Zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom

Číslo patentu: U 7210

Dátum: 04.08.2015

Autor: Suchý Jaromír

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zapojenia zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom,patriaceho do oblasti elektrických ochranných zariadení, určených na obmedzenie prepätí V chránenej rozvodnej sieti. Prepäťová ochrana pozostáva z islcrišťa pripojeného k prvej vstupnej svorke a k druhej vstupnej svorke, pričom k iskrišťu je trojpólovo pripojený Zapaľovací obvod prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, realizovaným asymetrickou trojpólovou bleskoistkou.Známe technické riešenia moderných zvodičov bleskových prúdov používajú výkonné iskrište, vybavené zapaľovacím obvodom, ktorý umožňuje rýchlu aktiváciu iskrišťa pri výskyte impulzného prepätia. Konštrukcia iskrišťa zároveň umožňuje jeho rýchlu deaktiváciu, teda prerušenie prechádzajúceho následného prúdu po doznení prechodného javu od impulzného prepätia. Rôzne vyhotovenia zapaľovacích obvodov, slúžiacich na aktiváciu výboja medzi prvou hlavnou elektródou a druhou hlavnou elektródou iskrišťa s využitím pomocnej elektródy, obsahujú transformátor. Hlavnou nevýhodou známych riešení zapaľovacích obvodov s transformátorom je skutočnosť, že veľkosť prúdu prechádzajúceho medzi pomocnou elektródou a prvou hlavnou elektródou alebo druhou hlavnou elektródou iskrišťa je výrazne limitovaná impedánciou sekundárneho vinutia transformátora, čím sa predlžuje čas potrebný na zapálenie iskrišťa, prípadne môže v dôsledku obmedzeného prierezu vodičov sekundárneho vinutia transformátora dôjsťi k zničeniu sekundárneho vinutia transformátora tepelným preťažením, a teda k strate funkcionality prepäťovej ochrany a k následnému ohrozeniu chráneného zariadenia impulzným prepätím.Prikladom takéhoto riešenia je dokument US 6111740 Overvoltage protection system and overvoltage protection element for an overvoltage protection system, kde systém prepäťovej ochrany je tvorený iskrišťom s dvoma hlavnými elektródami a aspoň jednou pomocnou elektródou, ktorá je pripojená k výstupu zapaľovacieho napätia zapaľovacieho obvodu. Zapaľovací obvod je vybavený zapaľovacím kondenzátorom, zapaľovacím spínacím prvkom a transformátorom s primámym a sekundárnym vinutím. Výstup zo sekundárneho vinutia predstavuje výstup zapaľovacieho napätia zapaľovacieho obvodu. Nevýhodou tohto zapojenia je vysoká impedancia sekundárneho vinutia obmedzujúca prúd pretekajúci pomocnou elektródou a jednou z hlávných elektród. V dôsledku preťaženia môže dôjsť k poškodeniu zapaľovacieho obvodu a k strate funkcionality prepäťovej ochrany. Preto v zapojení publikovanom v dokumente DE 19914313 Overvoltage protection system for e. g. protecting electronic equipment against transient overvoltages caused by lightening discharge, provides monitoring equipment to ignition circuit with thermal and/or dynamic overload switching off je Zapaľovací obvod doplnený o istiace prvky a signalizáciu prevádzkového stavu.Iné známe zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany, tvoriace súčasť dokumentu FR 2902579 Electrical installation protection device i. e. surge suppressor, has tri ggering unit passing spark gaps from blocking state, in which gaps oppose current circulation, to passing state, in which gaps permit fault current to flow in branches rieši synchrónne zapaľovanie dvoch sériovo zapojených prepäťových prvkov, tvorených islcrišťami,pritom Zapaľovací obvod obsahuje dve sekundárne vinutia, pričom uvedené nedostatky sa násobia.V dokumente US 4683514 Surge voltage protective circuit arrangements je medzi pomocnú elektródu iskrišťá a sekundárne vinutie transformátora zaradený ochranný