Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka bifenylsulfónamidov vzorca Ikde substituenty majú nižšie uvedený významR 2, R 3. R 4, R 5 sú navzájom nezávisle vodík, halogén, C 1-C 4-alkyI,halogénmetyl, C 1-C 4-alkoxy, halogénmetoxy, C 1-C 4-aIkyltio, C 1-C 4-aIkyIamino alebo di(C 1-C 4-alkyl)aminoR 6, R 7 sú navzájom nezávisle vodík, hydroxy, kyano, nitro, amino, halogén, C 1 Cg-alkyl, Ci-Cs-haloalkyl, Cq-Cg-alkoxy, C 1-C 5-haloaIkoxy, C 1-Ce-a|kyltio, (01-04 alkyI)karbonyI, (C 1-C 4-alkoxy)karbonyl, -C(R°)NOR 9, C 1-C 4-alkyIamino, di(C 1-C 4 aIkyl)amino, (C 1-C 4-alkyl)aminokarbonyI, di(C 1-Cą-alkynaminokarbonyl, fenyl alebo fenoxy, kde kruhy môžu niesť jednu až tri skupiny RW, alebodva radikály R 6 alebo dva radikály R 7 spolu sdvoma susednými kruhovými členmi fenylového kruhu, na ktorý sú naviazané, môžu tvorit prikondenzovaný cyklopentyl, cyklohexyl alebo fenyl, pričom tieto prikondenzované kruhy môžu tiež niesť jeden alebo dva radikály RWm je nula, 1, 2, 3 alebo 4 n je nula, 1, 2, 3, 4 alebo 5 s výhradou, že m a n nie sú súčasne nula, ak R 2, R 3, R a R 5 sú súčasne vodíkyaN-oxidy apoľnohospodársky prijateľné soli aveterinárne prijateľné soliOkrem toho sa vynález týka postupov na prípravu týchto zlúčenín, kompozícii obsahujúcich tieto zlúčeniny aich použitia na kontrolu fytopatogénnych škodlivýchPredložený vynález sa týka aj použitia bifenylsulfónamidov l na boj so škodcami- článkonožcami (škodlivými článkonožcami) a na ochranu materiálov proti napadnutiualebo zničeniu týmito škodcami.v uvedených publikáciách sú vhodné na kontrolu škodlivých plesní.Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sa líšia od zlúčenín opísaných vo W 0 2005/033081 substitúciou na bifenylovej skupine.V mnohých prípadoch je však ich pôsobenie neuspokojivé. Vzhľadom na to je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť zlúčeniny so zlepšeným pôsobením a/aleboZistili sme, že tento cieľ sa dosahuje zlúčeninami deñnovanými na začiatku. Ďalej sme našli postupy a interrnediáty na ich prípravu, kompozície s ich obsahom a spôsoby kontroly škodlivých piesní pomocou zlúčenín I.V porovnaní so známymi zlúčeninami majú zlúčeniny vzorca I zvýšenú účinnosťZlúčeniny I, ich Ną-oxidy» aprekvapujúco vhodné aj na kontrolu škodlivýchčlánkonožcov, najmä na boj s hmyzom. Zlúčeniny I, ich N-oxidy a soli sú vhodné aj na kontrolu pavúkovcov.Pojem boj vtu použlvanom význame zahŕňa kontrolu, t.j. zabíjanie škodcov atiež ochranu rastlín, neživých materiálov alebo semien pred atakom aleboVzhľadom na to vynález ďalej poskytuje kompozície na boj s takými škodcami,s výhodou vo forme priamo postrekovatelných roztokov, emulzií, pást, olejových dlsperzií, práškov, materiálov na posýpanie, hrubších práškov alebo granúl, ktoré obsahujú pesticídne účinné množstvo aspoň jednej zlúčeniny vzorca l alebo aspoň jedného jej N-oxidu alebo soli a aspoň jeden nosič, ktorý môže byt kvapalný a/alebo tuhý a ktorý je s výhodou agronomicky prijateľný, a/alebo aspoň jeden tenzid.vynález ďalej poskytuje spôsob boja stakými škodcami, ktorý zahŕňa kontaktovanie týchto škodcov, ich biotopu, miesta rozmnožovania, zásoby potravy,rastliny, semena, pôdy, plochy, materiálu alebo prostredia, v ktorom živočíšni škodcovia rastú alebo môžu rásť, alebo materiálov, rastlín, semien, pôd, povrchov alebo priestorov, ktoré treba chrániť pred atakom alebo napadnutím týmto škodcom,pesticídne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l s tu uvedeným významom alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález konkrétne poskytuje spôsob ochrany plodín, vrátane semien, pred atakom alebo napadnutím škodlivými článkonožcami, pričom tento spôsob zahŕňa kontaktovanie plodiny pesticídne účinným množstvom aspoň jednej zlúčeniny vzorca ls významom tu uvedeným alebo jej N-oxidu alebo soli.Vynález poskytuje aj spôsob ochrany neživých materiálov pred atakom alebo napadnutím vyššie uvedenými škodcami, pričom tento spôsob zahŕňa kontaktovanie neživého materiálu pesticídne účinným množstvom aspoň jednej zlúčeniny vzorca l s významom tu uvedeným alebo jej N-oxidu alebo soli.Vhodné zlúčeniny vzorca l zahŕňajú všetky možné stereoizoméry (cis/trans izoméry, enantioméry). ktoré sa môžu vyskytovať, a ich zmesi. Stereoizomérne centrá sú napríklad uhlíkové a duslkové atómy zoskupenia -C(R°)NOR 9, ako aj asymetrickéuhlíkové atómy v radikáloch R 1, R 2, R 3, R 4 a/alebo R 5 atď. Predložený vynález uvádza čisté enantioméry alebo diastereoméry alebo ich zmesi, čisté cis- a trans-izoméry a ich zmesi. Zlúčeniny všeobecného vzorca l môžu existovať aj vo forme rôznychtautomérov. Vynález zahŕňa aj jednotlivé tautoméry, ak sú oddeliteľné, ako aj zmesiZlúčeniny vzorca I môžu byť prítomné vrôznych kryštalických modifikáciách,ktoré sa môžu líšiť svojou biologickou aktivitou. Aj tie tvoria časť predmetuSoľami zlúčenín vzorca l sú s výhodou poľnohospodársky prijateľné soli. Môžu byť vytvorené zvyčajným spôsobom, napr. reakciou zlúčeniny s kyselinou príslušného aniónu, ak má zlúčenina vzorca I bázickú funkčnú skupinu, alebo reakciou kyselinovejVhodnými poľnohospodársky použiteľnými soľami sú najmä soli tých katiónov alebo kyselinové adičné soli tých kyselín, ktorých katióny a anióny nemajú nepriaznivý vplyv na pôsobenie zlúčenín podľa predloženého vynálezu. Vhodnými katiónmi sú najmä ióny alkalických kovov, s výhodou lítia, sodíka a draslíka, kovov alkalických zemin, s výhodou vápnika, horčíka a bária, a prechodných kovov, s výhodou mangánu,medí, zinku a železa, a tiež amónium (NHI) a substituované amónium, v ktorom sú jeden až štyri vodíkové atómy nahradené skupinami C 1-C 4-aIky|, C 1-C 4-hydroxyaIkyl,C 1-C 4-alkoxy, C 1-C 4-aIkoxy-C 1-C 4-a|kyl, hydroxy-C 1-C 4-alkoxy-C 1-C 4-aIkyl, fenyl alebo benzyl. Medzi príklady substituovaných amóniových iónov patrí metylamónium,izopropylamónium, dimetylamónium, diizopropylamónium, trimetylamónium, tetrametylamónium, tetraetylamónium, tetrabutylamónium, 2-hydroxyetylamónium, 2-(2 hydroxyetoxy)etylamónium, bis(2-hydroxyetyl)amónium, benzyltrimetylamónium a benzyltrietylamónium, ďalej fosfóniové ióny, sulfóniové ióny, svýhodou tri(C 1-C 4 alkyl)sulfónium, a sulfoxóniové ióny, s výhodou tri(C 1-C 4-aIkyl)sulfoxónium.Aniónmi použiteľných kyselinových adičných solí sú najmä chlorid, bromid,fluorid, hydrogensulfát, sulfát, dihydrogenfosfát, hydrogenfosfát, fosfát, nitrát,hydrogenuhličitan, uhličitan, hexafluórsilikát, hexafluórfosfát, benzoát a anióny C 1-C 4 alkánových kyselín, s výhodou formát, acetát, propionát a butyrát. Možno ich vytvorit reakciou zlúčenín vzorcov la a lb s kyselinou príslušného aniónu, s výhodou kyselinou chlorovodíkovou, bromovodíkovou, sírovou, fosforečnou alebo dusičnou.

MPK / Značky

MPK: A01N 43/34, C07D 213/00

Značky: bifenyl-n-(4-pyridyl)metylsufónamidy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/110-e5085-bifenyl-n-4-pyridylmetylsufonamidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bifenyl-N-(4-pyridyl)metylsufónamidy</a>

Podobne patenty