

Dátum: 11.12.2008

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania aprijímanie signálu aprístroja na vysielanie a prijímanie signálu a konkrétnejšie spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit účinnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia získavajú filmy svysokým rozlišením (HD - high deñnition). Spokračujúcim vývojom kompresného algoritmu avysokého výkonu hardvéru sa v budúcnosti bude používateľom poskytovať lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV) môže prijimat signál digitálneho vysielania a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál.0003 S vývojom technológie digitálneho vysielania sa zvyšuje požiadavka po takej službe, akoje video signál a audio signál a postupne rastie velkosť dát požadovaných používateľom, alebo počet vysielacích kanálov.0004 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť účinnosť prenosu dát.0005 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob na vysielanie aprijímanie signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť schopnost bitov konñgurujúcich službu, korigovat chyby.0006 Ďalším cielom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné pohotovo prijimat vysielanú službu fyzickou vrstvou.0007 Podobne je tento vynález zameraný na spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré podstatnou mierou odstraňujú jeden alebo viac problémov kvôli obmedzeniam a nevýhodàm súvisiace doterajšej techniky.0008 Aby sa dosiahli tieto ciele a iné výhody a podľa účelu vynálezu, akoje tu včlenený a zoširoka opisaný, opisuje sa spôsob vysielania signálu.0009 Spôsob obsahuje konvertovanie obslužného toku na doručovanie služby do linky fyzickej vrstvy (PLP - physical layer pipe), usporiadanie PLP v najmenej jednom signálovom rámci časovofrekvenčného segmentovania (TFS - time-frequency slicing) avloženie informácií vrstvy 1 do úvodnej synchronizačnej skupiny (preambuly) signálového rámca TFS, modulovanie signálového rámca TFS pomocou schémy ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM orthogonal frequency division multiplexing) a privedenie modulovaného signálu na výstup a vysielanie modulovaného signálu cez najmenej jeden signál vysokofrekvenčného (RF - radio frequency) pásma. Tu spomenuté informácie vrstvy 1, vložené do preambuly signálového rámca,obsahujú index aktuálneho vysokofrekvenčného (RF) kanála v signálovom rámci TFS a identifikátor RF kanála prvého signálového rámca TFS, obsahujúceho PLP v nadrámci štruktúry TFS.0010 V ďalšom aspekte tohto vynálezu sa uvádza spôsob prijímania signálu. Spôsob obsahuje prijímanie signálu prvého frekvenčného pásma, získanie infonnácii vrstvy 1 z preambuly prvého signálového rámca časovo-frekvenčného segmentovania (TFS) prijatého signálu, pričom uvedené informácie vrstvy 1 obsahujú index aktuálneho vysokofrekvenčného (RF) kanála v signálovom rámci časovo-frekvenčného segmentovania (TFS - time-frequency slicing) a identifikátor vysokofrekvenčného (RF) kanála prvého signálového rámca TFS obsahujúceho linku fyzickej vrstvy (PLP) v nadrámci štruktúry TFS, syntaktické analyzovanie signálového rámca TFS pomocou informácii vrstvy 1 a získavanie PLP signálového rámca TFS, a konvertovanie PLP na obslužný tok.0011 V ďalšom aspekte tohto vynálezu sa uvádza prístroj na vysielanie signálu. Prístroj obsahuje kódovaciu a modulačnú jednotku nakonfigurovanú na kódovanie obslužného toku pre doručovanie služby schémou kódovanie korekcie chýb a vkladanie kódovaného obslužného toku, vytvárač rámcov nakonfigurovaného na mapovanie bítov vloženého obslužného toku na symboly linky fyzickej vrstvy (PLP), rozdelenie symbolov PLP na množstvo sub-PLP, usporiadanie sub-PLP do signálového rámca časovo-frekvenčného segmentovania (TFS) avloženie informácií vrstvy 1 do preambuly signálového rámce TFS, pričom informácie vrstvy 1 obsahujú index aktuálneho vysokofrekvenčného (RF) kanála v signálovom rámci časovo-frekvenčného segmentovania (TFS) a identifikátor RF kanála prvého signálového rámca TFS obsahujúceho PLP v nadrámci štruktúry TFS, modulátor nakonfigurovaný na modulovanie signálového rámca TFS pomocou schémy ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM) a na privádzanie modulovaného signálu na výstup, a vysielač nakonfigurovaný na vysielanie modulovaného signálu cez najmenej jeden RF signál.0012 V ďalšom aspekte tohto vynálezu sa uvádza prístroj na prijímanie signálu. Prístroj obsahuje prijímač nakonfigurovaný na prijímanie signálu prvého frekvenčného pásma, demodulátornakonfigurovaný