rezistor, ktorý síce čiastočne chráni vinutie pred poškodením, zároveň však obmedzuje prúd, tým aj zapaľovaciu schopnost zapaľovacieho obvodu, a súčasne obmedzuje stabilitu oblúka.Podobne zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany uvedené v dokumente US 2003007303 Pressure-resistant encapsulated air-gap arrangement for the draining off of damaging perturbances due to overvoltages predstavuje len základné obvodové riešenie, nevýhoda vysokej impedancie sekundárneho vinutia transformátora pretrváva.Dokument C 225 171 Zapoj ení zapalovacilio obvodu přepěťové ochrany predstavuje len zlepšené obvodové riešenie, nevýhoda vysokej impedancie sekundárneho vinutia aj tu pretrváva.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, určené na aktiváciu iskrišťa v symetrickom alebo asymetrickom usporiadaní prvej hlavnej elektródy, spojenej s prvou vstupnou svorkou, druhej hlavnej elektródy, spojenej s druhou vstupnou svorkou, a pomocnej elektródy, ktorého podstata spočíva v tom, že prvá hlavná elektróda iskrišťa je pripojená cez teplotne citlivý odpojovač a ďalej cez paralelnú kombináciu druhého varistora a prvého kondenzátora k prvej elektróde asymetrickej trojpólovej bleskoistky, ktorej stredná elektróda je cez primárne vinutie trans 1 Dformátora pripojená k druhej hlavnej elektróde iskrišťa, ktorého pomocná elektróda je cez prvý varistor spojená s druhou elektródou asymetrickej trojpólovej bleskoistky, ktorá je cez sekundárne vinutie transformátora spojená s druhou hlavnou elektródou iskrišťa, pritom teplotné citlivý odpojovač je zviazaný tepelnou väzbou s druhým varistorom a súčasne napäťové pomery na asymetrickej trojpólovej bleskoistke sú také, že statické zapaľovacie napätie Ul medzi druhou elektródou a strednou elektródou je väčšie než statické zapaľovacie napätie UZ medzi strednou elektródou a prvou elektródou.Prepäťová ochrana je tvorená iskrištem vybaveným prvou hlavnou elektródou, druhou hlavnou elektródou a pomocnou elektródou na jednoduchší prieraz medzi prvou hlavnou elektródou a druhou hlavnou elektródou na čo je určené zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom.Výhody tohto zapojenia zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany spočívajú v zvýšenej spoľahlivosti zapaľovacej respektíve aktivačnej schopnosti zapaľovacieho obvodu v dôsledku použitia asymetrického prvku realizovaného asymetrickou trojpólovou bleskoistkou.Modifikované predchádzajúce zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom spočíva v tom, že medzi uzlom spájajúcim prvú elektródu asymetrickej trojpólovej bleskoistky s druhým varistorom a prvým kondenzátorom a medzi druhou hlavnou elektródou iskrišťa je zaradený druhý kondenzátor.Iné zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, určené na aktiváciu iskrišťa v symetrickom alebo asymetrickom usporiadaní prvej hlavnej elektródy, spojenej s prvou vstupnou svorkou, druhej hlavnej elektródy, spojenej s druhou vstupnou svorkou, a pomocnej elektródy, spočíva v tom, že prvá hlavná elektróda iskrišťa je pripojená cez tepelne citlivý odpojovač a cez druhý varistor k prvej elektróde asymetrickej trojpólovej bleskoistky, ktorej stredná elektróda je cez primárne vinutie transformátora pripojená k druhej hlavnej elektróde iskrišťa, ktorého pomocná elektróda je cez prvý varistor spojená s druhou elektródou asymetrickej trojpólovej bleskoistky, ktorá je cez sekundárne vinutie transforrnátora spojená s druhou hlavnou elektródou iskrišťa, pričom k uzlu spáj ajúcemu tepelne citlivý odpojovač s druhým varistorom je jedným koncom pripojená sériová kombinácia rezistora a prvého kondenzátora, druhým koncom spojená s druhou hlavnou elektródou iskrišťa, pritom tepelne citlivý odpojovač je