Mechanizmus ovládania dverí predovšetkým pre koľajové vozidlá

Číslo patentu: U 7492

Dátum: 01.07.2016

Autori: Ščudla Hynek, Staroba Pavel, Prokop Robert

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka predsuvných a výkyvných posuvných dverí predovšetkým pre koľajové vozidlá s najmenej jedným dverným krídlom a s nosnou základovou doskou, ktorá je pevne, polohovo nastaviteľne, spojená s vozidlom.V súčasnej dobe sa pre konštrukčné riešenia mechanizmu ovládania posuvných dverí využíva niekoľko technických riešení. Jedným z nich je variant, kde celý systém pohonu dverí je zakomponovaný do homogénnej prevádzkovej jednotky, ktorá sa pohybuje pri otváraní a zatváraní dverí spoločne s dverami. Táto prevádzková jednotka spravidla pozostáva z motora, kde krútiaci moment je z motora na prostriedky pohybu dverí prenášaný remeňovým prevodom a obsahuje teda remenicu, vlastný remeň, prevodové kolesá, hriadele a páky. Celý tento komplex potom pri manipulácii s dvermi vykonáva všetky pohyby spoločne s dverami. Ďalším variantom je riešenie, kedy nosné prvky mechanizmu sú pevne spojené s karosériou, spravidla sa jedná o vodiace lineárne tyče a výkyvný pohyb sa dosahuje pomocou klbových pák a ramien. Dvere sú potom zavesené na týchto hmotných ramenách, ktorými potom pohybuje zostava motora, prevodovky a remeňového prevodu.Uvedené konštrukčné usporiadania sú z technického aj ekonomického pohľadu neúčinné, vykazujú značné rozmery a hmotnosť, čo je zásadnou nevýhodou pri ukládání celého zariadenia do priestoru vozidla.Uvedené nevýhody z podstatnej časti odstraňuje technické riešenie mechanizmu ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, ktorého podstata spočíva v tom, že elektromotor s prevodovkou na ovládanie dverí je otočne uložený V držiaku, ktorý je výkyvne uložený na blokovacej tyči, ktorá je otočne uložená v základovej doske.Na osi elektromotora je upevnené prvé ozubené koleso, ktoré zaberá s druhým ozubeným kolesom, ktoré je uložené na pohybovej skrutke. Pohybová skiutka je uložená otočne v poj azdnej doske.Základová doska je vybavená konzolami na upevnenie mechanizmu v karosérii, pričom súčasťou základovej dosky sú dvojice priečnych lineárnych guľôčkových vedení, ktoré sú pripevnené k bokom základovej dosky. Základová doska je ďalej vybavená tvarovou drážkou pozostávajúcou zo zaoblenia a rovnej časti. V tvarovej drážke základovej dosky je uložená kladka, ktorej výška presahuje hrúbku základovej dosky, pričom kladka je súčasťou držiaka krídel dverí.K dvojici priečnych lineárnych guľôčkových vedení je cez pozdĺžne lineárne vedenia pripevnená pojazdná doska na zavesenie dverí. Krídlo dverí je pripevnené držiakom k dvojici lineárnych guľôčkových vozikov. Držiak je cez unášač spojený s maticou pohybovej skrutky.K základovej doske môže byť pripojený štvorkĺbový mechanizmus a vodidlá kladiek sú pripevnené k pojazdnej doske. Blokovacia tyč je vybavená na oboch koncoch ramenami, ku ktorým sú kĺbovo pripojené páky, ktoré sú druhým koncom pripevnené na čapy, ktoré sú súčasťou pojazdnej dosky. Na blokovacej tyči je uložená núdzová páka.Uvedené technické riešenie má jednoduchú konštrukciu a to umožňuje podstatne znížiť hmotnosť celého systému pohybu dverí koľajových vozidiel, a tým aj minimalizovať jeho rozmery a priestorové požiadavky na jeho začlenenie do karosérie vozidla.Tým, že motor s prevodovkou