Segmentová flexibilná skrutka s napínacou maticou

Číslo patentu: U 7111

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pokorný Peter, Koršunov Alexander, Trnka Kamil, Božek Pavol

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka segmentovej tlexibilnej skrutky s napínacou maticou, ktorá sa využíva pri spôsobe upínania tvarových spojov pevne segmentovou tlexibilnou skrutkou na báze reťazových segmentov so závitom na vonkajšej ploche. Tvarované závitové segmenty zapadajúce do seba sú pospájané čapmi, ktoré umožňujú tvarovanie skrutky do rôznych geometrických tvarov. Napínanie je zabezpečené tvarovo prispôsobenou napínacou maticou vloženou do strmeňa. Technické riešenie má využitie na pevné spojenie predmetov napnutím s nesúosovými otvormi, pevné sťahovanie s vysokou napínacou silou veľkých obvodov a na napínanie dlhých tyčí s veľkou diferenciou napínacích rozmerov.Doteraz známe štandardne používané sťahovacie pásky, resp. spony určené na sťahovanie minimálne dvoch predmetov nie sú dostatočne pevné pri potrebe tento spoj pevne zrealizovať. Plastová a zároveň plastická sťahovacia spona sa vyrába rôznych šírok a ich dĺžok, je určená skôr na mechanické prichytávanie voľných súčastí. Napĺnacĺ mechanizmus je ukončený V plastovom kotviacom strmeni, kde spätný pohyb zabezpečuje tvarovo prispôsobená plastová západka. Dalšou nevýhodou tohto spoja je starnutie plastového materiálu. Popísaný spoj je nerozoberateľný, jednorázový.Ďalšia bežne používaná sťahovacia spona je vyrobená z kovového pásu rôznej šírky aj hrúbky. Jej využitie je tiež obmedzené svojou dlžkou a hlavne očakávanou pevnosťou spoja. Pracuje na princípe stúpania závitovej, pevne ukotvenej skrutky V kotviacom strmeni. Pri snahe dosiahnuť vyššiu napínaciu silu sa nekontrolovane lisovaný závit na plechovej spone zdeformuje. Tým sa pevnosť spoja naruší, spoj je neúčinný a spona ďalej nepoužiteľná.Ostatné spôsoby rozoberateľného spojenia opísanými sťahovacími sponami sú veľmi podobnej konštrukcie s použitím podobných materiálov (plast, kov) a s rovnakým nebezpečenstvom poškodenia, t. j. malou,resp. žiadnou účinnosťou spoja.Treba pripomenúť, že tieto pásové spoje nie je možné bezpečne a účinne použiť pri ostrých hranách, ktorých strany zovierajú uhol menší ako 135 °. Na hranách takýchto spojov vzniká neúmerne vysoké povrchové napätie, čím dochádza k deštrukcii a k znehodnoteniu sťahovacej spony práve na tomto mieste.Podstata technického riešenia je spôsob upínania spojov segmentovou ñexibilnou skrutkou s napínacou maticou uloženou v strmeni, ktorá umožňuje veľmi pevný a tvarovo nezávislý spoj. Segmentová flexibilná skrutka je zložená zo závitových segmentov ľubovoľného počtu, môže byť aj niekoľko metrov. Závitové segmenty sú vyrobené z tyčovej ocele kmhového tvaru a pospájané čapmi. Závitové segmenty sú tvarovo prispôsobené tak, že do seba zapadajú a vytvárajú reťazové spojenie. Toto spojenie umožňuje tvarovú nezávislosť sťahovaného spoja. Koniec segmentovej Ílexibilnej skrutky je upevnený kotviacim závitovým segmentov vo vidlici uloženej v strmeni výkyvne čapmi. Do strmeňa je vložená napínacia matica špecifického tvaru. Špecifický tvar spočíva v tom, že zabezpečuje plynulý nábeh závitov vodiaceho závitového segmentu a automatický nábeh závitov v mieste spoja závitových segmentov a kontinuálny priebeh sťahovacieho procesu napínaním segmentovej flexibilnej skrutky.Je použiteľná na plynulé geometrické tvary, napr. kruh, alebo s geometrickými tvarmi s ostrými hranami a uhlami menšími ako 135 °. Pri sťahovaní tvarov s ostrými hranami je na mieste hrany aXiálne napätie segmentovej flexibilnej skrutky rovnaké ako pri plynulých kruhových alebo priamych tvaroch. Znamená to, že je bezpečná a použiteľná pre každý geometrický tvar spáj aných predmetov.