zviazaný tepelnou väzbou s druhým varistorom a súčasne napäťové pomery na asymetrickej trojpólovej bleskoistke sú také, že statické zapaľovacie napätie Ul medzi druhou elektródou a strednou elektródou je väčšie než statické zapaľovacie napätie U 2 medzi strednou elektródou a prvou elektródou. Ďalšie možné zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, určené na aktiváciu iskrišťa v symetrickom alebo asymetrickom usporiadaní prvej hlavnej elektródy, spojenej s prvou vstupnou svorkou, druhej hlavnej elektródy, spojenej s druhou vstupnou svorkou, a pomocnej elektródy, spočíva v tom, že prvá hlavná elektróda iskrišťa je pripojená cez tepelne citlivý odpojovač a ďalej cez paralelnú kombináciu druhého varistora a prvého kondenzátora k jednému pólu napäťovo závislého spínacieho prvku, ktorého druhý pól je cez primárne vinutie transformátora pripojený k druhej hlavnej elektróde iskrišťa, ktorého pomocná elektróda je cez prvý varistor spojená s prvou elektródou asymetrickej trojpólovej bleskoistky, ktorá je cez tretí varistor spojená s jej strednou elektródou, táto je cez sekundárne vinutie transformátora spojená s druhou hlavnou elektródou iskrišta, ktorá je spojená s druhou elektródou asymetrickej trojpólovej bleskoistky, pritom tepelne citlivý odpojovač je zviazaný tepelnou väzbou s druhým varistorom a súčasne napäťové pomery na asymetrickej trojpólovej bleskoistke sú také, že statické zapaľovacie napätie Ul medzi druhou elektródou a strednou elektródou je väčšie než statické zapaľovacie napätie UZ medzi strednou elektródou a prvou elektródou.Modiflkované predchádzajúce zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom spočíva v tom, že medzi uzlom spájajúcim napäťovo závislý spínací prvok s druhým varistorom a prvým kondenzátorom a medzi druhou hlavnou elektródu iskrišťa je zaradený druhý kondenzátor.Posledné zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, určené na aktiváciu iskrišta v symetrickom alebo asymetrickom usporiadaní prvej hlavnej elektródy, spojenej s prvou vstupnou svorkou, druhej hlavnej elektródy, spojenej s druhou vstupnou svorkou, a pomocnej elektródy, spočíva v tom, že prvá hlavná elektróda iskrišťa je pripojená cez tepelne citlivý odpojovač a druhý varistor k jednému pólu napäťovo závislého spínacieho prvku, ktorého druhý pól je cez primárne vinutie transformátora pripojený k druhej hlavnej elektróde iskrišťa, ktorého pomocná elektróda je cez prvý varistor spojená s prvou elektródou asymetrickej trojpólovej bleskoistky, ktorá je cez tretí varistor spojená s jej strednou elektródou, táto je cez sekundárne vinutie transformátora spojená s druhou hlavnou elektródou iskrišťa, ktorá je spojená s druhou elektródou asymetrickej trojpólovej bleskoistky, pričom k uzlu spájajúcemu tepelne citlivý odpojovač s druhým varistorom je jedným koncom pripojená sériová kombinácia rezistora a prvého kondenzátora, druhým koncom spojená s druhou hlavnou elektródou iskrišťa, pritom tepelne citlivý odpojovač je zviazaný tepelnou väzbou s druhým varistorom a súčasne napäťové pomery na asymetrickej trojpólovej bleskoistke sú také, že statické zapaľovacie napätie Ul medzi druhou elektródou a strednou elektródou je väčšie než statické zapaľovacie napätie UZ medzi strednou elektródou a prvou elektródou. V zapojeniach zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, kde sa vyskytuje napäťovo závislý spínací prvok,je tento výhodne tvorený dvojpólovou bleskoistkou alebo dvojpólovým elektronickým obvodom na báze vý 10Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obrázok 1 blokovú schému zapojenia zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom.Obrázok 2 znázorňuje principiálnu schému zapojenia zapaľovacieho obvodu