na získavanie informácií vrstvy 1 z preambuly signálového rámca časovofrekvenčného segmentovania (TFS) prijatého signálu, pričom uvedené informácie vrstvy 1 obsahujú index aktuálneho vysokofrekvenčného (RF) kanála v signálovom rámci časovo-frekvenčného segmentovania (TFS) a identifikátor vysokofrekvenčného (RF) kanála obsahujúceho linku fyzickej vrstvy (PLP) v nadrámci štruktúry TFS, syntaktický analyzátor rámcov nakonfigurovaný na syntaktické analyzovanie signálového rámca TFS pomocou informácií vrstvy 1, na získavanie PLP signálového rámca TFS a na symbolové spätného mapovanie symbolov PLP na bity obslužného toku, a dekódovací demodulátor nakonfigurovaný na rozkladanie bitov obslužného toku a dekódovanie rozložených bitov obslužného toku pomocou schémy dekódovania korekcie chýb. 0013 identifikátor RF kanála prvého signálového rámca TFS, obsahujúci PLP v nadrámci štruktúry TFS, sa môže nastavit na kontigurovateľný parameter informácií vrstvy 1.0014 Multiplexovaný signálový rámec obsahuje identifikačné informácie vrátane cykiickej predpony a cykiickej prípony, na ktoré sa frekvenčne posúva užitočná časť.0015 Presnejšie, vynález sa týka spôsobu vysielania signálu, ako je uvedený v nároku a zodpovedajúceho prístroja, ako je uvedený v nároku 11. vynález sa taktiež týka spôsobu prijímania signálu. ako je uvedený v nároku 6 a zodpovedajúceho prístroja, ako je vedený v nároku 13.0016 Sprievodné výkresy ktoré sú obsiahnuté, aby poskytli ďalšie pochopenie vynálezu asú začlenené atvoria súčasť tejto prihlášky, ilustrujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s popisom slúžia na vysvetlenie principu vynálezu. Na výkresoch0017 Obrázok 1 je pohľad zobrazujúci signálový rámec pre vysielanie služby0018 Obrázok 2 je pohľad zobrazujúci štruktúru prvého pilotného signálu P 1 signálového rámca 0019 Obrázok 3 je pohľad zobrazujúci signalizačné okno0020 Obrázok 4 je schematický pohľad zobrazujúci uskutočnenie prístroja na vysielanie signálu 0021 Obrázok 5 je pohľad zobrazujúci príklad vstupného procesora 1100022 Obrázok 6 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie kódovacej a modulačnej jednotky Obrázok 7 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie vytváraća rámcov0023 Obrázok 8 je pohľad zobrazujúci prvý príklad pomeru symbolov, ked mapovače 131 a a 131 b vykonávajú hybridné symbolové mapovanie.0024 Obrázok 9 je pohľad zobrazujúci druhý príklad pomeru symbolov, ked mapovače 131 a a 131 b vykonávajú hybridné symbolové mapovanie0025 Obrázok 10 je pohľad zobrazujúci počet symbolov a počet bitov na bunkové slovo podľa schémy symbolového mapovania v normálnom móde kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC Iow-density parity-check)0026 Obrázok 11 je pohľad zobrazujúci ďalší príklad počtu symbolov podľa schémy symbolového mapovania v normálnom móde LDPC0027 Obrázok 12 je pohľad zobrazujúci ďalší príklad počtu symbolov podľa schémy symbolového mapovania v normálnom móde LDPC0028 Obrázok 13 je pohľad zobrazujúci počet symbolov podľa schémy symbolového mapovania v skrátenom móde LDPC0029 Obrázok 14 je pohľad zobrazujúci príklad počtu symbolov podľa schémy symbolového mapovania v skrátenom móde LDPC0030 Obrázok 15 je pohľad zobrazujúci ďalší príklad počtu symbolov podľa schémy symbolového mapovania v skrátenom móde LDPC0031 Obrázok 16 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie každého zo symbolových mapovačov 131 a a 131 b zobrazených na obrázku 70032 Obrázok 17 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie každého zo symbolových mapovačov 131 a a 131 b0033 Obrázok 18 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie symbolového mapovače0034 Obrázok 19 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie každého zo symbolových mapovačov 131 a a 131 b0035 Obrázok 20 je pohľad zobrazujúci koncepciu vkladania bitov bítovými vkladačmi 1312 a a 1312 b0036 Obrázok 21 je pohľad zobrazujúci prvý príklad počtu radov a stĺpcov pamätí bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 1315 a a 1315 b0037 Obrázok 22 je pohľad zobrazujúci druhý príklad počtu radov a stlpcov pamäti bitových vkladačov 1312 a a 1312 b podľa typov symbolových mapovačov 1315 a a 1315 b0038 Obrázok 23 je schéma zobrazujúca koncepciu ďalšieho uskutočnenia vkladania bitového3 0039 Obrázok 24 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie bitového vkladača0040 Obrázok 25 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie bitového vkladača0041 Obrázok 26 je pohľad zobrazujúci koncepciu