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je znázornený spôsob využitia segmentovej flexibilnej skrutky s napínacou maticou podľa technického riešenia. Ďalej sú priložené obrázky niektorých detailov zostavy, ktoré sú predmetom patentu.Na obrázku 1 je znázornená napínacia matica.Na obrázku 2 je znázornený detail závitového segmentu skrutky.Na obrázku 3 je znázornený detail strmeňa, v ktorom je uložená napínacia matica.Na obrázku 4 je znázornený detail strmeňa a výkyvnej vidlice, ktorá zabezpečuje centrálne ukotvenie segmentovej tlexibilnej skrutky a symetrické rozloženie upínacej sily.Na obrázku 5 je znázornený detail vodiaceho závitového segmentu segmentovej flexibilnej skrutky.Na obrázku 6 je znázornený detail kotviaceho závitového segmentu segmentovej flexibilnej skrutky.Na obrázku 7 je znázornená zostava automatického vyrovnávania závitových segmentov v napínacej matici s nábehovými plochami pre segmenty, do ktorej sa vkladá ako prvý vodiaci závitový segment.Na obrázku 8 je znázornená celková zostava segmentovej flexibilnej skrutky s napínacou maticou, ktorá pozostáva z napĺnacej matice, závitových segmentov, strmeňa, výkyvnej vidlice s čapmi a čapov, vodiaceho závitového segmentu a kotviaceho závitového segmentu.Obrázok 8 znázorňuje spôsob sťahovania dvoch rovín segmentovou flexibilnou skrutkou s napínacou maticou. Pri uťahovaní napínacou maticou l dochádza k skracovaniu celej dĺžky segmentovej flexibilnej skrutky. V miestach pravouhlého spojenia sťahovaných plôch nevzniká zvýšenie povrchového napätia sťahovacej segmentovej flexibilnej skrutky, pretože sa závitové segmenty 2 otáčajú okolo okamžitej osi otáčania čapu Q. Tým je možné tieto na seba kolmé roviny stiahnuť do pevného celku. Pevnosť spojenia je daná minimálnou pevnosťou segmentovej flexibilnej skrutky. Závitové segmenty 2 pospájané čapmi Q sú ukotvené v 0 výkyvnej vidlici 4, o ktorú je pevne spojený kotviaci závitový segment §. Vodiaci závitový segment Z je určený ako nábehový segment a vkladá sa ako prvý do napínacej matice l. Výkyvná vidlica 4 je symetricky spojená so strmeňom 3 na každej strane otočne čapmi 5.Pretože závitové segmenty segmentovej flexibilnej skmtky sú dostatočne krátke, môže sa zanedbať situá cia, kedy sa stred niektorého závitového segmentu 2 bude nachádzať na hrane spáj aných plôch. Výhodou technického riešenia je spoľahlivé, pevné a rýchle sťahovanie dvoch plôch. Nevzniká nebezpečie deštrukcie materiálu vplyvom zvyšovania povrchového napätia na plochách segmentovej flexibilnej skrutky. Technické riešenie má využitie ako sťahovacia spona, ktorú sme už opísali, ďalej ako napínacia skrutka s možnosťou zvinutía. Možnosť zvinutia nám dávajú Závitové segmenty 2 okolo čapov Q.Z uvedeného vyplýva, že použitie segmentovej flexibilnej skrutky s napínacou maticou podľa technického riešenia má nielen uvedené využitie a uplatnenie. Uvedené pňklady vyhotovenia technického riešenia a rôznych možností jeho použitia neobmedzujú rozsah využitia predmetu technického riešenia.Výsledok efektu sťahovania segmentovej tleXibilnej skmtky s napínacou maticou závisí od presnosti jej výroby. Na výrobu segmentovej flexibilnej sklutky s napínacou maticou boli využité technológie Centra excelentnosti 5-osového obrábania - ITMS 26220120013 na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity V Bratislave.1. segmentová flexibilná skrutka s napínacou maticou, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na vodiaci závitový segment (7) naväzujú Závitové segmenty (2) spojené čapmi (6) a ukončené kotviacim závitovým segmentom (8), ktorý je pevne spojený s vidlicou (4), ktorá slúži na výkyvné uloženie prostredníctvom čapov(5) v strmeni (3), do ktorého je vložená napínacia matica (l).2. Segmentová flexibilná skmtka s napĺnacou maticou podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a S a tý m , že na vodiacom závitovom segmente (7), na závitovom segmente (2) a na kotviacom závitovom segmente (8) je kontinuálne vytvorený závit na sťahovanie spojov s vysokou napínacou silou.3. Segmentová flexibilná skrutka s napínacou maticou podľa nároku l a 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že napínacia matica (l) má vnutri vytvorené nábehové plochy (la) na zabezpečenie plynulého a automatického vyrovnávania vodiaceho závitového segmentu (7) a závitových segmentov (2) v pozdĺžnej osi napínacej matice.4. Segmentová tlexibilná skrutka s napínacou maticou podľa nároku 1, 2 a 3, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že napínacia matica (l) je otočne uložená v pozdĺžnej osi V strmeni (3) a slúži na zabezpečenie napĺnania závitových segmentov (2).

MPK / Značky

MPK: F16B 35/04, F16B 31/04, F16B 7/18

Značky: maticou, segmentová, napínacou, skrutka, flexibilná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-u7111-segmentova-flexibilna-skrutka-s-napinacou-maticou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Segmentová flexibilná skrutka s napínacou maticou</a>

Podobne patenty