Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 10418

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 pis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú filmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu a vysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) môže prijímať digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb. ako aj video signál a audio signál. Digitálne televízne vysielanie (DVB) Európskeho inštitútu telekomunikačných noriem (ETSI - European Telecommunications Standards Institute), Štruktúra rámcovania,kanálové kódovanie a modulácia pre digitálny terestriálny televízny vysielací systém druhej generácie (Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestríal television broadcasting system) (DVB-T 2), jún 2008, opisuje kódovanie a moduláciu kanálov služieb digitálnej televízie.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB - Digital Video Broadcasting) DVB-C 2 je treťou špecifikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C vyvinuté v roku 1994 je dnes nasadené vo viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie, DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity snízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) aBCH kódy (Bose-ChaudhuriHocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - Forward Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Primerané schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnosť systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slice). Na každý segment sa uplatňuje dvojrozmerné vkladanie (v časovej afrekvenčnej doméne), čo umožňuje, aby prijímač eliminoval dopad zhoršenia zhlukov a frekvenčne selektívne rušenie, ako je vnikanie jedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológii digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkosť dál, požadovaná používateľmi, alebo počet vysielaclch kanálov.0005 Preto sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiace techniky.0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania vysielacieho signálu do prijímača,pričom spôsob zahrnuje kódovanie preambulových dát časové vkladanie kódovaných preambulových dát spôsobom skrúcania riadkov a stĺpcov, pričom spôsob skrúcania riadkov a stĺpcov zahrnuje sériové zapisovanie vstupných buniek do vkladacej pamäti v diagonálnom smere a ich sériové naćitavanie po riadkoch bez toho, aby sa do úvahy brali pozicie pilotov vytvorenie signálového rámca založeného na časovo vložených preambulových dátach modulovanie signálového rámca spôsobom ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a vysielanie modulovaného signálového rámca.0007 Ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania vysielacieho signálu, pričom spôsob zahrnuje demodulovanie prijatého signálu spôsobom ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM) získanie signálového rámca z demodulovaných signálov. pričom signálový rámec obsahuje preambulové symboly a dátové symboly, pričom preambulové symboly majú signalizačnú informáciu L 1 na signalizovanie dátových symbolov časové rozkladanie-2 preambulových symbolov pomocou skrúcania riadkov a stlpcov, pričom spôsob skrúcania riadkov a stĺpcov zahrnuje zapisovanie vstupných buniek do vkladacej pamäti v diagonálnom smere a ich sériové načitavanie po riadkoch, pričom časové vkladanie sa dalej uskutočňuje bez toho, aby sa do úvahy brali pozície pilota spätné mapovanie časovo rozlozených preambulových symbolov na bity a dekódovanie bitov skrátenou a punktuovanou dekódovacou schémou LDPC (kontrola parity s nízkou hustotou).0008 Ešte dalšl aspekt tohto vynálezu poskytuje vysielač na vysielanie vysielacieho signálu do prijímača, ktorý zahrnuje kódovač na kódovanie preambulových dát časový vkladač. nakonfigurovaný na časové vkladanie kódovaných preambulových dát pomocou skrúcania riadkov a stlpcov, v ktorom sa vstupné bunky sériovo zapisujú do vkladacej pamäti v diagonálnom smere a sériovo sa načítavajú po riadkoch, pričom časové vkladanie sa dalej uskutočňuje bez zvažovania pozicie pilota vytvárač ramcov, nakonfigurovaný na vytvorenie signàlového rámca na základe časovo vložených preambulových dát modulátor, nakonfigurovaný na modulovanie signálového rámca spôsobom ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM) a vysielaciu jednotku, nakonñgurovanú na vysielanie modulovaného signálového rámca.0009 Ešte ďalšl aspekt tohto vynálezu poskytuje prijímač na prijímanie vysielacieho signálu,pričom prijímač zahrnuje demodulátor, nakonfigurovaný na demodulovanie prijatého signálu spôsobom ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM) syntaktický analyzátor rámcov, nakonfigurovaný na získanie Signálové-ho rámca z demodulovaných signálov, pričom signálový rámec obsahuje preambulové symboly a dátové symboly, pričom preambulové symboly majú signalizačné informácie L 1 na signalizovanie dátových symbolov časový rozkladač,nakonfigurovaný na časové rozkladanie preambulových symbolov pomocou skrúcania riadkov a stlpcov, pričom vstupné bunky sa sériovo zapisujú do vkladacej pamati v diagonálnom smere a sériovo sa načltavajú po riadkoch, pričom časové vkladanie sa ďalej uskutočňuje bez zvažovania pozicie pilota spätný mapovač, nakonfigurovaný na spätné mapovanie časovo rozložených preambulových symbolov na bity a dekódovač. nakonñgurovaný na dekódovanie bitov skrátenou a punktuovanou dekódovacou schémou LDPC (kontrola parity s nízkou hustotou).0010 Priložené výkresy. ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláška a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie principu vynálezu. Na výkresoch0011 Obrázok 1 zobrazuje priklad 64 K kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), používanej v európskej DVB-T.0012 Obrázok 2 zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).0013 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussiánu modifikovaním 64-QAM, poživanej v DVBT.0014 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0015 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os l a os Q.0016 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modifikovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0017 Obrazok 7 zobrazuje príklad modiñkovanej 64/256/1024/4096-QAM. 0018 Obrázky 8 a 9 sú príkladom modiñkovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.0019 Obrázky 10 a 11 sú príkladom modifikovanej ZSG-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.0020 Obrázky 12 a 13 sú príkladom modifikované 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (0 ~ 511).0021 Obrázky 14 a 15 sú príkladom modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového paru BRGC (512 ~ 1023).-3 Obrázky 16 a 17 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového paru BRGC (0 ~ 511).Obrázky 18 a 19 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (512 ~ 1023).Obrázky 20 a 21 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (1024 ~ 1535).Obrázky 22 a 23 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (1536 ~ 2047).Obrázky 24 a 25 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (2048 ~ 2559).Obrázky 26 a 27 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (2560 ~ 30711).Obrázky 28 a 29 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (3072 ~ 3583).Obrázky 30 a 31 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (3584 ~ 4095).Obrázok 32 zobrazuje priklad bitového mapovania modiñkovanej QAM, kde 256-QAM je modiñkovaná pomocou BRGC.Obrázok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje priklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byt obsiahnutá v základnom pásme (BB Base Band).Obrázok 37 zobrazuje priklad kódovanej modulácie s vkladaním bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje priklad skrátenéholpunktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje priklad použitia rôznych konštelácii.Obrázok 40 zobrazuje ďalší príklad prípadov, keď sa zvažuje kompatibilita medzi konvenčnými systémami.Obrázok 41 zobrazuje štruktúra rámca, ktorá zahrnuje preambulu pre signalizovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.Obrázok 42 zobrazuje priklad vytvarača rámcov.Obrázok 43 zobrazuje príklad pilotnej vložky (404) zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 44 zobrazuje SP štruktúru.Obrázok 45 zobrazuje novú SP štruktúru alebo pilotný model (PP - Pilot Pattern) 5. Obrázok 46 zobrazuje navrhovanú štruktúru PP 5.Obrázok 47 zobrazuje vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou.Obrázok 48 zobrazuje ďalší vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 49 zobrazuje príklad profilu oneskorenie káblového kanála.Obrázok 50 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá použlva z 56 a z 112. Obrázok 51 zobrazuje priklad modulátora, založenom na OFDM.Obrázok 52 zobrazuje priklad štruktúry preambuly.Obrázok 53 zobrazuje priklad dekódovania preambuly.4 Obrázok 54 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly.Obrázok 55 zobrazuje další priklad štruktúry preambuly.Obrázok 56 zobrazuje ďalší príklad dekódovania preambuly.Obrázok 57 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 58 zobrazuje prík|ad dekódovania L 1.Obrázok 59 zobrazuje príklad analógového procesora.Obrázok 60 zobrazuje príklad digitálneho prijímacieho systému.Obrázok 61 zobrazuje priklad analógového procesora, používaného v prijlmači. Obrázok 62 zobrazuje prík|ad demodulátora.Obrázok 63 zobrazuje príklad syntaktického analyzátora rámcov.Obrázok 64 zobrazuje príklad demodulátora BICM.Obrázok 65 zobrazuje príklad dekódovania LDPC použitím skrátenia/punktuovania. Obrázok 66 zobrazuje priklad výstupného procesora.Obrázok 67 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 68 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 69 zobrazuje novú opakovaciu frekvenciu bloku L 1 7,61 MHz.Obrázok 70 zobrazuje priklad signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlavl rámca. Obrázok 71 zobrazuje preambulu a výsledok simulácie štruktúry L 1.Obrázok 72 zobrazuje príklad symboloveho vkladača.Obrázok 73 zobrazuje príklad prenosu bloku L 1.Obrázok 74 zobrazuje ďalší prík|ad signalizovania L 1 prenášaného v záhlaví rámca. Obrázok 75 zobrazuje príklad frekvenčného alebo časového vkladania/rozkladania.Obrázok 76 zobrazuje tabulku, analyzujúcu réžiu signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví FECFRAME v module vkladanie ModCod záhlavia 307 na dátovej drahe BlCM modulu zobrazeného na obrázku 3.Obrázok 77 zobrazuje štruktúru záhlavia FECFRAME pre minimalizovanie réžie.Obrázok 78 zobrazuje charakteristiku bitovej chybovosti (BER - bit error rate) vyššie uvedenej ochrany L 1.Obrázok 79 zobrazuje príklady prenosového rámca a štruktúry F EC rámca. Obrázok 80 zobrazuje príklad signalizovania L.Obrázok 81 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 82 zobrazuje štruktúru signalizačného bloku L 1 .Obrazok 83 zobrazuje časové vkladanie L 1.Obrazok 84 zobrazuje priklad extrahovania modulácie a kódovej informácie. Obrázok 85 zobrazuje další priklad predsignalizovania L 1.Obrázok 86 zobrazuje prík|ad plánovania signalizačného bloku L 1. ktorý je prenášaný v preambule.Obrázok 87 zobrazuje priklad predsignalizovania L 1, keď sa zvažuje zosilnenie výkonu. Obrázok 88 zobrazuje príklad signalizovania L 1. Obrázok 89 zobrazuje ďalší priklad extrakcie modulacie a kódovej informácie.

MPK / Značky

MPK: H04L 1/00, H04H 20/76, H04L 5/00, H04H 20/65, H04L 27/34, H03M 13/00, H04L 27/26

Značky: prijímanie, prístroj, signálu, spôsob, prijímania, vysielania, vysielanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/112-e10418-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty