Anti-CD33 protilátky a spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie ich využitím

Číslo patentu: E 19064

Dátum: 05.11.2003

Autori: Tavares Daniel, Hoffee Mary, Lutz Robert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka protilátok, ktoré sa viažu na CD 33. Vynález sa predovšetkým týka anti-CD 33 protilátok, fragmentov ahomológov spomínaných protilátok, humanizovaných aupravených variantov spomínaných protilátok, funkčných ekvivalentov avylepšených variantov spomínaných protilátok, imunokonjugátov akompozícií obsahujúcich spomínané protilátky aich použitie pri diagnostických,výskumných a terapeutických aplikáciách.0002 V ďalšom aspekte sa vynález týka polynukleotidu kódujúceho protilátky,vektorov nesúcich polynukleotidy, hostiteľských buniek transfonnovaných0003 Antígén diferenciácie leukocytov CD 33 je 364 aminokyselín dlhý transmembránový glykoproteín so sekvenčnou homológiou k členom rodiny sialoadhezínov, zahrnujúci myelín-asociovaný glykoproteín a CD 22 aj samostatný sialoadhezín (S. Peiper, 2002, Leucocyte Typing VII, White Cell Differentiation, Antigens,Proceedings of the Seventh International Workshop and Conference, Oxford University Press, str. 777).0004 Expresia CD 33 sa zdá byť vysoko špecifickou pre hematopoetický kompartment,silne ho exprimujú myeloidné prekurzorové bunky (S. Peiper, 2002). Je exprimovaný myeloídnými progenitorovými bunkami, ako sú SFU-GEMM, CFU-GM, CFU-G a BFUE, monocyty/makrofágy, prekurzory granulocytov, napríklad promyelocyty amyelocyty,napriek tomu je expresia znížená pri maturácii a diferenciácii, a maturované granulocyty,aj keď je úroveň expresie nízka (S. Peiper, 2002).0005 Na druhej strane sa zdá, že pri pluripotentných hematopoetických kmeňových bunkách, z ktorých vznikajú in vitro blastové kolónie (Leary, A. G. a kol., 1987, Blood 69953) a ktoré indukujú dlhodobé hematopoetické dreňové kultúry (Andrews R. G. a kol.,1989, .I Exp. Med. 16921721 Sutherland, H. J. akol. 1989, Blood 74 l 563) kexpresii CD 33 nedochádza.0006 Aj keď špecifická funkcia CD 33 je neznáma, jeho homológia k sialoadhezínu naznačuje, že hrá rolu pri väzbe uhľovodíkov charakteristickej pre rodinu lektínov, pričom táto rola bola neskôr potvrdená (S. Peiper, 2002).0007 Dôležité je, že anti-CD 33 monoklonálne protilátky preukázali, že CD 33 je exprimovaný bunkami klonogénnej akútnej myeloidnej leukémie (AML) vo viac než 80 prípadoch u ľudí (LaRussa, V. F. a kol., 1992, Exp. Hematol. 202442-448).0008 Kvôli selektívnej expresii CD 33 boli navrhnuté imunokonjugáty, ktoré kombinujú cytotoxicke liečivá s monoklonálnymi protilátkami, ktoré špecificky rozpoznávajú a viažu sa na CD 33, ato na použitie pri selektívnom cielení na AML bunky. Takéto terapie predpokladajú, že kmeňové bunky a základné hematopoetické progenitory zostanú zachované. Imunokonjugáty, ktoré využívajú anti-CD 33 protilátky, zahrnujú anti-CD 33 ricínové imunokonjugáty, uktorých sa ukázalo, že sú pre AML bunky vysoko letálne(Roy, D. C. a kol., 1991, Blood 7722404 Lambert, J. M. a kol., 1991, Bíochemistry 3013234) apiitom stále šetria kmeňové bunky, ktoré podporujú normálnu hematopoézu a obnovenie hematopoézy (LaRussa, V. F. a kol., 1992, Exp. Hematol. 