prepaťovej ochrany s asymetrickým prvkom, pozostávajúceho z transformátora, asymetrickej trojpólovej bleskoistky, prvého varistora, druhého varistora, prvého kondenzátora a tepelne citlivého odpojovača.Obrázok 3 znázorňuje principiálnu schému zapojenia zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, pozostávajúceho z transformátora, asymetrickej trojpólovej bleskoistky, prvého varistora, druhého varistora, prvého kondenzátora, druhého kondenzátora a tepelne citlivého odpojovača.Obrázok 4 znázorňuje principiálnu schému zapojenia zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, pozostávajúceho z transformátora, asymetrickej trojpólovej bleskoistky, prvého varistora, druhého varistora, prvého kondenzátora, rezistora a tepelne citlivého odpojovača.Obrázok 5 znázorňuje principiálnu schému zapojenia zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, pozostávajúceho z transformátora, asymetrickej trojpólovej bleskoistky, prvého varistora, druhého varistora, tretieho varistora, dvojpólovej bleskoistky, prvého kondenzátora a tepelne citlivého odpojovača.Obrázok 6 znázorňuje principiálnu schému zapojenia zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, pozostávajúceho z transformátora, asymetrickej trojpólovej bleskoistky, prvého varistora, druhého varistora, tretieho varistora, dvojpólovej bleskoistky, prvého kondenzátora, druhého kondenzátora a tepelne citlivého odpojovača.Obrázok 7 znázorňuje principiálnu schému zapojenia zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, pozostávajúceho z transformátora, asymetrickej trojpólovej bleskoistky, prvého varistora, druhého varistora, tretieho varistora, dvojpólovej bleskoistky, prvého kondenzátora, rezistora a tepelne citlivého odpojovača.Obrázok 8 znázorňuje napäťové pomery na asymetrickej trojpólovej bleskoistke.Bloková schéma zapojenia zapaľovacieho obvodu 1 prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom sa skladá podľa obrázka 1 z iskrišťa í pripojeného k prvej vstupnej svorke g a k druhej vstupnej svorke Q, pričom k iskrišťu i je trojpólovo pripojený zapaľovací obvod 1 prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom.Zapojenie zapaľovacieho obvodu 1 prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom podľa obrázka 2, určené na aktiváciu islcrišťa i v symetrickom alebo asymetrickom usporiadanĺ prvej hlavnej elektródy Q, spojené S prvou vstupnou svorkou g, druhej hlavnej elektródy Q, spojenej s druhou vstupnou svorkou Q, a pomocnej elektródy l, spočívajúce v tom, že prvá hlavná elektróda Q iskrišťa A je pripojená cez tepelne citlivý odpojovač Q a ďalej cez paralelnú kombináciu druhého varistora 2 a prvého kondenzátora Q k prvej elektróde Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky 12, ktorej stredná elektróda Q je cez primáme vinutie Q transformátora Q pripojená k druhej hlavnej elektróde Q iskrišťa i, ktorého pomocná elektróda Z je cez prvý varistor Q spojená s druhou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky 12, ktorá je cez sekundárne vinutie Q transformátora Q spojená s druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa A, pritom tepelne citlivý odpojovač Q je zviazaný tepelnou väzbou Ľ s druhým varistorom 2 a súčasne napätbvé pomery na asymetrickej trojpólovej bleskoistke Q sú také, že statické zapaľovacie napätie U 1 medzi druhou elektródou Q a strednou elektródou Q je väčšie než statické zapaľovacie napätie U 2 medzi strednou elektródou Q a prvou elektródou Q.Funkcia zapojenia zapaľovacieho obvodu l prepäťovej ochrany podľa obrázka 2 spočíva v tom, že v stave bez prepätia je medzi prvou vstupnou svorkou g a druhou vstupnou svorkou â prevádzkové napätie chránenej rozvodnej siete, ktoré nestačí na zapálenie