Podlahové dopravníky na dopravu sypkých hmôt, hlavne na pozdĺžne a priečne unášanie použitého abrazíva v čistiacich boxoch

Číslo patentu: U 92

Dátum: 07.07.1993

Autori: Selpal Jelena, Lakatoš Pavol

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Podlahové dopravníky pro dopraľu ĺłý§ 1 Hñotg zuyáště pľo LD l c it lpodélné a příčné unášení puu ñäm 2 rawúun u truskacíTechnické řešení se týká podlahových doravníkñ pro sypké hmoty. zvláště pro podélné a příčné unášení použitého abraziva v tryskacích boxech zpět k regeneraoi. jakož 1 uspořá dání dalších technologických prvků tryskacího boxu.Tryskací boxy jsou řeěeny jako prostorové rámové konstrukce kabinovitého tvaru různé kubatury. do nichž ie prostřednictvím tryskací hadice s tryskou zaváděn tlakovy vzduch s technologickým unášeným abrazivem k povrchovému čištění součástí. stroíních celků. koleiových vozidel a podobné. Snahou ie uspořádat tryskací box zpravidla přímo ve výrobní nebo opravárenské hale. 2 důvodů technolodinkých ale i 2 důvodů enerqetických a podobně. a pak zeíména tak. aby podlahový dopravní systém tryskacího boxu byl v rovině s podlahou prostoru okolní haly a nevyžadoval zásah do stáva 1 fní podlahy vý robní nebo opravárenské haly.Je snadno pochopitelné. že tryskané abrazivo po svém použití. iakož í těžšf prachové součástí a odstraňované nečistoty. klesaií k podlahovému dopravnímu systému tryskaaího boxu. odkud ie nutno je Ddvádět. Aby byl alespoň částečně řešen protiohůdný požadavek na nezvyšnvání podlahového dopravního systému tryskacího boxu nad úroveň okolní podlahy haly. ísou známé podlahové dopravní systémy tryskacích hoxü vvhavovány pod pevnými rošty uspořádanými soustavami paralolních podélných šnekových dopravníků. brodícími se ve sběrnych kanálech s přívodními skluzovými stěnami šikmo vzhüru rozevřenymi pod podlahový pevný rošt tryskacího boxu. K těmto paralelním podélným šnekovým dopravníkům 1 e na íeíiah kunoích přlřazen ieště níže položený příčný šnekový vynášeoí dopravník k odběru celého ob 1 emu odváděnýoh sypkých součástí od řeőenýnh paralelních podélných dopravníkñ. Taková uspořádáníodvodu nečistot a použitého abrazlva ie neíenom enerdetinkynáročné. ale ie hlavně doprovázeno nevyhnuLelným požadavkem na zásah do hloubky a konstrukce podlahy haly. v níž ie nebomá být tryskací box instalován.Znaňneho pokroku v konstrukci tryskacích boxü. zvláštň pokud ide o ieiich podlahový dopravní systém. bylo dosaženn zavedením kombinace zmíněného šnekoveho dopravníku pro příčné vynášení použitého abraziva a nečistot z tryskacího boxu a podélných lopatkových dopravníků. instalovaných pod pevný rošt tryskacích boxů. kterežto podélne lopatkové dopravníky. přihrnuiící řečené použité abrazivo a nečistoty k níže položenému šnekovémn dopravníku a sestáváiící 2 vratně pohyblivého rámu. pohyblivé uspořádaněho v podélném vedení a nesoncího soustavv výkyvných lopatek. neisou už tak významné náročné na stavební výšku a tudíž za iistých podmínek. ie možné ie instalovat. resp. integrovat přímo do spodní části prostorove rámové konstrukce kabiny tryskacího boxu. Uhestavěný prostor pro přiňný šnekový dopravník si však nadále vynucnie zásahysměřuiící do hloubky a konstrukce podlahy haly.Uvedené podélné lopatkové dopravníky isou npatřovány přímočarým vratným pohonným ústroiím na bázi elektromotoru s převodovkou s reverzačním chodem. Prostředí. ve kterém se pohonné ústroií nalézá. vyžaduie. aby pohyblivé součástí byly zvlášt dükladně chráněny proti otěru, zadírání a mechanickému poškození seshora. přičemž elektomotory musí mít zvláštní bezpečnostní krytí. Každá bezpečnostní úprava pŕedstnvnin zvětšování rozměrů takových pohonných iednotek a vyvolání nhtíží při ieiich zabudovávání do pndlahového dopravního syste mu konstrukce tryskacího boxu.Cílem předloženého technického řešení ie odstranit uvedene nedostatky u známých tryskacích bnxů. zeimena vyřešit ieiich nezávislost na iakýchkoliv stavebních úpravách pndlah hal v nichž ísou zpravidla instalovány. přičemž uvedeného cíle ie dosaženo řešením podlahových dopravníků. iehož podstata SPDČÍVŠ V tom. že podlahové dopravníky se soustavou iednos měrně výkyvných příčných lopatek. jsou vybaveny přímočarýmivratně pohyblivými hnacími motory. khmré podle iwdnohn 2 vyhodneho provedení technického řešení isnu tvořeny napříkladZvláště