201442-448). 0009 Ďalšie štúdie využívajúce imunokonjugáty ukázali rýchle zacielenie rádioaktívne značených anti-CD 33 protilátok na leukemické blastové bunky v periférnej krvi a kostnej dreni, pokiaľ boli aplikované i.v. (Scheinberg, D.A. a kol., 1991, J. Clin. Oncol. 9478-490 Schwartz, M. A. a kol., 1993, J. Clin. Oncol. ll 294 -303). Rýchla internalizácia protilátky Cieľovou bunkou bola pozorovaná taktiež pri in vitro štúdiách (Tanimot, M. a kol., 1989,Leukemia 3 339-348 Divgí, C. R. a kol., 1989, Cancer Res. Suppl. Vol. 30404 a). Hodnotenie humanízovanej anti-CD 33 protilátky konjugovanej so silným protinádorovým antibiotikom kalicheamicínom (Gemtuzumab ozogamicin) v preklinických štúdiách preukázalo špecifické zabíjanie leukemických buniek v bunkových kultúrach HL-60, HL 60 nádorových štepoch myší a vzorkách kostnej drene pacientov s AML (Hamann, P. R. a kol., 2002, Bioconjugate Chem. 13 47-58).0010 Na základe pozitívnych výsledkov z preklinickej štúdie Lutz a kol. Eradication of acute myeloid leukemia turnor xenograñ by an anti-CD 33-DMl immunoconjugate. Proceedings of the Annual meeting of the American Association for Cancer Research,New York, NY, vol. 43, 1 March 2002 (2002-03-01), strana 912, ktorá zverejňuje, že myšia My 9-6 protílátka konjugovaná smaytanzínovým liečivom DM 1 (My 9-6-DM 1) vykazuje silnú antigén-špecifickú toxicitu voči nádorovým štepom myeloidnej leukémie,bol Gemtuzumab ozogamicin hodnotený v I. a Il. fáze klinických štúdií. V I. Fáze štúdiebola ako významnejšia toxicita pozorovaná myelosupresia, a to kvôli expresii CD 33 namyeloidných progenitorových bunkách (Sievers, E. L. a kol., 1999, Blood 93 3678-3684 Sievers E. L. a kol., 2001, J. Clin. Oncol. 19 3244-3254). Il. fáza štúdie s dávkou 9 mg/m 2 i.v. vpriebehu 4 hodin s opakovaním po 14 dňoch poskytla 30 rýchlosť odpovede.Marketingové schválenie Gemtuzumab ozogamicinu bolo udelené FDA v máji 2000 s indikáciou pre liečbu pacientov s CD 33 pozitívnou AML V prvom relapse, ktori majú 60 aviac rokov aktorí nie sú zvažovanými kandidátmi na cytotoxickú chemoterapiu. Postmarketingové správy naznačilí možnosť významnej toxicity, obzvlášť venookluzívnej choroby (VOD), čo viedlo k preskúmaniu a zahájeniu programu sledovania pacientov. Väčšina tejto toxicity môže byť spojená so zložkou liečiva kalicheamicínom, pri ktorom sa ukázalo, že vpreklinických modeloch spôsobuje hepatotoxicitu, apreto toxícita nemusí byť priamym následkom cielenia na CD 33.0011 Zatiaľ čo vyššie diskutované výsledky naznačujú, že imunokonjugáty obsahujúce anti-CD 33 protilátku a cytotoxické liečivo môžu byť pri liečbe AML úspešné, sú potrebné imunokonjugáty, ktoré sú zároveň bezpečné a účinné. Predkladaný vynález sa riadi týmito0012 V súlade s tým je predmetom predkladaného vynálezu stanoviť protilátky, ktoré sa špecificky viažu na CD 33 a ktoré sa dajú využiť pri liečbe AML, ako je definované0013 Vprvom uskutočnení je preto stanovená protilátka alebo jej epitop-viažúci fragment, ktorá má schopnosť väzby na CD 33, ako je definované v priložených nárokoch. 