výboja medzi prvou elektródou Q a strednou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky Q. Ak sa objaví medzi prvou vstupnou svorkou g a druhou vstupnou svorkou 3 impulzné prepätie, dôjde k zapáleniu výboja medzi prvou elektródou Q a strednou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky 12, pričom druhý varistor 2 zmenší skokovo svoj odpor a prúdový impulz, ktorý prejde primárnym vinutím Q transformátora 18, indukuje v jeho sekundárnom vinutí Q vysoké napätie, ktoré je privedené cez prvý varistor § na pomocú elektródu Z iskrišťa A, a následne dôjde k zapáleniu výboja medzi pomocnou elektródou Z a prvou hlavnou elektródou Q alebo druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa í. Na udržanie tohto výboja prispieva prvý varistor Q tým, že zmenší skokovo svoj odpor. Následne,v dôsledku ionizácie priestoru medzi prvou hlavnou elektródou j a druhou hlavnou elektródou Q iskrišta 4 ldôjde k zapáleniu Výboja medzi prvou hlavnou elektródou j a druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa í. Ďalej,V dôsledku ionizácie priestoru medzi prvou elektródou Q a strednou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky Q dôjde tiež k ionizácii priestoru medzi druhou elektródou Q a strednou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky Q a k zapáleniu Výboja medzi druhou elektródou Q a strednou elektródou Q a skokovému zníženiu Vnútomej impedancie medzi nimi, V dôsledku čoho dôjde k pripojeniu primárneho vinutia Q transformátora Q s nižšou impedanciou paralelne k sekundárnemu vinutiu Q transformátora Q s vyššou vnútornou impedanciou, čo Výrazne zvýši prúd V pomocnej elektróde Z iskrišťa í, a tým sa zlepší spoľahlivosť aktivačného, respektíve ionizačného účinku pomocnej elektródy Z islcrišťa í.V dôsledku poklesu napätia medzi prvou hlavnou elektródou j a druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa i postupne klesá aj prúd prechádzajúci pomocnou elektródou Z, prvý varistor Q zväčší svoj odpor, rovnako druhý varistor 2 zväčší svoj odpor, čím sa oba vrátia do počiatočného stavu a následne zanikne prúd medzi pomocnou elektródou Z a prvou hlavnou elektródou j alebo druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa i. Asymetrická trojpólová bleskoistka Q je uvedená do pôvodného stavu s vysokou vnútornou impedanciou. Kondenzátor Q zlepšuje dynamické vlastnosti zapaľovacieho obvodu.Tepelne citlivý odpojovač Q umožňuje odpojenie zapaľovacieho obvodu l prepäťovej ochrany od chránenej rozvodnej siete V prípade tepelného preťáženia a neprípustného zohriatia či prehriatia druhého Varistora 2.Modifikované predchádzajúce zapojenie zapaľovacieho obvodu l prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom podľa obrázka 3 spočíva V tom, že medzi uzlom spáj ajúcim prvú elektródu Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky Q s druhým Varistorom 2 a prvým kondenzátorom Q a medzi druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa i je zaradený druhý kondenzátor 17.Iné zapojenie zapaľovacieho obvodu l prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom podľa obrázka A, určené na aktiváciu iskrišťa i V symetrickom alebo asymetrickom usporiadaní prvej hlavnej elektródy j, spojenej s prvou Vstupnou svorkou z, druhej hlavnej elektródy Q, spojenej s druhou Vstupnou svorkou j, a pomocnej elektródy Z, spočíva V tom, že prvá hlavná elektróda j iskrišťa 3 je pripojená cez tepelne citlivý odpojovač Q a cez druhý varistor 2 k prvej elektróde Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky Q, ktorej stredná elektróda Q je cez primárne Vinutie Q transformátora Q pripojená k druhej hlavnej elektróde Q iskrišťa A,ktorého pomocná elektróda Z je cez prvý varistor Q spojená s