výhodne uspořádání podlahových dopravníkü v pudlahovém dopravním systemu konstrukce trvskauího boxu spočíva v uspořádání několika pařalelních pndelnýoh podlahových dopravníkü pod podlahovým roštem tryskacího boxu a alespoň Ťednoho k ieiich vynášecím koncüm příčně uspořádaneho podlahoveho dopravníku. vyústuiíního svým vynášecím koncem mimo trys kací box u spodního dílu korečkového dopravníku.K využití celé kapacity šířky příčneho podlahového dopravníku. lze podle jedné 2 variant řešení prostorového uspořádání podlahových dopravníků uspořádat ie tak. že vynášení konce podélných podlahových dopravníků dosahuií ke středu šířky řečeneho příčného podlahoveho dopravníku. resp. iei 2 části přesahuií. přičemž pak lze výšku příčnýoh lopatek příčného podlahového dopravníku snížit. a ho bez pndstatného vlivu na omezení jeho kapacity. při zachování možnnsLi intnúrovat řečené podlahové dopravníkv do podlahovehn dnpravníhn systému tryskacího boxu bez nároků na stavební úpravy podlahyvýrobní nebo opravárenske haly.Přehled obrázků na výkresecłlTechnické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresñ. na nichž znázorňuie obr.1 celkový pohled na uspořádání Lryskaního boxu s vyznačením podělných podlahových dopravníkñ a iadnoho příčného dopravníku. uspořádanýeh pod pevným podlahovým roštem tryskacího boxu. obr.2 půdorysný pohlad na odkryte Podlahové dopravníky. kde podélné podlahové dopravníky son uspořádaný paralelně a 1 e 1 ich vynášeoí konce masahuií ke středu šířkvpříňneho podlahověho dopravníku. ohr.R ziednodušený podelný řez íedním 2 podlahových dopravníků. značíním rám dopravníku 5 vyznačením příčneho profilu iedné 2 přířnýnhvýkyvných lopatek a tvaru ieiich závěsů na řečenem rámu.Tryskací box 1 je řešen iako prostorová rámové konstrukce kablnoviteho tvaru rüzne kuhatury. do níž im pro 5 LednicLvím tryskací hadice 2 s brvskuu zaváděn Llakový vzduch s tlnííšenýní ÍLHIIIIIIITIÍCIIJÍIIKÝIH alzuüazivnuí k pnznnrr.hczlveunlí řřištněííí neznázorněnýuh součástí. strniních nelkü. kolelovynh vozidelTryskací box 1 ie vybaven podlahovým dopravním system 3. uspořádaným pod pevným roštem 4. přičemž sestava z uspořádání několika paralelních podlahových podelnýnh dnpravnĺkü 5 a alespoň 2 iednoho k ieiich vynášecím koncům příčne uspo Ládaného příčnéhn podlahového příčného dopravníku 6. vyúsťu iícího svým vynášecím koncem mimo tryskací box 1 u spodního dílu korečkového dopravníku 7. K využití celé kapacity šířky ícnzho podlahuvého dopravníku 6. lze podle iedné 2 variant šení prostorového uspořádání podlahových dopravníkñ 5.6 uspořádat je tak. že vynášení konce podélnýeh podlahových dopravníků 5 dosahuií ke středu šířky řečeneho příčného podlahuveho dopravníku 6. resp. jej 2 části přesahuií. přičemž pak lze výšku příčných lopatek 8 příňneho podlahovéhn dupravníku 6 snížlt. a to bez podstatnehn vlivu na omezení lebo kapauity. při zachování možnosti inheqrovat řečene podlahové dnravníky 5.6 do odlahovéhn dopravníhn systemu 3 tryskauího boxu 1 bez nárokü na stavební úpravy podlahy výrobní nebo npravárenske haly.Podlahové dopravníky 5.6. iak bylo výše naznařeno. isou vybaveny soustavou výkyvných příčnýeh lopatek B. Tyto výkyvné příčné lopatky 8 isou zavěšeny na pohyblivé rámy podelných i příňných dopravníkü 5.6. například Pümonf šikmýnh pnstranních úchytek 9. ktere dovoluií příňným lopatkám 8 ien omezený výkyvný pohyb tak. že při pohybu pohybliveho rámu kterehokoliv 2 podelného nebo příňnéhn dopravníku 5.6 vpřed. isou pnmocí úchytek 9 drženy v poloze kdy směřuií vpřed nebo isnu v poloze svislé a při zpáteňním pohybu se mohou sklmpit. aby klouzaly po povrchu abrazlva. Samovolnemu vysunubí příñných lopatek 8 ze zavěšení na poshrannính úchytkámh 9 zabraňuiípřesahy vedení 10. v němž se pohyblivé rámy podelnýeh a příč

MPK / Značky

MPK: B65G 37/02

Značky: hmot, hlavne, dopravníky, použitého, podlahové, čistiacich, pozdĺžne, boxoch, sypkých, abrazíva, dopravu, unášanie, priečne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u92-podlahove-dopravniky-na-dopravu-sypkych-hmot-hlavne-na-pozdlzne-a-priecne-unasanie-pouziteho-abraziva-v-cistiacich-boxoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podlahové dopravníky na dopravu sypkých hmôt, hlavne na pozdĺžne a priečne unášanie použitého abrazíva v čistiacich boxoch</a>

Podobne patenty