Ne-nukleozidové inhibítory reverznej transferázy

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález je mierený k istým 3-(poprípade substituovaným aromatickýnt a alifatickýn hydrokarbyloxy)-l-(5 oxo-4,5-dihydro-lH-1,2,4-triazol-3 ~yl)metyl)-pyridin-2(lH) ónovým zlúčeninám a ich použitiu na inhibíciu HIV reverznej transkriptázy, profylaxiu HIV infekcie a HIV replikácie, liečbu HIV infekcie a HIV replikácie, profylaxiu AIDS, liečbu AIDS a0002 Retrovírus označený ako vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (angl. human immunodeficiency virus, HIV),hlavne kmene známe ako HIV typ-1 (HIV-1) a typ-2 (HIV-2), bývajú etiologicky spájané s imunosupresívnou chorobou známou ako syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (z angl. acquired immunodeficiency syndrome, AIDS). HIV séropozitívni jedinci sú spočiatku asymptomatickí, ale typicky sa rozvinie pre-AIDS (V angl. AIDS related complex, ARC), následne AIDS. U postihnutých jedincov sa prejavuje závažná imunosupresia, ktorá ich robí vysoko náchylnými voči oslabujúcim a nakoniec smrteľným oportunistickým infekciám. Replikácia HIV hostiteľskou bunkou vyžaduje integráciu vírusového genómu do DNA hostiteľskej bunky. Pretože je HIV retrovírus, HIV replikačný cyklus Vyžaduje transkripciu Virusového RNA genómu do DNA pomocou enzýmu známehoako reverzná transkriptáza (RT).0003 Reverzná transkriptáza má tri známe enzymatické funkcie enzým pracuje ako RNA-dependentná DNA polymeráza, ako ribonukleáza a ako DNA-dependentná DNA polymeráza. Ako RNAdependentná DNA polymeráza prepisuje RT jednovláknovú DNA kópiuvírusovej RNA. Ako ribonukleáza rozkladá RT pôvodnú virusovú RNAa uvoľní novo syntetizovanú DNA z pôvodnej RNA. A ako DNAdependentná DNA polymeráza syntetizuje RT druhé komplementárne vlákno DNA, využitím prvého vlákna DNA ako predlohy. Dve vlákna tvoria dvojvláknovú DNA, ktorá je integrovaná do genómuhostiteľskej bunky pomocou enzýmu integrázy.0004 Je známe, že zlúčeniny, ktoré inhibujú enzymatickê funkcie HIV RT budú inhibovať HIV replikáciu V infikovaných bunkách. Tieto zlúčeniny sú užitočné na profylaxiu alebo liečbu HIV infekcie u ľudí. Medzi schválené zlúčeniny na liečbu infekcie HIV a AIDS sú RT inhibítory 3-azido-3-deoxytymidín0005 Hoci každý 2 predchádzajúcich liekov je účinný v liečbe infekcie HIV infekcie a AIDS, pretrváva potreba vyvinúť dalšie HIV antivírusové lieky včítane ďalších RT inhibítorov. Mimoriadny problém je vynorenie sa mutantných HIV kmeňov, ktoré sú rezistentné k známym inhibítorom. Využitie RT inhibítorov na liečbu AIDS často vedie k vírusom, ktoré sú menej senzitívne k inhibítorom. Táto rezistencia je typicky dôsledok mutácií, ktoré sa objavia v pol géne V jeho segmente pre reverznú transkriptázu. Pokračujúce používanie antivírusových zlúčenín na prevenciu HIV infekcie vedie nevyhnutne k vynoreniu sa nových rezistentných kmeňov HIV. Teda je mimoriadna potreba nových RTinhibitorov, ktoré sú účinné proti mutantným HIV kmeňom. 0006 Nasledovné referencie sú zaujímavé ako oblasť techniky 0007 Clemo et al., J. Chem. Soc. 1954, str. 2693-2702 oznamuje0008 Sweeney et al., Bioorganic Medicinal Chem Letters 2008, vol. 18, str. 4348-4351 odhaľuje radu triazolinónov, u ktorých sa zistilo, že sú nenukleozidove inhibítory HIV0009 W 0 2001/034578 odhaľuje isté substituovane azolybenzyl pyridazinóny ako inhibítory reverznej transkriptázy.fenyl 2-fenylacetamidy ako nenukleozidové inhibítory reverznej0012 WO 2006/067587 odhaľuje isté biaryl éterové deriváty, ktoré majú modulačný účinok na enzým reverznej transkriptázy.0013 W 0 2007/045572 a W 0 2007/045573 odhaľuje isté 2-(2 fenoxyfenyl) N-fenyl acetamidy ako nenukleozidové inhibítory0014 WO 2008/076225 odhaľuje isté indazoly, benzotriazoly a súvisiace bicyklické zlúčeniny ako inhibítory HIV reverznej0015 WO 2009/067166 odhaľuje isté aryloxy-, cykloalkyloxy- a heterocyklyloxy-pyridíny a súvisiace zlúčeniny. Zlúčeniny sú inhibítory HIV reverznej transkriptázy vhodné, napríklad, naliečbu infekcie HIV. Medzi poodhalenými zlúčeninami sú určité 30016 US 2004/0192704 odhaľuje isté 3-(fenoxy)benzyl substituované 5-členné triazolóny, oxadiazolóny a tiadiazolóny. Odhalené zlúčeniny sú nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy užitočné na liečbu infekcie alebo profylaxiu HIV0017 US 2007/0021442 a WO 2007/015812 odhaľuje isté substituované aromatické zlúčeniny. Zlúčeniny sú vhodné inhibítory HIV reverznej transkriptázy, napríklad, na liečbu0018 Predložený vynález je cielený k istým 3-(poprípade substituovaný fenoxy)-1-(5-oxo-4,5-dihydro-1 H 1,2,4-triazol-3 yl)metyl)-pyridín-2(1 H)-ónovým zlúčeninám a ich použitiu na inhibíciu HIV reverznej transkriptázy, profylaxiu HIV infekcie,liečbu infekcie HIV, a profylaxiu, liečbu a oddialenie nástupu alebo progresie AIDS a/alebo ARC. Predovšetkým, predložený vynález zahrnuje zlúčeniny Vzorca I a ich farmaceutickyCycA je C 34 cykloalkyl, kde cykloalkyl je popripade

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4439, A61P 31/18, C07D 401/06

Značky: transferázy, ne-nukleozidové, inhibitory, reverznej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/110-e18734-ne-nukleozidove-inhibitory-reverznej-transferazy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ne-nukleozidové inhibítory reverznej transferázy</a>

Podobne patenty