vykazuje len výkyvný pohyb a nepohybuje sa s celými dvermi, je prevádzka celého dverného systému jednoduchšia a ekonomickejšia.Prehľad obrázkov na výkresochModelové uskutočnenie technického riešenia mechanizmu ovládania dverí predovšetkým pre koľajové vozidlá s najmenej jedným dverným krídlom a s nosnou základovou doskou je znázornené na priložených výkresoch, znázorňujeObrázok 1 mechanizmus ovládania dverí ako celokObrázok 2 upevnenie mechanizmu ovládania dverí V karosériiObrázok 4 základovú doska s priečnym lineárnym guľôčkovým vedením Obrázok 5 pozdĺžne lineárne vedenie s vozíkmi na poj azdnej doskeObrázok 10 zamykanie pomocou pák V mítvej poloheObrázok 11 rozperu ozubených kolies a páku núdzového odblokovania.V základovej doske g je cez priečne lineárne guľôčkové vedenia A, ktoré sú situované kolmo ku karosérii l vozidla, uložená pojazdná doska Q, ku ktorej sú pripevnené pozdĺžne lineárne vedenia Z, na ktorých visia cez dverné držiaky 2 jednotlivé krídla Q dverí. Dverný držiak 2 ďalej obsahuje vodiacu kladku Q, ktorá vytvára, spoločne s vodiacou tvarovou drážkou Q v základovej doske g, výkyvný posuvný pohyb dverných krídel Q. Súčasťou opory je pohybová skrutka Q, ktorá je cez maticu Q a unášač Q spojená s dverným krídlom Q a zaisťuje jeho pohyb.Na pripevnenie mechanizmu ku karosérii l vozidla sa využíva plechová Základová doska g vyrobená technológiou laserového rezania a ohýbania. K tejto základovej doske g sú pomocou skrutiek pripevnené dve konzoly Q, ktoré sa priamo montujú ku karosérii l vozidla. Súčasťou základovej dosky g sú aj dvojice priečnych lineárnych guľôčkových vedení i, ktoré sú pripevnené k bokom základovej dosky g. Tieto priečne lineárne guľôčkové vedenia A slúžia k priečnemu pohybu mechanizmu. K základovej doske g sú pripevnené koľajnice priečnych lineárnych guľôčkových vedení A.Na zavesenie dverných krídiel Q k mechanizmu slúži pojazdná doska Q, ktorá je rovnako pripevnená k dvojici priečnych lineárnych guľôčkových vedení 3, konkrétne k jej vozíkom. Dverné krídla Q sú potom zavesené na pozdĺžnom lineárnom vedení Z. Koľajnice pozdĺžneho lineárneho vedenia Z sú pripevnené na hliníkovom ťahanom profile Q, ktorý tvorí nosník opory. Krídlo Q je potom s pomocou dverného držiaka 2,ktorý je vyrobený ako obrobok, pripevnené k dvojici lineárnych guľôčkových vozíkov Q pozdĺžneho lineárneho vedenia Z.Kontrolovaný výjazd dverných krídiel Q z dverného portálu zaisťuje tvarová drážka Q v plechovej základovej doske g. Jej tvar je zložený z rádiusového výjazdu a rovnej časti pre pozdlžny pohyb. Táto tvarová drážka Q je priamo vypálená laserovou technológiou do základovej dosky g. V tvarovej drážke Q chodí vodiaca kladka 12, ktorá je súčasťou jedného z dverných držiakov 2 krídiel Q dverí. Vodiaca kladka Q je niekoľkonásobne vyššia, ako je hrúbka základovej dosky g, aby bol vždy spoľahlivo zaistený kontakt medzi vodiacou kladkou Q a základovou doskou g a nedochádzalo k jej vypadávaniu z tvarovej drážky Q základovej dosky g.Pohyb dverných krídiel Q zaisťuje pohybová skrutka Q s trapézovým závitom. Matice Q pohybovej skrutky Q sú cez unášač Q spojené s dvernými držiakmi 2. Unášače Q zároveň slúžia ako prievlak pre káblový zväzok ovládajúci elektroniku dverných krídiel Q. Vzájomné spojenie matice Q a unášača Q pomocou dosky Q ďalej umožňuje jemné nastavenie dverných krídiel Q v pozdĺžnom smere, predovšetkým