0014 V druhom uskutočnení sa popis týka myšej protilátky My 9-6, ktorá je tu plne charakterizovaná sohľadom na aminokyselinové sekvencie variabilných oblastí jej ľahkého iťažkého reťazca, cDNA sekvencie génov pre variabilné oblasti ľahkého aťažkého reťazca, identifikáciu ich CDR (oblastí určujúcich komplementaritu,complementarity-detennining regions), identifikáciu ich povrchových aminokyselín a spôsobu ich expresie v rekombinantnej forme.0015 V treťom uskutočnení sú stanovené humanizované alebo upravené verzie My 9-6 protilátky, kde zvyšky vystavené na povrchu protilátky My 9-6 alebo ich epitop-viažúcich fragmentov sú pri ľahkých iťažkých reťazcoch nahradené podobnejšími známymi ľudskými povrchovými zvyškami, ako je definované vpriložených nárokoch. Takétohumanizované protilátky môžu mat vporovnaní sľudskou My 9-6 ako terapeutíckýmalebo diagnostickým činidlom zvýšený účinok. Humanizované varianty protilátky My 9-6 sú tu takisto plne charakterizované s ohľadom na ich príslušné aminokyselinové sekvencie variabilných oblastí ľahkého aj ťažkého reťazca, DNA sekvencie génov pre variabilné oblasti ľahkého aj ťažkého reťazca, identifikáciu CDR, identifikáciu ich povrchových aminokyselín a popis spôsobov ich expresie v rekombinantnej forme.0016 V ďalšom uskutočnení sú stanovené protilátky, ako je definované V priložených nárokoch, alebo ich epítop-viažúce fragmenty obsahujúce najmenej jednu oblasť určujúcu komplementaritu, ktorá má amínokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny skladajúcej sa zo SEQ ID NO 1-6SYYIH (SEQ ID N 021) VIYPGNDDISYNQKFXG (SEQ ID NO 2), pričom x je K alebo Q,EVRLRYFDV (SEQ ID N 03),KSSQSVFFSSSQKNYLA (SEQ ID N 04),WASTRES (SEQ ID N 015),HQYLSSRT (SEQ ID NO 6), a má schopnosť väzby na CD 33.0017 V ďalšom uskutočnení sú stanovené protilátky, ako je definované vpriložených nárokoch, alebo ich epitop-víažúcich fragmenty obsahujúce najmenej jednu variabilnú oblasť ťažkého reťazca anajmenej jednu variabilnú oblasť ľahkého reťazca, pričom spomínaná variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahuje tn oblastí určujúcekomplementaritu, ktoré majú amínokyselinovú sekvenciu predstavovanú SEQ ID NO 1 3, SYYII-I (SEQ ID N 021) VIYPGNDDISYNQKFXG (SEQ ID NO 2), pričom x je K alebo Q,EVRLRYFDV (SEQ ID N 023), a pričom spomínaná variabilné oblasť ľahkého ret°azca obsahuje tri oblasti určujúce komplementaritu, ktoré majú amínokyselinovú sekvenciu predstavovanú SEQ IDNO 4 6, KSSQSVFFSSSQKNYLA (SEQ ID NO 4), WASTRES (SEQ ID N 015), HQYLSSRT (SEQ ID NO 6).

MPK / Značky

MPK: C12N 5/16, A61K 39/40, A61K 39/395, C07H 21/04, C12N 15/00, A61K 39/44

Značky: využitím, spôsob, leukémie, myeloidnej, akútnej, anti-cd33, protilátky, liečby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/113-e19064-anti-cd33-protilatky-a-sposob-liecby-akutnej-myeloidnej-leukemie-ich-vyuzitim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Anti-CD33 protilátky a spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie ich využitím</a>

Podobne patenty