demultiplexovania vstupných bitov demultiple×orov 1313 a a 1313 b0042 Obrázok 27 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie demultiplexovania vstupného toku pomocoudemultiplexora 0043 Obrázok 28 je pohľad zobrazujúci príklad demultiplexovania typu podľa spôsobu0044 Obrázok 29 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie demultlplexovania vstupného bitového toku podľa typu demultiplexovania0045 Obrázok 30 je pohľad zobrazujúci typ demultiplexovania, ktorý je určený podľa kódovej rýchlosti kódovanie korekcie chýb a spôsobu symbolového mapovania0046 Obrázok 31 je pohľad zobrazujúci príklad vyjadrenia spôsobu demultiplexovania pomocou rovnice0047 Obrázok 32 je pohľad zobrazujúci priklad mapovania symbolu pomocou symbolového mapovača0048 Obrázok 33 je pohľad zobrazujúci príklad viacdráhového kódovača signálov0049 Obrázok 34 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie modulátora0050 Obrázok 35 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie analógového procesora 1600051 Obrázok 36 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie prístroja na prijímanie signálov schopného prijímať signálový rámec0052 Obrázok 37 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie prijímača signálov0053 Obrázok 38 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie demodulátora0054 Obrázok 39 je pohľad zobrazujúci viacdráhový dekodér signálov0055 Obrázok 40 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie syntaktického analyzátora rámcov0056 Obrázok 41 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie každého zo spätných mapovačov symbolov 247 a a 247 p0057 Obrázok 42 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie každého zo spätných symbolových mapovačov 247 a a 247 p0058 Obrázok 43 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie každého zo spätných symbolových mapovačov 247 a a 247 p0059 Obrázok 44 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie každého zo spätných symbolových mapovačov 247 a a 247 p0060 Obrázok 45 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie multiplexovania demultiplexovaného podtoku0061 Obrázok 46 je pohľad zobrazujúci priklad dekódovacej a demodulaćnej jednotky0062 Obrázok 47 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie výstupného procesora0063 Obrázok 48 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie prístroje na vysielanie signálov pre vysielanie signálového rámca0064 Obrázok 49 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie pristroje na prijlmanie signálov pre prijímanie signálového rámca0065 Obrázok 50 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie štruktúry prvého pilotného signálu0066 Obrázok 51 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie detegovania signálu preambuly zobrazeného na obrázku 50 a odhadovania posunu času a posunu frekvencie0067 Obrázok 52 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie štruktúry prvého pilotného signálu 0068 Obrázok 53 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie detegovania pn/ého pilotného signálu zobrazené na obrázku 52 a merania posunu času a posunu frekvencie0069 Obrázok 54 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie detegovania prvého pilotného signálu a merania posunu času a posunu frekvencie pomocou detegovaného výsledku0070 Obrázok 55 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie štruktúry prvého pilotného signálu 0071 Obrázok 56 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie detegovania prvého pilotného signálu0072 Obrázok 57 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie štruktúry prvého pilotného signálu 0073 Obrázok 58 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie spôsobu vysielania signálu0074 Obrázok 59 je pohľad zobrazujúci uskutočnenie spôsobu prijímania signálu a0075 Obrázok 60 je bloková schéma zobrazujúca uskutočnenie identifikovania prvého pilotného signálu a odhadnutia posunu v demodulačnom procese.0076 Obrázok 61 je pohľad zobrazujúci štruktúru signálového rámca0077 Obrázok 62 je pohľad zobrazujúci dva módy signálového rámca.4 0078 Obrázok 63 je pohľad zobrazujúci príklad plánovania PLP v jednotke signálových rámcov 0079 Obrázok 64 je pohľad zobrazujúci štruktúru signálového rámca pomocou plánovacích informácií0080 Obrázok 65 je pohľad zobrazujúci plánovacie informácie obsiahnuté v informáciách vrstvy 1 0081 Obrázok 66 je pohľad zobrazujúci nadrámec (super frame), zahŕňajúci množstvo PLPpomocou informácii o plánovaní zobrazených na obrázku 650082 Obrázok 