potom v zmysle zatesnenia.Pohybová skrutka Q je poháňaná jednosmerným elektromotorom 17 s planetovou prevodovkou. Na prenos krútiaceho momentu z hriadeľa prevodovky na pohybovú skrutku Q je použité prvé ozubené koleso Q a druhé ozubené koleso Q so šikmým čelným ozubením. Pohybová skmtka Q je uložená v guľôčkových ložiskách 19, ktoré sú súčasťou plechových prírub Q poj azdnej dosky Q.Na zvýšenie pevnosti celého mechanizmu v zavretom stave a na dosiahnutie vzájomného rovnomerného pohybu oboch koncov pojazdnej dosky Q môže byť použitý štvorklbový mechanizmus 21. Tento štvorklbový mechanizmus Q núti oba konce poj azdnej dosky Q sa pohybovať súčasne. Štvorkĺbový mechanizmus Q je pripevnený na základovú dosku g a vodidlá Q kladiek sú pripevnené k pojazdnej doske Q.Elektromotor 17 s prevodovkou je otočne uložený v držiaku Q elektromotora 17 a tento držiak Q je potom otočne - výkyvne - uložený na blokovacej tyči Q, ktorá je otočne uložená v kĺbových okách Q na základovej doske g. Toto Výkyvné uloženie elektromotora 17 je uskutočnené tak, aby umožňovalo vzájomný kontakt ozubených kolies Q, Q na prenos krútiaceho momentu z elektromotora 17 na pohybovú skrutku Q a zároveň bol elektromotor 17 spojený so základovou doskou g, ktorá je pevne pripevnená ku karosérii l vozidla. To znamená, že elektromotor 17 nevykonáva spoločný priamočiary pohyb s pojazdnou doskou Q a nie je s ňou nijako pevne spojený. Iba uskutoční krátke vykývnutie po rádiusovej trajektórii, ktorú mu umožňuje držiak Q elektromotora 17 spojený cez blokovaciu tyč Q so základovou doskou g. Os otáčania držiaka Q elektromotora 17 a blokovacej tyče Q je zhodná.Na zamknutie mechanizmu a jeho zaistenie V zavretej polohe slúži blokovacia tyč Q, ktorá je pozdĺžne pripevnená k základovej doske g, otočne cez klbové oká Q. Na oboch koncoch blokovacej tyče Q sú navarené krátke ramená Q. Na tieto ramená Q sú klbovo pripevnené páky Q a svojím druhým koncom sú pri 10pevnené na čapy 27, ktoré sú súčasťou pojazdnej dosky 5. K zamknutiu dochádza tak, že rameno Ä a páka ě sa dostane do takej kinematickej pozície, ktorá neumožňuje ďalší pohyb, čo vytvára takzvanú mŕtvu polohu. Táto mŕtva poloha neumožňuje žiadny priečny pohyb pojazdnej dosky j, a tým otvorenie dvemého systému. Na Odblokovanie a následné otvorenie dverného systému sa musí blokovacia tyč a pootočiť, a tým zmeniť vzájomnú kinematickú polohu krátkeho ramena ě a páky Ä. Na toto pootočeníe sa využíva reakcia elektromotora l 7 pri rozbehu. Keďže je otočne uložený v držiaku Q elektromotora l 7 a pri zavretých dverných krídlach Q nie je možné pohybovať pohybovou skrutkou Q, a tým pádom ani rotorom elektromotora l 7, tak krútiaci moment je celý prevedený na stator elektromotora. Dôjde k otáčavému pohybu, ktorý je prevedený cez ozubený segment Ä na blokovaciu tyč Ä. Táto reakcia elektromotora 17 a pohyb statora elektromotora 17 sa využíva tak na Odomknutie mechanizmu, ako aj na jeho zamknutie. To znamená pre dosiahnutie mŕtvej polohy ramien ě a páky ě, čo vytvára polohu v uzamknutom stave, alebo na vysunutie z tejto mŕtvej polohy, ktorá predstavuje polohu v odomknutom stave.V situáciách, kedy je potrebné núdzovo odblokovať mechanizmus a otvoriť dverný systém bez elektrického prúdu, sa využíva núdzová páka Ľ, ktorá je uložená na blokovacej tyči Q. Touto núdzovou pákou Ľ je možné pootočiť blokovacou tyčou E, a tým dostať sústavu pák ě a ramien Ä z mŕtvej polohy.Dvere tejto konštrukcie je možné použiť predovšetkým pre koľajové vozidlá s naj menej jedným dverným krídlom a s nosnou základovou doskou, ktorá je pevne, polohovo nastaviteľne, spojená s vozidlom.1. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, vybavené najmenej jedným krídlom (6), V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že elektromotor (17) s prevodovkou na ovládanie dveríje otočne uložený v držiaku (23), ktorý je výkyvne uložený na blokovacej tyči (24), ktorá je otočne uložená v základovej doske (2).2. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na osi elektromotora (17) je upevnené prvé ozubené koleso (18), ktoré zaberá s druhým ozubeným kolesom (31), ktoré je uložené na pohybovej skrutke (13), pričom osovú vzdialenosť medzi prvým ozubeným kolesom (18) a druhým ozubeným kolesom (3 l) zaisťuje rozpera (32).3. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pohybová skrutka (13) je uložená otočne v pojazdnej doske (5).4. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že základová doska (2) je vybavená konzolami (3) na upevnenie mechanizmu v karosérii, pričom súčasťou základovej dosky (2) sú dvojice priečnych lineárnych guľôčkových vedení (4), ktoré sú pripevnené k bokom základovej dosky (2).5. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku l a 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že k dvojici priečnych lineárnych guľôčkových vedení (4) je cez pozdĺžne lineárne vedenie (7) pripevnená poj azdná doska (5) na zavesenie dverí .6. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že krídlo (6) dverí je pripevnené dverným držiakom (9) k dvojici lineárnych guľôčkových vozíkov (10).7. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že základová doska (2) je vybavená tvarovou drážkou (11) pozostávajúcou zo zaoblenia a rovnej časti.8. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1 a 7, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v tvarovej drážke (l l) základovej dosky (2) je uložená kladka (12), ktorej výška presahuje hrúbku základovej dosky (2), pričom kladka (12) je súčasťou dverného držiaka (9) krídiel (6) dver 1.9. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1 a 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dverný držiak (9) je cez unášač (15) spojený s maticou (14) pohybovej skrutky10. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že k základovej doske (2) je pripojený štvorklbový mechanizmus (21) a vodidlá kladiek (22) sú pripevnené k pojazdnej doske (5).11. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že blokovacia tyč (24) je vybavená na oboch koncoch ramenami (25), ku ktorým súkĺbovo pripojené páky (26), ktoré sú druhým koncom pripevnené na čapy (27), ktoré sú súčasťou pojazdnej dosky (5).12. Mechanizmus ovládania dverí, predovšetkým pre koľajové vozidlá, podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na blokovacej tyčí (24) je uložená núdzová páka (29).

MPK / Značky

MPK: B61D 19/02, B61D 19/00, E05F 15/632, B60J 5/06

Značky: ovládania, vozidla, dveří, mechanizmus, predovšetkým, koľajové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u7492-mechanizmus-ovladania-dveri-predovsetkym-pre-kolajove-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanizmus ovládania dverí predovšetkým pre koľajové vozidlá</a>

Podobne patenty