druhou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky Q, ktorá je cez sekundárne Vinutie Q transformátora Q spojená s druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa i, pričom k uzlu spáj ajúcemu tepelne citlivý odpoj ovač Q s druhým Varistorom 2 je jedným koncom pripojená sériová kombinácia rezistora Q a prvého kondenzátora Q, druhým koncom spojená s druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa i, pritom tepelne citlivý odpojovač Q je zViazaný tepelnou väzbou Q s druhým Varistorom 2 a súčasne napäťové pomery na asymetrickej trojpólovej bleskoistke Q sú také, že statické zapaľovacie napätie Ul medzi druhou elektródou Q a strednou elektródou Q je Väčšie než statické zapaľovacie napätie U 2 medzi strednou elektródou Q a prvou elektródou Q.Ďalšie možné zapojenie zapaľovacieho obvodu l prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom podľa obrázka 5, určené na aktiváciu iskrišťa í V symetrickom alebo asymetrickom usporiadaní prvej hlavnej elektródy j, spojenej s prvou Vstupnou svorkou g, druhej hlavnej elektródy Q, spojenej s druhou Vstupnou svorkou j,a pomocnej elektródy Z spočíva V tom, že prvá hlavná elektróda j iskrišťa i je pripojená cez tepelne citlivý odpojovač Q a ďalej cez paralelnú kombináciu druhého varistora 2 a prvého kondenzátora Q k jednému pólu napäťovo závislého spínacieho prvku Q, ktorého druhý pól je cez primárne Vinutie Q transformátora Q pripojený k druhej hlavnej elektróde Q iskrišťa i, ktorého pomocná elektróda 1 je cez prvý varistor Q spojená s prvou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky Q, ktorá je cez tretí varistor Q spojená s jej strednou elektródou 15, tá je cez sekundárne Vinutie Q transformátora Q spojená s druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa í, ktorá je spojená s druhou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky 12, pritom tepelne citlivý odpojovač Q je zViazaný tepelnou väzbou Q s druhým Varistorom 2 a súčasne napäťové pomery na asymetrickej trojpólovej bleskoistke Q sú také, že statické zapaľovacie napätie Ul medzi druhou elektródou Q a strednou elektródou Q je väčšie než statické zapaľovacie napätie UZ medzi strednou elektródou Q a prvou elektródou Q.Modifikované predchádzajúce zapojenie zapaľovacieho obvodu l prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom podľa obrázka 6 spočíva V tom, že medzi uzlom spájajúcim napäťovo závislý spínací prvok Q s druhým Varistorom 2 a prvým kondenzátorom Q a medzi druhou hlavnou elektródou Q iskrišťa i je zaradený druhý kondenzátor Q.Posledné zapojenie zapaľovacieho obvodu l prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom podľa obrázka 7, určené na aktiváciu iskrišťa i V symetrickom alebo asymetrickom usporiadaní prvej hlavnej elektródy j,spojenej s prvou Vstupnou svorkou g, druhej hlavnej elektródy Q, spojenej s druhou Vstupnou svorkou j,a pomocnej elektródy Z spočíva V tom, že prvá hlavná elektróda j iskrišťa A je pripojená cez tepelne citlivý odpojovač Q a druhý varistor 2 k jednému pólu napäťovo závislého spínacieho prvku Q, ktorého druhý pól je cez primárne Vinutie Q transformátora Q pripojený k druhej hlavnej elektróde Q iskrišťa í, ktorého pomocná elektróda Z je cez prvý varistor Q spojená s prvou elektródou Q asymetrickej trojpólovej bleskoistky Q, ktorá je cez tretí varistor Q spojená s jej strednou elektródou Q, tá je cez sekundárne Vinutie Q trans

MPK / Značky

MPK: H02H 9/06

Značky: prvkom, ochrany, asymetrickým, zapojenie, zapalovacieho, prepäťovej, obvodů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u7210-zapojenie-zapalovacieho-obvodu-prepatovej-ochrany-s-asymetrickym-prvkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom</a>

Podobne patenty