67 je pohľad zobrazujúci informácie o plánovaní obsiahnuté vo vrstve 10083 Obrázok 68 je pohľad zobrazujúci nadrámec zahŕňajúci množstvo PLP pomocou informácií o plánovaní zobrazených na obrázku 670084 Obrázok 69 je pohľad zobrazujúci príklad získania PLP podľa spôsobu plánovania0085 Obrázok 70 je pohľad zobrazujúci ďalší príklad získavania PLP podľa spôsobu plánovania 0086 Obrázok 71 je pohľad zobrazujúci ďalší príklad získavania PLP podľa spôsobu plánovania 0087 Obrázok 72 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie spôsobu vysielania signálu0088 Obrázok 73 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie spôsobu prijímania signálu0089 Obrázok 74 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie spôsobu vysielania signálu0090 Obrázok 75 je pohľad zobrazujúci ďalšie uskutočnenie spôsobu prijímania signálu0091 Obrázok 76 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie spôsobu vysielania signálu0092 Obrázok 77 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie spôsobu prijímania signálu0093 Obrázok 78 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie spôsobu vysielania aprijímania signálu0094 Obrázok 79 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie spôsobu vysielania a prijímania signálu0095 Obrázok 80 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie spôsobu vysielania aprijímania signálu a0096 Obrázok 81 je pohľad zobrazujúci dalšie uskutočnenie spôsobu vysielania aprijímania signálu.0097 Teraz detailne odkážeme na výhodné uskutočnenia vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch. Vždy, keď je to možné. sa vo všetkých výkresoch na označenie rovnakých alebo podobných dielov použijú rovnaké vzťahové značky.0098 V nasledovnom opise pojem služba znamená buď obsah vysielania. ktorý možno vysielať/prijimat prístrojom na vysielanie/prijímanie signálu, alebo poskytnutie obsahu.0099 Pred opisom prístroja na vysielanie a prijímanie signálu podľa uskutočnenia tohto vynálezu,opíše sa signálový rámec. ktorý vysiela a prijíma pristroj na vysielanie a prijímanie signálu podľa uskutočnenia tohto vynálezu.0100 Obrázok 1 zobrazuje signálový rámec na vysielanie služby podľa tohto vynálezu.0101 Signálový rámec zobrazený na obrázku 1 zobrazuje príklad signálového rámca pre vysielanie vysielacej služby. obsahujúcej audio/video (A/V) toky. Vtomto prípade je jediná služba multiplexovaná v časovom a frekvenčnom kanále a multiplexovaná služba sa vysiela. Vyššie uvedená schéma vysielania signálu sa nazýva schéma časovo-frekvenčného segmentovania (TFS- time-frequency slicing). Príklad takejto schémy podľa doterajšieho stavu techniky sa dá nájsť včlánku Výkonnostné výhody časovo-frekvenčne segmentovaných systémov autorov Mark J. Karol a kol. Vporovnani sprípadom, v ktorom sa prenáša jediná služba iba do jediného vysokofrekvenčného (RF) pásma, prístroj na vysielanie signálu podľa tohto vynálezu vysiela signálovú službu cez najmenej jedno RF pásmo (pravdepodobne viacero RF pásiem) tak, že môže ziskat štatistický zisk multlplexovania. schopný vysielat omnoho viac služieb. Prístroj na vysielanie/prijímanie signálu vysiela/prijíma signálovú službu cez viacero RF kanálov tak, že môže získať zisk frekvenčnej diverzity.0102 Prvá až tretia služba (služby 1 až 3) sa vysielajú do štyroch RF pásiem (RF 1 až RF 4). Avšak tento počet RF pásiem atento počet služieb bol uvedený len pre ilustračné účely tak, že podľa potreby možno taktiež použit iné počty. Dva referenčné signály (t.j. prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (P 2 sú umiestnené vzačiatočnej časti signálového rámca. Napríklad vprípade pásme RF 1 prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (P 2) sú umiestnené v zaćiatočnej časti signálového rámca. Pásme RF 1 obsahuje tri úseky (sloty) súvisiace so službou 1, dva sloty súvisiace so službou 2 ajeden slot súvisiaci so službou 3. Sloty súvisiace sostatnými službami možno taktiež umiestniť vostatných slotoch (sloty 4 až 17), umiestnenými za jediným slotom súvisiacim so službou 3.0103 Pásmo RF 2 obsahuje prvý pilotný signál (P 1), druhý pilotný signál (P 2) a ostatné sloty 13 až 17. Okrem toho pásmo RF 2 obsahuje tri sloty súvisiace so službou 1, dva sloty súvisiace so službou 2 a jediný slot súvisiaci so službou 3.

MPK / Značky

MPK: H04B 7/26, H04L 27/26, H04L 5/00

Značky: vysielanie, vysielania, spôsob, prijímania, prístroj, signálu, prijímanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/113-e7424-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty